Учебен План 2130301 Полиграфия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Аудио-визуални  изкуства и техники; производство на медийни продукти Код:213
Професия Полиграфист Код: 213030
Специалност Полиграфия Код: 2130301
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Компютърна грамотност –

възможности за ползване на

персонален компютър за

нуждите на текстообра-

ботката.

1.2.Различни видове

текстообработващи системи.

1.3.Десетопръстна машино-

писна система по БДС.

1.4.Основни правила при

въвеждане и обработка на

текст.

1.5.Изисквания за форматиране

на текстовите материали.

1.6.Български правопис.

1.7.Интернет.

2.1. Коректурни знаци.

2.2.Правопис.

2.3.Различни видове

коригиращи програмни

продукти и софтуер за

сричкопренасяне.

2.4.Чужд език на необходимото

ниво.

2.5.Възможности за изпращане

на документи по електронен

път.

2.6.Обмен на документи по

електронна поща.

2.7.Правилна и безопасна

работа в интернет и в

локална мрежа.

2.8.Нормативни правила за

съхраняване на информация

на хартиени, магнитни и

оптически носители.

2.8.Административни правила

за заявка, получаване и

отчитане на материали и

пособия.

2.9.Санитарно-хигиенни условия

за работа и съхраняване на

документи.

3.1. Видове скенери.

3.2.Изисквания към

илюстративния материал.

3.3.Характеристика на

изображенията.

3.4.Оразмеряване на

илюстрациите.

3.5.Кадриране, тифецване.

3.6.Различни видове приложни

програмни продукти за

създаване и обработка на

графични и растерни

изображения.

3.7.Оразмеряване по

диагоналния метод,

математически изисквания и

работа с логаритмична

линия или кръг.

3.8.Съхраняване на

илюстративния материал в

подходящ файлов формат.

3.9.Възможности за изпращане

на илюстрациите по

електронен път.

3.10.Работа с интернет и локална

мрежа.

3.11.Подготовка на илюстрациите

за съответната

професионална издателска

система.

4.1. Технология на

предпечатната подготовка

на полиграфическите

издания.

4.2. Средства за

оформление на

полиграфическите издания.

4.3.Външни и вътрешни

елементи на книгата.

4.4.Етапи при производството

на книги, вестници,

списания, акцидентни

материали.

4.5.Типове издания и избор на

средства за оформлението

им.

4.6.Формат на изданията.

4.7.Избор на формат за различни типове издания.

4.8.Пропорции на формата.

4.9.Естетика и икономика на

формата.

4.10.Наборно поле. 4.11.Търсене на

„идеални пропорции“.

4.12.Типографска мерна система.

4.13.Стандартни формати на

хартията и формат на

изданието – формати на

хартията в полиграфията по

БДС.

4.14.Потребителски формати по

БДС.

4.15.Изчисляване размер на

страницата в зависимост от

делението на хартиен лист.

4.16.Обичайни (вертикални) и

албумни (хоризонтални) формати.

4.17.Наборна страница –

единична наборна страница,

фолио (две съседни наборни

страници).

4.18.Съотношение между

разделяне на хартиен лист

на части и формат на

изданието.

4.19.Бели полета.

4.20.Групи за оформление на

издания.

4.21.Обем на изданията.

4.22.Шрифт и писменост.

4.23.Графични признаци на

наборния шрифт.

4.24.Шрифтови гарнитури.

4.25.Комбиниране на шрифт,

илюстрация и орнамент.

4.26.Формат на набора.

4.27.Обем на печатния лист,

изразен в количество

печатни знаци.

4.28.Нешрифтови типографски

елементи.

4.29.Илюстрации в

полиграфическите издания.

4.30.Видове илюстрации и предназначението им.

4.31.Изисквания към

илюстративния материал.

4.32.Начини на свързване на

илюстрации и текст.

4.33.Композиция и

архитектоника. 4.34.Съдържание

и форма.

4.35.Видове композиции.

4.36.Ритъм и тоналност.

4.37.Единство на книжната

композиция.

4.38.Симетрия и асиметрия.

4.39.Похвати при композирането

на текст с илюстрации;

съотношение голямо-малко;

илюстрационни табла.

4.40.Етапи при работата на

техническия редактор.

4.41.Типове книжни издания –

обикновено, художествено и

луксозно издание.

4.42.Оформление на различните

типове издания – учебници и

учебна литература, научна и научнопопулярна

литература.

4.43.Издания за деца.

4.44.Справочни издания –

енциклопедии, речници,

научни справочници.

4.45.Художествена литература.

Издания за изкуство и

архитектура.

4.46.Други издания – автентично,

адаптирано, библиографско,

библиофилско,

ведомствено, издания за

хора с увредени зрение и

слух, нотни издания,

факсимилно издание,

юбилейно, антология,

избрани произведения,

многотомно издание,

сборник, пътеводител,

атлас, фототипно издание.

4.47.Оформление на периодични

издания – вестници,

списания.

4.48.Графичен макет на списание

и на вестник.

4.49.Проект за изработване на

щанцформи за етикети и

опаковки.

5.1.Фоточувствителни материали.

5.2.Процес на експониране.

5.3.Необходимост от монтаж.

5.4.Конвенционален монтаж.

5.5.Оригинали за

полиграфическото

производство – видове,

изисквания.

5.6.Физични основи – светлина,

светлинен поток,

осветеност, експонация,

отразяване, пропускане и

поглъщане на светлината.

5.7.Фототехнически филми.

5.8.Експонация и химична

обработка на

фототехнически филми.

5.9.Фотомеханично оборудване.

5.10.Теория на цвета.

5.11.Полиграфическо възпроизвеждане на многоцветни полутонови

оригинали.

5.12.Теоретични и реални

мастила. 5.13.Фотомеханично

маскиране – същност.

5.14.Обща технологична схема.

5.15.Технологична документация,

съпровождаща поръчката за изпълнение на

полиграфическото издание.

6.1. Илюстрационни форми за

печат.

6.2.Етапи на фотографския

процес.

6.3.Изработване на негативи и

позитиви.

6.4.Получаване на копия върху

формен материал.

6.5.Изработване на клишета.

6.6.Форми за повърхностен

офсетов) печат.

6.7.Форми за дълбок печат.

6.8.Основи на

полиграфическото

възпроизвеждане на много-

цветни оригинали.

6.9.Цвят и синтез на цветовете.

6.10.Основни принципи за

полиграфическо

възпроизвеждане на

многоцветни оригинали.

6.11.Особености при

изработването на печатни

форми за многоцветен

печат.

6.12.Пълноформатни текстово-

илюстрационни форми,

изработени по различни

методи.

6.13.Други видове печатни

форми.

6.14.Изисквания към качеството

на печатните форми.

7.1. Технология на печатните процеси.

7.2.Печатни машини.

7.3.Подготвителни операции за

печатане на тиража.

Отпечатване на тиража.

7.4.Технология на офсетовия

печат – листови и ролни.

7.5.Дълбок печат.

7.6.Висок печат.

7.7.Специални видове печат –

анилинов печат (флексов);

фототипен печат, ситов печат, тампонен и топъл

печат.

7.8.Материали.

Хартии.

Мастила, печатни форми.

Флексопечатни форми

фотополимери).

7.9.Подготовка и монтаж

(клишепласт, олекотени

блокчета).

7.10.Щанцоване.

7.11.Самоподавачи –

фрикционни, пневматични

компресьори. 7.12.Блокиращи

устройства. 7.13.Транспортна

система.

7.14.Подготовка за

печат (форма подлагане,

офсетово облекло, натисков

цилиндър, регулиране на

натиска).

7.15.Мастилен апарат.

7.16.Миещ апарат.

7.17.Овлажнителен апарат.

7.18.Листоизвеждащ и

листоприемащ апарат.

7.19.Противокопирен апарат.

7.20.Подготовка на хартията.

7.21.Командни табла.

7.22.Допълнителни агрегати.

7.23.Контрол на отпечатаните

листа.

7.24.Теоретични основи на

формените процеси и

видове взаимодействия по

време на печат.

7.25.Избирателно намокряне на твърди тела от две

несмесващи се течности.

7.26.Прилепване и разкъсване

мастиления слой.

7.27.Закрепване на мастилото

върху хартията.

7.28.Облекло на офсетовия

цилиндър.

7.29.Характеристика на

офсетовите гумени платна.

7.30.Влияние на скоростта на

печата върху предаването

на мастилото от формата

хартията.

7.31.Необходими условия за

получаване на качествен

печат.

7.32.Материали, използвани за

изработване на печатни

форми.

7.33.Листовоизвеждаща система.

7.34.Листовоприемаща система.

7.35.Сушилен, лакиращ,

перфориращ, номериращ

апарат.

7.36.Несъвместимост между

мастила и лакове.

7.37.Сушилни устройства.

7.38.Фалцапарат.

7.39.Други видове печат.

7.40.Печат върху ламарина

(метал).

7.41.Ситопечат.

7.42.Флексопечат.

8.1. Технология на брошуро-

книговезките процеси за

изработване на акцидентна

продукция.

8.2.Изработване на брошура.

8.3.Обрязване на брошури.

8.4.Лепене на корици.

8.5.Дообработване на печатна

листова продукция.

8.6.Изработване на книги с подвързии.

8.7.Особености на изработването на книжни тела.

8.8.Производство на книги в

поточни линии.

8.9.Индустриална подвързия.

8.10.Скрояване на материалите.

8.11.Изработване на цялостна

подвързия.

8.12.Изработване на съставна

подвързия.

8.13.Дообработка на книжните тела.

8.14.Подлепване на книжните

тела към подвързиите.

8.15.Материали за изработване

на подвързии.

8.16.Индустриална подвързия на

книга.

8.17.Туткалене на гърбовете на

книжните тела.

8.18.Безшевно скрепване.

8.19.Сушене и пресоване на гърбовете на книжните тела.

8.20.Обрязване на книжните

тела.

8.21.Закръгляне и украсяване на

обрезите на книжните тела.

8.22.Фалцоване.

8.23.Залепване на показалец,

капителбанд, фалцова

хартия.

8.24.Изработване на корици за

индустриална подвързия.

8.25.Пластмасови изработки.

8.26.Тефтери.

Картонаж.

8.27.Художествени изработки.

8.28.Пликове и марки.

Тетрадки.

8.29.Организация на работата в

цех за акцидентни материали, брошури, индустриална

подвързия, книжарска

конфекция.

8.30.Методи за проверка качеството на готовата продукция.

8.31.Опаковане.

9.1. Здравословните и безопасни

условия на труд на

работното място.

9.2.Нормативите за санитарно-

хигиенни условия на труд.

10.1. Правила за здравословните

и безопасни условия на труд

при извършване на различни

видове операции.

10.2.Работа с компютърната и

полиграфическата техника.

10.3.Ползване на лични

предпазни средства и

специално работно облекло.

10.4.Поставяне, поддържане и

прибиране на оборудването

от/на работното място.

10.5.Спазване на технологичната

последователност при изпълнение на операциите.

10.6.Технологии, използвани при

изработката на

полиграфическо изделие.

10.7.Инструменти и материали.

10.8.Програмни продукти за

предпечатната подготовка

на полиграфическите

издания.

Умения за: 1.1. Избор на

текстообработваща

система.

1.2.Въвеждане на текст по

десетопръстната система

на кирилица и латиница в

текстообработващи

системи.

1.3. Спазване на

правописните правила на

съответния език.

1.4.Съхраняване на

въвежданата информация

в подходящ файлов

формат.

1.5.Намиране, съхраняване и

редактиране на

информация под формата

на текст и илюстрации с

използване на програмни

продукти в различни

операционни системи.

1.6.Работа със скенер и

софтуер за оптичноразпознаване на текст

(OCR).

1.7.Работа в интернет.

2.1. Работа с коригиращи

програми.

2.2.Обработка на текст при

спазване на правописните

и техническите правила.

2.3.Работа с коректури и

сигнални екземпляри.

2.4.Спазване на

технологичната

последователност при

работа с текстови

документи.

2.5.Работа с речници нахартиен и дисков носител.

2.6.Класифициране на

документи.

2.7.Съхраняване на текстови

документи според

установените правила.

2.8.Изпращане и получаване

на информация (текстови

документи) по web-

базирана или локално

базирана електронна

поща.

2.9.Работа с интернет.

2.10.Разпечатване на

коректурите на локален

или мрежов принтер.

2.11.Работа с матричен,

лазерен и

мастиленоструен принтер.

2.12.Организация на работата.

3.1. Работа с програмни

продукти за създаване и

обработка на графични и

растерни изображения.

3.2.Работа с различни видове

скенери.

3.3.Спазване на

Технологичната последователност.

3.4.Оразмеряване на

илюстрации.

3.5.Съхраняване на

графичната информация в

подходящ файлов формат

на различни хартиени,

магнитни и оптически

носители.

3.6.Работа с интернет,

локална мрежа и

електронна поща.

3.7.Организиране на работата

в съответствие с

технологичната

последователност.

4.1. Избор на формат за

издание и наборна

страница.

4.2.Оформление на различни

видове текстове.

4.3.Подчертавания в текст.

4.4.Структуриране на текст. 4.5.Оформление на гладък

текст – изисквания към

композицията,

четливостта, обособяване

на абзаците и

подчертавания.

4.6.Работа с усложнен текст

речници, енциклопедии,

лингвистика,

допълнителни текстове

(забележки, посвещения,

мото, текст към

илюстрации, справочно-

спомагателни елементи).

4.7.Оформление на

стихотворен и драматичен

текст.

4.8.Таблични текстове.

4.9.Математически и химични

формули.

4.10.Оформление на титулните

страници в изданията.

4.11.Шрифтово и

композиционно

оформление на

рубрикацията.

4.12.Видове заглавия.

„Жива“ и

„мъртва“ колонцифра,

норма и сигнатура.

4.13.Етапи при обработката на

изданията.

4.14.Редакционно-издателски

етап.

4.15.Съхранение на

предпечатната подготовка

на полиграфическите

издания.

4.16.Съставяне на план за

оформление.

4.17.Запознаване със

съдържанието на

ръкописа и

придружаващите го

илюстрации.

4.18.Изработване на графичен

макет за оформление и

маркиране на ръкописа.

4.19.Изчисляване на обем и

цена на изданието.

4.20.Безкоректурна обмяна

между полиграфическото

предприятие и

издателството.

4.21.Коректурна обмяна.

4.22.Видове макети.

4.23.Маркиране на ръкописи и

илюстрации.

4.24.Преценяване качеството

на ръкописите и

определяне обема на

изданието при шпалтовия

метод.

4.25.Изисквания към текстовия

и към илюстративния

материал.

4.26.Маркиране на ръкописа

при безшпалтовия метод.

4.27.Коректурни знаци.

4.28.Оразмеряване на

илюстрациите.

4.29.Кадриране.

4.30.Мащаби за

репродуциране.

4.31.Оразмеряване по

диагоналния метод,

математически изисквания

и работа с логаритмична

линия или кръг.

4.32.Преценяване качеството

на оформеното издание.

4.33.Анализ на готово

издание.

4.34.Работа с интернет и

локална мрежа.

4.35.Получаване на електронен

макет на печатно издание.

5.1. Експониране на

полиграфическото

издание.

5.2.Възпроизвеждане на

едноцветни щрихови

оригинали.

5.3.Възпроизвеждане на

едноцветни полутонови

оригинали.

5.4.Възпроизвеждане на

щрихови многоцветни

оригинали.

5.5.Фотомеханично

маскиране.

5.6.Монтаж на продукция,

подлежаща на сгъване.

5.7.Монтаж на продукция,

подлежаща на

многократно рязване.

5.8.Монтаж на периодични

издания.

5.9.Ориентиране в

последователността на

страниците на изданието.

5.10.Термично експониране,

светлинно експониране.

5.11.Дигитални технологии за

експониране.

5.12.Спазванепоследователността на

процесите и

технологичната схема.

6.1. Изпълнение на задачата в

технологична

последователност.

6.2.Изработване на негативи

и позитиви.

6.3.Получаване на копия

върху формен материал.

6.4.Изработване на клишета.

6.5.Изработване на

фотоформи за офсетов

печат.

6.6.Изработване на печатни

форми за офсетов печат.

6.7.Изработване на форми за

различни видове печат.

6.8.Дигитални технологии и

оборудване за

изработване на печатни

форми за различни

видове печат.

6.9.Спазване

последователността на

процесите и

технологичната схема.

7.1. Умения за работа с

различни видове печатни

машини.

7.2.Пробен отпечатък.

7.3.Подготовка на щанц

форма.

7.4.Предно равняване на

листа.

7.5.Странично равняване на

листа.

7.6.Печат на тиража.

7.7.Цветни проби.

7.8.Видове скали.

7.9.Последователност на

нанасяне на цветовете

при едно-, дву- и

многоцветни машини.

7.10.Контрол на отпечатаните

листа.

7.11.Облагородяване на листова полиграфическа

продукция:

лакиране с дисперсни

лакове, лакове на маслена

основа, UV лакове;

холограми;

ламиниране;

бронзиране;

гумиране.

7.12.Изпълнение на задачите в

технологична

последователност.

8.1. Рязане, сгъване,

комплектоване, скрепване,

шиене, перфориране,

биговане на акцидентна

продукция.

8.2.Изработване на брошура.

8.3.Обрязване на брошури.

8.4.Лепене на корици.

8.5.Дообработване на печатна

листова продукция.

8.6.Нанасяне на покрития и

механични начини за

дообработка.

8.7.Изработване на прости

коли. Комплектуване и

скрепване на книжните

тела.

8.8.Свързване на книжните

тела с корици и обрязване

на изданията.

8.9.Изработване на книжни

тела.

8.10.Изработване на подвързии.

8.11.Дообработване на

подвързии.

8.12.Подлепване на книжни

тела с подвързии и

довършителни операции.

8.13.Обработка на книжни тела

за издания с мека и

твърда подвързия.

8.14.Скрояване на

материалите.

8.15.Изработване на цялостна

подвързия и на

съставна подвързия.

8.16.Дообработка на книжните

тела.

8.17.Подлепване на книжните

тела към подвързиите.

8.18.Материали за

изработване на

подвързии.

8.19.Туткалене на гърбовете на

книжните тела.

8.20.Безшевно скрепване.

8.21.Сушене и пресоване на

гърбовете на книжните

тела. Обрязване на

книжните тела.

8.22.Комплектоване и

пакетиране на готовата

продукция.

9.1. Спазване на правилата за

здравословни и безопасни

условия на труд на

работното място.

9.2.Поддържане на ред и хигиена на работното място.

10.1. Поддържане на ред и

чистота на работното

място.

10.2.Правилно използване на

личните предпазни

средства.

10.3.Безопасна работа с

машините и

съоръженията.

10.4.Разчитане и използване

на техническата

документация,

каталожната и

справочната литература и

нормативните документи.

Компетентности: 1. Осъществява

оперативна дейност,

свързана с

въвеждането на

текстова информация

текстови документи)

от ръкописни и

печатни материали в

стандартни приложни

програмни продукти

текстообработващи

системи), ръчно или

чрез скенер със

софтуер за оптическо

разпознаване на текст

OCR) с

необходимата

точност и коректност

на обработваните

документи, настолни

професионални)

издателски системи

за съвместна

обработка на текст иилюстрация – DTP.

2. Обработване на

текстови документи и

подготовката им за

издателска система –

коригиране,

редактиране,

сричкопренасяне,

форматиране,

разпечатване.

Съхраняване на

текстови материали

според установените

правила.

Получаване и отчитане на

получените

материали и пособия.

3. Сканиране и

обработване на

графични и растерни

изображения.

Съхраняване на

илюстративен

материал.

4. Оформление на

полиграфическите

издания (книги,

вестници, списания,

акцидентни

материали) и др.

Интегриране на текст и графика.

Композиране на

страници.

Съхраняване на

готовите издания.

5.  Експониране на

оформеното издание,

монтаж (ръчен и

електронен).

Директно лазерно

експониране на

печатни пластини без

междинно използване

на фототехнически

филм.

6. Изработване на

печатни форми –

монтаж и копиране.

7. Отпечатване на

полиграфическите

издания.

Отпечатване на

опаковки.

Печат на външна и

вътрешна реклама.

8. Участва в

дообработване на

печатната продукция

брошуро-книговезки

процеси).

Технологични

процеси за

изработване на

етикети и опаковки.

9. Изпълнява всички

трудови задачи при

спазване на

здравословни и

безопасни условия на

труд.

10. Създава и

поддържа безопасна

работна среда.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
История на изкуството
Компютърна графика
Рисуване
Предпечатна подготовка
Фотография и видеотехника
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Технология на полиграфическото производство
Обща полиграфия
Автоматизация на издателската дейност
Илюстрация и оформление на полиграфически издания
Материалознание
Графично и техническо чертане
Техническа механика и електротехника
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Полиграфия
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Перспектива
Перспектива теория
Перспектива практика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]