Тютюнопроизводство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАСТЕНИЕВЪД

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Тютюнопроизводство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210306

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тютюнопроизводство – втора степен на професионална квалификация. Специалистът по „Тютюнопроизводство“ участва в организацията и извършването на отделните операции при производство на тютюнев разсад. Той участва в организацията и извършването на мероприятията по отглеждане, опазване и прибиране на тютюна.
Основни дейности – Растениевъдът подготвя площите и посевния материал за сеитба. Извършва ръчна сеитба на семената и засаждане на посадъчния материал. Участва в торенето, обработката и пръскането на площите. Следи за развитието на културите, плевелите и др. Полага грижи през вегетацията за размножаване на растенията (пензиране, обезметляване, кастриране, опрашване и др.), измервания и прибиране, почистване, сортиране и опаковка на семепроизводната продукция и др.
Отговорности и задължения – Растениевъдът подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията – обгазяване, дезинфекция и т. н. Организира прибирането на културите, транспортирането на продукцията, сортирането и подготовката за съхранение и продажба. Той попълва данни в документацията за изчисляване на рентабилността от отглежданите култури. Възможно работно време – Работното време на растениевъда е стандартно, възможна е сезонност в работата, понякога се налага да се работи и в почивните дни.
Възможни контакти – В своята работа растениевъдът се ръководи от указанията и съветите на техник-растениевъда, агронома или на ръководителите на различните стопанства (арендни, опитни и семепроизводни) и кооперации.
Полезна информация – Растениевъдът попълва данни в документацията за изчисляване на рентабилността от отглежданите култури.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилият втора степен на квалификация по професията „Растениевъд“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция.
Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.
Трудности и предизвикателства в тази професия – При работа с торове, препарати за растителна защита и други вредни за здравето химикали задължително трябва да носи предпазни средства.
Ресурси, с които трябва да се работи – В своята професионална дейност растениевъдът използва инструменти, машини, оборудване, материали, суровини и др. Той ползва работно облекло и лични предпазни средства. Прилага техническа документация, правилници и инструкции за здравословни и безопасни условия на труд, за действие в аварийна ситуация, системи за контрол на хигиената и безопасността на растениевъдната продукция. Ползва складови и производствени помещения, технологично оборудване, съоръжения и инструменти за товаро-разтоварни операции, уреди, съоръжения, инструменти, селскостопански машини и прикачен инвентар за обработка на почвата, растителнозащитни мероприятия, сеитби и засаждане, междуредови обработки, за опазване на продукцията от плевели, болести и неприятели през вегетацията, за прибиране на готовата продукция и подготовката за съхранение и преработка. Спазва инструкции за извършване на отделните операции по сортиране, събиране, опаковане, транспортиране и съхранение на готовата растениевъдна продукция.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Растениевъдство и животновъдство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек
– Растениевъдът може да се реализира в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове)
  • Фермер, отглеждащ фъстъци
  • Фермер, отглеждащ лен
  • Фермер, отглеждащ зърнени култури
  • Фермер, отглеждащ люцерна
  • Фермер, отглеждащ зеленчуци
  • Фермер, отглеждащ захарно цвекло
  • Семеберач-семесъбирач
  • Семепроизводител
  • Фермер, отглеждащ тютюн
  • Гъбар
  • Билкопроизводител
  • Работник, отглеждане на култивирани билки
  • Работник, растителна защита
  • Лозар
  • Работник, овощна градина
  • Работник, добив на балсамова смола
  • Работник, облагородяване на овощни дървета
  • Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
  • Работник, отглеждащ плодове
  • Работник, отглеждащ трайни насаждения
  • Работник, отглеждащ хмел
  • Фермер, отглеждащ лозя
  • Фермер, отглеждащ овощни дървета
  • Фермер, отглеждащ плодове
  • Фермер, отглеждащ хмел

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Растениевъд”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки – Растениевъдство: http://bg.wikipedia.org/wiki/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – От растениевъда се изисква добро физическо здраве, липса на алергични реакции към треви, цветен прашец и агрохимически препарати, наблюдателност за регистриране на различията и промените в растенията.
Необходими знания и умения – Растениевъдът трябва да е способен да сравнява и открива разликата в качеството на растенията по сорт, външен вид, цвят, аромат. Препоръчително е растениевъдът с втора степен на професионална квалификация да притежава правоспособност за управление на трактор и за работа с други селскостопански машини и за водач на МПС.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Земеделие с почвознание, Ботаника, Растениевъдство, Експлоатация на земеделска техника, Селскостопанска техника, Агрохимия, Растителна защита, Зеленчукопроизводство/Трайни насаждения/Семепроизводство/Тютюнопроизводство и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]