Учебен План 2140110 Промишлен дизайн

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Дизайн Код:214
Професия Дизайнер Код: 214010
Специалност Промишлен дизайн Код:2140110
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Постижения в дадената

област;

1.2.Предназначение на изделието или системата

от изделия с обща

функционална същност;

1.3.Влияние на средата върху

параметрите на изделието;

1.4.Технически качества на образците;

1.5.Естетически качества на

образците;

1.6.Структура на отделните

анализи в проучването;

1.7.Оформяне на резултатите

от проучването.

2.1.Етапи на дизайнерското

проектиране;

2.2.Специфични изразни

средства и техники за представяне на

художествен

проект;

2.3.Закони на линейната и

въздушната перспектива;

2.4.Елементи на светлосянката

и принципи за изграждане на

обемни тела.

3.1.Свойства и качества на

материалите и начините за

работа с тях;

3.2.Правила за здравословни и

безопасни условия на труд

при монтажни работи.

4.1.Функционални,

конструктивни,

технологически,

ергономически и

естетически

изисквания към изделието.

5.1.Свойства и качества на

пластмасите и начините за работа с тях;

5.2.Видове калъпи и

приложенията им.

6.1.Свойства и качества на

различните видове

дървесина;

6.2.Технология и

технологична

последователност на

работа;

6.3.Видове сглобки.

7.1.Технология на работа с

различни видове метали;

7.2.Етапи на работа.

8.1.Свойства на материалите и

технология на обработката им;

8.1. Изработване на

калъпи,

покрития.

9.1. Видове бои и лакове;

9.2.Начини за нанасяне на

покритието;

9.3.Колористика – въздействие

на цветовете;

9.4.Хигиенни норми.

10.1. Методи на цветовото

изграждане на формата;

10.2.Основни материали и

пособия за изпълнение на

цветови проект;

10.3.Графични изображения – линеарни, монохромни,

перспективни.

11.1.Технически стандарти,

начини за разчертаване и

оразмеряване на

технически

чертежи.

12.1.Специфични програмни

продукти;

12.2.Съвременни средства за

проектиране, обработване,

представяне и

комуникация.

12.3.Термини по специалността

на

чужд език.

13.1.Нормативна уредба в

отрасъла: Закон за

промишления дизайн (ДВ, бр. 81 от 1999 г.); наредби;

13.2.Закон за авторското право

и сродните му права;

13.3.Организиране и планиране

на дейността в

дизайнерско

ателие;

13.4.Производствени технологии.

14.1.Нормативни актове,

свързани с дейността;

14.2.Съдържание на

договорите;

Особености на пазара;

14.3.Трудово-правни

взаимоотношения между

дизайнер и работодател;

14.4.Системи на заплащане на

труда;

14.5.Авторско право.

15.1.Здравословни и безопасни

условия на труд в

професионалните

направления;

15.2.Нормативи за

санитарно-хигиенни

изисквания.

Умения за: 1.1.Ефективно търсене,

извличане и преценка

полезността на

информацията от

разнообразни източници;

1.2.Анализиране на основните и

допълнителните функции –

схеми и взаимовръзки;

1.3.Разработване на сравнителна таблица;

1.4.Анализ и систематизиране

на материалите от проучването;

1.5.Съставяне и представяне на

доклада пред възложителя

за обсъждане;

1.6.Намиране на информация в

интернет;

1.7.Създаване на документ,

обединяващ текст и таблица,

съхраняване на информация

в компютъра;

1.8.Графично представяне на

резултатите от проучването –

избор на подходящ шрифт и

визуално представяне.

2.1.Формулиране на концепция;

2.2.Изграждане на достоверно

изображение, представящо

дадена концепция чрез

скици, рисунки, които

представят подробно и

достоверно идеята;

2.3.Разработване на детайлите –

рисунки в общо положение, работни чертежи.

3.1.Рязане с дизайнерски нож,

биговане, лепене;

3.2.Разкрояване на стиропора с

уред за рязане на стиропор;

3.3.Моделиране с пластилин и

глина;

3.4.Организиране на

последователността при

макетирането;

3.5.Осигуряване на

здравословни и безопасни

условия на труд при

макетиране.

4.1.Анализиране и обосновка на

взетото решение –

представяне на кратко

експозе пред дизайнерския

екип или клиента – избор на

краен вариант за

макетиране.

5.1.Икономично разкрояване на

материала;

5.2.Изработване на

приспособления за работа и

калъпи;

5.3.Сглобяване на

отделните елементи на

макета чрез лепене,

формоване, огъване по

калъп чрез нагряване,

охлаждане.

6.1.Разкрояване, рязане,

сглобяване, лепене,

шлайфане;

6.2.Създаване на

оптимални условия за труд в

работилница по

дървообработване.

7.1.Разкрояване, рязане,

огъване, заваряване,

шлайфане, грундиране.

8.1.Изработване на арматура и

оребряване на корпуса на

макета;

8.2.Съчетаване на различни

материали;

8.3.Нанасяне на изолационно

покритие с бояджийски

пистолет, китосване,

шлайфане.

9.1. Работа с шлайф и шкурка;

9.2.Определяне на

необходимостта от

боядисване, гладкост,

нанасяне на шприц кит;

9.3.Нанасяне на покритие от боя с бояджийски пистолет.

10.1. Техника на изобразяване

графично и цветово.

11.1.Изработване на технически

чертежи, разрези, сечения;

11.2.Разчитане на техническа

документация,

11.3.Оразмеряване.

12.1.Проектиране, обработване и представяне на

художествена творба със

специализирани програмни

продукти;

12.2.Работа със съвременни

средства за комуникация

при търсене на информация

и изготвяне на проект;

12.3.Намиране и ползване на

необходимата информация

каталози, справочници и

друга литература на

български или чужд език.

13.1.Създаване на оптимални

условия за труд в

дизайнерско ателие или рекламно студио;

13.2.Анализиране на проблемите

и решаването им;

13.3.Планиране и организиране

на дейност;

13.4.Презентиране на

реализирания проект пред

възложителя;

13.5.Защита на

собственото виждане и

решение;

13.6.Работа в екип;

13.7.Предприемачество;

13.8.Реклама;

13.9.Счетоводни дейности.

14.1.Попълване на договори;

14.2.Изготвяне на оферти и

ценообразуване;

14.3.Проучване възможностите

на пазара на труда;

14.4.Правилно съхраняване на

необходимата

документация;

14.5.Самооценка на вложения

труд и заплащане;

14.6.Защита на авторските права.

15.1.Спазване на правилата за

здравословни и безопасни

условия на труд;

15.2.Поддържане на ред и

хигиена на работното място;

15.3.Опазване на околната среда.

Компетентности: 1. Изследва

съществуващи

решения по задание за

проектиране на

утилитарно

изделие или група от

изделия от една

функционална група.

2.Разработва идейни

варианти за конкретното

изделие.

3. Изработва макети на

промишлени форми от

хартия, стиропор,

пластилин,

глина, фибран.

4. Анализира различни

принципни варианти на

проектираното изделие и

избира окончателен

оптимален вариант.

5. Изработва макет на

промишлени форми от полистирол, форекс.

6. Изработва макет на

промишлени форми от

дърво.

7. Изработва макет на

промишлени форми от

метал.

8. Изработва макет от

гипс, смоли и пълнители,

силикон.

9. Извършва

повърхностна

обработка и подготовка

на макета за боядисване.

10. Изработва

документация,

изпълнява цветографичен

проект.

11. Разчита и изработва

техническа документация

към проект.

12. Използване на

информационни и

комуникационни

технологии.

13. Реализира

художествен

проект, като организира и

планира дейностите.

14. Социално-

икономически и

трудово-правни дейности.

Пазарна реализация на

творбата.

15. Изпълнява всички

трудови дейности при

спазване на изискванията

за здравословни и безопасни

условия на труд.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Рисуване
Перспектива
Пластична анатомия
Компютърна графика
История на изкуството
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Промишлен дизайн
Цветознание
Скулптура
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Промишлен дизайн
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Изобразителни студия
Изобразителни студия теория
Изобразителни студия практика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]