Учебен План 2120502 Моден танц

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Музикални и сценични изкуства Код:212
Професия Танцьор Код:212050
Специалност Модерни танци Код:2120502
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Познава видовете сценична техника и оборудване и спазва правилата при работа с тях

1.3. Познава анатомията на човешкото тяло и промените, които ежедневните упражнения (танци) оказват върху него

2.1. Описва видовете културни институции (частни, държавни и общински) и техния статут

2.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение и др.

2.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на работещите

 

3.1. Изпълнява разучените движения

4.1.Знае музикалния размер, ритъм, мелодия, темпо

5.1. Пресъздава мотивация в постъпките на изобразяваните герои

6.1. Познава особеностите на различни епохи (облекло, грим, нрави)

6.2. Пресъздава епохата чрез: танц, костюм, грим, поведение на изпълняваните персонажи

7.1. Отличава различните движения на под, на станка, на среда, в скокове, като обяснява изискванията за тяхното правилно изпълнение

8.1. Обяснява спецификата на различни модерни танцови техники

9.1. Усвоява определен танцов фрагмент

9.2. Обяснява основните изисквания при изпълнението на съответния танцов фрагмент

9.3.. Обяснява фрагменти на друг колега

10.1.  Поддържа и периодично преговаря наученото, за да запази формата си

 

 

 

14.1. Пресъздава специфична роля, която включва танц, говор, вокал

Умения за: 1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Спазва определен режим за изпълнение на танц (физическа подготовка) и почивки

1.5. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност

1.6. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на репетиция или представление

1.7. Спазва изискванията за опазване на околната среда

1.8. Оказва долекарска помощ

2.1.  Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.

2.2. Познава задълженията на танцьор, хореограф, корепетитор, сценограф и др. и изискванията за заемане на съответната длъжност в културен институт

3.1. Танцува с партньор/партньори

3.2. Координира действията си с тези на останалите танцьори 3.3. Изпълнява скокове, въртения, поддръжки

3.4. Танцува с босо стъпало и/или специализирани обувки

4.1. Танцува в съответствие със: музикалния размер, ритъм, мелодия, темпо

4.2. Танцува в съответствие с изискванията на хореографа

5.1. Подчинява развитието на образите на драматургичните закони: експозиция, завръзка, кулминация, развръзка

6.1. Съобразява се с изискванията на хореографа

6.2. Търси информация, свързана с постановката както на български, така и на чужд език

7.1. Съобразява движенията на пода с ритъма на дишането, центробежната сила, динамиката

7.2. Изпълнява различни движения на пода, на станка и среда

7.3. Изпълнява различни движения в скокове (алегро) 7.4. Върти различни видове диагонали, като умее да увеличава и намалява динамиката на въртене 15.6. Танцува с партньор/партньори

8.1. Танцува в стилистиката на Греъм-техника

8.2. Танцува в стилистиката на Джаз-техника

8.3. Танцува в стилистиката на Кънингам-техника

8.4. Танцува в стилистиката на Рилийз-техника

8.5. Танцува в стилистиката на Импровизацията и Контакт-импровизацията

9.1. Работи в екип – с един или няколко партньори

9.2. Вписва се в колектива, в който танцува

9.3. Изпълнява движенията в синхрон с останалите танцьори

10.1. Вписва се в колектива, който танцува паралелно с него 10.1. Танцува с партньор/партньори

11.1. Нагажда танцовите движения към костюма, който облича: шапки, перуки, аксесоари

11.2. Гримира се в съответствие с ролята, която ще изпълнява

12.1. Съобразява танца и мащаба на движенията си с реквизита, с който танцува (шпаги, рапири, инструменти и др.)

12.2. Съобразява танца и мащаба на движенията си с мащаба на сцената

12.3. Усвоява маниера на танцуване, дори и с неспецифични инструменти в ръце

13.1. Загрява се

13.2. Облича съответния костюм

13.3. Гримира се

13.4. Слиза в „Чакащи актьори

14.1. Изпълнява разучените движения

14.1. Може едновременно да танцува, пее и говори в изпълнение на зададената актьорска задача

14.2. Съобразява се с темпото, тематиката и характера на музикалния съпровод

14.3. Координира действията си с тези на останалите танцьори

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд

 

2. Спазва изискванията на трудовото законодателство и отстоява правата си като участник в трудовия процес

3. Танцува на сцена

4. Постига синтез между музика и движение в танца си

 

5.  Пресъздава определени образи

6. Съобразява се с епохата, историческите и географските особености, в които се развива пресъздаваното действие

7. Изпълнява екзерсис: на пода, на станка, среда, скокове, диагонали

8. Изпълнява различни модерни танцови техники

9. Разучава нов танцов материал

10. Затвърждава и поддържа изучен репертоар

11. Обиграва конкретния за хореографското произведение костюм

12.Обиграва предвидения реквизит

13. Самостоятелно се подготвя за концертна изява

14. Танцува, пее, говори на сцена, на концертен подиум или на открито

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Теория и методика на танца
История на танца
Композиция и импровизация
Актьорско майсторство
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Модерен танц
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Модерен танц
Класически ексзерсис
Джаз танц
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Медико-биологична подготовка
Медико-биологична подготовка теория
Медико-биологична подготовка практика
Работа с музикален софтуер
Работа с музикален софтуер теория
Работа с музикален софтуер практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]