Учебен План 2150703 Художестена тъкан.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Приложни изкуства и занаяти Код: 215
Професия Художник- приложни изкуства Код: 215070
Специалност Художествена тъкан Код: 2150703
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Теория и история на изкуствата; 1.2.Развитие на стиловете през вековете;

1.3.Национално наследство; 1.4.Развитие на естетическия критерий; 1.5.Съвременни тенденции.

2.1.Специфични софтуерни продукти.

2.2.Термини по специалността на чужд език; 2.3.Съдържание на проекта;

2.4.Видове композиция според техниката на изпълнение; 2.5.Основни свойства на цветовете; 2.6.Въздействие на цветовете в зависимост от предназначението; 2.7.Инструменти, по-върхности, бои, техники; 2.8.Технологическа последователност на процеса „проектиране“; 2.9.Видове техники за създаване на изображение; 2.10.Характерни особености на различните видове техники – монотипия, колаж; 2.11.Специфични особености на рисуването с различни видове цветни и графични материали

3.1.Видове методи засъздаване на работен картон за текстилно художествено изделие;

3.2.Основни принципи при изработването на чертежи;

3.3.Прилагане на инструментариума в работата; 3.4.Технически средства – видове, приложение; 3.5.Специфични софтуерни продукти.

4.1.Видове текстилни материали; 4.2.Текстилни бои и багрила – видове, качества и приложение; 4.3.Специфични особености на различни текстилни техники;

4.4.Помощни материали при различни техники на изпълнение.

5.1.Пластични качества и изразни възможности на материала; 5.2.Принципи за изграждане на релеф или кръгла, триизмерна пластика.

6.1.Видове текстилни изделия за жилищен интериор;

6.2.Развитие на текстила зажилищен интериор в исторически аспект; 6.3.Характерни видове композиция за различните изделия;

6.4. Основни видове орнаментика според предназначението на изделието;

6.5. Основни принципи за прилагане на цвета в текстила за жилищен интериор; 6.6.Влиянието на средата върху цветовите решения; 6.7.Ергономични изисквания на текстилните, декоративните изделия за жилищен интериор.

7.1.Нормативна уредба на отрасъла; 7.2.Организация и планиране на дейността в малко предприятие (ателие).

8.1.Различни видове ръчно тъкани изделия;

8.2.Възникване на ръчното тъкане в древността; 8.3.Традиционни български черги и тяхната композиция и специфична украса; 8.4.Психологическо въздействие на цветовете;

8.5. Различни методи и помощни материали за постигане на пластичност в тъканото текстилно произведение; 8.6.Материали и пособия, необходими при уникално тъкане; 8.7.Основни тъкачни сплитки и техники: гладки, вързани, релефни, оформяне на ажур;

8.8.Устройство на вертикален ръчен стан, подготовката му за работа и работа с него; 8.9.Подготовка и подбора на материали за основа и вътък при тъкането, както и работа с помощни уреди: за вкатяване, пресукване, получаване на ефектни прежди

9.1.Културно наследство; 9.2.Жанрове; 9.3.Формат и мащаби;

9.4.Закони на композицията; 9.5.Технология на работа с различните видове графични и цветни материали; 9.6.Цветовете – цвят, гами,колорит, тон, нюанс и др.; 9.7.Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството.

10.1.Специализирани програмни продукти; 10.2.Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация. 10.3.Термини по специалността

на чужд език.

11.1.Нормативни актове, свързани с дейността; 11.2.Съдържание на договорите;

11.3. Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството; 11.4.Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател; 11.5.Системи на заплащане на труда; Авторско право.

12.1.Изисквания за здравословни и безопасни условия за труд;

12.2.Начини за безопасна работа с инструменти и материали;

12.3.Правила при работа с леснозапалими материали.

Умения за: 1.1.Намиране на подходяща информация в различни източници; Анализ на събраната информация.

2.1.Работа със средствата за комуникация при търсене информация и при изготвяне на проект;

2.2. Разбиране на специализирани текстове на чужд език;

2.3.Избор на подходящи материали и помощни средства за създаване на проект и изпълнението му в материал; 2.4.Стилизиране на природна форма;

2.5.Работа с различни видове декоративни елементи;

2.6. Работа с широк спектър от техники при създаване на проект ;

2.7.Работа с гипсов картон; 2.8.Създаване на образ чрез отнемане на багрило;

2.9.Създаване на образ с ръчно правена хартия и др.;

2.10.Умение за оформяне на крайния продукт.

3.1.Качествено и прецизно изготвяне на работен картон; 3.2.Разчитане на проект;

3.3.Работа със съответния софтуер;

3.4. Умение за придаване на завършеност на крайния продукт

4.1.Организиране и планиране на дейността;

4.2.Работа с широк спектър от текстилни техники;

4.3. Качествено пресъздаване на проект за художествено текстилно изделие според техниката на изпълнение.

5.1.Степенуване на плановете в обемно текстилно изделие; 5.2.Съчетаване на различниформи, фактури, обеми;

5.3.Организация на отделните обеми и форми в единно цяло; 5.4.Имитация на различни видове материали.

6.1.Прилагане на общите правила за хармонично съчетаване на цветовете в практиката;

6.2.Осъществяване на връзка на цветовото решение с функционалното предназначение;

6.3.Създаване на връзка на оцветяването с функционално- конструктивната форма на предметите;

6.4.Подходящ мащаб на проекта за съответното текстилно изделие според големината на орнаментиката;

6.5.Оформяне на крайния продукт.

7.1.Проектиране и изпълнение в материал на декоративно текстилно изделие;

7.2. Придаване на завършен вид на текстилната творба; 7.3.Организиране на работата при проектиране и създаване на

декоративно текстилноизделие; 7.4.Организиране на работата в проектантско или изпълнителско ателие.

8.1.Използване на основни тъкачни сплитки и техники: гладки, вързани, релефни, оформяне на ажур;

8.2.Подготовка и работа с вертикален ръчен стан; 8.3.Правилен избор и подготовка за работа на материали за основа и вътък при тъкането;

8.4. Работа с помощни уреди за вкатяване, пресукване,

получаване на ефектни прежди.

9.1.Избор на обект и сюжет; 9.2.Избор на гледна точка и дистанция;

9.3.Избор на подходящи материали;

9.4.Подбор на необходимите

инструменти за работа; 9.5.Спазване етапите за реализация на творбата; 9.6.Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.

10.1.Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;

10.2.Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект;

10.3.Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.

11.1.Попълване на договори; 11.2.Изготвяне на оферти и ценообразуване;

11.3.Проучване възможностите за реализация на художествена творба;

11.4.Правилно съхраняване на необходимата документация; 11.5.Самооценка на вложения труд и заплащане;

11.6.Защита на авторските права.

12.1.Избор и правилно използване на лични предпазни средства;

12.2.Безопасна работа с

материали, инструменти и машини;

12.3. Безопасна работа със средствата за противопожарна защита;

12.4. Оказване на долекарскапомощ и бързо и правилно

реагиране при трудова злополука;

12.5.Правилно реагиране при бедствия и аварии.

Компетентности: 1.Извличане на информация от различни източници с цел пресъздаване на образ.

2.Изработване на проект на текстилно художествено произведение

3.Изработване на работен картон на проект за художествено текстилно изделие в действителен размер.

4.Реализация на проект в различни текстилни техники.

 

5.Създаване на макет или пластичен мащабиран модел

на обемно декоративно текстилно изделие

6.Изработване на проект и реализиране на текстилно художествено.

 

7.Организиране и планиране на дейността.

8.Тъкане на уникално изделие на вертикален стан.

9.Работа на пленер

10.Използване на информационни и комуникационни технологии.

 

11.Пазарна реализация на художествената творба.

12.Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Рисуване
Перспектива
Пластична анатомия
Компютърна графика
История на изкуството
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Художествена тъкан
Технология
Живопис
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Художествена тъкан
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика
Геология и петрография
Геология и петрография теория
Геология и петрография практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!