Учебен План 4820101 Икономическа информатика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Приложна информатика Код:482
Професия Икономист-информатик Код: 482010
Специалност Икономическа информатика Код: 4820101
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност

1.3. Познава различните видове компютърна техника вредни въздействия на различните устройства и правилата за безопасна работа

1.4. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда

2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата дисциплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските 2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане, своите права и задължения 2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации

2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори, заявления за отпуски, за постъпване и напускане на работа

3.1.Знае програми за защита от вируси и за компресиране на данни

4.1.Знае вградените средства за проверка на коректността на въведените данни

 

5.1. Описва основните компоненти на базата от данни и тяхното предназначение

5.2. Описва организацията на базата от данни, връзките между таблиците и данните 5.3. Знае характеристиките на основните типове данни и операциите, които може да се извършват с тях

6.1. Познава характеристиките и спецификите на различните софтуерни продукти при фирмено и бюджетно счетоводство

6.2. Знае видовете и предназначението на входящата и изходящата документация за дейността на организацията

7.1.Знае стандартни формули и функции, изчислими полета и групиране на данни при създаване на справки и отчети

7.2.Знае стандартните инструменти и средства в база от данни и програмни продукти за генериране на справки

Умения за: 1.1. Оказва първа помощ при възникване на инцидент

1.2. Реагира адекватно при инциденти на работното място

2.1. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип

3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с професионалната дейност

3.2. Намира необходимата документация, спецификации и стандарти в интернет

3.3. Използва различните периферни устройства в дадена компютърна система – принтер, скенер и др., при изпълнение на съответните задачи

3.4. Умее да инсталира приложен софтуер

3.5. Използва програми за защита от вируси и за компресиране на данни

4.1. Преобразува хартиени документи в електронен вид с програми за сканиране и разпознаване на текст

4.2. Въвежда данни в електронна таблица и форматира съдържанието според вида на данните

4.3. Използва вградените средства за проверка на коректността на въведените данни

4.4. Умее да филтрира, търси и сортира данни в електронна таблица

4.5. Прилага специални видове форматиране и стилове за оформяне на таблици

4.6. Използва вградени функции и формули за извършване на изчисления

4.7. Умее да импортира/експортира данни от/в различни формати

4.8. Обработва данни от електронна поща

4.9. Работи с електронен подпис

5.1. Извършва инсталация на специализиран клиентски софтуер (драйвер) за връзка със сървър за бази от данни

5.2. Създава заявки за извличане на информация от база от данни

5.3. Използва вградени в сървъра за бази от данни функции за извършване на изчисления

5.4. Използва възможностите на програмите за електронни таблици за извличане на информация от база от данни по различни критерии

5.5. Създава заявки за промяна на данни в таблици от база от данни

5.6. Умее да импортира/експортира данни в таблици от данни от/в различни формати

5.7. Умее да архивира и възстановява информация от база от данни

6.1. Умее да въвежда данни за движението на парични и материални потоци, свързани с дейността на организацията, през екранните форми на програмите

6.2. Спазва технологичната последователност и принципите при работа с данни в специализираните програми

6.3. Следи за коректността на входните и въведените данни

6.4. Спазва сроковете за обработка на входящата и изходящата документация

6.5. Умее да архивира и възстановява данните на програмите със средствата на съответните програми

7.1. Използва стандартни формули и функции, изчислими полета и групиране на данни при създаване на справки и отчети

7.2. Представя данни от електронна таблица във вид на графики и диаграми

7.3. Вгражда данни и диаграми от електронна таблица в текстови документи, презентации и други видове документи

7.4. Използва стандартните инструменти и средства в база от данни и програмни продукти за генериране на справки

7.5. Умее да форматира справки, отчети и презентации по определен образец

Компетентности 1.  Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

2. Спазва изискванията на трудовото законодателство

3.  Използва устройствата и програмите от дадена компютърна система

4. Използва ефективно възможностите на програмите за електронни таблици

5. Използва база от данни за обработка на информация

6. Използва специализирани програми за фирмено счетоводство и управление на бизнеса

7. Създава статистически и финансови справки, отчети и презентации, свързани с дейността на организацията

 

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Обща икономическа теория
Право
Финанси
Статистика
Обща теория на счетоводната отчетност
Счетоводство на предприятието
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Икономическа информатика
Програмиране
Уеб дизайн
Икономика на предприятието
Маркетинг
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Бизнес комуникации
Приложни програми с общо предназначение
Обща теория на счетоводната отчетност
Счетоводство на предприятието
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Компютърни архитектури и операционни системи
Функционални приложни програми
Уеб дизайн
Интернет и електронна търговия
Комплексна учебна практика
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Компютърна графика
Компютърна графика теория
Компютърна графика практика
Бази от данни
Бази от данни теория
Бази от данни практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!