Учебен План 5210120 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Машиностроене,

металообработване и металургия

Код: 521
Професия Машинен техник Код: 521010
Специалност Машини и съоръжения за добивната промишленост Код: 5210120
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ 1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1:1

 

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Представя информация за нормативните разпоредби, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

• Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания • Познава разпоредбите за опазване на околната среда

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

 

• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности

 

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене

1:3

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания • Описва основните рискови и аварийни ситуации

• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

 

• Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешноорганизационните правила за пожарна и аварийна безопасност

• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешноорганизационни правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2 Предприемачество  
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания • Познава същността на предприемачеството

• Познава видовете предприемачески умения

Умения

 

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието
Компетентности

 

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

2.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания • Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

2.3:

Участва в разработването на бизнес план
Знания • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

• Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието

• В състояние е да направи качествен анализ на разходите за производство и да формулира предложения за тяхното оптимизиране

Компетентности

 

• В екип разработва проект на бизнес план
ЕРУ 3 Икономика  
Резултат от учене

3.1:

Познава основите на пазарната икономика
Знания • Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

3.2:

 

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Знания • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

 

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
Компетентности

 

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
ЕРУ 4 Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност  
Резултат от учене

4.1:

Обработва информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

Познава употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й

Познава същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация

Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Познава различни доставчици на облачни услуги

Познава специализирани софтуерни програми в областта на машиностроенето

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Използва облачни услуги за съхранение на информация

Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

 

Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

Използва електронен подпис за авторизация

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

 

Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира и оформя създадено цифрово съдържание

Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

 

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

4.4:

Осигурява защита на електронната среда
Знания Познава рисковете за сигурността при работа онлайн

Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

Защитава файлове с криптиране или с пароли

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

• Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

4.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

 

Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на казуси

Компетентности

 

Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
ЕРУ 5 Организация на работния процес  
Резултат от учене

5.1:

Организира работния процес
Знания • Познава структурата на стопанските организации

• Познава методи за нормиране на работния процес

• Познава нормативните документи, свързани с професията

• Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

 

• Планира работния процес

• Съставя график на работните задачи

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

 

• Ефективно организира работния процес • Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
Резултат от учене

5.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания • Познава видовете дейности

• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

• Организира дейностите

• Спазва и следи етичните норми на поведение

• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

 

• Ефективно разпределя и планира дейностите

• Създава и поддържа етична работна среда

ЕРУ 6 Комуникация и чужд език  
Резултат от учене

6.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

6.2:

Води ефективна бизнес комуникация
Знания • Познава етичните норми на комуникацията

• Познава правилата за вербална и невербална комуникация

• Познава ефективното поведение при конфликти

• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

 

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

• Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

 

• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги

• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене

6.3:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 7 Работа с документация  
Резултат от учене

7.1:

Разчита техническа документация
Знания • Познава и възпроизвежда съдържанието на технически документи

• Знае видовете графични изображения – чертежи, схеми

• Възпроизвежда условните обозначения

• Познава основните машинни елементи

Умения

 

• Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)

• Използва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)

• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература

• Намира информация в конструктивна и технологична документация

Компетентности

 

• Работи самостоятелно със справочна, каталожна литература, конструктивна и технологична документация и нормативни документи
Резултат от учене

7.2:

 

Разработва техническа документация, включително и чрез софтуерни продукти
Знания • Познава начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и чертежи с неголяма сложност

• Познава външните сили, натоварващи отделните елементи и машините като цяло • Разпознава стандартите при решение на техническите задачи

• Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете техническа документация, включително съпътстващи производството документи (например заповед за изменение, протокол за междинно измерване на размери или величини и др.)

Умения

 

• Прилага техниките за изработване на техническа документация, като намира информация от хартиен или електронен носител

• Създава техническа документация (конструкторска и технологична)

• Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява детайли и чертежи

• Спазва изискванията за проектиране на детайли • Ползва различни софтуерни продукти в своята работа

• Геометрично моделира машиностроителни детайли или сглобена единица посредством определена програмна система

; • Определя опорните реакции и вътрешните реакции на конструкцията

Компетентности

 

• Създава адекватна конфигурация на детайлите съгласно натоварванията и условията на техническата експлоатация • Самостоятелно разработва технологично оправдан и икономически обоснован метод за създаване на техническа документация, като прилага различните техники за изработването ѝ, включително и чрез софтуерни продукти

• Проектира детайли съгласно действащите нормативни изисквания

Резултат от учене

7.3:

 

Изготвя заявки за доставка на материали, инструменти и резервни части съобразно работното оборудване
Знания • Изрежда различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в машиностроенето • Познава нормативните документи (разходни норми, качество на материалите и др.)

• Изрежда действащите стандарти

• Познава пазарните механизми

• Идентифицира наличните материали, инструменти, приспособления за работа и поддръжка на машинния парк

Умения

 

• Работи със справочна литература (стандарти и други документи)

• Подбира материали, инструменти и резервни части

• Пресмята нужните количества при изготвянето на заявки за необходимите материали, инструменти и стандартизирани изделия

• Прилага програмните продукти при създаване на документите

• Попълва формуляри/бланки за заявки

Компетентности

 

• Оценява точно наличността и необходимостта от материали, инструменти, приспособления за работа и поддръжка на машинния парк

• Подбира материали и инструменти съобразно действащите стандарти, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

• Попълва правилните документи за заявка, като потвърждава икономическите и техническите закономерности, свързани с организирането на производството

• Контролира ефективното използване на материалите и оборудването

• Взема правилни, рационални и икономически целесъобразни решения, продиктувани от фирмените интереси, при заявка на материали, инструменти и резервни части

Резултат от учене

7.4:

 

Обработва техническа документация
Знания • Познава различните документи, съпътстващи производството

• Изрежда последователността на обработване на техническата документация

Умения

 

• Попълва текущи документи

• Съставя отчетна документация

• Маркира програма за изготвяне на съответния документ

Компетентности

 

• Прави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация

• Обработва прецизно техническа документация

ЕРУ 8 Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката  
Резултат от учене

8.1:

 

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
Знания • Познава устройството и действието на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката – хидроагрегати и компресори, хидравлични и пневматични разпределители, вакуумни и хидравлични помпи

• Знае методи за техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката

• Дефинира закономерностите, на които се подчинява равновесието на течностите и газовете

• Посочва величините, подлежащи на контрол • Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите

• Описва предназначението, устройството и принципа на действие на хидро- и пневмомашините

• Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните работни и силови машини

• Познава законите за движение на флуидите

• Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие, условното означаване на управляващите, регулиращите и спомагателните елементи на системите за хидро- и пневмомашините • Описва основните схеми на хидрозадвижване

• Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Разчита учебна, техническа и справочна литература

• Прилага усвоените знания за решаване на задачи с практическа насоченост

• Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване

• Определя техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката • Подбира учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

 

• Правилно и качествено анализира, изследва и изчислява задачи, свързани с хидравликата и пневматиката, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

8.2:

 

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
Знания • Познава техническата документация, съпровождаща машините

• Посочва основните машиностроителни материали

• Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката • Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката

• Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки

• Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние

• Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване

• Посочва дейности за поддържане изправността на машините • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Разчита чертежи, схеми и технологична документация

• Подбира режещи и измервателни инструменти

• Избира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката

• Открива неизправностите в машините

• Избира методи за проверка на изправността на машините

• Определя реалното състояние на машините

• Избира методи за възстановяване изправността на машините

Компетентности

 

• Установява функционалното състояние на машините в съответствие с нормативните документи за опазването на околната среда, както и предприема адекватни действия по възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 9 Измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия  
Резултат от учене

9.1:

 

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
Знания • Познава устройството и действието на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични пневматични изделия

• Знае методи за техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Дефинира закономерностите, на които се подчиняват техническите средства и уреди на измерване

• Посочва величините, подлежащи на контрол

• Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите

• Описва предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните работни и силови машини

• Познава законите за движение на флуидите

• Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Избира, поддържа и експлоатира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Прилага основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване

• Определя екологичните изисквания и привеждането им при организиция на работното място

• Разчита учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

 

• Правилно и качествено избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

9.2:

 

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
Знания • Познава техническата документация, съпровождаща машините

• Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Посочва основните машиностроителни материали

• Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки

• Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите

• Описва методите за възстановяване на функционалното състояние

• Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване

• Посочва дейности за поддържане изправността на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Разчита чертежи, схеми и технологична документация

• Подбира режещи и измервателни инструменти

• Избира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката

• Открива неизправностите на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

• Избира методи за проверка на изправността на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия • Определя реалното състояние на апаратурата

• Избира методи за възстановяване изправността на апаратурата, като спазва екологичните изисквания при организация на работното място

Компетентности

 

• Определя коректно функционалното състояние на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия в съответствие с нормативните документи за опазването на околната среда, както и предприема действия по възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 10 Изработване на детайли  
Резултат от учене

10.1:

Подготвя заготовки
Знания • Описва техническа документация

• Описва видовете материали и заготовки • Посочва необходимите машини и инструменти

• Знае измервателните инструменти

• Познава предназначението на шлосерските инструменти и приспособления

• Познава различни предпазни средства

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на тру

Умения

 

• Използва техническа документация

• Работи с ръчни инструменти

• Работи с машини и уреди

• Ползва лични предпазни средства

Компетентности

 

• Приготвя прецизно заготовки за последващи операции, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

10.2:

Ръчно и машинно изработва детайли от листов материал и профили
Знания • Описва видовете технически документи • Описва видовете материали и заготовки • Посочва необходимите машини, приспособления и инструменти за изработване на детайли

• Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им свойства

• Познава същността на процесите за обработка на материалите

• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Разчита техническа документация

• Изпълнява ръчни операции с ръчни инструменти и приспособления

• Работи със стационарни и преносими инструменти

• Изпълнява машинни операции с приспособления и инструменти за получаване на форми и профилни повърхнини (щамповане, щанцоване/изтегляне, пластична деформация)

• Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

 

• Изработва ръчно и машинно детайли, като работи точно, прецизно и по надежден начин, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

10.3:

Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини
Знания • Описва техническа документация

• Познава устройството и действието на универсалните металорежещи машини, както и приспособленията към тях

• Познава режещите инструменти

• Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им свойства

• Познава изискванията за безопасност при работа

Умения

 

• Използва техническа документация

• Настройва универсален струг, фрезови машини, шлифовъчни машини

• Настройва и поддържа пресови и щанцови автомати

• Ползва измервателните инструменти

• Поддържа параметрите на стругарски нож и фрезови инструменти за заточване

• Работи с измервателни инструменти

• Проследява геометричните параметри на формообразуващите инструменти

• Работи с щанцовъчно оборудване • Работи с пресово оборудван

Компетентности

 

• Изработва детайли с конвенционални машини, като работи точно, прецизно и ефективно, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

10.4:

Заварява детайли
Знания • Описва техническа документация

• Изброява физико-механичните свойства на материалите и тяхната заваряемост

• Познава устройството и предназначението на заваръчните апарати

• Познава технологията на заваряване

• Познава техниките на безопасност при работа с електрически ток и заваръчна техника

Умения

 

• Използва техническа документация

• Работи със заваръчно оборудване

• Настройва и поддържа параметрите за заваряване – сила на ток, напрежение и скорост на заваряване

• Контролира качеството на шева

• Използва лични предпазни средства

Компетентности

 

• Извършва заваряване на детайли точно и прецизно при съблюдаване на оптималните параметри за дейността, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

10.5:

Работи с измервателна техника
Знания • Описва техническа документация

• Познава приложението и функцията на измервателните инструменти, уреди и проверовъчни устройства

• Познава различните системи за измерване

• Познава предназначението и устройството на измервателните инструменти

• Познава техниките на безопасност при работа с измервателни инструменти

Умения

 

• Борави с техническата документация (чертежи/проверовъчни протоколи, указания за работа с уредите)

• Настройва измервателните инструменти и уреди

• Измерва размери и параметри

• Попълва проверовъчен протокол

• Дава оценка за измерените параметри

Компетентности

 

• Подбира измервателните и проверяващите инструменти съобразно изискванията за точност

• Изпълнява задачата изцяло, прецизно, безопасно, ефективно и навреме

• Поддържа работното място и инструментите в чист вид и годни за експлоатация според международните правила и стандарти, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 11 Сглобяване на модули и поддържане на машини  
Резултат от учене

11.1:

Сглобява механични модули и машини
Знания • Описва техническа документация

• Познава видовете материали (метали и неметал) и техните свойства

• Познава инструментите и приспособленията за сглобяване и разглобяване и начина им на действие

• Посочва последователността на монтаж и демонтаж на модула

• Познава принципа на работа на машината (приспособлението) за разработване на възела (изделието)

• Обяснява методите за контрол

• Познава нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител

• Използва видовете материали

• Използва ръчни и механизирани инструменти и приспособления

• Открива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски

• Сглобява възела в последователност за монтаж и демонтаж

• Извършва разработване на модула

• Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване на модула

Компетентности

 

• Извършва монтаж и демонтаж в съответната последователност, спазвайки правилата за работа

• Сглобява модула с точност, предписана в техническата документация

• Извършва дейностите при стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене

11.2:

Поддържа техническите съоръжения в изправност
Знания • Познава комплектността на машините и съоръженията

• Обяснява устройството и познава принципа на действие на машини, съоръжения и инструменти

• Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи

• Познава основите на електротехниката и електрониката

• Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и експлоатационни показатели на използваната техника

• Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Спазва показателите за ефективна работа на машините и работното оборудване

• Преценява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани, предпазители и др.) и наличността на необходимите приспособления и инструменти

• Проверява изправността на машините и работното оборудване

• Установява стартовата позиция на машината (комплектност на инструменти, проверка на програмата)

• Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности

Компетентности

 

• Осигурява условия за надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация на видовете оборудване, инсталации, установки, машини и приспособления

• Извършва безопасно поддръжката на техническите съоръжения

Резултат от учене

11.3:

 

Извършва техническо обслужване и поддържане на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи
Знания • Познава комплектността на машините съгласно ЗБУТ

• Обяснява устройството на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи, и инструменти

• Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи • Познава основите на електротехниката и електрониката

• Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и експлоатационни показатели на използваната техника

• Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител

• Проверява комплектността на техниката съгласно ЗБУТ

• Проверява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани, предпазители и др.)

• Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности

• Попълва отчетна документация

Компетентности

 

• Осигурява условия за надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация на видовете оборудване, инсталации, установки, машини и приспособления

• Прилага правилата за безопасна работа с работното оборудване

Резултат от учене

11.4:

Проверява и поддържа режещите инструменти и приспособления
Знания • Описва техническа документация • Познава основни геометрични параметри на металорежещите инструменти и приспособления

• Разпознава материали и заготовки и техните свойства

• Описва режимите на машината за дълготрайна и качествена работа на инструмента

• Познава смазващо-охлаждащите течности, използвани при работа на инструментите

• Посочва инструменти и приспособления за получаване на качествени и количествени показатели

• Описва правилата за безопасна работа

Умения

 

• Използва инструментите по предназначение

• Контролира геометричните параметри на инструментите

• Закрепва инструмента според изискванията

• Използва предписаните смазващо-охлаждащи течности при работа на инструментите

• Следи режимите на работа на машината за дълготрайна работа на инструмента

• Прилага технологията за ремонт на инструментите

Компетентности

 

• Проявява прецизност при проверка и поддържане на инструменти и приспособления при стриктно спазване на инструкциите за работа, икономическите, екологичните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

11.5:

Поддържа пневматични и хидравлични уредби
Знания • Описва техническа документация, включително схеми

• Познава устройството и предназначението на хидравличните и пневматичните уредби, използвани в машиностроенето

• Познава работните характеристики на уредбите, включени в системата

• Познава флуидите и техните свойства

• Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Разчита техническа документация, включително схеми

• Работи с документация и справочна литература на хартиен и електронен носител

• Проверява херметичността на инсталациите

• Следи дебита на флуида

• Регулира работното налягане и дебита

• Следи нивото на флуида и при необходимост долива

• Сменя хидравличното масло при изчерпване на ресурса му

• Подменя филтриращите елементи

• Следи режимите на работа на хидро- и пневмотехниката

• Попълва отчетна документация

Компетентности

 

• Контролира самостоятелно основни показатели и параметри на хидравличните и пневматичните системи

• Работи прецизно и коректно с хидравличните и пневматични системи при спазване на екологичните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 12 Извършва диагностика и ремонт  
Резултат от учене

12.1:

Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
Знания • Сравнява параметрите на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите по документация

• Познава принципа на работа на оборудването

• Знае качествените показатели, технологичните възможности и технически характеристики на използваната техника

• Знае изискванията за безопасна работа

Умения

 

• Борави с техническа документация и справочна литература на хартиен и електронен носител

• Прилага методите за дефектация на детайли и възли

• Диагностицира машините, уредбите, съоръженията и инсталациите.

• Извършва оценка на резултатите от конкретното измерване/оценяване Прави заключение за годност на детайлите и възлите

Компетентности

 

• Прецизно и безопасно извършва оценяване на функционалното състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
Резултат от учене

12.2:

Отстранява възникнали повреди и аварии
Знания • Познава методите за ремонт на детайли и възли

• Посочва последователността на монтаж и демонтаж

• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд при отстраняване на повреди и аварии

• Посочва необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и ремонт на съединения и предавки

Умения

 

• Работи с техническа документация (включително стандарти, нормали и др.) на хартиен и електронен носител

• Открива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски

• Извършва разглобяване на модула

• Диагностицира повредения механизъм и възел

• Отстранява повредата, като заменя авариралия/те детайл/и или модули

• Сглобява модулите

Компетентности

 

• Извършва прецизно отстраняване на възникнали повреди и аварии с точност, предписана в техническата документация, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

12.3:

Планира ремонтни дейности
Знания • Познава системите за ремонт и поддържане на машините и съоръженията • Назовава начините за проектиране на технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми

• Описва техническа документация

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител

• Прилага методите за планиране на ремонтни дейности

• Съставя и попълва планова и текуща документация, свързана с дейността

Компетентности

 

• Анализира методите за дефектиране

• Показва прецизност при ефективно планиране на ремонтни и диагностични дейности

Резултат от учене

12.4:

Ремонтира машини, уредби, съоръжения и инсталации
Знания • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при ремонт на машини, уредби, съоръжения и инсталации • Познава методите за ремонт на детайли и възли

• Описва технологичната последователност при изпълнение на ремонтната дейност

Умения

 

• Открива дефектите в детайли и възли

• Избира методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки;

• Възстановява детайли, съединения и предавки до степен на експлоатационна годност

• Избира необходимите инструменти и приспособления за ремонт

• Монтира възстановените или нови детайли или модули

• Извършва разработване на модула

Компетентности

 

• Прилага стриктно правилата правилата за здравословни и безопасни условия на труд при ремонт на машини, уредби, съоръжения и инсталации

• Осъществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди, съоръжения и инсталации

Резултат от учене

12.5:

Осъществява проверка (настройка) на качеството на ремонта
Знания • Разчита чертежи, схеми и технологична документация

• Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при проверка и настройване след ремонтни дейности

• Познава диагностичните признаци на техниката

• Изрежда контролните параметри и качествени показатели на ремонтираните обекти

• Познава измервателната техника

Умения

 

• Контролира и оценява качеството на сглобените единици

• Прилага методите за диагностика и измерване на параметрите, формиращи точностните показатели на изделията

• Регулира механизмите и машините след ремонт • Попълва текуща документация

• Избира уреди и инструменти за контрол

• Използва различни контролно-измервателни инструменти и приспособления при извършване на проверка, настройване, междинен и окончателен контрол

• Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване на модула

Компетентности

 

• Точно и прецизно контролира качеството на ремонта и настройването на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 13 Осъществява контрол  
Резултат от учене

13.1:

Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
Знания • Познава технически документи

• Описва видовете материали и заготовки

• Посочва необходимите машини и инструменти

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Използва техническа документация на хартиен и електронен носител

• Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.

) • Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература

• Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали и суровини

• Контролира използването на оборудването

Компетентности

 

• Стриктно контролира използването и разпределянето на материали, суровини, енергия и оборудване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

13.2:

Следи за точността на измервателната техника и инструменти
Знания • Познава правилата за точност на измервателната техника

• Разчита техническа документация

• Сравнява отчетените резултати

• Познава приложението и функцията на измервателните и проверовъчни устройства

• Познава различните системи за измерване

• Следи за основни геометрични размери или параметри на измервателните инструменти

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при следене точността на работа с измервателна и контролна апаратура

• Следи за отклоненията на основните геометрични размери и параметри на измервателната техника

• Заточва инструменти

Компетентности

 

• В състояние е прецизно да определи точността на измервателната техника и инструментите, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

13.3:

Осъществява контрол на изработените детайли и сглобени модули
Знания • Познава различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в машиностроенето • Познава нормативните документи

• Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Контролира изработените детайли и модули

• Подбира измервателните инструменти

• Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация

• Оценява годността на измерените величини

• Анализира отклоненията от геометричните размери и посочва начините за корекция

• Попълва отчетна документация

Компетентности

 

• Осъществява прецизно контрол на измерени величини и параметри на детайли и сглобени единици, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

13.4:

 

Оценява качеството на ремонта в съответствие с нормативните изисквания
Знания • Изброява методи за контрол на ремонта

• Познава документите, оценяващи годността на ремонта на изделието

• Описва последователността на ремонта • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Избира методи за контрол на ремонта

• Оценява визуално качеството на ремонта на изделието

• Прави необходимите измервания

• Спазва технологичната дисциплина

• Прави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация

• Работи със справочна литература, включително и на електронен носител

Компетентности

 

• Работи точно и по прецизен начин за оценяване качеството на ремонта на изделие, детайл или възел, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

13.5:

 

Следи спазването на технологичната дисциплина при поддържането и настройката на машините (например ред на измерване, последователност за извършване на операциите, контрол, избор на подходящи инструменти и т.н.)
Знания • Изброява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

• Познава нормативните документи за упражняване на дейността

• Знае работата на машините, уредите и съоръженията

• Познава измервателната апаратура

• Посочва последователността на работа на реалното работно място

Умения

 

• Спазва трудовата дисциплина

• Поддържа чисто работното си място

• Работи с техническа документация

• Използва измервателна техника

• Анализира измерените величини

• Попълва отчетна документация

Компетентности

 

• Способен е да следи за спазването на технологичната дисциплина в съответствие с нормативните изисквания и спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 ЕРУ 14 Машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване  
Резултат от учене

14.1:

 

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
Знания • Познава химикотехнологичните процеси на характерните производства от добивната промишленост, суровините и материалите и енергийните източници за осъществяването им

• Знае суровините и енергийните източници за добивните производства

• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри

• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

• Описва устройството и действието на машините, инсталациите и съоръженията за добиване и обогатяване – пробивни машини, машини и съоръжения за подготвителни и добивни работи в подземни рудници, машини и съоръжения за разкриване и добив на полезни изкопаеми по открит начин, обогатителни машини

• Познава хидравличните и пневматичните машини

• Познава конструкциите на различните видове помпи, компресори и вентилатори (обемни помпи и водоотливни уредби, компресори, вентилатори)

• Познава характеристиките на работните хидравлични машини и тяхното приложение

• Познава съвместната работа на работна хидравлична машина и хидравлична инсталация

• Описва подготовката и пускането в действие на различните видове хидравлични машини

• Описва регулирането на производителността на помпи, компресори и вентилатори

• Описва обслужването на различните елементи в системите за хидро- и пневмозадвижване

• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат при производството

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита чертежи и технологична документация

• Избира машиностроителни материали

• Избира хидравличната машина с помощта на нейните характеристики

• Извършва технически измервания

• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване

• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване

Компетентности

 

• Проявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

14.2:

 

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
Знания • Познава технологичните процеси и закономерностите за управлението им

• Познава етапите на производството

• Познава принципа на работа на машините, инсталациите и съоръженията за добиване и обогатяване

• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност

• Изброява възможните повреди

• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита техническа документация

• Избира машиностроителни материали

• Осъществява технически измервания

• Извършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване

Компетентности

 

• Осъществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 15 Транспортно-технологични съоръжения в мините  
Резултат от учене

15.1:

 

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на транспортно-технологични съоръжения в мините
Знания • Познава химико-технологичните процеси на характерните производства от добивната промишленост

• Знае суровините, материалите и енергийните източници за осъществяването им

• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри

• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

• Описва устройството и действието на транспортно-технологични съоръжения в мините – транспортни машини и съоръжения

• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на транспортно-технологични съоръжения в мините

• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат при производството

• Знае същността и стратегията на ремонтното обслужване на машините

• Познава системите за ремонтното обслужване

• Описва организацията на ремонтното обслужване

• Знае правилата за техническа безопасност и противопожарна охрана при извършване на различни по обем и видове ремонти

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита чертежи и технологична документация

• Избира машиностроителни материали

• Извършва технически измервания

• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на транспортно-технологични съоръжения в мините

Компетентности

 

• Проявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на транспортно-технологични съоръжения в мините, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

15.2:

 

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на транспортно-технологични съоръжения в мините
Знания • Познава етапите на производството

• Познава принципа на работа на транспортно-технологични съоръжения в мините

• Знае стратегията и системите за ремонтно обслужване

• Посочва видовете ремонти и извършваните операции в тях

• Изброява методите за ремонт

• Описва производствените и технологичните процеси на ремонтно обслужване на машините

• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност

• Изброява възможните повреди

• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита техническа документация

• Избира машиностроителни материали

• Осъществява технически измервания

• Извършва сглобяване и разглобяване на транспортно-технологични съоръжения в мините

• Прилага методите за разглобяване, възстановяване и сглобяване на машините

• Избира технологията на почистване, дефектация и сортиране на детайлите

• Прилага системите за ремонтно обслужване в зависимост от спецификата на промишленото предприятие и експлоатационните особености на машините и съоръженията, работещи в него

Компетентности

 

• Осъществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 16 Тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци  
Резултат от учене

16.1:

 

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
Знания • Познава технологичните процеси на характерните производства, свързани с добив на нефт и газ, суровините и материалите и енергийните източници за осъществяването им

• Описва устройството на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци

• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат при производството

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита чертежи и технологична документация

• Избира машиностроителни материали

• Извършва технически измервания

• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци

• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци

Компетентности

 

• Проявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

16.2:

 

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
Знания • Познава технологичните процеси и закономерностите за управлението им

• Познава етапите на производството

• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в добивната промишленост • Определя технологичната последователност на ремонтната дейност

• Изброява възможните повреди

• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита техническа документация

• Избира машиностроителни материали

• Осъществява технически измервания

• Извършва сглобяване и разглобяване на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци

Компетентности

 

• Осъществява качествено и прецизно ремонта на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 17 Машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия  
Резултат от учене

17.1:

 

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия
Знания • Познава технологичните процеси на характерните производствата на различните видове строителни материали и изделия

• Знае суровините, материалите и енергийните източници за производството на различните видове строителни материали и изделия

• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри

• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

• Описва устройството и действието на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия – керамични изделия, свързващи минерали, разтвори

• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат при производството

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита чертежи и технологична документация

• Избира машиностроителни материали

• Извършва технически измервания

• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия

• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия

Компетентности

 

• Проявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

17.2:

 

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия
Знания • Познава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им

• Познава етапите на производството

• Познава принципа на работа на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия

• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност

• Изброява възможните повреди

• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат при производството

Умения

 

• Работи със справочна литература

• Разчита техническа документация

• Избира машиностроителни материали

• Осъществява технически измервания

• Извършва сглобяване и разглобяване на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия

Компетентности

 

• Осъществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Техническо чертане  
  Материали и заготовки  
  Техническа механика  
  Електротехника и електроника  
  Приложни програмни продукти  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Машинни елементи  
  Суровини за промишлеността  
  Хидравлични и пневматични машини  
  Машини и съоръжения за промишлеността  
  Сглобяване и ремонт на съединения  
  Експлоатация и ремонт на машини за промишлеността  
  Автоматизация на производството  
  Проектиране  
  Технология на ремонта на машините  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Шлосерство  
  Стругарство  
  Заваряване  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Сглобяване и ремонт на съединения  
  Измервателна лаборатория  
  Учебна практика по специалността  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Фрезоване  
  Фрезоване теория  
  Фрезоване практика  
  Бизнес комуникации  
  Бизнес комуникации теория  
  Бизнес комуникации практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]