Учебен План 2140101 Театрален , кино и телевизионен декор –

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Дизайн Код: 214
Професия Дизайнер Код: 214010
Специалност Театрален, кино и телевизионен декор Код: 2140101
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: Чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми; Технологии за изработване на декор; Използвани инструменти и материали; Специфика на изискванията към декора в различните медии; Специализирани програмни продукти.

Видове чертежи, грундрис, схеми и технологични схеми; Технология напроизводство в различните медии; Интернет; Термини по специалността на чужд език; Видове програмни продукти за създаване на векторни и растерни изображения – възможности, потребителски интерфейс и инструкции за работа.

Използвани материали; Използвани инструменти; Технологии за изработване на декор; Специфика на изискванията към декора в различните медии; Организация на работата в изпълнителско ателие.

Използвани материали; Използвани инструменти; Технологии в изработкатана декор; Методи за определяне разходите на материали и труд; Специфика на изискванията към декора в различните медии; Основни счетоводни дейности.

Технология за изработване на шаблони, кройки, гипсови калъпи; Използвани материали; Използвани инструменти; Начини за работа с различни мащаби и преминаването от един в друг.

Бои – темперни, акрилнипостни;  Лепила – тапетно, туткалакрилатно, полипропиленово, силиконово и др.; Пълнители, опостнители, лакове; Използвани инструменти – различни видове четки и специфичната им употреба, валяци, тампони; Начини за имитация на дърво, метали, камък, мазилки, патини; Начини за обработка и имитация на различни видове текстил.

Материали за изработване на обемни форми;  Грундове, бои, лепила, пълнители и лакове, опостнители; Използвани инструменти – видове четки и специфичната им употреба, валяци, тампони; Начини за имитация на различни материали; Конструктивни особености и изисквания към различните обемни форми, реквизит или аксесоар в зависимост от употребата им; Пропорции на човешкото тяло.

Технология за изработването на мека кулиса (декор); Различни видове инструменти и материали; Начини за имитация на различни материали; История на изкуството; История на театъра; Стилове и характерните за тях изразни средства.

Технология за изработването на твърда кулиса (декор) с пластични елементи; Използвани инструменти и материали; Начини за имитация на различни материали; История на изкуството; История на театъра; Стилове и характерните за тях изразни средства.

Специфични програмни продукти; Съвременни средства за проектиране, обработване представяне и комуникация; Термини по специалността на чужд език.

Технология и техника на кино-, телевизионното и театралното производство; Специфика на изискванията към декора в различните медии; Различни видове материали и инструменти; Технологии в изработката на декор; Организация на работата в изпълнителско ателие; Стопански маркетинг и мениджмънт; Управление на екип; История на изкуството; История на театъра; Стилове и характерните за тях изразни средства; Термини по специалността на чужд език.

Нормативни актове, свързани с дейността; Съдържание на договорите; Особености на пазара; Трудовоправни отношения между художник и работодател; Системи на заплащане на труда; Авторско право.

Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място; Правила за безопаснаработа с материали, инструменти и машини; Изисквания при работа с леснозапалими материали.

Умения за: Разчитане и анализиране на чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми; Обработване на чертежи, грундрис с помощта на компютър и подходящи програмни продукти; Планиране и организиране на дейността.

Чертане на схеми, чертежи и скици за изработване на декор – на ръка или с помощта накомпютър с подходящи програмни продукти; Намиране на информация в Интернет; Оформяне; планиране и организиране на дейността.

Спазване последователността на операциите съобразно технологичните изисквания на дадената медия и наличните

кадри, оборудване и ресурси.

Работа с инструменти за определяне на размер, обем, плътност, време; Изчисляване на оптималните разходи на материали и труд; Обработване и представяне на информацията с помощта на компютър и подходящ софтуер.

Изработване на шаблони, кройки от картон и мукава; Изработване на модели от глина; Изработване на калъпи от гипс, силикон, епоксидна смола в съответствие с технологичните изисквания; Оформяне; планиране и организиране на дейността.

Грундиране, декориранеИмитация, лакиране, имитация на различни материали; Текстилна обработка на плат и сглобяване на театрален костюм; Спазване на технологичната последователност.

Работа с мащаби; Моделиране, шлайфане, каширане, грундиране, декориране и патиниране; Имитация на различни материали; Спазване на технологичната последователност.

Работа с мащаби; Грундиране, рисуване, декориране, патиниране; Имитация на различни материали; Спазване на технологичната последователност; Планиране и организиране на дейността; Оформяне на продукта

Работа с мащаби; Моделиране, шлайфане, каширане, грундиране, рисуване, декориране, патиниране; Имитация на различни материали; Спазване на технологичната последователност; Оформяне на продукта; Планиране и организиране на дейността.

Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти; Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект; Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.

Планиране и организиране работата в изпълнителско ателие; Контрол и оценка на изпълнението на поставените задачи съобразно изискванията на проекта; Работа с хора, организиране на колективна трудова дейност; Комуникация на чужд език; Организиране на колективна трудова дейност; Упражняване на контрол и оценяване на дейността на други хора.

Попълване на договори; Изготвяне на оферти и ценообразуване; Проучване възможностите на пазара на труда; Правилно съхраняване на необходимата документация; Самооценка на вложения труд и заплащане; Защита на авторските права.

Правилно използване на лични предпазни средства; Безопасна работа с материали, инструменти и машини; Безопасна работа със средствата за противопожарна защита; Правилно реагиране при бедствия и аварии; Оказване на долекарска помощ, бързо и правилно реагиране при трудова злополука; Поддържане на ред и чистота на работното място.

Компетентности: Разчита и анализира чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми.

Изготвя схеми, чертежи и скици за изработване на декор. Извлича и анализира изобразителен материал от албуми, книги, справочници, Интернет.

Разработва технологични схеми за изработване на декор.

Разработва разходни норми на използваните материали.

Изработва шаблони, кройки, гипсови калъпи.

Изработва имитации на различни материали

Изработва обемни бутафорни форми, театрален реквизит или аксесоар по различна технология.

Изработва мека кулиса (декор) за нуждите на театъра, киното, телевизия и др.

Изработва твърда кулиса (декор) с пластични елементи за нуждите на театъра, киното, телевизията и др

Използване на информационни и комуникационни технологии.

Планира и организира работата в изпълнителско ателие, на сцена или на снимачна площадка.

Пазарна реализация на творбата.

Изпълнява всички трудови задачи при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Рисуване
Перспектива
Пластична анатомия
Компютърна графика
История на изкуството
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Театрален, кино и телевизионен декор
Бутафория
Живопис
Скулптура
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Театрален, кино и телевизионен декор
Бутафория
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Бизнес комуникации а
Бизнес комуникации  теория
Бизнес комуникации а практика
Приложна графика
Приложна графика теория
Приложна графика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]