Учебен План 2120301 Класическо пеене

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Музикални и сценични изкуства Код: 212
Професия Музикант – вокалист Код: 212030
Специалност Класическо пеене Код:2120301
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: Познава видовете сценична техника и оборудване и спазва правилата при работа с тях

 

Описва видовете културни институции (частни, държавни и общински) и техния статут

Характеризира съвременните пазарни механизми на продуциране, маркетинг и разпространение на различни видове и типове музика и икономическите нюанси на видовете музикален бизнес

Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии

Разчита нотен текст

 

Описва етапите в историческото развитие на европейската музикална култура, вкл. и в областта на популярната и битовата музика

 

Умее да следва указанията на диригента (водача на групата

Умее да осигурява позитивна атмосфера в педагогическата си работ;Познава теорията и методиката на обучение

Познава и изпълнява разнообразни произведения (или части от тях)

Умения за: Спазва определен режим за репетиции и почивки

Умее да подготвя гласовия си апарат за пеене

Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност

Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на репетиция или сценична изява

Спазва изискванията за опазване на околната среда

Не нарушава с репетициите си установения вътрешен ред в жилищни сгради, културни институции и др

Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.;Представя собствените си умения, опит и квалификация при кандидатстване за работа, участие в конкурс и др.

Описва задълженията на музикант-вокалиста, художествения ръководител, продуцента, музикалния агент и др., както и изискванията за заемане на тези длъжности

Описва изразните средства и начините за използването им в музика от различните епохи

Различава вокални форми и структури

Разпознава и прави анализ на творбите на автори, представители на различни епохи, стилове, направления в музикалното изкуство

Свързва и коментира представите за традиционния български фолклор с формите на неговото съвременно функциониране

Идентифицира музикалния авангард в различни жанрове

Дава примери за актуални проблеми и най-разпространени разновидности на съвременната популярна музика, вкл. явлението уърлд мюзик

Свързва традиционна музикална практика със съвременни форми на „кръстосване“ между жанрове, стилове, типични национални и етнически белези (т.нар. „хибридни“ явления)

Открива промени в музикалния и културния понятиен апарат, наложили се вследствие на съвременното развитие на науката

Включва в репертоара си емблематична за съответния глас музика от българското композиторско творчество, от българския и балканския фолклор

Готов е да реагира адекватно на форсмажорни промени в хода на репетициите и на планираните артистични задачи

Разучава самостоятелно нов музикален репертоар

Използва пиано и по желание и друг музикален инструмент за разучаване на песни

Разширява познанията си във връзка с новата музика – в своя и на формацията репертоар

Анализира свои и на състава/групата концертни изяви

Използва мултимедийни програмни продукти по време на запис, изпълнение или обучение

Използва популярна и съвременна учебна литература на български и чужд език, както и други материали, необходими за обучението

Избира подходящи методи за обучение в зависимост от индивидуалните особености на обучаваните

Демонстрира пред обучаваните части от произведението

Контролира качеството на точното си интониране

Като участник във формацията или солист се съобразява с останалите изпълнители

Изпълнява произведения с различна трудност, подходящи за неговия глас

Оперира с характерната за класическото пеене певческаИзгражда и художествено интерпретира песен или част от музикално произведениеПодбира подходящ стил на пеене според конкретната работна ситуация

Демонстрира артистични умения, пластика и двигателна култура

Компетентности: Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Спазва изискванията на трудовото законодателство и отстоява правата си като участник в трудовия процес

Познава музикалната теория

Ориентира се в стилистичните и жанровите промени в хода на историческото развитие на музиката

Интерпретира творчески разнообразен ансамблов и солистичен репертоар

Участва в подготовката на ученици и любители

Разучава и интерпретира разнообразен вокален репертоар

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Солфеж
Теория на музикалните елементи
История на музиката
Български музикален фолклор
Полифония
Инструментознание
Хармония
Музикални форми
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Класическо пеене
Вокални ансамбли
Задължително пиано
Теория на професията
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Хор
Сценична реч
Актьорско майсторство
Класическо пеене
Вокални ансамбли
Задължително пиано
Солфеж
Хармония
Музикални форми
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Работа с музикален софтуер
Работа с музикален софтуер теория
Работа с музикален софтуер практика
Специфика на музикалните елементи
Специфика на музикалните елементи теория
Специфика на музикалните елементи практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]