Учебен План 5210301 Металорежещи машини

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Металообработване и машиностроене Код:521
Професия Машинен оператор Код: 521030
Специалност Металорежещи машини Код: 5210301
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Знаеправилатаиинструкциитезабезопасна работа с работното оборудване

1.2.Знае правилата за оказване на долекарска помощ на пострадал при инциденти и аварии по време на работа

1.3.Знае правилата за работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряванена пожарна и аварийн абезопасност 1.4.Познава международните стандарти за разработване и внедряване на системиза управление на околната среда

.

 

3.1.Назовава вярно и точно критериите за оценка годността на заготовките 3.2.Описва характеристиките на различните видове заготовки

4.1.Разчита правилно формата,оразмеряването и изискванията за точност и качество на детайлите в машиностроителен чертеж 4.2.Разчита условните означения в чертежи,схеми, технологични карти 4.3.Изчертава скицанане-сложен детайл 4.4.Назовавасъставанатехнологичната документация

5.1.Описва вярно и точно видовете машиностроителни обработки

5.2.Обяснява точно технологичните особености на различните обработки

6.1.Описва изчерпателно и вярно устройството, действието,управлението и приложението на машините и съоръженията

6.2.Обяснява предназначението и конструкцията на инструментална екипировка за окомплектоване на машина

7.1.Назовава по класификационен признак видовете измервателни инструменти и уреди

7.2.Познава международни стандарти за разработването и внедряването на системи за управление на качеството

8.1.Обяснява устройството,приложението и действието на видовете металорежещи машини

8.2.Обяснява правилно принципа на действие на системите за управление на металорежещи машини

9.1.Обяснява правилно закономерности и явления в теорията на рязането

Умения за: 1.1. .Познава много добре опасностите,които може да предизвика работното оборудване

1.2 .Поддържа параметрите на нормалната работна среда,като работи безопасно за собственото си здраве и за живота и здравето на другите работници

1.3 .Поддържа работното си място всъответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ)

1.4 .Използва подходящо работно облекло и лични предпазни средства,осигуряващи безопасно осъществяване на трудовия процес

1.5 Предотвратяв азамърсяването на околната среда

1.6 Проявява бърза и точна реакция при възникване на аварийнии извънредни ситуации

2.1.Избира правилния инструментариум взависимост от вида на конкретнат атрудова задача

2.2.Спазва ергономичните изисквания за разполагане на инструментариума на работното място„

2.3.Съобразява правилата за организиране на трудовата дейност с плана за производителност

3.1.Сравнява машиностроителните материали по техните механични и технологични свойства 3.2.Ползва препоръки за приложението на машиностроителните материали

3.3.Разчита правилно маркировката на материала

4.1.Разработва вярно маршрутна технология за обработване на несложен детайл

4.2.Ползва каталожна и справочна литература

5.1.Подбира вида на обработката в съответствие с поставените изисквания

5.2.Спазва технологичната последователност на обработките

6.2.Настройва прецизно машината за работа с предписан или избран режим на работа 6.3.Определя подходящите инструменти за работа на машината 6.4.Демонстрира начините за правилно установяване на инструменти към машината. 6.5.Спазва изискванията за правилна експлоатация на машината

7.1.Избира правилно методите за измерване на размери и отклонения от форма и разположение

7.2.Използва правилно измервателни инструменти при работа

7.3.Открива причините за дефекти и неточности при обработка 7.4.Прилага критериите за оценяване на точности качество

8.3.Умееданастройваметалорежещимашинис елементитенатехнологичниярежим 8.4.Избираправилнорежещиинструментис подходящизаобработкатаконструкцияигеометрия 8.5.Владеетехникизазаточваненарежещи инструменти 8.6.Полагагрижизаподдържаненамашинатав изправност

9.1.Избира правилната схема за снеманена прибавката за обработване чрез рязане 9.2.Подрежда вярно етапите на технологичното проектиране 9.3.Произвежда годни детайли чрез рязанес металорежещи машини

Компетентности: 1.Изпълнява правилата иинструкциите за здравословни и безопасни условия на труди опазва околната среда при изпълнение на трудова дейност

2.Организира рационално и ефективно работното място и трудовата дейност

3.Използва подходящи машиностроителни материали и заготовки

4.Изработва продукти чрез механична обработка с метало обработваща машина по зададен чертеж и технология

5.Изпълнява технологии и методи за механична обработка

6.Управлява и обслужва металообработващи машини и съоръжения

7.Контролира точността и качеството на обработката

8.Управлява металорежещи машини за струговане,фрезоване,шлифоване,стъргане,обработване на отвори,резбо и зъбонарязване

9.Изпълнява методи и технологии за изработване на детайли чрез рязане с металорежещи машини

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Техническо чертане
Материали и заготовки
Техническа механика
Електротехника и електроника
Приложни програмни продукти
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Металорежещи машини и инструменти
Експлоатация и настройка на металорежещи машини
Технология на машиностроенето
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Шлосерство
Стругарство
Заваряване
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Сглобяване и ремонт на съединения
Специалността
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Фрезоване
Фрезоване теория
Фрезоване пратика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]