Учебен План 4820301 Текстообработване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Приложна информатика Код:482
Професия Оператор на компютър Код: 482030
Специалност Текстообработване Код: 4820301
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Знае и прилага основните правила и инструкции за безопасна работа на работното място

1.2. Знае и използва лични и колективни предпазни средства

1.3. Знае и прилага правилата за опазване на околната среда от замърсявания

2.1. Ясно и точно формулира проблеми и предлага начини за решаването им сам или в работен екип

3.1. Спазва организацията на трудовия процес

4.1. Знае и прилага на практика правилата на фирмена култура 4.2. Познава и спазва етичните норми на поведение

5.1. Познава и използва на практика конфигурацията и организацията на компютърната система, устройствата за въвеждане и съхраняване на данни, за съхраняване, намиране и разпространяване на информация

6.1. Знае особеностите на общата, стопанската и търговската кореспонденция и ги прилага в практиката си

6.2. Запознат е с възможностите и начина на употреба на офис и съобщителна техника

6.3. Знае и прилага в работата си правилния правопис, граматика и пунктуация в българския език

7.1. Знае и прилага функционалните характеристики на базовия хардуер

7.2. Владее файловите операции

8.1.Знае приложен софтуер за текстообработка

9.1. Знае и прилага средствата за автоматично номериране и коригиране, Auto text и автоматично коригиране

10.1. Владее техниките за редактиране и форматиране на формуляри

11.1. Придвижва се по листовете на работната книга

12.1.Знае да форматира данни

13.1.Знае приложен софтуер за създаване на формули за основните операции – събиране, изваждане, умножение, деление

14.1. Организира данните в списъци – подрежда обектите в редове, а характеристиките – в колони

14.2. Създава, поддържа и управлява използването на данни

15.2. Владее съхраняването на страница на диска, разпечатва и изпраща страница

16.1. Изпраща и получава e-mail, организира и управлява съобщения

16.2. Прикрепва файлове към съобщения

17.1. Създава съдържание, текстови полета и форматира текст 17.2. Описва кадрите и различните изгледи, прави бележки към кадър

18.1.Знае дизайна на слайдовете

19.1. Създава описания на контакти с клиенти, партньори и др., уточнява елементи на формуляра

19.2. Създава и редактира контакти с клиентите и партньорите

20.1. Създава и управлява циклични задачи

20.2.  Работи в Calendar и превръща задача в ангажимент

21.1.Знае настройка на лентата Outlook – добавя и премахва групи и класьори

22.1. Разпознава и констатира проблемите при техническа повреда на компютъра

22.2. Разпознава и констатира проблемите при системен софтуерен проблем на компютъра

Умения за: 1.1. Обслужва правилно и безопасно технологичното обзавеждане в определени граници

1.2. Поддържа необходимата лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания

1.3.  Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност на работното място

1.4. Оказва дoлекарска помощ при необходимост

1.5. . Ефективно използва средствата на труд

2.1. Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа 2.2. Изпълнява възложените задачи в съответствие с технологичните изисквания

2.3. Прави отчет и анализ на извършената работа

3.1. Показва мотивация за изпълнение на задачите и необходимия самоконтрол

3.2. Проявява способност за самостоятелно развитие

4.1. Спазва етичните норми на поведение

5.1. Работи с програмни продукти за създаване на стандартни документи

6.1. Прилага в работата си правилния правопис, граматика и пунктуация в българския език

7.1. Прилага на практика знанията си за съставните части, модулите и функционалните характеристики на компютърните системи, периферните устройства, мрежовата среда и съответния софтуер

8.1. Използва приложен софтуер за текстообработка

8.2. Използва приложни програмни продукти за въвеждане и редактиране на текстови масиви

8.3. Използва приложни програми за въвеждане на текст чрез скенер

9.1. Форматира таблица и текст в нея, рамки и фонове

9.2. Вмъква и изтрива редове и колони, слива и разделя клетки  9.3. Създава и работи с формули

9.4. Прилага на практика знанията си за работа с графични обекти

9.5. Форматира, създава декоративен текст и диаграми

10.1. Прилага на практика знанията си за добавяне на маркери и хипервръзки към текста

10.2. Използва основни компоненти на сливането – главен документ, полета и документ с данни

11.1. Използва общи понятия и приложен софтуер за създаване на електронни таблици

11.2. Използва опциите за редактиране: маркиране, копиране и преместване на клетки и блокове от клетки

12.1. Форматира символи, текст и изображения в клетка

12.2. Форматира числа

12.3. Форматира клетки, колони и редове като използва Format Painter

13.1. Използва приложен софтуер за създаване на формули за основните операции – събиране, изваждане, умножение, деление

13.2. Умее да използва вградени функции: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, ROUND

 

14.1. Използва формуляри за въвеждане на данните

14.2. Прави сортировка – проста и сложна, по един или няколко ключа и др.

14.3. Използва Филтри – AutoFilter, Advanced Filter и критерии

15.1. Извършва настройки на Internet Explorer

15.2. Умее да използва начините за сваляне на файлове от интернет

16.1. Използва mail адреси, има основни понятия за работа с електронна поща и нейната технологична функционалност

17.1. Използва кадри от други презентации

17.2. Използва модели, цветови схеми и рисувани обекти при оформянето на презентация 17.3. Прави избор и промяна на цветовата схема

17.4. Рисува и добавя обекти – форматира, прави ефекти и вградени изображения

17.5. Работи с лента с инструменти Drawing, запълва, използва светлосенки и 3D ефекти

17.6. Умее да представя и управлява презентация

18.1. Прави финален дизайн на слайдовете и планира тяхната динамика

18.2. Добавя специални ефекти и анимация към слайдовете

18.3. Използва техники за смяна на кадрите, коментари и преходни ефекти в Slide Show 18.4. Използва лентата с инструменти Slide Transitions Effects

19.1. Умее да управлява времето и ангажиментите

20.1. Използва работната среда на класьора Tasks и елементите на формуляра за описание на задача

21.1. Прави настройка на лентата Outlook – добавя и премахва групи и класьори

21.2. Сортира, филтрира и групира обектите от класьорите 21.3. Отпечатва информация за обектите и техните характеристики

22.1. Определя и отстранява проблемите, свързани с работата на офис пакета

Компетентности: 1. Спазва и прилага правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБТ) и личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника. Не замърсява с работата си околната среда

2. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник

3. Разбира и осъзнава своята роля в производството и необходимостта от повишаване на квалификацията си

4. Познава организацията на дейността във фирмата, спецификата на нейната дейност и правомощията на длъжностните лица

5. Познава, прилага и контролира изпълнението на основните правила за работа с компютър

6. Извършва основни административни дейности, свързани с обработката на информацията, с осъществяването на писмена комуникация, работа с компютърна техника, отчетност и контрол

7. Познава и спазва основните операции при работа с операционна система и графичен потребителски интерфейс

8. Умеe да създава, въвежда текст и/или графика чрез скенер и обработва (редактира, форматира и др.) различни документи

9. Умее да прилага средствата за автоматизация, работа с таблици, работа с графични обекти, диаграми и др.

10. Умее да добавя маркери и хипервръзки към текста, използва Mail Marge

11. Умее да създава и редактира данни в електронни таблици и техните области

12. Спазва основните операции при форматиране на данни

13. Умее да въвежда и използва формули за основни операции

14. Умее да прилага средства за организация на данните в списъци

15. Умее да прави настройки на Internet Explorer

16. Умее да създава писма и да работи с електронна поща

17. Умее да изготвя презентации

18. Създава анимация на обектите в кадрите, текстова анимация и работи с лента с инструменти Animation Effects

19. Организира работата в офиса

20. Работи с класьора на задачите

21. Умее да създава потребителски профили

22. Следи и се грижи за изправността на компютъра

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Бизнес комуникации и работа с документи
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Компютърен машинопис и текстообработка
Работа с компютър във фирмата
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Бизнес комуникации и работа с документи
Приложни програми  с общо предназначение
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Компютърен машинопис и текстообработка

24

Работа с компютър във фирмата
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Компютърна графика
Компютърна графика теория
Компютърна графика практика
Обща теория на статистиката
Обща теория на статистиката теория
Обща теория на статистиката практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]