Учебен План 2150401 Дърворезбарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Художествени занаяти Код:215
Професия „Дърворезбар” Код: 215040
Специалност Дърворезбарство Код:2150401
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Избира и използва целесъобразно лични предпазни средства и специална работна екипировка (противопрашни маски и очила)

2.1.  Разбира своята роля в дейността на предприятието и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си

3.1. Посочва видовете предприятия, свързани с производството на изделия от дърво 3.2. Познава документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение и др. 3.3. Посочва изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на работещите в предприятието

4.1. Изброява правилата за съхранение на дървесината

4.2. Сравнява характеристиките на различни видове дървесина

5.1. Изрежда етапите в технологичния процес при изработването на различни изделия и артикули от дърво 5.2. Разчита проекти, схеми, скици и чертежи на изделия и артикули от дърво

5.3. Разпознава и описва различни машини и инструменти за дървообработване: • ръчни (трион, чук, длето, пила, четка, вана, длета/прави, наклонени, козеножка, холкери с различни номера, жилкови, барокови и др.) • механични (преса, менгеме, стяга и др.) • електрически (банциг, фреза, оберфреза, струг, сушилня, шлайфмашина, гилотинна ножица, щрайхмус, шипорезна машина, циркуляр, кантослепваща машина и др.)

5.4. Описва принципа на работа с машини и инструменти за обработка на дърво 5.5. Разчертава, разкроява и сглобява изделия и артикули от дърво

6.1. Описва особеностите (характеристиките) и разпознава различни видове дърворезба (овчарска, плоска, релефна, орелефна, геометрична, контурна резба)

6.2. Разпознава стиловете в българската дърворезба и произведенията на известни български майстори дърворезбари

6.3. Възпроизвежда различните видове резба с помощта на ръчни инструменти, като наблюдава съответните модели

7.1. Описва видовете и последователността, в която се извършва финалното обработване на изделията 7.2. Познава различни видове материали (байцове, бои, лакове и др.) и начина на употребата им

8.1. Разпознава дефектите по дървените изделия

Умения за: 1.1. Съобразява се с правилата за безопасна работа с машини и инструменти

1.2. Поддържа хигиена на работното си място

1.3. Спазва изискванията за опазване на околната среда

1.4. Адекватно реагира в опасни ситуации, възникнали в процеса на работа

1.5. Оказва долекарска помощ при възникнал инцидент

1.6. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)

2.1. Изпълнява компетентно задачите, поставени от работодателя

2.2. Проявява самоконтрол и самопроверка при изпълнение на задачите, съдейства и демонстрира лоялност към работодателя и колегите

2.3. Възстановява, разширява и обобщава наученото, като се стреми да го използва и усъвършенства в трудовия процес

 

3.1. Умее да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.

4.1. Подбира подходящ дървен материал според изделието, което трябва да изработи

4.2. Осигурява подходящи условия за съхранение на дървения материал и дървените изделия в ателието (склада, работилницата)

5.1.. Изработва части на дървени изделия, като проявява увереност и сръчност при работа с инструменти, машини и съоръжения

5.2. Почиства, поддържа и съхранява машини, инструменти и съоръжения в съответствие с изискванията и инструкциите

6.1. Изработва дърворезба по скица, чертеж, снимка

6.2. Използва различни информационни източници (вкл. и интернет) както на български, така и на чужд език

7.1.Нанася байцове, бои, лакове, като спазва технологичните изисквания

7.2. Извършва повърхностна обработка на изделието (артикула) – пилене, шлайфане, позлатяване, патиниране, избелване, матиране, фурнироване, лакиране

8.1.Съгласува с клиента (или прекия си ръководител) възможностите и средствата, необходими за реставрация или ремонт

8.2. Подбира подходящи материали и техники за възстановяване след консултация със специалист реставратор

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

2. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес и разбира своята роля в дейността на предприятието

3. Спазва изискванията на трудовото законодателство и отстоява правата си като участник в трудовия процес

4. Подбира подходящ дървен материал за изработване на различни видове изделия

5. Изработва, ремонтира и реставрира части от дървени изделия и артикули от дърво

6. Изработва различни видове дърворезба

7. Извършва финална обработка на дървените изделия

8. Ремонтира и реставрира изделия и артикули от дърво

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

 

 

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Материалознание и сушене
Рисуване
Конструктивно знание и чертане
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Технологии и машини в мебелнотопроизводство
Конструиране намебели
Декоративно рисуване и моделиране
История на изкуството
Стилознание
Технологии в дърворезбоването
Проектиране в дърворезбоването
Проектиране на мебелии интериор
Компютърна графика
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Дървообработване
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Мебелно производство
Дърворезбарство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Маркетинг и реклама
Маркетинг и реклама теория
Маркетинг и реклама практика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]