Туризъм

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Планински водач

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

812020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Туризъм

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8120201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Туризъм – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със специфичните дейности на туристическото обслужване, предоставяне и продажба на туристически продукти и/или услуги.

Основни дейности – Планинският водач организира и осъществява воденето на туристи по маршрут в планинска среда и пресечена местност, предприема мерки за максимално осигуряване на безопасността и сигурността на туристите, ориентира ги и ги превежда през разнообразни терени в различни метеорологични условия. Предоставя информация за посещаваните места и особеностите на околната среда; консултира и подпомага на туристите при избор и използване на екипировка за различни начини на придвижване.

Отговорности и задължения – Планинският водач е длъжен да извършва предварителна подготовка за запознаване с маршрута; да проверява годността и изправността на екипировката; да води клиентите по набелязания маршрут, осигурявайки сигурността им.

Възможно работно време – Ненормирано работно време, според продължителността на преходите, които се осъществяват.

Възможни контакти – С туристически групи и членове на групите, които се водят из планината.

Полезна информация: https://bg‐ bg.facebook.com/planini.eu ‐ Асоциация на планинските водачи в България
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Възможностите за работа са в сферата на туризма, в национални паркове и природни резервати, в планините и красивите планински местности, по планински маршрути, в културни и исторически обекти през всички годишни сезони.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Професията „Планински водач“ е доста предизвикателна. За да се справя човек добре с нея, той трябва да бъде в отлично здравословно състояние; трябва да се ориентира и да преминава през трудни терени; да се грижи за безопасността и сигурността на туристите; да взема адекватни решения в критични ситуации.

Ресурси, с които трябва да се работи – топографски карти, компас, пътеводители, радиостанции, бивачни съоръжения, специализирана екипировка, лавинни уреди, сонди, лавинни лопати, туристическа екипировка, лична аптечка, пакет за оцеляване, дъждобран,челник, нож, пикел и котки само за зимни условия, манерка, спален чувал, шалте, свирка; снегоходки, ски и ски обувки, щеки и GPS.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Пътувания, туризъм и свободно време.

Организации/институции, в които може да се реализира – В национални паркове и в организации, които предлагат такава туристическа услуга.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Аниматор
  • Водач, ловен туризъм
  • Водач, парк за забавления
  • Планински водач /гид
  • Екскурзовод
  • Ски‐учител
  • Агент, спорт

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Планински водач“, могат да се обучават и по други професии от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“. Имат възможност да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки: http://planinski‐vodach.com/ – Бюро за планински водачи

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Планинският водач трябва да бъде физически здрав и издръжлив, организиран, комуникативен, наблюдателен, дисциплиниран, способен на обективни преценки и адекватни решения, да притежава лидерски качества, да е отговорен, както и да се справя с критични ситуации.

Необходими знания и умения – Част от необходимото за извършване на дейностите от професия „Планински водач“ са работата с компас, GPS и комуникационни уреди, ориентирането по топографски карти, придвижването по маркировка, оказване на първа долекарска помощ, оценка на метеорологична обстановка.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършени VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Състояние и тенденции на развитие на планинския туризъм, Защитата на природното и културно наследство, Принципи за работа с индивидуални туристи и групи, Начини и средствата за оказване на долекарска помощ и транспортиране на пострадал, Начини на организиране и осъществяване на туристическо пътуване, Топографска подготовка и съвременна навигация, Опасности в планината и предпазване от тях, Техника и тактика на движение по различни терени, Съвременна туристическа екипировка, тенденции в развитието и методи за използване, Планинарство, Ски‐техника и придвижване със ски, Социална психология, Биоразнообразие и екология, Поддържане и експлоатация на специализираната екипировка, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията .

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]