Учебен План 5220101 Електрически машини и апарати

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Електротехника и енергетика Код:522
Професия Електротехник Код:522010
Специалност Електрически машини и апарати Код:5220101
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Цитира точно и спазва нормативните документи за електробезопасност, за пожарна и аварийна безопасност и опазване на околната среда

1.2. Осигурява безопасна работа на работното място

2.1. За всеки конкретен случай определя възникналите непредвидено рискове и опасности

3.1. Мотивирано, точно и ясно възлага задачи и прави отчет на извършената работа – своята и на членовете на екипа

4.1. Разчита и бързо се ориентира в различните електрически схеми

4.2. Работи с компютърни програмни продукти, специфични за специалността

4.3. Разработва елементи на технологична и конструктивна документация и на електрически схеми

5.1. Използва и съхранява правилно електротехнически материали, електронни елементи, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди

5.2. Проверява годността и безопасността на монтираните съставни части и цялостното оборудване, като посочва точно и изчерпателно параметрите за годност и безопасност

6.1. Разпознава и правилно избира измервателните уреди

6.2. Правилно свързва уредите и отчита необходимите величини

7.1. Различава и назовава режимите на работа на електрически съоръжения

8.1. Прави необходимите измервания на електрически и неелектрически величини

8.2. Прави изпитвания на електротехническото оборудване, като спазва необходимите мерки по техника на безопасност

9.1. Създава ремонтни ведомости въз основа на възложен ремонт

9.2. Прави точни измервания на електрически и неелектрически величини

10.1. Описва частите на електрически машини и апарати и тяхното предназначение

10.2. Разпознава отделните системи и елементи на електрически машини и апарати

10.3. Обяснява технологията на изработване на електрически машини и апарати и на отделните им части

10.4.

11.1. Разпознава изводите и умее да свързва във верига електрически машини и апарати

11.2. Обяснява целта и изискванията на изпитване на електрически машини и апарати

11.3. Изброява техническите параметри на изпитваните машини и апарати

12.1. Разпознава и лесно се ориентира в конструкциите на електрически машини и апарати

12.2. Избира необходимите материали и измервателни уреди

12.3. Открива неизправности и анализира причините за тях

13.1. Обяснява предназначението и начините на включване на електрически машини и апарати

13.2. Разяснява условията за експлоатация на изделията

13.3. Разяснява установените повреди и причините за тях

Умения за: 1.1. Прилага основните правила за подготовка и обезопасяване на работното място

1.2. Определя рисковете и опасностите на конкретните работни места

1.3. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка

1.4. Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения

1.5. Прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност, използва по предназначение средствата за противопожарна защита

2.1.  Бързо и точно извършва оценка на състоянието на пострадал от електрически ток

2.2. Прилага правилно правилата за изкуствено дишане и сърдечен масаж

2.3. Създава организация за ефикасно прилагане на основните правила за действие при непредвидени ситуации

3.1. Коментира възникнали проблемни ситуации в работния екип

3.2. Отговорно изпълнява поетите задължения към членовете на работния екип и клиентите

3.3. Контролира и отчита изпълнението на поставените задачи, поощрява и санкционира при необходимост

3.4. Повишава квалификацията си в съответствие с новостите в областта на енергетиката

3.5. Предлага работници за обучение и повишаване на квалификацията

3.6. Приема поръчки и договаря цени, изгодни както за клиента, така и за фирмата

4.1. Ползва стандарти по целесъобразност

4.2. Ползва справочна и каталожна литература в текстови и електронен вид

4.3. Попълва техническа документация към конкретното работно място (дневници, протоколи, нарядни бланки и др.)

 

5.1. Подготвя работното си място

5.2. Избира необходимите инструменти, материали и апаратура

5.3. Извършва качествено шлосерски и електромонтьорски операции 5.4. Извършва точни измервания на параметри, на електрически и неелектрически величини с цел установяване на съответствието им с необходимите стойности

5.5. Спазва технологичната последователност при монтаж и демонтаж на отделни части и на цялостното електротехническо оборудване

5.6. Извършва качествен монтаж и демонтаж на съставните части на оборудването по зададени схеми

6.1. Бързо и правилно определя обхват и константа на измервателните уреди

6.2. Правилно отчита електрически и неелектрически величини

7.1. Проверява и прави изводи за нормалната работа на електротехническо оборудване, като посочва параметрите за нормална работа

7.2. Прави необходимите измервания на електрически и неелектрически величини

7.3. Взема решения относно годността на електротехническо оборудване

7.4. Извършва необходимото техническо обслужване на съоръженията

7.5. Прилага правилно методиката и технологичната последователност при оглед, диагностика и техническо обслужване

7.6. Познава и прилага профилактиката на техническата експлоатация на електротехническото оборудване

8.1. Проучва техническата документация на изделията 8.2. Ориентира се в устройството на електротехническото

8.3. Анализира данни и взема решения относно работоспособността на електротехническото оборудване, като ясно определя нормите за работоспособност

9.1. Проучва техническата документация на изделията (каталози, протоколи, актове и др.)

9.2. Анализира данни и взема решения относно годността на електротехническото оборудване, дефинирайки параметрите за годност

9.3.Проверява обезопасяването на ремонтираното съоръжение 9.4. Прилага правилно методиката за извършване на ремонтни дейности

9.5. Спазва сроковете в ремонтните графици

9.6. Използва безопасно инструменти и уреди

9.7. Взема правилни решения относно работоспособността на ремонтираното електротехническо оборудване

9.8. Прецизно попълва данни в техническата документация 9.9. Следи сроковете за контролни проверки на уреди, подлежащи на технически контрол от оторизирани лаборатории

 

10.1. Ползва техническа документация на изделията в текстови и електронен вид

10.2. Избира и ползва по предназначение необходимите материали, инструменти и уреди

10.3. Извършва качествено шлосерски и електромонтьорски операции по изработване и сглобяване на електрически машини и апарати

10.4. Оценява качеството на извършената работа

10.5. Взема решения относно работоспособността на изработеното изделие

11.1. Правилно избира измервателни уреди

11.2. Правилно свързва схемите за изпитване

11.3. Бързо и точно отчита параметрите

11.4. Взема решения за годността на изпитваните машини и апарати, като посочва точно параметрите за годност

12.1. Спазва технологията за извършване на оглед, демонтаж и монтаж на електрически машини и апарати

12.2. Прави оценка на годността на изделията

12.3. Отстранява неизправностите

12.4. Съставя и изпълнява схеми за изпитване на ремонтираните електрически машини и апарати

12.5. Прави изводи и взема решения относно работоспособността на съоръженията, като разяснява показателите за работоспособност

13.1. .Попълва документи за извършени продажби, диагностики и ремонтни дейности

13.2. Определя цени и приема плащания

Компетентности: 1. Спазва правилата за безопасна работа на работното място и опазва околната среда

2. Оказва долекарска помощ на пострадали от електрически ток

3.Осъществява ефективни комуникации с членовете на работния екип и с клиенти

4.  Разчита и/или разработва самостоятелно с компютър чертежи и електрически схеми на елементи на електротехнически съоръжения

5. Монтира и демонтира елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване

6. Измерва електрически и неелектрически величини

7. Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване

 

8. Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им

9. Извършва ремонт и проверки за годност и безопасност на съоръженията

10.  Изработва електрически машини и апарати

11. Изпитва електрически машини и апарати

12. Поддържа и ремонтира електрически машини и апарати

13. Консултира клиенти при закупуване и сервизно обслужване на електрически машини и апарати

 

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

 
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Електротехника
Електроника
Техническа механика
Материалознание
Електротехническо чертане
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Електроенергетика
Електрически инсталации
Електрически машини
Електрически апарати
Електрозадвижване
Технология
Диагностика
Проектиране
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Обработка на материали
Електрически измервания
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Електромонтажна
По специалността – Електрически машини и апарати
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Управление на електрозадвижването
Управление на електрозадвижването  теория
Управление на електрозадвижването  практика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]