Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Парамедик

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

723030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7230301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

1200

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ – втора степен на професионална квалификация. Основната задача на парамедиците с придобита втора степен на професионална квалификация е транспортиране на болни и пострадали, като при спешни случаи те могат да асистират на квалифицирания персонал, тъй като са преминали обучение за оказване на първа долекарска помощ.

Основни дейности – Парамедикът осъществява дейности по оказване на долекарска помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

Отговорности и задължения – Основната задача на парамедика е оказване на незабавна помощ при внезапно възникнала промяна в здравословното състояние на възрастни и деца и е насочена към предотвратяване на смърт, тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено важни органи и системи, както и усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода, хронично болни хора и др.

Възможно работно време – В работата на парамедика се работи на смени, може да се наложи да се покриват нощни смени, както и дежурства по време на празнични и почивни дни.

Възможни контакти – Парамедикът работи самостоятелно (когато екипът е съставен само от парамедици) или съвместно с медицински специалисти (лекари и специалисти по здравни грижи) в зависимост от характера на поставената му задача и вида на спешния екип. Той/тя контактува и с пострадали, техни роднини, органи на реда, районните координационни централи и лечебните заведения.

Полезна информация – Въпреки екстремните условия, при които трябва да действа, парамедикът трябва да е в състояние бързо да взима решения, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията „Парамедик” могат да работят в центровете и филиалите за спешна медицинска помощ, спешните отделения на лечебни заведения, както и в диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), медицински центрове (МЦ) или групова практика, осъществяващи неотложна помощ.

Възможности за допълнителни придобивки – в съответствие с нормативната уредба

Трудности и предизвикателства в тази професия – Парамедикът трябва да знае, че оказването на спешна помощ на пациенти в критично състояние изисква най-висока степен на отговорност и благонадеждност.

Полезна информация: http://www.mediapool.bg/speshna-pomosht-shte-bade-poeta-osnovno-ot-parameditsi-news179085.html – Статия: Спешна помощ ще бъде поета основно от парамедици

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Здравни грижи

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Парамедикът може да работи в центровете за спешна медицинска помощ, спешните отделения на лечебни заведения, както и в диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), медицински центрове (МЦ) или групова практика.

Длъжности, които могат да се заемат:  Парамедик

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Парамедик”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование обучението може да продължи във висше училище и университет по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“.

Полезни връзки:

trainingcenter-redcross.com/ – Национален учебен център на Българския червен кръст

www.nursing-bg.com/ – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Важни качества, които парамедикът трябва да притежава, са отвореност към човешките проблеми, готовност за работа в екип, отговорност, благонадеждност, честност, дискретност и съобразителност.

Необходими знания и умения – Парамедикът трябва да има умения за организация и бързо вземане на решение в критична ситуация, както и психологически умения за работа с пострадалите и близките им.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: за втора и трета степен завършено основно образование; за четвърта степен – завършено средно образование. Необходимо е лицата да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „B“. За обучение по професията „Парамедик“ с придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация се изисква лицата да притежават минимум 2-годишен опит като водачи на МПС. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални колежи и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Правна подготовка, Медицинска психология, Медицинска етика и деонтология, Анатомия и физиология, Хигиена, Медицинско оборудване, Основни видове болести и спешни състояния, Долекарска помощ и спасителни действия при спешни състояния, Анестезиология и реанимация, Медицина на бедствените ситуации, Планинско спасяване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на частните професионални колежи в средното образование
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]