Учебен План 2130801 Музикално оформление

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Аудио-визуални  изкуства и техники; производство на медийни продукти Код:213
Професия Музикален оформител Код: 213080
Специалност Музикално оформление Код: 2130801
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Познава видовете звукозаписна техника и оборудване и спазва правилата при работа с тях

2.1.  Познава принципите на професионалната етика и ги прилага като модел на поведение

3.1.Знае специфични софтуерни програми за обработване на звук

4.1. Описва видовете медии (частни, държавни и общински) и техния статут

4.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение и др. 4.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии

4.4. Познава изискванията за заемане на различни длъжности в киното или телевизията

5.1. . Характеризира драматургичен материал, сценарий, тема на предаването и режисьорска концепция

5.2. Познава произведения от различни стилове и жанрове музика – класическа, поп и джаз, народна, филмова и др.

6.1. Познава и използва в работата си специална терминология

6.2. Нанася на отделни звукови пътечки музикално оформление и ефекти

7.1. Познава и използва в работата си специална терминология

8.1. Спазва основните правила за безопасност при работа с техниката

Умения за: 1.1.  Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност

1.4. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на снимки (запис)

1.5. Спазва изискванията за опазване на околната среда

1.6. Оказва долекарска помощ

2.1. Осъществява творческа комуникация с композитора, главния музикален оформител и тоноператора

2.2. Координира работата на група от хора, като познава силните и слабите страни на всеки член от екипа

2.3. Умее да работи с хора от различни творчески професии – артисти, сценаристи, художници, композитори, звукооператори, монтажисти и др.

3.1. Използва съвременни информационни източници за професионално развитие

3.2. Работи със специфични софтуерни програми за обработване на звук

3.3. Използва по време на работа съвременни комуникационни средства за общуване с екипите

4.1. Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др., вкл. и с помощта на компютър

4.2. Осъществява творческа комуникация в работния екип

5.1. Подбира подходяща музика в зависимост от драматургията на аудио-визуалното произведение

5.2. Подбира множество музикални фрагменти и ефекти за озвучаване, за да осигури избор при музикалното оформление

5.3. Извършва презаписи на откъси от музикални произведения и ефекти

5.4. Прехвърля на магнитна копирна избрания музикален материал и несинхронни ефекти

6.1. Работи в звукова кабина 6.2. Работи със звукозаписен пулт

6.3. Зарежда няколко звукови източника на пулт за миксиране 6.4. Извършва селекция на музикалното оформление според жанра и формата на предаването или телевизионния филм

6.5. Ползва аудиомонтажни компютърни програми

6.6. Извършва пълен опис по времетраене на използваната музика

6.7. Изготвя списък на композиторите на музикалните откъси, носители на авторски права

7.1. Зарежда няколко звукови източника на монтажна маса (мувиола)

7.2. Извършва селекция на музикалното оформление според жанра и формата на филма

7.3. Умее да прехвърля на магнитна лента в магнитна копирна избрания музикален материал

7.4. Прехвърля на магнитна лента в магнитна копирна несинхронните ефекти

7.5. Ползва мувиола за синхронизиране и монтиране на картината, музиката и ефектите 7.6. Извършва пълен опис по времетраене на използваната музика

7.7. Изготвя списък на композиторите на музикалните откъси, носители на авторски права

8.1. Работи със звуковъзпроизвеждаща техника 8.2. Работи със звукосмесителен пулт

8.3. Работи в звукозаписно студио с няколко записващи и възпроизвеждащи звукови магнетофона

8.4. Използва технологията на цифровия запис за смесване и мастеринг в цифрова среда

Компетентности: 1.  Спазва правилата за безопасна работа

2. Организира и координира работата на група или екип

3. Използва информационни и комуникационни технологии

4. Спазва изискванията на трудовото законодателство и отстоява правата си като участник в трудовия процес

5. Извършва предварителна подготовка за музикално оформление

6. Извършва музикално оформление в телевизионното производство

7. Извършва музикално оформление на филм, заснет на филмова лента

8. Работи със звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
История на музиката
Теория на музиката
Комуникативни умения и мотивация
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Музикология- понятия, термини, стилове, жанрове
Видове музикални инструменти и техники
Подготовка за музикално оформление
Музикални фрагменти и ефекти на озвучаване
Извършване на музикално оформление
Работа със звукозаписна и звукопроизвеждаща техника
Акустика
 
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Перспектива
Перспектива теория
Перспектива практика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]