Учебен План 5220109 Електрически инсталации

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Електротехника и енергетика Код:522
Професия Електротехник Код:522010
Специалност Електрически инсталации Код:5220109
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Цитира точно и спазва нормативните документи за електробезопасност, за пожарна и аварийна безопасност и опазване на околната среда

1.2. Осигурява безопасна работа на работното място

2.1. За всеки конкретен случай определя възникналите непредвидено рискове и опасности

3.1. Мотивирано, точно и ясно възлага задачи и прави отчет на извършената работа – своята и на членовете на екипа

4.1. Разчита и бързо се ориентира в различните електрически схеми

4.2. Работи с компютърни програмни продукти, специфични за специалността

4.3. Разработва елементи на технологична и конструктивна документация и на електрически схеми

5.1. Използва и съхранява правилно електротехнически материали, електронни елементи, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди

5.2. Проверява годността и безопасността на монтираните съставни части и цялостното оборудване, като посочва точно и изчерпателно параметрите за годност и безопасност

6.1. Разпознава и правилно избира измервателните уреди

6.2. Правилно свързва уредите и отчита необходимите величини

7.1. Различава и назовава режимите на работа на електрически съоръжения

8.1. Прави необходимите измервания на електрически и неелектрически величини

8.2. Прави изпитвания на електротехническото оборудване, като спазва необходимите мерки по техника на безопасност

9.1. Създава ремонтни ведомости въз основа на възложен ремонт

9.2. Прави точни измервания на електрически и неелектрически величини

10.1. Познава и обяснява видовете електрически табла в електрическите инсталации в обществени и жилищни сгради

10.2. Разчита монтажни и принципни електрически схеми за изработка на различни електрически табла 10.3. Разпознава елементите в схемите и лесно се ориентира в мястото им на монтаж

11.1. Познава и се ориентира в конструкцията и схемите на различните електрически инсталации (осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални инсталации) 11.2. Разпознава елементите в схемите на инсталациите и подбира необходимите инсталационни материали и апарати 11.3. Разпознава и подбира необходимите инструменти за изпълнение на електрическата инсталация

11.4. Изброява изискванията към изработването на електрическите инсталации

12.1. Познава и обяснява схемите на електроразпределителни мрежи в населени места

12.2. Познава и обяснява схемите за начина на изпълнение на присъединяването на електрическите инсталации към електроразпределителните мрежи

12.4. Попълва текуща техническа документация

Умения за: 1.1. Прилага основните правила за подготовка и обезопасяване на работното място

1.2. Определя рисковете и опасностите на конкретните работни места

1.3. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка

1.4. Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения

1.5. Прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност, използва по предназначение средствата за противопожарна защита

2.1.  Бързо и точно извършва оценка на състоянието на пострадал от електрически ток

2.2. Прилага правилно правилата за изкуствено дишане и сърдечен масаж

2.3. Създава организация за ефикасно прилагане на основните правила за действие при непредвидени ситуации

3.1. Коментира възникнали проблемни ситуации в работния екип

3.2. Отговорно изпълнява поетите задължения към членовете на работния екип и клиентите

3.3. Контролира и отчита изпълнението на поставените задачи, поощрява и санкционира при необходимост

3.4. Повишава квалификацията си в съответствие с новостите в областта на енергетиката

3.5. Предлага работници за обучение и повишаване на квалификацията

3.6. Приема поръчки и договаря цени, изгодни както за клиента, така и за фирмата

4.1. Ползва стандарти по целесъобразност

4.2. Ползва справочна и каталожна литература в текстови и електронен вид

4.3. Попълва техническа документация към конкретното работно място (дневници, протоколи, нарядни бланки и др.)

 

5.1. Подготвя работното си място

5.2. Избира необходимите инструменти, материали и апаратура

5.3. Извършва качествено шлосерски и електромонтьорски операции 5.4. Извършва точни измервания на параметри, на електрически и неелектрически величини с цел установяване на съответствието им с необходимите стойности

5.5. Спазва технологичната последователност при монтаж и демонтаж на отделни части и на цялостното електротехническо оборудване

5.6. Извършва качествен монтаж и демонтаж на съставните части на оборудването по зададени схеми

6.1. Бързо и правилно определя обхват и константа на измервателните уреди

6.2. Правилно отчита електрически и неелектрически величини

7.1. Проверява и прави изводи за нормалната работа на електротехническо оборудване, като посочва параметрите за нормална работа

7.2. Прави необходимите измервания на електрически и неелектрически величини

7.3. Взема решения относно годността на електротехническо оборудване

7.4. Извършва необходимото техническо обслужване на съоръженията

7.5. Прилага правилно методиката и технологичната последователност при оглед, диагностика и техническо обслужване

7.6. Познава и прилага профилактиката на техническата експлоатация на електротехническото оборудване

8.1. Проучва техническата документация на изделията 8.2. Ориентира се в устройството на електротехническото

8.3. Анализира данни и взема решения относно работоспособността на електротехническото оборудване, като ясно определя нормите за работоспособност

9.1. Проучва техническата документация на изделията (каталози, протоколи, актове и др.)

9.2. Анализира данни и взема решения относно годността на електротехническото оборудване, дефинирайки параметрите за годност

9.3.Проверява обезопасяването на ремонтираното съоръжение 9.4. Прилага правилно методиката за извършване на ремонтни дейности

9.5. Спазва сроковете в ремонтните графици

9.6. Използва безопасно инструменти и уреди

9.7. Взема правилни решения относно работоспособността на ремонтираното електротехническо оборудване

9.8. Прецизно попълва данни в техническата документация 9.9. Следи сроковете за контролни проверки на уреди, подлежащи на технически контрол от оторизирани лаборатории

 

10.1. Извършва електромонтьорски дейности по закрепване и свързване на апаратурата

10.2.. Изпълнява качествени електрически връзки, като прилага различни технологии

10.3. Извършва заземяване на електрическите табла

11.1. Прилага методите за изработване на електрически инсталации

11.2. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности по изработване на електрическите инсталации 11.3. Оценява качеството на извършената работа и взема решения относно годността на инсталациите, като посочва параметрите за нормална работа на инсталациите

12.1. Лесно се ориентира в мястото на монтаж на главното електрическо табло и разположението на елементите в него

12.2. Извършва присъединяване на монтираните инсталации към захранващите мрежи (по въздух или кабелно)

12.3. Прилага методите за откриване на повреди, определяне на причините за тях и отстраняването им

12.4. Извършва проверка и изпитване на присъединените към захранване инсталации

12.5. Извършва дейността си съобразно ведомствените правилници и наредби за монтаж и експлоатация на електрически инсталации

Компетентности: 1. Спазва правилата за безопасна работа на работното място и опазва околната среда

2. Оказва долекарска помощ на пострадали от електрически ток

3.Осъществява ефективни комуникации с членовете на работния екип и с клиенти

4.  Разчита и/или разработва самостоятелно с компютър чертежи и електрически схеми на елементи на електротехнически съоръжения

5. Монтира и демонтира елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване

6. Измерва електрически и неелектрически величини

7. Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване

 

8. Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им

9. Извършва ремонт и проверки за годност и безопасност на съоръженията

10. Изработва електрически табла за електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

11. Изработва електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

12. Извършва присъединяване към електрическото захранване на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език

16

Информационни и комуникационни технологии

16

Електротехника

32

Електроника

24

Техническа механика

24

Материалознание

16

Електротехническо чертане

24

Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Електроенергетика
Електрически инсталации в сгради
Осветление
Електрически машини и апарати
Електрически мрежи
Промишлени инсталации
Защитни и специални инсталации
Експлоатация и ремонт
Електрообзавеждане
Програмни продукти
Проектиране
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Обработка на материали
Електрически измервания
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Електромонтажна
Електрически машини
По специалността – Електрически инсталации
Заваряване
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Електрически уредби
Електрически уредби теория
Електрически уредби практика
Бизнес коммуникации
Бизнес коммуникации теория
Бизнес коммуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]