Учебен План 3460101 Бизнес администрация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Секретарски и административни офис дейности Код:346
Професия Офис мениджър Код: 346010
Специалност Бизнес администрация Код: 3460101
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ 1  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1:

 

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Познава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ

Познава нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при работа и свързани с нея дейности

Познава разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

Участва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа

Инструктира екипа, с който работи по спазване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

Спазва прилагането на необходимите мерки за защита

Използва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Съдейства за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Грижи се за собствената безопасност и безопасността на другите участници в трудовия процес

Организира дейностите по провеждане на първоначален, извънреден и периодичен инструктаж на работниците и служителите

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

 

• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други, при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности

 

• Познава възможните причини за замърсяване на околната среда и съдейства за тяхното предотвратяване
Резултат от учене

1.3:

 

Участва в създаването на организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Познава предпоставките за възникване на основните рискови и аварийни ситуации

Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава реда за установяване, регистриране, разследване, отчитане на трудови злополуки и професионални заболявания

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

 

Познава рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация и съдейства за тяхното предотвратяване

Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2

Икономика

 
Резултат от учене

2.1:

 

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата икономическа теория – микроикономика и макроикономика

Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е с основните вътрешни и външни икономически рискове

Знае ролята на регулаторните органи в икономиката, в т.ч. държавни институции, неправителствени организации и др.

Познава видовете икономически субекти и тяхното потенциално общо влияние върху функционирането и пазарното представяне на организацията

Умения

 

Прилага основни методи от икономическата теория

Информира се за успешни практически примери за управление на организацията

Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на организацията
Резултат от учене

2.2:

 

Познава основните дейности на организацията
Знания Познава основите на пазарното търсене и предлагане

Познава пазарните механизми и равновесието на пазара в общ план

Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, инфлация, безработица, рентабилност

Умения

 

Формулира стадиите на икономическите цикли

Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията

Анализира организационно-административната структура, функции и задачи на организацията

Компетентности

 

• Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на дейността на организацията
ЕРУ 3

Предприемачество

 
Резултат от учене

3.1:

 

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството и неговите основни принципи

Знае видовете предприемачески умения

Умения

 

Анализира практически примери за реализацията на успешни бизнес проекти и сформиране на печеливши предприятия

Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията

Компетентности

 

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

3.2:

 

Формира предприемаческо поведение
Знания Назовава характеристиките на предприемаческото поведение

Описва видовете предприемаческо поведение

Познава профила на успешния предприемач

Умения

 

• Демонстрира предприемчивост и инициативност в своята работа при необходимост
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

3.3:

 

Участва в разработването на бизнес план
Знания Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

• Анализира на базово ниво възможностите за развитие на дейността на организацията спрямо основните фактори, влияещи върху осъществяването на нейната дейност

Защитава с аргументи избора на стратегия за развитие на организацията • Умее да прави маркетингови проучвания и анализи по различни въпроси

Компетентности

 

В състояние е да спомага дейността по изготвяне на бизнес плана съвместно с други служители, отговорни за проекта

В състояние е да прилага ефективни методи относно разпределението на финансовите средства на организацията

ЕРУ 4

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

 
Резултат от учене

4.1:

 

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
Знания Познава съвременните информационни и комуникационни технологии, които имат приложение в трудовите му дейности

Познава основните софтуерни продукти за работа с компютър, както и такива за управление на процесите в организацията

Разбира процеса на дигитализация

Умения

 

Информира се за новости в областта на ИКТ, свързани с пряката работа

Полага системни усилия за промяна на работните процеси в съответствие с изискванията на дигитализацията

Компетентности

 

• Осъществява ефективна работа с необходимите за трудовата му дейност софтуерни продукти
Резултат от учене

4.2:

 

Използва различни информационни и комуникационни технологии
Знания Знае най-често използваните ИКТ в рамките на работния процес

Познава специализираната терминология за работа с ИКТ

Запознат е със стандарти за водене на електронна бизнес кореспонденция

Умения

 

Ползва програмни продукти и специализиран софтуер

Работи с документи в електронен вид

Работи с информация на компютър или по интернет

Създава документи, обединяващи текст, графики и таблици

Използва програмите от основните офис пакети и специализиран софтуер за управление на процесите в организацията

Прилага стандарти за водене на електронна бизнес кореспонденция

Компетентности

 

Самостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата на конкретната трудова дейност

Работи и се ориентира в най-широко разпространените операционни системи

Използва облачни технологии за архивиране на информацията

Използва софтуер за въвеждане и обобщаване на данни в табличен вид, свързани с осъществяването и анализа на резултатите на конкретната трудова дейност

Резултат от учене

4.3:

 

Комуникира чрез ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Обяснява употребата на електронен подпис

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация, използване на най-широко разпространените, базисни онлайн инструменти за информация и обучение
Резултат от учене

4.4:

 

Работи с електронни таблици
Знания Обяснява основни понятия за работа с електронни таблици

Описва характеристиките на основните типове данни и операциите, които може да се извършват с тях

Дефинира основни вградени функции, работа с филтри, функции за пресмятания по зададено условие и др.

Умения

 

Въвежда данни в електронни таблици и форматира съдържанието според вида на данните

Умее да филтрира/търси/сортира данни в електронни таблици

Прилага специални видове форматиране и стилове за оформяне на таблици

Използва вградени функции и формули за извършване на изчисления

Умее да импортира/експортира данни от/във различни формати

Компетентности

 

Демонстрира ефективно възможностите на електронните таблици

Способен е да създава списъци и база от данни

ЕРУ 5

Организация на труда

 
Резултат от учене

5.1:

 

Организира процеса на работа
Знания Познава детайлно структурата и йерархията на организацията, в която работи

Описва методите за нормиране на работния процес

Назовава основните нормативни документи, свързани с професията

Дефинира изискванията за планиране на необходимите ресурси

Умения

 

Планира процеса на работата си

Съставя график на работните си задачи

Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията

Обосновава необходимостта от промени в организацията на работата

Разработва план-график по предварително зададени указания от прекия ръководител за провеждане на делови срещи

Прилага системен подход в процеса на работата си

Анализира ефективността на работния процес

Компетентности

 

В състояние е да спомага за ефективното протичане на дейността, като насърчава комуникацията между останалите работни позиции в офиса на организацията

Изисква периодична обратна връзка в устен и писмен вид от своя пряк ръководител и останалите работни позиции, участващи пряко или косвено в работния процес

Резултат от учене

5.2:

 

Поема отговорност за качеството на работата си
Знания Назовава видовете трудови дейности, характерни за професионалната му сфера

Описва изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности

Дефинира начините за оптимална организация на трудовите дейности

Познава начините за оптимална самопроверка и самоконтрол на свършената работа според изискванията на съответните задачи и срока за тяхното изпълнение

Умения

 

• Спазва етичните норми на поведение

Участва в изграждането на етична работна среда

Прилага правилата на бизнес протокола при посрещане и обслужване на гости, посетители и клиенти

Компетентности

 

Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Работи за самоусъвършенстването на своите технически, комуникационни, бизнес и други умения, свързани пряко или косвено с работния процес

ЕРУ 6

Комуникация и чужд език

 
Резултат от учене

6.1:

Общува ефективно в работен екип
Знания Назовава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Формулира идеи, мнения и предположения, като използва професионална терминология на чужд език

Познава софтуерни продукти, използвани за изготвянето на презентации

Умения

 

Осъществява комуникация в работен порядък с екипа

Аргументира своята позиция чрез писмена и устна комуникация пред всички участници в трудовия процес

Представя вербално презентации, свързани с подобряване организацията на работа и работната среда в офиса на организацията

Компетентности

 

Способен е да създава и поддържа ефективни канали за комуникация между отделните служители, звена и дирекции в организацията

Комуникира свободно на чужд език, като проследява сложни аргументи по познати теми

Резултат от учене

6.2:

 

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Знае етичните норми на комуникацията

Описва правилата за вербална и невербална комуникация

Назовава правилата и изискванията за писмена бизнес комуникация

Умения

 

Води делова комуникация – писмена и устна

Представя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на ръководството

Разпознава конфликтни ситуации

Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

 

• Способен е да прояви разбиране и уважение към изискванията на клиентите, като същевременно защитава интересите на организацията, в която работи
Резултат от учене

6.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
Знания • Познава основната терминология на чужд език по професията
Умения

 

Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с клиенти и бизнес партньори

Компетентности

 

Ползва един чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми

Ползва ефективно специализирани онлайн и печатни издания за целите на постоянно усъвършенстване на своите комуникационни умения

ЕРУ 7

Фирмена култура и професионална етика

 
Резултат от учене

7.1:

Прилага етични правила при общуване
Знания Назовава професионалните ценности и етичните норми в професионалната дейност

Познава протокола за общуване

Разпознава проявите на професионален стрес

Описва етичните аспекти на конкуренцията в бизнеса

Разпознава проявите на корупция като неетично и незаконно явление

Разпознава проявите на тормоз на работното място

Умения

 

Спазва конфиденциалност в процеса на работа

Проявява самоконтрол за овладяване на своите настроения при комуникация с граждани и служители

Прилага различни подходи за превенция на професионалния стрес

Определя проявите на тормоз на работното място като несъвместими с етичните и правни норми

Определя проявите на корупция в професионалната си дейност във всичките й форми като незаконни и неетични

Компетентности

 

Осъзнава и спазва професионалните ценности и етичните норми в професионалната дейност

Проявява дискретност и уважение в комуникацията с клиенти и колеги, като спазва принципа на конфиденциалност

Осъзнава моралната отговорност в отношенията с клиенти, колеги и др.

Оценява ролята на лоялността – поведение, насочено към утвърждаване и подобряване на авторитета и доброто име на организацията

Своевременно търси съдействие от прекия си ръководител при възникнали етични дилеми

Резултат от учене

7.2:

Съдейства за утвърждаване на фирмената култура
Знания Описва значението на работата в екип

Обяснява основните фактори за ефективна работа в екип

Има познания за специфичните начини на поведение в екипа

Назовава техники за решаване на конфликти в екипа

Разпознава признаците за възникване на конфликти

Изброява елементите на фирмената култура

Формулира същността на фирмената култура

Обяснява механизма на формиране на фирмената култура

Умения

 

Демонстрира адекватно поведение в екипа

Прилага техники за решаване на конфликти и вземане на решения

Прилага стратегически мерки за превенция на конфликтни ситуации

Демонстрира в професионалната си дейност качества, съответстващи на фирмените ценности

Избира правилен подход в отношенията с колеги и клиенти в съответствие с фирмените ценности

Формулира разнообразни алтернативни решения на проблемите, по които работи екипът

Компетентности

 

Работи по надежден начин в екип, като спазва етичните правила

Осъзнава значението на фирменото облекло като ключов елемент на фирмената култура

Прилага ефективно различни подходи в професионалната си дейност за утвърждаване на фирмената идентичност

Резултат от учене

7.3

Проявява готовност за самоусъвършенстване и надграждане на професионалната си компетентност
Знания • Познава възможностите за професионално развитие
Умения

 

• Определя потребностите си от обучение, квалификация и преквалификация
Компетентности

 

Осъзнава нуждата от постоянно самообучение и подобряване на работния процес

Проявява готовност и мотивация за надграждане на професионалните си знания, умения и компетентности

Резултат от учене

7.4:

 

Организира тематични обучения за персонала
Знания Познава възможностите за професионално развитие

Запознат е с различни мерки за насърчаване на служителите

Знае видовете дисциплинарни мерки

Умения

 

Определя потребностите от обучение, квалификация и преквалификация

Организира тематични обучения

Съдейства на преподавателите в процеса на обучение на персонала

Насърчава обмена на опит между служителите

Осъществява мониторинг върху работата на служителите

Прави предложения за награди

Прави предложения за налагане на дисциплинарни мерки (при необходимост и след съгласуване с прекия ръководител)

Компетентности

 

• Прилага ефективно мерките за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на персонала в съответствие с фирмените цели
ЕРУ 8

Осъществяване на писмена бизнес комуникация

 
Резултат от учене

8.1:

 

Работи с документи и международни стандарти
Знания Описва различните видове документи и информационни регистри

Дефинира правилата на деловата кореспонденция

Описва различните видове международни стандарти на документите и съответните реквизити

Познава основните стилови формати и форми на пунктуация в международната бизнес кореспонденция

Обяснява начина на изготвяне, обработка и съхранение на документите по класьори и регистри

Описва интеркултурните различия в бизнес комуникация

Умения

 

Изготвя различни видове документи

Работи с различни видове документи

Спазва правилата за извършване на писмена бизнес комуникация

Съгласува писмената бизнес комуникация с прекия ръководител и/или други колеги

Обработва информация по телефон, електронна поща и интернет платформи

Осигурява необходимия брой копия на документи

Поддържа деловодството в изряден и удобен за ползване вид

Привежда работната документация в съответствие с нормативните изисквания

Компетентности

 

Способен е коректно и професионално да осъществява писмена, устна или електронна комуникация с колеги, клиенти, преки или непреки ръководители, като се съобразява с етичните норми и стандарти

Работи в екип и при необходимост под напрежение, като спазва етичните норми на поведение в организацията

Резултат от учене

8.2:

 

Осъществява дейности по документооборот
Знания Описва правилата на документооборота в организацията

Представя структурата и отделите на организацията, в която работи

Назовава информационни регистри на организацията

Познава правилата за защита на личните данни

Познава изискванията на Европейския съюз относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)

Умения

 

Прилага правилата на документооборота

Организира деловодната дейност в офиса

Разпределя документите по отдели

Работи с необходимата бързина и спазва определени срокове

Спазва изискванията на Европейския съюз относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)

Компетентности

 

Набира бързо текстове и правилно разполага съответните реквизити на документите

Спазва стриктно правилата за защита на личните данни и конфиденциалност при разпространението на информацията

Спазва стриктно правилата за опазването на търговската и фирмената тайна при водене на кореспонденцията

Привежда работната документация в съответствие с нормативните изисквания

ЕРУ 9

Работа с офис техника и специализирани програмни продукти

 
Резултат от учене

9.1:

 

Работи със съвременна офис техника
Знания • Знае предназначението на офис оборудването – компютър, копирна машина, принтер, телефон, скенер и др.
Умения

 

• Използва офис техниката съобразно инструкциите за правилна експлоатация

Използва по предназначение офис техниката

Използва интернет за получаване и предаване на информация

Прилага изискванията за правилно съхранение на офис техниката

Участва във видеоконференции и уебинари

Компетентности

 

• Изпълнява ефективно и автономно своите трудови дейности с помощта на различни технически средства, като спазва основните правила и изисквания за безопасна работа и опазване на околната среда
Резултат от учене

9.2:

 

Обработва информационни потоци със специализиран софтуер
Знания Изброява правилата за регистриране на телефонни обаждания

Описва правилата за регистриране на входящи и изходящи документи в специализиран софтуер – електронно деловодство

Умения

 

Използва специализиран програмен продукт за отразяване на входяща и изходяща бизнес кореспонденция

Създава/поддържа база с данни за лица и предприятия, доставчици, клиенти, контрагенти, спешни телефонни номера, институции

Прави отчет за извършената работа

Компетентности

 

• Работи ефективно със специализиран софтуер за обработка на данни, като спазва стриктно установените правила
ЕРУ 10

Организационна и административна работа

 
Резултат от учене

10.1:

 

Организира срещи и събития
Знания Знае правилата за разработване на план-график по предварително зададени указания от ръководителя

Описва правилата за водене на представителни форми на общуване – съвещания, събрания и работни срещи

Познава характерните особености на различните видове делови срещи

Умения

 

Разпространява своевременно информация за предстоящи срещи и събития до участниците в тях

Осигурява за всички участници необходимите материали и консумативи за планираните срещи и събития

Прилага правилата на бизнес протокола за посрещане и обслужване на гости, посетители и клиенти

Спазва етичните норми на комуникация при срещи и събития

Променя план-графика по указания на ръководителя

Демонстрира умения за водене на работни срещи и събития

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно в рамките на неговите компетентности или съвместно с наставник/колега да проведе успешно среща или събитие

В състояние е да прояви уважение и тактичност като излага ясно предложенията си и отговаря точно и коректно на всички поставени въпроси

В състояние е да адаптира изказа си към събеседника и да аргументира направените предложения на база на заявените нужди и очаквания на клиента

Резултат от учене

10.2:

 

Организира административната дейност на организацията
Знания Познава основните управленски стилове

Знае правилника за вътрешния трудов ред в организацията

Познава правилника за дейността на организацията

Описва фирмените стандарти за работа в организацията

Умения

 

Прилага разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред в организацията

Прилага разпоредбите на правилника за дейността на организацията

Организира връзките при осъществяване на дейностите на отделите в организацията

Осъществява маркетингови наблюдения на информацията за клиенти, доставчици, конкуренти и др.

Компетентности

 

Способен е да оцени качеството на извършената работа в съответствие с дадените му правомощия

В състояние е да контролира спазването на процедурите, по които се осъществява документооборотът в организацията

ЕРУ 11

Професионално обслужване и работа с клиенти

 
Резултат от учене

11.1:

 

Обслужва клиенти
Знания Назовава правилата за вежливо посрещане, представяне и обслужване на клиентите на организацията

Описва моделите и техниките за презентиране на продуктите и услугите на организацията

Знае как да комуникира ефективно и целенасочено с клиентите

Обяснява различните бизнес продукти или услуги на организацията

Назовава основните характеристики и цените на бизнес услугите

Умения

 

Поддържа комуникация с колегите и клиентите

Осъществява заявените от клиентите поръчки

Използва подходящ стил, език и тон в комуникацията

Използва различни техники за мотивация на персонала

Идентифицира интересите на другата страна

Слуша активно, без да прекъсва събеседника си

Задава отворени въпроси

Търси активно взаимноизгодни решения

Комуникира с клиентите, за да проучи тяхната удовлетвореност от предоставената услуга

Компетентности

 

Способен е да проявява ангажираност към организацията при изпълнение на своите трудови дейности

В състояние е умело и уверено да презентира продуктите и услугите на организацията, като се съобразява с предпочитанията на клиентите

В своята дейност показва ораторско майсторство при комуникация с клиенти

Резултат от учене

11.2:

 

Реализира дейности по представяне и рекламиране на организацията
Знания Описва цялостната концепция и история на организацията

Описва предлаганите продукти и услуги на организацията

Обяснява силните и слабите страни на организацията

Разбира метода на анкетното проучване в рамките на неговото ниво на компетентност

Умения

 

Прилага стратегиите за реклама на организацията

Организира ефективно представяне на организацията

Използва професионални техники за работа с клиенти

Прилага невербални похвати при представянето на организацията

Прилага съответни стратегии за изследване на пазара и привличане на клиенти

Проучва мнението на потенциалните клиенти

Участва в проучването на клиентската удовлетвореност на база на анкети и други форми за обратна връзка

Компетентности

 

Работи професионално с рекламни материали, като проявява творчество и предлага нови идеи за повишаване имиджа на организацията

Проявява креативност с цел изготвяне на убедителни и въздействащи презентации, като се съобразява с техническите изисквания, целта на срещата и вида на аудиторията

Разработва автономно или в екип анкета за проучване на мнението на потенциалните клиенти и след анализ на получените анкети предлага решения за въвеждане на новости и подобрения (при необходимост)

Може да прави анализ на търсенето и предлагането на пазара и избира най-подходящите възможности за организацията

 

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Обща икономическа теория  
  Право  
  Счетоводство  
  Финанси  
  Статистика  
  Маркетинг  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Бизнес комуникации  
  Делова кореспонденция  
  Деловодство  
  Мениджмънт на предприятието  
  Мениджмънт на човешките ресурси  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Счетоводство  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Бизнес комуникации  
  Компютърен машинопис и текстообработка  
  Делова кореспонденция  
  Деловодство  
  Функционални и приложни програми  
  Подготовка на мениджърски проект  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Икономически анализ  
  Икономически анализ теория  
  Икономически анализ практика  
  Фирмена култура  
  Фирмена култура теория  
  Фирмена култура практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!