Учебен План 5210701 Металургия на черните метали

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Машиностроене, металообработване и металургия Код:521
Професия Техник -металург Код: 521070
Специалност Металургия на черните метали Код: 5210701
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Знае и спазва нормите, правилата и изискванията за

безопасна работа и противопожарна охрана

1.2. Познава и ползва по предназначение лични предпазни

средства

1.3. Знае причините за възможните злополуки

2.1. Разчита чертежи на детайли и схеми на сглобени

Единици

2.2. Разчита технологични карти за изработване на

детайли, сглобяване на възли

2.3. Информира се за новости в областта на стандартите в

машиностроенето от различни информационни източници

3.1. Оценява състоянието на машините и съоръженията

3.2. Оценява качеството на извършената работа в

съответствие с нормативните изисквания

4.1. Преценява състоянието и наличността на

необходимите приспособления и инструменти

5.1. Оценява наличността и необходимостта от материали,

инструменти, приспособления за работа и поддръжка на

машинния парк

6.1. Разчита кинематични схеми на машини, технологични

карти за сглобяване

6.2. Проверява точността на монтажни размери и работата

на сглобените възли и модули

7.1. Разчита схеми, чертежи на възли и детайли

7.2. Знае качествените показатели, технологичните

възможности и технически характеристики на използваната

техника

7.3. Анализира причините за аварията

8.1. Знае изискванията за правилна експлоатация на

машини и инструменти и следи за спазването им

9.1. Контролира качество и точност на детайла, предписани

по чертеж

10.1. Описва устройството и действието на пeщните

съоръжения

11.1. Описва устройството и действието на линиите за

изработване на леярски форми

12.1. Описва устройството и действието на машините и

линиите за пластична деформация

13.1. Описва устройството и действието на пещите,

Съоръженията

Умения за: 1.1. Контролира недопускането на злополуки

1.2. Поддържа чистота и ред на работното си място

1.3. Събира отпадъчните продукти на определените места

2.1. Изработва чертежи на детайли и схеми на сглобени

единици

2.2. Изработва технологични карти за изработване на

детайли, сглобяване на възли

2.3. Избира материали, инструменти, режими от технически

справочници съобразно действащите стандарти

2.4. Избира машини и технологична екипировка съобразно

работната документация

2.5. Изработва техническа документация чрез софтуерни

продукти

3.1. Планира ремонтни дейности

3.2. Разпределя задачите, свързани с ремонта

3.3. Контролира качественото и своевременно изпълнение

на ремонтните работи

3.4. Осигурява необходимата документация, материали и

инструменти за ремонтните дейности

3.7. Извършва ремонтните дейности при спазване на

изискванията за безопасност

4.1. Спазва показателите за ефективна работа на машините

и работното оборудване

4.2. Проверява изправността на машините и работното

оборудване

5.1. Подбира материали и инструменти съобразно

действащите стандарти

5.3. Контролира ефективното използване на материалите и

оборудването

6.1. Подбира и заявява подходящи инструменти за

сглобяване и разглобяване

6.3. Подбира и заявява подходящи инструменти за контрол

на сглобените възли и модули

6.4. Спазва технологията за сглобяване и разглобяване

7.1. Открива аварирали детайли от машините и

Съоръженията

7.2. Прави заявка за стандартни детайли

8.1. Осигурява необходимите инструменти за изработване и

контрол

8.2. Следи спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд

8.3. Контролира спазването на технологичната дисциплина

9.1. Избира и подготвя режещи инструменти

9.2. Избира, заявява и настройва приспособления

9.3. Избира, заявява и ползва инструменти за контрол

9.4. Изработва детайли по зададен чертеж

10.1. Прилага методите за техническо обслужване и

поддържане на съоръженията

10.3. Избира и прилага технологичните методи за

сглобяване и разглобяване на съоръженията

10.4. Извършва ремонт на спомагателната екипировка за

съоръженията

11.1. Прилага методите за техническо обслужване и

поддържане на линии и форми за леене

11.2. Избира и прилага технологичните методи за

разглобяване и сглобяване на линии и форми за леене

11.3. Извършва ремонта на спомагателната екипировка на

линии и форми за леене

11.4. Извършва поддържане и ремонт на машини за обра-

ботване на формовъчните смеси за леярски форми и сърца

12.1. Прилага методите за техническо обслужване и под-

държане на машините и линиите за пластична деформация

12.3. Избира и прилага технологичните методи за

разглобяване и сглобяване на машините и линиитe за

пластична деформация

12.4. Извършва ремонта на спомагателната екипировка за

машините и линиите за пластична деформация

13.1. Прилага методите за техническо обслужване и

поддържане на пещите и съоръженията

13.2. Избира и прилага технологичните методи за разглобяване и сглобяване на пещите и съоръженията

13.3. Извършва ремонт на спомагателната екипировка за

пещите и съоръженията

Компетентности: 1. Осигурява здравословни

и безопасни условия на

труд

2. Ръководи и/или

проектира и конструира

детайли, възли за машини,

механични инсталации и

съоръжения съобразно

действащите стандарти в

машиностроенето

3. Открива и отстранява

възникнали повреди в машините, съоръженията,

апаратурата и

оборудването; установява

причините за

възникналите аварии

4. Осигурява условия за

надеждна и безаварийна

работа, правилна

експлоатация на видовете

оборудване, инсталации,

установки, машини и

приспособления

5. Изготвя заявки за

доставка на резервни

части, материали,

инструменти съобразно

работното оборудване

6. Установява причините

за преждевременно

износване на детайли и

възли, анализира

причините, предлага

дейности за намаляването

им

7. Извършва периодични

прегледи и прави

предложения за планови

ремонти. Ремонтира

(подменя) аварирали

възли и детайли

8. Организира и

контролира изработване

на детайли

9. Изработва детайли на

конвенционални

металорежещи машини

10. Ремонтира съоръжения

за подготовка и леене на

различни метали

11. Ремонтира линии за

изработване на леярски

форми

12. Ремонтира машини и

линии за пластична

деформация

13. Ремонтира пещи и

съоръжения за

термообработване и

нанасяне на декоративни,

защитни и защитно-декоративни покрития

 

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Материали и заготовки
Техническо чертане
Електротехника и електроника
Приложни програмни продукти
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Металургични процеси
Металургични пещи
Металургия на чугуна
Металургия на стоманата
Металолеене
Пластична обработка на металите
Металография
Термична обработка на металите
Феросплави
Автоматизация на производството
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Шлосерство
Стругарство
Заваряване
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Металолеене
Добив и обработка на металите
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Фрезоване
Фрезоване теория
Фрезоване практика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]