Учебен План 3450701 Калкулант

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Администрация и управление Код:345
Професия Калкулант Код: 345070
Специалност Калкулант Код: 3450701
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Спазва инструкции за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Разпознава рискови ситуации, които могат да възникнат по време на изпълнение на служебните си задължения

1.3. Спазва изискванията за опазване на околната среда

2.1. Характеризира основните икономически понятия

2.2. Описва структурата и организацията на предприятието, правата и задълженията на длъжностните лица

3.1. Знае калкулирането на себестойността на произвежданите продукти/услуги

4.1. Знания за методите за ценообразуване и тяхното приложение в стопанската практика

5.1.Видовете инвентаризации и ревизии и реда за тяхното провеждане

6.1. Знае принципите на вербалната, невербалната и писмената комуникация

7.1.Знае приложни програмни продукти за текстообработване и електронни таблици, електронна поща и Интернет

Умения за: 1.1. Работи правилно и безопасно с офис техниката

1.2. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност

1.3. Предприема адекватно поведение в ситуация на инцидент

1.4. Оказва долекарска помощ

2.1. Прилага изискванията на нормативните документи, свързани с трудовоправните отношения – работно време, отпуски, форми на заплащане и др.

2.2. Води, обработва, сортира и съхранява първични счетоводни  документи за отчитане на склад и каса

3.1. Съставя калкулации на произвежданите продукти/услуги, като попълва необходимите за това отчетни документи

4.1. Използва методите на ценообразуване при съставяне на цените на продуктите/услугите

5.1. Планира и организира деловата си дейност

6.1. Прилага принципите на деловото общуване в ежедневната си дейност

7.1. Работи с приложни програмни продукти за текстообработване и електронни таблици, електронна поща и Интернет

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Прилага общи икономически знания и трудовоправни норми в областта на професията

3. Калкулации на произвежданите продукти/услуги, като попълва необходимите за това отчетни документи

4. Методите за ценообразуване и тяхното приложение в стопанската практика

5.Организация на деловата си дейност

6. Делово общуване в ежедневната си дейност

7. Текстообработване и електронни таблици, електронна поща и Интернет

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Обща теория на счетоводството
Трудово-правни отношения
Основи на информационните технологии
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Отчетност
Разходи и ценообразуване
Функционални приложни програми
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Отчетност
Разходи и ценообразуване
Функционални приложни програми
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика
Стокознание
Стокознание теория
Стокознание практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]