Учебен План 4820401 Електронна търговия –

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Приложна информатика Код:482
Професия Организатор интернет приложения Код: 482040
Специалност Електронна търговия Код: 4820401
Степен на професионална квалификация трета  

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ 1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1:

 

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ на работното място

Описва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на ЗБУТ за конкретната трудова дейност

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Посочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Умения

 

Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на ЗБУТ

Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда
Знания Посочва разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

 

• Способен е да анализира възможните причини за замърсяване на околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване
Резултат от учене

1.3:

 

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Описва основните рискови и аварийни ситуации

Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Изброява видовете травми и методите за оказване на първа

помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

 

Съдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2

Икономика

 
Резултат от учене

2.1:

 

Познава основите на пазарната икономика
Знания Описва общата теория на пазарната икономика

Запознат е с основните икономически проблеми

Посочва ролята на държавата в пазарната икономика

Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти

Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания
Резултат от учене

2.2:

 

Познава характеристиките на дейността в предприятие
Знания Посочва основите на пазарното търсене

Описва принципите на пазарното предлагане

Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

 

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията

Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

 

Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
ЕРУ 3

Предприемачество

 
Резултат от учене

3.1:

 

Познава основите на предприемачеството
Знания • Описва същността на предприемачеството

Обяснява принципите на предприемаческата дейност

Посочва видовете предприемачески умения

Умения

 

Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му

Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията

Компетентности

 

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

3.2:

 

Формира предприемаческо поведение
Знания Посочва характеристиките на предприемаческото поведение

Изрежда видовете предприемаческо поведение

Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

 

Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи

Идентифицира нови пазарни възможности

Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

 

• Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

3.3:

 

Участва в разработването на бизнес план
Знания Изброява основните елементи на бизнес плана

Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план

Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация

Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

 

• В екип разработва проект на бизнес план
ЕРУ 4 Комуникация и чужд език  
Резултат от учене

4.1:

 

Общува ефективно в работния екип
Знания Посочва отделните длъжности в екипа

Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения

 

Спазва йерархията в екипа

Осъществява комуникация в екипа

Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене

4.2:

 

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Описва етичните норми в комуникацията

Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация

Посочва адекватното поведение при конфликт

Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

 

Води делова комуникация – писмена и устна

Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Избягва конфликтни ситуации

Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

 

• Провежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и клиенти, спазвайки изискванията за делово общуване
Резултат от учене

4.3:

 

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
Знания Познава основната професионална терминология на чужд език

Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език

Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

Умения

 

Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, документация и др.)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти

Компетентности

 

Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми
ЕРУ 5

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

 
Резултат от учене

5.1:

 

Обработва информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й

Посочва същността на WEB каналите (RSS и др.) за получаване на информация

Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф­рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Посочва различни доставчици на облачни услуги

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

Използва WEB канали (RSS и др.) за получаване на информация

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Използва облачни услуги за съхранение на информация

Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

5.2:

 

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в професионалната област • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

Използва електронен подпис за авторизация

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

5.3:

 

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания Посочва функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Описва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

 

Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира създадено цифрово съдържание

Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

5.4:

 

Осигурява защита на електронната среда
Знания Посочва рисковете за сигурността при работа онлайн

Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми

Описва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

Защитава файлове с криптиране или с пароли

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

• Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

5-5:

 

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни продукти, използвани в електронния магазин

Изброява възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

 

Избира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

Инсталира избрания инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

Променя настройките и опциите на операционната система или софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
ЕРУ 6

Организация на работния процес

 
Резултат от учене

6.1:

 

Организира работния процес
Знания Посочва структурата на фирмата

Изброява методи за нормиране на работния процес

Познава вътрешните нормативни документи, свързани с професията

Описва планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

 

Планира процеса на работата си

Съставя график на работните си задачи

Прилага изискванията на вътрешните нормативни документи

Компетентности

 

• Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение на трудовите задачи
Резултат от учене

6.2:

 

Поема отговорност за качеството на работата си
Знания Описва видовете трудови дейности

Посочва изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

Спазва изискванията за качествено изпълнение на задачите

Следва правилата за осигуряване на качество на обслужване на вътрешните и външните клиенти

Компетентности

 

Ефективно планира и изпълнява трудовите дейности

Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

ЕРУ 7

Спазване на етичните и правните норми в професията

 
Резултат от учене

7.1:

 

Следва професионалната етика в своята работа
Знания Посочва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

Познава нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни

Умения

 

Прилага изискванията на професионалната етика

Спазва нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни

Компетентности

 

• Способен е да съобразява своето поведение с принципите на професионалната етика при изпълнение на служебните си задължения
Резултат от учене

7.2:

 

Спазва правните норми в професията
Знания Описва правните аспекти на професията

Познава Закона за авторско право и сродните му права

Умения

 

Използва лицензиран софтуер за работа

Прилага нормативните изисквания при употребата на продукти и софтуер, обект на авторско право

Информира се за статута на продукти от други автори при употребата им в проект

Компетентности

 

• Способен е коректно да изпълнява задълженията си, като се съобразява с правните норми в професията
Резултат от учене

7.3:

 

Надгражда професионалната си компетентност
Знания Посочва ролята на надграждането на уменията за постигане на успех в професионалната област

Идентифицира новостите в професионалната си област

Открива възможности за професионалното си развитие

Умения

 

Прилага в практиката си новостите в професионалната сфера

Осигурява повишаване на квалификацията си

Търси възможности за самоусъвършенстване

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да открива възможности за надграждане на професионалната си компетентност, като прилага новостите в бранша
ЕРУ 8

Основи на бизнеса в интернет

 
Резултат от учене

8.1:

 

Познава организацията на интернет комуникациите
Знания Идентифицира видовете приложения за електронна търговия според продукта/услугата, която предоставят

Изброява основните протоколи в мрежовата комуникация (http, https)

Посочва видовете домейни в интернет – .org, .com и т.н.

Дефинира IP адрес

Описва ролята на сървъра в интернет комуникациите

Различава статично и динамично WEB съдържание

Посочва разликата между видовете сертификати за удостоверяване на автентичността

Умения

 

Определя целите на приложението

Съобразява избора на домейн с предназначението на

приложението

Сравнява различните варианти за хостване на приложение за електронна търговия

Избира подходящи сертификати за удостоверяване на автентичността

Внедрява приложение за електронна търговия

Компетентности

 

• Способен е да избере оптимален вариант за хостване, домейн, сертификат за удостоверяване на автентичността, като се съобразява с бюджета, целите и обема на приложението за електронна търговия
Резултат от учене

8.2:

 

Следва принципите на онлайн търговията
Знания Дефинира онлайн бизнес (e-business)

Обяснява понятието онлайн търговия (e-commerce)

Изрежда особености на онлайн търговията

Описва разликите в бизнес процесите в онлайн и традиционната търговия

Изброява ключовите характеристики на онлайн търговията (универсалност, глобален обхват, универсални стандарти, информационна плътност, богато съдържание, персонализация, интерактивност и др.)

Посочва особеностите на различните видове онлайн търговия според участниците (B2B, B2C, C2C и др.)

Обяснява разликите при участие в специализирана платформа и самостоятелен магазин

Описва ролята на външните фирми за изпълнение на услуги (аутсорсинг)

Умения

 

Различава дейностите, свързани с онлайн бизнес и онлайн търговия

Избира подходяща платформа или собствен сайт за осъществяване на онлайн търговия

Съобразява се с универсалните стандарти в управлението на приложение за онлайн търговия

Създава богато съдържание в различни медии за целите на приложението

Оценява ролята на персонализацията на изживяването

Координира дейностите между вътрешни и външни изпълнители

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно и в екип да избере ефективен бизнес модел, като съобразява особеностите на онлайн търговията
Резултат от учене

8.3:

 

Осигурява защита на интернет приложенията
Знания Обяснява рисковете от злонамерен достъп до чувствителна информация

Познава добрите практики за защита на съдържанието

Описва разликите между DOS и DDOS

Дефинира „спам“

Изброява методите за идентификация на реален потребител и робот

Умения

 

Предприема стъпки за осигуряване на нормална работа на приложението

Следва добрите практики за защита на съдържанието

Използва филтри за ограничаване на „спам“

Избира подходящ метод за идентификация на реален потребител

Компетентности

 

• Способен е да осигури достатъчна степен на защита на електронния магазин
ЕРУ 9

Администрира приложение за онлайн търговия

 
Резултат от учене

9.1:

 

Познава процеса на онлайн разплащанията
Знания Описва различните форми на разплащане според техническите им характеристики

Назовава ролята на участниците в процеса на обработка на плащанията

Посочва стъпките в процеса на онлайн разплащане

Изброява видове карти за онлайн разплащания

Назовава видовете защити на карти

Умения

 

Инсталира приставки за разплащане към електронния магазин

Настройва параметрите за онлайн плащания според изискванията на портала

Поддържа актуална информация за извършените плащания

Съдейства при проблеми в процеса на онлайн заплащане

Компетентности

 

Способен е коректно да настрои параметрите на онлайн плащанията по предварително зададени характеристики

Способен е да комуникира ефективно със страните в процеса на онлайн разплащане за разрешаване на възникнали проблеми

Резултат от учене

9.2:

 

Осигурява логистична поддръжка
Знания Описва особеностите на веригата за доставки в електронната търговия

Назовава ролята на участниците във веригата за доставки

Посочва различните варианти на канали за дистрибуция

Изброява вариантите за интеграция на модул за доставяне на пратки

Маркира важните стъпки в процедурата при връщане или рекламация на продукт

Описва възможностите за създаване на справки и отчети за доставките

Умения

 

Поддържа комуникацията между отделните участници в процеса

Координира с доставчици изпълнението на поръчки

Осигурява коректното изпълнение на поръчките

Следи за спазването на сроковете и изискванията за качество

Инсталира приставки за доставяне на пратки

Работи с вградените модули на куриерските компании

Обработва върнати поръчки и рекламации

Изготвя справки за заинтересованите страни

Компетентности

 

Самостоятелно и в екип осигурява прецизно окомплектоване и навременна доставка на продуктите до клиента

Способен е да осигури разрешаване на рекламации от клиенти при спазване на изискванията за осигуряване на качество

Резултат от учене

9.3:

 

Спазва специфичните за електронната търговия правни норми
Знания Изброява правните регламенти, свързани с електронната търговия

Описва изискванията за защита на личните данни

Маркира основните изисквания при отчитане на продажби през

интернет

Посочва правата на потребителя при електронно пазаруване

Описва ролята на общите условия на един електронен магазин

Умения

 

Управлява личните данни на клиенти съгласно нормативната уредба

Спазва изискванията при счетоводно отчитане на продажби през интернет

Предоставя достоверна информация на потребителите за защита на техните права

Компетентности

 

• Способен е да прилага стриктно нормативната уредба и добрите практики при осъществяване на електронна търговия
ЕРУ 10

Обработва изображения със средствата на растерната графика

 
Резултат от учене

10.1:

 

Подготвя хардуера и софтуера за обработка на растерни изображения
Знания Изброява видовете периферни устройства (скенер, таблет, принтер и др.), необходими в работата

Посочва специализирания софтуер за обработка на растерни изображения

Познава лицензионните ограничения при използване на софтуер

Описва характеристиките на растерната графика

Умения

 

Избира компютърна конфигурация с оптимални параметри

Свързва периферни устройства към компютърна конфигурация

Използва лицензиран софтуер в своята дейност

Компетентности

 

• Способен е ефективно да настройва периферни устройства, да инсталира и настройва точно необходимия за работа софтуер
Резултат от учене

10.2:

 

Избира оптимални параметри на изображенията при обработката им
Знания Описва изискванията към изображенията според употребата им ( WEB, видео, анимация, 3D, печат и др.)

Изброява графичните файлови формати и техните характеристики

Познава възможностите на софтуера за обработка на растерни изображения

Умения

 

Предвижда влиянието на параметрите на изображението върху крайния резултат

Избира подходящи файлови формати

Работи с програми за обработка на растерни изображения

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да определи оптимални размер, резолюция, цветови модел и формат при обработка на растерни изображения
Резултат от учене

10.3:

 

Обработва растерни изображения със специализиран софтуер
Знания Познава инструментите на програмите за обработка на изображения

Разбира въздействието на техниките за манипулация и трансформация на елементите на изображение

Описва ограниченията при използване на изображения с авторско право

Умения

 

Редактира елементи на изображение чрез селектиране, изрязване, завъртане, изкривяване, мащабиране и др.

Извършва цветови корекции на изображения

Нанася светлинни корекции на изображения

Ретушира изображения

Прилага специфични ефекти към изображение

Компетентности

 

• Способен е да използва инструментите за ретуш, корекция и други за подобряване на качеството на изображение, като прилага различни техники
ЕРУ 11

Комбинира технологии за създаване на WEB съдържание

 
Резултат от учене

11.1:

 

Създава визуално съдържание за WEB приложение
Знания Описва необходимостта и ползите от проучване на аудиторията

Посочва ролята на цвета в дизайна на WEB приложение

Изброява изискванията към типографията при изграждане на WEB съдържание

Описва въздействието на формата на елементите върху потребителя

Назовава принципите на дизайна при изграждане на WEB съдържание

Изрежда особеностите на възприемането на WEB съдържание от потребителя

Умения

 

Проучва потребителското поведение на целевата аудитория

Анализира изискванията на аудиторията към достъпност на съдържанието

Комбинира цветове в дизайна на елементите

Аргументира се за избора си на четлив шрифт

Съобразява въздействието на формите върху аудиторията

Прилага принципите на дизайна – контраст, баланс и др.

Компетентности

 

• Способен е да създаде въздействащо визуално съдържание,

като прилага добрите практики за избор на цветове, шрифт, форма

• Способен е да предложи дизайн, съобразен с очакванията на аудиторията

Резултат от учене

11.2:

 

Използва технологии за създаване на WEB страници
Знания Назовава основните технологии за създаване на WEB съдържание

Изброява основните структурни етикети и приложението им

Посочва ролята на стиловите таблици при форматиране на WEB съдържание

Посочва добрите практики при изграждане на адаптивен дизайн

Описва изискванията към изображенията за публикуване в интернет

Умения

 

Използва структурни етикети за изграждане на WEB съдържание

Създава стилове за форматиране на WEB съдържание

Структурира адаптивен дизайн, като използва колони и мрежи

Избира подходящ файлов формат за оптимизиране на изображение за WEB

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно и в екип да изгради WEB страници с адаптивен, функционален дизайн, при спазване на изискванията от заданието
Резултат от учене

11.3:

 

Използва система за управление на съдържанието (CMS)
Знания Описва характеристиките на платформите за онлайн търговия

Посочва начините за отдалечен достъп до сървър

Изброява начините за инсталация на платформа за електронна търговия на сървър

Обяснява необходимостта от разширяване на функционалността на платформата

Изброява подходите за постигане на индивидуален облик на приложението

Описва ползите от категоризиране на съдържанието

Познава инструментите за актуализиране на съдържанието

Изброява възможностите на платформите за управление на контактите с потребителите

Умения

 

Аргументира се за избора си на WEB базирана платформа за електронна търговия

Инсталира платформа за електронна търговия на сървър в интернет

Планира необходимите допълнения към функционалността на приложението

Настройва приставки за разширяване на функционалността на платформата

Придава индивидуален облик на приложението, като настройва стилове за шрифт, цвят, разположение на елементите и др.

Систематизира съдържанието на електронния магазин

Поддържа актуално съдържанието на електронния магазин

Прилага обновявания на софтуера на електронния магазин

Управлява контактите с потребители

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно и в екип да инсталира точно и да поддържа качествено WEB базирано приложение за електронна търговия (CMS)
ЕРУ 12

Прилага различни маркетинг похвати

 
Резултат от учене

12.1:

 

Постига заложените маркетинг цели
Знания Изброява видовете маркетинг цели

Обяснява необходимостта от анализ за определяне на конкретни стъпки за постигане на заложените цели

Описва основните фактори, които влияят върху пазара (PEST анализ)

Дефинира елементите на маркетинг микса

Дава примери за връзката между поведението и предпочитанията на потребителите и финансовия резултат

Определя ключови характеристики за пазарните сегменти

Изброява каналите за онлайн и традиционна реклама

Описва процеса за създаване на въздействащо рекламно послание

Умения

 

Използва методи на анализ за откриване на потенциални възможности, заплахи, подобряване на слабости и запазване на конкурентното предимство

Проучва пазарната ниша

Проследява тенденциите на пазара

Анализира потребностите и поведението на клиентите

Планира стъпки за постигане на маркетинг цели

Създава профил на ключовите характеристики на целевите клиенти

Избира подходящи канали за реклама, като съобразява наличния бюджет

Създава въздействащи рекламни послания за избраните канали

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно и в екип да формулира стъпки за изпълнение на заложените маркетинг цели, като съобразява поведението и нуждите на потребителите, тенденциите на пазара и наличния бюджет
Резултат от учене

12.2:

 

Обслужва продажбите в приложение за онлайн търговия
Знания Описва етапите от поръчка до доставка

Обяснява влиянието на промоциите върху продажбите

Изброява методи за разрешаване на казуси

Посочва добрите практики при обслужването на клиенти

Умения

 

Проследява етапите от поръчка до доставка

Следи за актуалността на информацията

Използва инструментите за създаване на промоции в приложението

Разрешава казуси в процеса на продажбите

Прилага добрите практики при обслужване на клиенти

Компетентности

 

• Способен е да осигури качествено обслужване в процеса на продажба, като се съобрази с нуждите на клиента и текущите промоции
Резултат от учене

12.3:

 

Създава онлайн реклама
Знания Описва добрите практики за оптимизация на съдържанието по отношение на търсещите машини

Обяснява необходимостта от фрагменти, проследяващи поведението на потребителя

Описва процеса по създаване на ефективна реклама в социалните мрежи

Изброява типовете реклама за търсещите машини

Познава механизма за формиране на цени на рекламата за търсещи машини и социални мрежи

Описва предимствата и недостатъците на различните канали за онлайн маркетинг

Посочва стратегии за имейл маркетинг

Назовава възможностите на инструментите за анализ на поведението на потребителя

Умения

 

Спазва добрите практики за оптимизация на съдържанието по отношение на търсещите машини

Вгражда в приложението фрагменти, проследяващи поведението на потребителите

Планира рекламни кампании в търсещи машини

Организира рекламни кампании в социалните мрежи

Избира подходящ тип кампания според целите и бюджета

Настройва автоматично изпращане на потвърждаващи имейли към потребителите за значимите събития в приложението

Създава бюлетини и други циркулярни имейл маркетинг инициативи

Оптимизира изживяването във всички точки на контакт с приложението

Компетентности

 

• Способен е в екип да създаде план за реклама в каналите за онлайн комуникация според бюджета и поставените цели
Резултат от учене

12.4:

 

Използва инструменти за анализ на бизнес данни
Знания Изброява различни източници на данни

Посочва видове анализи на данни

Разграничава ключовите от маловажните показатели за анализ

Описва възможностите на инструментите за анализ на данни

Умения

 

Определя ключовите за бизнеса показатели

Комбинира различни източници на данни за многоаспектен анализ

Използва инструменти за анализ на данни

Анализира влиянието на различни фактори върху бизнеса

Изготвя справки и отчети за продажбите

Използва инструменти за анализ на ефективността на онлайн рекламата

Компетентности

 

• Способен е в екип да определи точно промяната в ключови показатели след анализ на данни за бизнеса

 

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Обща икономическа теория  
  Право  
  Финанси  
  Статистика  
  Обща теория на счетоводната отчетност  
  Счетоводство на предприятието  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Програмиране  
  Електронна търговия  
  Интернет и уеб технологии  
  Икономика на търговията  
  Организация и техника на търговските плащания  
  Маркетинг  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Бизнес комуникации  
  Приложни програми с общо предназначение  
  Обща теория на счетоводната отчетност  
  Счетоводство на предприятието  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Интернет и уеб технологии  
  Компютърна графика  
  Бази от данни  
  Електронна търговия  
  Функционални приложни програми  
  Комплексна учебна практика  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Икономика на предприятието  
  Икономика на предприятието теория  
  Икономика на предприятието практика  
  Мениджмън  
  Мениджмън теория  
  Мениджмън практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]