Учебен План 3410201 Продавач – консултант

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Търговия на едро и дребно Код:341
Професия Продавач-консултант Код: 34102
Специалност Продавач-консултант Код: 3410201
Степен на професионална квалификация втора  

 

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

Пример:

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1:1

 

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания •Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност

• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

 

• Прилага необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

• Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене

1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност

• Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност

• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъц

Умения

 

• Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности

 

• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене

1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания • Знае основните рискови и аварийни ситуации

• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации

• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

 

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

• Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

 

• Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария

• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2 Икономика  
Резултат от учене

2:1

Познава основите на пазарната икономика
Знания • Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава основните икономически субекти в бизнеса

• Знае основните принципи на вътрешната търговия

Умения

 

• Информира се за успешни примери за търговия на дребно чрез търговската мрежа
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни примери за търговия на дребно чрез търговската мрежа
Резултат от учене

2.2

Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма
Знания • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира основни икономически понятия

Умения

 

• Обяснява основни икономически понятия
Компетентности

 

• Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадена фирма
ЕРУ 3 Предприемачество  
Резултат от учене

3.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания • Знае същността на предприемачеството

• Познава видовете предприемачески умения

Умения

 

• Информира се за добри практики в търговията на едро и дребно
Компетентности

 

• Информира управителя на фирмата за добри практики в областта на търговията на едро и дребно
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания • Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Проучва нови практики за търговия на едро и дребно
Компетентности

 

• Предлага нови идеи за подобряване на търговската дейност
ЕРУ 4 Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност  
Резултат от учене

4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания • Изброява интернет търсачки

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет

• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

 

• Използва търсачка за намиране на информация

• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

4.2:

Комуникира с ИКТ
Знания • Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

 

• Използва електронна поща

• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове онлайн

• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения
Умения

 

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
ЕРУ 5 Планиране и организиране на работния процес  
Резултат от учене

5.1:

Организира работния процес
Знания • Познава структурата на стопанските организации

• Познава методи за нормиране на работния процес

• Познава нормативните документи, свързани с професията

Умения

 

• Планира работния си процес

• Съставя график на работните си задачи

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

 

• Ефективно организира работния процес

• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Резултат от учене

5.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес
Знания • Познава видовете трудови дейности

• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

• Планира трудовите дейности

• Спазва етичните норми на поведение

• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

 

• Ефективно планира и разпределя дейностите си

• Участва в създаването на етична работна среда

ЕРУ 6 Комуникация и чужд език  
Резултат от учене

6.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

6.2:

Води ефективна бизнес комуникация
Знания • Познава етичните норми на комуникацията

• Познава правилата за вербална и невербална комуникация

• Познава ефективното поведение при конфликти

• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

 

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

• Води делова комуникация – писмена и устна

• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

 

• Провежда ефективна комуникация с клиентите съобразно индивидуалните им характеристики

• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги

• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене

6.3:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 7 Обслужване на клиенти  
Резултат от учене

7.1:

Поддържа търговската зала
Знания • Познава санитарно-хигиенните норми на зоните за клиенти

• Познава санитарно-хигиенните норми на помещенията (местата) за персонала

• Познава санитарно-хигиенните норми на складовите помещения

Умения

 

• Поддържа необходимата лична хигиена

• Поддържа хигиената на работното място, в клиентската зона и в обслужващите помещения

• Поддържа екстериора и интериора на търговския обект

Компетентности

 

• Спазва изискванията по поддръжка на търговската зала и по регламентиране на достъпа на клиенти, доставчици и външни лица
Резултат от учене

7.2:

Осъществява комуникация с клиенти
Знания • Познава формите, принципите и методите на търговското обслужване

• Знае стандартите за работа с клиенти

• Разпознава особеностите на потребителското търсене

Умения

 

• Посреща учтиво клиентите

• Общува с клиентите за изясняване на техните потребности

• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава

интересите фирмата

• Провежда търговски демонстрации

Компетентности

 

• Осъществява ефективна комуникация с клиенти, като спазва етичния кодекс

• Спазва етичните правила за реклама на търговски марки и предлагане на конкретен продукт

ЕРУ 8 Директни продажби  
Резултат от учене

8.1:

Познава начините за разплащане в търговския обект
Знания • Разпознава платежните средства и различава неистинските

банкноти и монети

• Познава правилата за плащане в брой

• Знае правилата за плащане с банкови карти

• Познава особеностите при безкасови плащания на доставчици

Умения

 

• Работи с устройство за разпознаване на фалшиви банкноти

• Приема парични суми в брой и връща ресто

• Обработва безкасово плащане с ПОС терминално устройство

Компетентности

 

• В своята дейност не допуска приемането на неистински банкноти и монети

• Решава самостоятелно възникнали проблеми при експлоатацията на устройствата за касово и безкасово плащане

Резултат от учене

8.2:

Издава документи при продажбите
Знания • Познава видовете документи, издавани при касово плащане с използване на електронно устройство или при плащане в брой

• Знае видовете документи, издавани при безкасови плащания

• Описва правилата за предоставяне на законова гаранция на продаваните продукти

• Описва правилата за предоставяне на търговска гаранция на продаваните продукти

Умения

 

• Издава фискален бон на клиента за направените покупки

• Съставя фактура за направените покупки

• Издава гаранционни карти за стоките, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя

Компетентности

 

• Коригира технически грешки при издаването на документите по продажбата

• Анулира или сторнира издадени документи по отказана покупка в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство

Резултат от учене

8.3:

Отчита продажбите
Знания • Познава нормативните разпоредби за регистриране и отчитане на продажбите

• Познава изискванията относно поддържането на стокови наличности

• Описва правилата за работа със складови програми

Умения

 

• Отчита ежедневно оборота на касовия апарат и в наличност

• Води редовно касовата книга

• Извършва основни операции със софтуер за управление на склад за своевременно отчитане на материалните наличности

Компетентности

 

• Действа адекватно и отговорно при технически проблеми по системите или устройствата за отчитане на продажбите в съответствие с установените вътрешнофирмени правила

• Разрешава самостоятелно ситуации на липса или отказ на даден продукт, като предлага алтернативни решения на клиента

ЕРУ 9 Електронна търговия  
Резултат от учене

9.1:

Познава основните принципи на електронната търговия
Знания • Познава инфраструктурата за електронната търговия – доставчици на интернет, хардуер и др.

• Описва програмни интернет приложения за поддържане на сайтове и работа с бази данни

• Знае правилата за работа с посредници при електронната търговия – търсещи машини, платформи и брокери

• Изброява различни бизнес модели при електронната търговия

• Познава условията и способите за създаване на клиентски профил и сметка (акаунт)

• Описва начините за съхранение на потребителските заявки

• Изброява реда за промяна на заявените продукти

Умения

 

• Търси съществуващи сайтове за електронна търговия

• Създава потребителски профили и акаунти

• Намира конкретен продукт по зададени критерии с използване на търсещи платформи

• Поддържа и работи с профили на клиентите

• Обработва заявки от типа „клиентска кошница“

• Пренасочва продукти при „чакащи“ поръчки

Компетентности

 

• Спазва мерките за защита на информацията при осъществяване на електронна търговия

• Решава самостоятелно ситуации при сривове в информационната система

• Отговаря на електронни писма и запитвания на клиенти по наличността и доставката на продукти

Резултат от учене

9.2:

Организира и отчита продажби при електронна търговия
Знания • Знае структурата и компонентите на сайт за електронна търговия

• Описва връзките в база данни на сайт за електронна търговия

• Познава масива и поредността на входните данни за сайта за

електронна търговия

Умения

 

• Търси в различните модули на сайт за електронна търговия

• Използва филтри за представяне на информацията

• Прилага маски и шаблони за въвеждане на данни

Компетентности

 

• Разрешава самостоятелно ситуации, свързани със съобщения за грешки на системата
ЕРУ 10 Отношение към клиентите  
Резултат от учене

10.1:

Консултира клиентите
Знания • Познава начините за изграждане на доверие у клиентите

• Изброява каналите за комуникация с клиентите

• Знае принципите за поддържане на лоялност сред клиентите

Умения

 

• Осигурява качествено обслужване на клиента

• Проявява отзивчивост към нуждите на клиентите

• Изслушва клиента и се съобразява с мнението му при избора на определена стока

Компетентности

 

• Предоставя изчерпателна информация на клиентите
Резултат от учене

10.2:

Владее техники за продажба
Знания • Познава основните техники за продажба

• Изброява основните разновидности на нуждите на клиента

• Знае конкурентните предимства на предлаганите продукти

Умения

 

• Свързва индивидуалните особености на клиента с характеристиките на конкретния продукт

• Разкрива добрите страни на предмета на покупката

• Прилага неманипулативни методи за продажба

Компетентности

 

• Предоставя коректна информация в обем и вид, съобразен с индивидуалните особености

• Насочва клиента към продукт, който най-пълно да удовлетвори неговите потребности

Резултат от учене

10.3:

Овладява проблемни ситуации
Знания • Познава основните психологически типове клиенти

• Описва начините за разрешаване на конфликти

Умения

 

• Подбира поведение съобразено с психологическите особености на клиента

• Изслушва възраженията на клиента и предлага решение

• Прилага способи за приключване на покупката

Компетентности

 

• Действа адекватно и отговорно при разрешаване на проблемни ситуации и спорове в съответствие с установените вътрешнофирмени правила
ЕРУ 11 Продукти Познава характеристики на продуктите
Резултат от учене

11.1:

• Познава химичния състав, качествените характеристики и потребителната стойност на предлаганите продукти

• Разпознава еднородните масови продукти от диференцираните такива за клиента

• Знае очаквания полезен ефект за клиента

• Познава концепцията за жизнения цикъл на продуктите

Знания  
Умения

 

• Подбира и предлага продукти на клиента
Компетентности

 

• Насочва интереса на клиента към подходящия за него продукт спрямо персоналните му нужди
Резултат от учене

11.2:

Съхранява и аранжира продуктите
Знания • Познава нормативните изисквания за съхранение на различните видове продукти

• Изброява стандартите за качество при съхранение на продуктите

• Описва способи и техники за правилното съхранение на продуктите

• Познава изискванията и търговските техники за аранжиране на различните видове продук

Умения

 

• Спазва нормите за съхранение на различните видове продукти

• Използва способите за съхранение на различните видове продукти

• Извършва необходимите действия за аранжиране на продуктите

Компетентности

 

• Съхранява и аранжира продуктите според нормативните изисквания
Резултат от учене

11.3:

Извършва дейности, свързани с дообработката на продуктите
Знания • Знае видовете опаковки и начините за опаковането им

• Знае начините за предлагане на продуктите по атрактивен начин

• Знае нормативната уредба относно маркировката и етикетировката на продуктите

• Знае видовете маркировка и изискванията към нея

Умения

 

• Спазва изискванията за разфасовка и опаковка на продуктите

• Разчита маркировката и баркода на продуктите

• Проверява съответствието на етикетите на получаваните продукти с установените изисквания

• Поставя допълнителни етикети (за цена, промоция и др.) на правилните места, без да закрива информация за клиента

Компетентности

 

• Действа адекватно при отклонения в предоставяната информация на етикетите на продуктите
Резултат от учене

11.4:

Провежда инвентаризация и бракуване
Знания • Познава изискванията по отношение на инвентаризацията и бракуването

• Разпознава образците на документи за инвентаризацията и бракуването

• Изброява случаите, водещи до бракуване на стокии

Умения

 

• Работи с инвентарните атрибути на предлаганите продукти

• Спазва утвърденото разпределение на продуктите по вид, произход, мерна единица и др.

• Попълва отчетните документи по инвентаризация или бракуване на продукти

Компетентности

 

• Действа адекватно при наличие на несъответствия в характеристиките на съхраняваните продукти

 

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Обща икономическа теория  
  Икономика на предприятието  
  Обща теория на счетоводната отчетност  
  Маркетинг  
  Право  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Стокознание  
  Организация и управление на търговията  
  Трудово право  
  Организация и техника на търговските плащания  
  Счетоводство на предприятието  
  Психология в търговията  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
 
      Раздел А2.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Бизнес комуникации  
  Икономика на предприятието  
  Обща теория на счетоводната отчетност  
  Икономическа информатика  
  Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка  
  Работа в търговски обект  
  Стокознание  
  Организация и управление на търговията  
  Организация и техника на търговските плащания  
  Работа с документи в търговското предприятие  
  Функционални приложни програми  
  Счетоводство на предприятието  
  Бизнес комуникации на чужд език  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Маркетингови комуникации  
  Маркетингови комуникации теория  
  Маркетингови комуникации практика  
  Бизнес етика  
  Бизнес етика теория  
  Бизнес етика практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]