Учебен План 3430102 Застрахователно и осигурително дело

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Финанси, банково и застрахователно дело Код:343
Професия Финансист Код: 343010
Специалност Застрахователно и осигурително дело Код: 3430102
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Прилага инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Прилага нормативните документи, свързани с провеждане на първоначален и периодичен иструктаж на персонала

2.1. Характеризира основните икономически понятия

2.2. Обяснява стопанското управление на страната

2.3. Описва структурата и организацията на работата в предприятията от различните сфери на дейност, застрахователни и осигурителни предприятия, бюджетни звена и финансови институции

2.4. Разпознава функционалните връзки между отдели и работни места в организационната структура на финансовата институция

2.5. . Изброява документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение и други

2.6. Прилага изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на работещите в предприятието

2.7. Описва длъжностните характеристики и изискванията към персонала

3.1. Описва предназначението на офис оборудването и техниката в банките, застрахователните и осигурителните дружества

3.2. Прилага инструкциите за използване, поддържане и опазване на офис техниката, с която работи

4.1. Изброява изискванията на нормативните документи, свързани с провеждането на инвентаризации

4.2. Характеризира отчетните обекти – предмет на инвентаризации

4.3. Изброява документите, които се изготвят при инвентаризация

4.4 Обяснява последиците при установяване на липси и излишъци за материалноотговорните лица.

5.1. Характеризира понятията в областта на застраховането

5.2. Изброява образците на документите, използвани в сферата на застраховането

5.3. Описва документооборота в застрахователното и осигурителното дело и задълженията на служителите на различните работни места

5.4. Съставя вярно и точно документи в съответствие със задачите на конкретно място в структурата на дружеството

6.1.  Класифицира структурата на приходите на застрахователните дружества

6.2. Изброява стандартизираните документи в областта на застраховането

6.3. Характеризира видовете застраховки

6.4. Анализира условията и рисковете за застрахованото лице и застрахователното дружество за различните видове застраховки

6.5. Описва структурата и изискванията към застрахователните договори за различните застраховки

7.1. Изброява стандартизираните отчетни форми в областта на застраховането

7.2. Изготвя отчетни документи по сключени договори за застраховки

7.3. Изчислява валутни и левови стойности при прилагане на валутен курс, валутна цена на договори с чуждестранни дружества

8.1. Обработва, сортира, класира, съхранява и архивира документацията по обезщетения

8.2. Изготвя справки и отчети за обезщетенията по застрахователни договори

9.1. Намира информация в нормативните актове в областта на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване, задължителното и доброволното здравно осигуряване 9.2. Характеризира понятията в областта на социалното и здравното осигуряване

9.3. Изброява реквизитите в образците на документите, използвани в сферата на социалното осигуряване

9.4. Описва документооборота в осигурителното дружество и задълженията на служителите на различните работни места

9.5. Съставя вярно и точно документи в съответствие със задачите на конкретно място в структурата на дружеството

10.1. Класифицира структурата на фондовете за социално и здравно осигуряване

10.2. Характеризира видовете пенсии и обезщетения

10.3. Изчислява размера на осигурителните доходи и дължимите осигурителни и здравни вноски за осигурители и осигурени лица

10.4. Описва процеса на акумулиране и разпределение на задължителните и доброволните осигурителни и здравни вноски

10.5. Изброява стандартизираните документи, свързани с пенсионирането на работниците и служителите

10.6. Проверява документацията, свързана с отпускане на пенсии и обезщетения

10.7.. Води служебна кореспонденция с лица и предприятия във връзка с отпускане на пенсии и обезщетения

10.8. Води картотека с аналитичните партиди на лицата, получаващи пенсии и обезщетения

Умения за: 1.1. Обслужва правилно и безопасно офис техниката

1.2. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място

1.3. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност

1.4. Не замърсява с работата си околната среда

1.5. Оказва долекарска помощ

2.1. Участва в прилагането на фирмената култура

2.2.Съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др

3.1. Използва по предназначение технически средства: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване

3.2. Прилага правилата за работа с компютър, знае и може да използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни

3.3. Използва комуникацията чрез интернет – получава и изпраща писма от и по електронна поща, намира информация от различни уебстраници

4.1.Прилага правилата за провеждане на инвентаризации и отговорността на материалноотговорните лица 4.2. Подпомага дейността на служителите от институцията или дружеството, които провеждат инвентаризация, по описване на материалните и финансовите активи, паричните средства в левове и валута, както и на други ценности

5.1. Намира информация в областта на застраховането в нормативните актове

5.2. Контролира съдържанието на постъпилите документи, свързани със задачите на конкретно място в структурата на дружеството

5.3. Използва информационна система в областта на застраховането

5.4. Извършва сортиране, класиране и архивиране на работна документация

6.1. Подготвя застрахователни договори

6.2. Разграничава дейността, правата и отговорностите на агенти, брокери и служители в застрахователни дружества

6.3. Консултира агенти, брокери и други лица за видовете и условията по различните застраховки

6.4. Използва тарифи за определяне на застрахователните премии, такси и комисиони

6.5. Прилага специфични изчислителни методи и актюерски техники при определяне на рисковете

6.6. Използва информация от оценители, вещи лица и други специалисти при определяне на стойността на имуществените застраховки

7.1. Следи за сроковете на сключените застраховки и информира клиентите при настъпване на падежи

7.2.. Води аналитични партиди на сключените застраховки

7.3.. Извършва парични операции по договори за застраховки

7.4.. Отчита комисиони и такси по застраховането

7.5. Прилага стандартите за отчитане на ефекта от промяната на курсовете при валутни операции

7.6.. Откроява различието на процесите и отчитането на приходите при пряко застраховане и активно и пасивно презастраховане

7.7. Изготвя справки и отчети по сключени застраховки

8.1. Организира дейностите по посещение на обект, оглед и оценка на настъпилото събитие и щета

8.2. Консултира клиентите за процедурата по обезщетяване при щета

8.3. Използва информация и таблици с разходни норми от специалисти, оценители и други лица при остойностяване на щети по различните видове застраховки

8.4. Осигурява и комплектува необходимите документи за изплащане на обезщетения

8.5. Прилага вътрешните правила на дружеството за обезщетения при различните видове застраховки

9.1. Контролира съдържанието на постъпилите документи, свързани със задачите на конкретно място в структурата на дружеството

9.2. Използва информационна система в областта на осигуряването

9.3. Извършва сортиране, класиране и архивиране на работна документация

10.1. Консултира за осигурителни права и осигурителен статус

10.2. Контролира попълването на реквизитите на болничните листове и документите, свързани с обезщетения

10.3. Следи за сроковете на постъпване на осигурителни вноски и деклариране на информацията за тях

10.4. Следи за сроковете за изплащане на пенсии и обезщетения

10.5. .Изготвя справки и отчети, свързани с дейностите по акумулиране на осигуровки и предоставяне на пенсии и обезщетения

Компетентности: 1.  Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Прилага икономически и трудовоправни норми в областта на професията

3. Изпълнява дейности, свързани с писмени комуникации, работа с компютър, офис техника и използва интернет

4. Участва в провеждането на инвентаризации

5. . Работи с нормативни актове и работна документация в областта на застраховането

6.  Работи с клиенти на застрахователното дружество по сключване на договори за застраховка

7. Работи с клиенти на застрахователното дружество по обслужване на договори за застраховка

8. Работи с клиенти на застрахователното дружество по оценяване и обезщетяване на настъпили събития по застрахователни договори

9. Работи с нормативни актове и работна документация в областта на социалното осигуряване

10. Работи с клиенти по обслужване на пенсии и обезщетения

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Общ брой учебни часове за раздел А1
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Обща икономичечска теория
Бизнес комуникации
Обща теория на счетоводната отчетност
Маркетинг
Право
Статистика
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Застраховане
Социално осигуряване
Управление на застраховането
Управление на социалното осигуряване
Финанси
Счетоводство на предприятието
Застрахователно и осигурително счетоводство
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Бизнес комуникации
Обща теория на счетоводната отчетност
Застраховане
Социално осигуряване
Счетоводство на предприятието
Застрахователно и осигурително счетоводство
Статистика
Бизнес проект
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Икономика на предприятието
Икономика на предприятието теория
Икономика на предприятието практика
Капиталови пазари
Капиталови пазари теория
Капиталови пазари практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!