Цветарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОЗЕЛЕНИТЕЛ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

622020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Цветарство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6220201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цветарство – втора степен на професионална квалификация. Завършилият специалност „Цветарство“ участва в отглеждането на цветя на открито или в оранжерии. Създава, оформя и поддържа цветни лехи. Подготвя рязан цвят за клиенти, оформя и поддържа цветя за украса и интериорно озеленяване. Полага грижи за цветята в цветарски магазин, аранжира букети, венци, гирлянди, цветя във ваза и др.
Основни дейности – Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“, може да засажда и полага грижи за дървесна, храстова и цветна растителност на открито или в оранжерии, да подготвя посадъчен материал и да извършва размножаване на растенията, да аранжира композиции от цветя, да изгражда и да поддържа паркова архитектура.
Отговорности и задължения – Озеленителят подготвя почвата за засаждане, извършва размножаване на цветята. Полага грижи за растения в декоративни разсадници. Намира информация, необходима за изграждане и поддържане на цветопроизводното стопанство и парковото строителство.
Възможно работно време – Работното време на Озеленителя е стандартно, възможна е сезонност в работата, понякога се налага да се работи и в почивните дни.
Възможни контакти – В процеса на работата Озеленителят взаимодейства с останалите работници и служители в предприятието, с клиенти, с управители на хотели, доставчици и др.
Полезна информация – Озеленителят работи с техническа и технологична документация.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Озеленителят има възможност да работи в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни съюзи, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура).
Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя. Съществува възможност за започване на собствен бизнес.
Трудности и предизвикателства в тази професия – При изпълнение на някои дейности озеленителят може да работи с вредни химически препарати – торове, препарати за растителна защита и др.
Ресурси, с които трябва да се работи – В своята работа озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка, за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене, за оформяне и поддържане на зелени площи, за напояване и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Градинарство (паркове и градини).
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Озеленителят може да се реализира в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, в сферата на ландшафтното строителство и т.н.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Градинар
  • Градинар, сезонен
  • Работник, отглеждащ рози
  • Работник, отглеждащ цветя
  • Семеберач-семесъбирач
  • Работник, парник
  • Работник, разсадник

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Озеленител“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации http://agro.gdesignbg.com/ – Асоциация на професионалните озеленители в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
Необходими знания и умения – За да изпълнява част от дейностите, озеленителят трябва да познава и борави с технологиите и методите, прилагани в цветопроизводството и парковото строителство. Той трябва да умее да опазва околната среда, да осъществява ефективни комуникации с клиенти, колеги и др.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Почвознание, Ботаника, Цветопроизводство, Технология на материалите, Машини в цветопроизводството, Селекция и семепроизводство, Търговски дизайн и аранжиране, Декоративна дендрология с разсадници, Растителна защита, Парково строителство и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]