Учебен План 3450401 Бизнес услуги

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Администрация и управление Код:345
Професия Сътрудник в бизнес услуги Код: 345040
Специалност Бизнес услуги Код: 3450401
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Спазва инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Спазва инструкциите за правилна и безопасна работа с офис техниката

1.3. Спазва лична хигиена и хигиена на работното място и технологичното оборудване в съответствие със санитарнохигиенните изисквания

1.4. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и използва по предназначение средствата за противопожарна защита (пожарогасител, кофпомпа и др.)

1.5. Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсяване

2.1. Използва офис техника съобразно инструкциите за правилна експлоатация

3.1. Дефинира основните бизнес и маркетингови понятия

3.2. Описва стопанското управление на страната

3.3. Идентифицира мястото и ролята на домакинствата, фирмите, държавата и външния сектор в пазарния механизъм по сектори и на национално ниво 3.4. Изрежда общите принципи на трудовото законодателство, правата и задълженията на участниците в трудовия процес, договорните отношения между работник и работодател

4.1. Работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия

4.2. Попълва бланки; изготвя справки; съставя протоколи, отчети и други с помощта на компютър

4.3. Въвежда, съхранява и намира информация в персонален компютър или интернет

4.4. Създава документи, обединяващи текст, графики и таблици

5.1. Обяснява основните икономически закони за търсенето и предлагането

5.2. Анализира търсенето и предлагането и избира найподходящите възможности за фирмата

6.1. Изброява правилата за провеждане на пазарно проучване с клиенти на фирмата

 

7.1.  Изготвя компютърни презентации на продуктите и услугите, които предоставя фирмата

8.1. Изброява бизнес услугите, които предлага фирмата 8.2. Изрежда цените на предоставяните бизнес услуги

8.3. Описва основните характеристики на бизнес услугите

9.1. Комуникира систематизирано, сбито и целенасочено

Умения за: 1.1. Предприема действия за оказване на долекарска помощ при пожар или друга извънредна ситуация

2.1. Работи с оборудването и офис техниката в съответствие с основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда

2.2. Прилага изискванията за правилно съхранение на офис техниката, с която работи

3.1. Изпълнява отговорно своите професионални задължения и прави отчет за извършената работа

3.2. Спазва йерархичните принципи за комуникация в екипа

3.3. Разграничава и степенува по важност задачите, поставени от прекия ръководител и/или други колеги

3.4. Оказва съдействие на членовете на екипа при изпълнение на задачите

4.1.  Подготвя, изпраща, получава и съхранява писма, получени по електронната поща 4.2. Използва телефон и телефонна централа, изпраща факс, сканира, копира и унищожава документи

4.3. Води разговори и кореспонденция чрез различни комуникационни средства

4.4. Изготвя електронни презентации с помощта на компютър

4.8. Обработва растерни и векторни графики с помощта на компютър

5.1. Обработва данни от социологически и статистически проучвания

5.2. Различава видовете проучвания на пазара

5.3. Проучва потребностите от различни стоки и услуги на пазара и обобщава необходимата информация за анализ на пазара

5.4. Проучва потенциалната пазарна ниша на фирмата, за която работи

6.1. Провежда устно или писмено анкета с клиентите на фирмата

6.3. Набира и обработва данните от анкетните карти, обобщава резултатите и предоставя информацията на ръководството на фирмата

7.1. Събира и систематизира информация от медии и интернет за различни видове пазари, продукти и услуги

7.2. Използва различни математически операции за обработка на числови данни

7.3. Събира и обработва данни от социологически и статистически проучвания

7.4. Използва условните означения и представя събраните данни в табличен и графичен вид. Тълкува графики и таблици

7.5. Следи за изрядността на детайлите до завършване на справката, отчета, доклада

8.1. Посреща вежливо и адекватно контактува с клиентите на дружеството

8.2. Предоставя информация и презентира продуктите и услугите на дружеството

8.3. Осъществява заявените от клиентите поръчки

9.1. Притежава добра устна и писмена култура

9.2. Използва подходящ стил, език и тон в

Комуникацията

9.3. Спазва установените изисквания за водене на бизнес кореспонденция

9.4. Поддържа добра работна комуникация с колегите си

Компетентности: 1.  Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Спазва изискванията за правилна експлоатация на оборудването и офис техниката, с които работи

3. Познава правата и задълженията на сътрудник в бизнес услуги и умее да работи в екип

4. Изпълнява дейности с помощта на информационни и комуникационни технически средства и умее да работи с офис техника

5. Проучва търсенето и предлагането на бизнес услуги

6. Участва в провеждане на пазарни проучвания

7. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки, отчети и презентации, необходими за предоставянето на бизнес услуги

8. Обслужва клиенти при предоставяне на бизнес услуги

9. Осъществява ефективни комуникации с клиенти и колеги

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Обща икономическа теория
Икономика на предприятието
Обща теория на счетоводството
Управление на маркетинга
Право
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Икономика и организация на предприятието
Трудово право
Счетоводство на предприятието
Организационно поведение
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Бизнес комуникации
Икономическа информатика
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Функционални приложни програми
Организационно поведение
Управление на комуникациите и връзки с обществеността
Икономика и организация на предприятието
Счетоводство на предприятието
Делова кореспонденция
Електронни услуги
Разработване на бизнес проект
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Борси и борсови операции
Борси и борсови операции теория
Борси и борсови операции практика
Капиталови пазари
Капиталови пазари теория
Капиталови пазари практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]