Учебен План 3460201 Административно обслужване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Секретарски и административни офис дейности Код:346
Професия Офис секретар Код: 346020
Специалност Административно обслужване Код: 3460201
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1. 1.Обяснява предназначението на отделните съоръжения от офис техниката и помощния инвентар

 

2.1. Характеризира основните икономически понятия

2.2. Обяснява стопанското управление на страната

2.3. Описва организационната структура на предприятието

2.4. Описва длъжностните характеристики и изискванията към персонала в предприятието

3.1. Описва съдържанието и сроковете на входящите документи

3.2. Класира постъпилата входяща кореспонденция съгласно утвърдения ред

4.1. Съставя документи според указанията на прекия ръководител 4.2. Съставя документи по образци или формуляри

4.3. Поддържа база данни с адреси и информация на външни лица, предприятия и институции

5.1. Прилага правилата за провеждане и организиране на работни срещи и мероприятия

5.2. Разработва план-график по предварително зададени указания 5.3.  Протоколира резултатите от проведените срещи/мероприятия на български и/или чужд език

5.4. Обобщава и систематизира информацията от проведените работни срещи и мероприятия в удобен за използване формат 5.5. Архивира документация от проведени работни срещи и мероприятия

5.6. Прилага правилата на бизнес протокола за посрещане и обслужване на гости и посетители

5.7. Спазва етични норми и правила на поведение при провеждане на работни срещи и мероприятия

6.1. Разработва план за пътуване във или извън страната на прекия си ръководител и/или други колеги по предварително зададени указания 6.2. Спазва Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 19 от 2004 г.), с оглед организацията на пътувания във и извън страната

7.1.Знае програмни продукти за текстообработка, електронни таблици и база данни, интернет

Умения за: 1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Обслужва правилно и безопасно офис техниката и помощния инвентар

1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място, както и технологичното оборудване в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарнохигиенните изисквания

1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност

1.5. Не замърсява с работата си околната среда

1.6. Оказва долекарска помощ

2.1. Идентифицира мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в пазарните отношения и процеси

2.2. Прилага изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските и други права и задължения на работещите в предприятието

2.3. Спазва йерархичните принципи за комуникация в екипа

2.4. Посочва правата и задължени

ята на офис секретаря

2.5. Систематизира и обобщава информацията при отчитане на извършената работа

3.1. Приема писмената кореспонденция

3.2. Регистрира документите с помощта на програмен продукт

3.3. Предава своевременно групираната и подредена входяща кореспонденция

3.4. Докладва постъпилата писмена кореспонденция на прекия ръководител

3.5. Следи за спазване на сроковете за отговор по входящата кореспонденция 3.8. Създава архивни копия на хартиен и магнитен носител при обработка на входящата кореспонденция при спазване на нормативните изисквания

4.1. Представя предназначението на основните офис консумативи и материали 4.2. Прилага изискванията към съдържанието и оформянето на бизнес кореспонденцията

4.3. Прилага правилата за регистриране на изходящата кореспонденция с помощта на програмен продукт

4.4. Създава архивни копия на хартиен и магнитен носител при обработка на изходящата кореспонденция при спазване на нормативните изисквания 4.5. Разпределя и предава изходящата информация на други структурни звена, на отделни работници или служители в предприятието

4.6. Оформя пощенски пратки съгласно изискванията

4.7. Организира изпращането на писма и пратки към външни лица, предприятия и институции

5.1. Разпространява своевременно информация за планираните работни срещи и мероприятия до участниците в тях

5.2. Осигурява за участниците необходимите материали и консумативи за работните срещи и мероприятията

6.1. Използва резервационните системи за организацията на посещения и командировки

6.2. Разработва план за срещите при пътуване на ръководителя или други служители по предварително зададени указания

6.3. Разпространява своевременно информация за пътувания и предстоящи срещи по време на пътуванията до участниците в тях

6.4. Осигурява документи, материали и друга информация, свързана с пътуванията

6.5. Работи с отчетна документация, свързана с разходите за командировки и пътувания на ръководителя

7.1. Използва компютър, факс, телефон, скенер, копирни устройства, уред за унищожаване на документи

7.2. Използва програмни продукти за текстообработка, електронни таблици и база данни, интернет

7.3. Използва специализиран програмен продукт за отразяване на входяща и изходяща бизнес кореспонденция

7.4. Получава и изпраща документи по факс

7.5. Сканира документи

7.6. Пренася стенографирана информация от протоколи в удобен за използване формат 7.7. Прави проверка и контрол за качеството при изпълнението на служебните задължения

7.8. Отстранява пропуски и грешки при изпълнение на служебните задължения

7.9. Изготвя справки и отчети по състоянието и движението на бизнес кореспонденцията

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Прилага общи икономически знания и трудовоправни норми в областта на професията

3. Обработва входящата кореспонденция

4. Извършва дейности по съставяне и обработка на кореспонденция

5. Организира и осъществява работни срещи и мероприятия по календарен планграфик

6. Подготвя и урежда пътувания във и извън страната на прекия ръководител, придружаващи лица и други служители

7. Изпълнява дейности с помощта на информационни и комуникационни технически средства

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Обща икономическа теория
Право
Обща теория на счетоводната отчетност
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Бизнес комуникации
Делова кореспонденция
Деловодство
Мениджмънт на предприятието
Мениджмънт на човешките ресурси
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Обща теория на счетоводната отчетност
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Бизнес комуникации
Компютърен машинопис и текстообработка
Делова кореспонденция
Деловодство
Функционални и приложни програми
Подготовка на мениджърски проект
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Икономически анализ
Икономически анализ теория
Икономически анализ практика
Фирмена култура
Фирмена култура теория
Фирмена култура практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!