Учебен План 3470101 Индустриални отношения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ОО

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Трудов живот Код:347
Професия Сътрудник по управление на индустриални отношения Код: 347010
Специалност Индустриални отношения Код: 3470101

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност и използва по предназначение средствата за противопожарна защита

2.1. Обяснява предназначението на офистехниката и инструкциите за правилна експлоатация

3.1. Дефинира основните понятия в областта на индустриалните отношения

3.2. Описва стопанското устройство и управлението на индустриалните отношения в страната – на национално, регионално, местно и организационно равнище (предприятие)

3.3. Познава мястото и ролята на различните институции и органи на индустриалните отношения

3.4. Изброява общите принципи на трудовото законодателство, правата и задълженията на участниците в трудовия процес, договорните отношения между работник и работодател

4.1. Работи с офистехника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия и др. 4.2. Попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи, отчети и др. с помощта на компютъ

4.3. Въвежда, съхранява и намира информация в компютър или в интернет

4.4. Създава документи, обединяващи текст, графики и таблици

5.1. Организира анкетни проучвания по предстоящи за обсъждане въпроси на трудовите и осигурителните отношения и свързани с тях проблеми на жизненото равнище 5.2. Организира провеждането на фокус групи за проучване на идеи и предложения по актуални проблеми на трудовите и осигурителните отношения

6.1. Съдейства за организиране и провеждане на пресконференции на социалните партньори

7.1. Протоколира, завежда, води на отчет и събира информация за изпълнението на решенията на съветите за тристранно сътрудничество

7.2. Осигурява информационни материали за участието на социалните партньори в работата на органите за социално сътрудничество

 

8.1. Подпомага при необходимост избора на представители на работниците и служителите в събранието на пълномощниците

9.1. Подпомага предварителната подготовка на работодателя или на синдикатите за ефективно участие в колективните трудови преговори

10.1. Разпознава и сигнализира за проявите на локаут от страна на работодателите по време на законна стачка

Умения за: 1.1. Спазва инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Спазва инструкциите за правилна и безопасна работа с офистехника

1.3. Спазва лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания

1.4 .Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсяване

2.1. Работи с офистехниката в съответствие с основните правила за безопасна работа

2.2. Прилага изискванията за съхранение на офистехниката, с която работи

3.1. Спазва принципите за делова комуникация

3.2. Прилага принципите на деловото общуване и бизнес етиката

3.3. Разграничава и степенува по важност задачите си и управлява своето работно време 3.4. Поема отговорност за работата на екипа

4.1. Подготвя, изпраща, получава и съхранява писма, получени по електронната поща 4.2. Води разговори и кореспонденция чрез различни комуникационни средства

4.3. Създава и поддържа база данни, свързани с дейността на съответния орган за социално партньорство

5.1. Събира и обработва данни от писмени информационни източници (материали), свързани с проучването на определен проблем на трудовите и осигурителните отношения

5.2. Събира и обработва данни от интернет по определен проблем

5.3. Събира и обработва данни от фирми, местни органи, ведомства и други институции по въпроси, свързани с трудовите и осигурителните отношения

6.1. Подготвя съобщения и/или организира подготовката на публикации за печатни и електронни медии

6.2. Подготвя или организира подготовката за публикуване в интернет страниците на социалните партньори на информационни материали за дейността им и за резултатите от социалния диалог

 

7.1. Изпраща дневния ред и материалите на участниците в заседанията за тристранно сътрудничество и осигурява необходимите материално-технически условия за провеждането им

8.1. Съдейства за редовното свикване и организирането на работата на общото (на пълномощниците) събрание на работниците и служителите

8.2. Съдейства за осъществяване на информирането и консултирането на работниците и служителите

9.1. Изпълнява дейности, свързани с организационнотехническото осигуряване на колективните трудови преговори

9.2. Сътрудничи при актуализирането и отчитането на изпълнението на колективните трудови договори (КТД)

9.3. Сътрудничи при организирането и провеждането на процедурата по присъединяването на работници и служители към сключени КТД

10.1. Съдейства за провеждане на непосредствени преговори между страните в колективния трудов спор

10.2. Съдейства за прилагане на процедурата за посредничество и/или на доброволен арбитраж 10.3. Сътрудничи в подготовката за отнасяне на колективни трудови спорове за трудовия арбитраж

10.4. Подпомага законосъобразното организиране и провеждане на различни форми на натиск за уреждане на колективни трудови спорове

10.5. Съдейства за спазване на законовите изисквания при организиране и провеждане на стачни действия

Компетентности: 1. Участва в дейността на органите за социално партньорство при спазване на правилата за безопасни условия на труд и трудовоправните норми

2. Спазва изискванията за правилна експлоатация на офистехниката, с която работи

3. Познава правата и професионалните си задължения и умее да работи в екип

4. Използва информационни и комуникационни технологии при изпълнение на професионалните си задължения

5. Подготвя информация, необходима за участието на социалните партньори

6. Съдейства за популяризиране на дейността на органите за социално сътрудничество и на резултатите от тяхната дейност

7. Подпомага функционирането на съветите за тристранно сътрудничество

8. Подпомага провеждането на общото (на пълномощниците) събрание в предприятието, информирането и консултирането на работниците и служителите

9. Подпомага подготовката и провеждането на колективното трудово договаряне

10. Съдейства за разрешаването на колективни трудови спорове

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Обща икономическа теория
Трудово право
Счетоводство
Мениджмънт
Икономика на предприятието
Маркетинг
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Бизнес комуникации
Делова кореспонденция
Индустриални отношения
Икономика и организация на индустриалното предприятие
Мениджмънт на човешките ресурси
Публична администрация
Организационно поведение и професионална етика
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Счетоводство
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Икономика и организация на индустриалното предприятие
Делова кореспонденция
Компютърен машинопис и текстообработка
Подготовка за мениджърски проект
Организационно поведение и професионална етика
Функционални и приложни програми
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Борси и борсови операции
Борси и борсови операции теория
Борси и борсови операции практика
Проектен мениджмънт
Проектен мениджмънт теория
Проектен мениджмънт практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!