Учебен План 5220201 Електрически машини и апарати – 19 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Електротехника и енергетика Код:522
Професия Електромонтьор Код:522020
Специалност Електрически машини и апарати Код:5220201
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва влиянието на електрическото поле върху човешкия организъм и околната среда

1.2. Разпознава рисковете и опасните ситуации на работното място и причините за възникването им

1.3.  Познава видовите травми, спазва правилата за първична диагностика на пострадал от електрически ток и оказва долекарска помощ при необходимост

1.4. Спазва изискванията за опазване на околната среда

2.1. Разбира икономическите взаимоотношения, процеси и явления, свързани с упражняваната професия

2.2. Спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения работодател – работник  2.3. Познава и спазва разпоредбите на българското законодателство

2.4. Носи отговорност при липса на материали, неспазване на технологичния ред и зададения срок

3.1.Разпознава и назовава означените в схемите и чертежите елементи на електрически съоръжения и уредби 3.2. Разчита проекти, монтажни схеми и чертежи и разпознава номенклатурата на елементите в тях

3.3. Познава и прилага правилата за работа с компютър и използва специфични програмни продукти

4.1. Спазва технологичните и организационните изисквания на фирмата при изпълнение на конкретната си трудова дейност

4.2. Спазва действащите нормативни изисквания за извършване на електромонтьорски дейности

4.3. Прецизно попълва техническата документация за конкретното работно място – дневници, протоколи, нарядни бланки и др.

5.1. Познава измервателните уреди и избира подходящите според вида на измерваните величини

6.1. Познава видовете електрическо оборудване и описва предназначението му  6.2. Познава, избира, използва и съхранява правилно електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди и апарати

7.1. Знае конкретните условия за работа на електрическо оборудване и параметрите на елементите му

7.2. Разпознава електрооборудването и може лесно да се ориентира в мястото на монтаж

7.3.Различава режимите на работа на електрическите съоръжения, описва методите за регулиране според мястото им в работните механизми

7.4. Описва правилата за измерване и контрол на техническите параметри на електрооборудването и коментира получените резултати при нормални и аварийни

ситуации

7.5. Знае и спазва графика за периодични прегледи и проверки на зачисленото му оборудване

7.6. Познава и прилага методите за съхраняване на излезлите от употреба елементи и материали

8.1. Познава устройството на електрическото оборудване и различава основните му части

8.2. Познава методиката и прави изпитвания на електрическото оборудване, като спазва необходимите мерки за техническа безопасност

8.3. Анализира данни и взема решения относно годността на повереното му електрическо оборудване

8.4. Дефинира повредите, търси причините за всяка от тях и прави изводи

9.1. Описва устройството и разпознава частите на електрическото оборудване

9.2. Анализира данните за състояние на съоръжението и взема решения относно степента на работоспособност

9.3. Познава и прилага методиката за извършване на ремонтни дейности, използва безопасно инструментите и уредите

9.4. Попълва ремонтни ведомости за възложен ремонт

10.1. Разпознава елементите на функционалните системи на електрически машини и апарати в конструкциите и схемните им решения и описва предназначението и особеностите на тези системи

10.2. Обяснява основните изисквания при изработката на системите на електрически машини и апарати

10.3. Познава и прилага технологичния ред за направа на различните системи на електрически машини и апарати (шихтоване на магнитопроводи, изработка на намотки, секции, сглобяване и др.)

10.4. Разпознава, описва и използва нужните инструменти при различните операции

10.5. Разчита схеми и ползва инструкционни карти за отделните технологични операции

11.1. Разпознава изводите на електрически машини и апарати

11.2. Обяснява основните изисквания при изпитване на електрически машини и апарати

11.3. Изброява техническите параметри на електрически машини и съоръжения

11.4. Избира и разпознава необходимите за изпитванията измервателни уреди и правилно отчита показанията им

12.1. Описва изискванията при съхраняване на резервни части, проводници и др

. 12.2. Описва и обяснява основните изисквания, извършва първична диагностика на електрическите машини и апарати (оглед, измерване на изолационно съпротивление, изпитване с повишено напрежение и др.)

12.3. Разпознава измервателни уреди и свързва електрически схеми за изпитвания

13.1. Обяснява предназначението и начина на употреба на електрически машини и апарати

13.2. Обяснява условията, при които трябва да се експлоатират електрическите машини и апарати

Умения за: 1.1. Работи правилно и безопасно с материали, инструменти и машини

1.2. Обезопасява работното място и използва по предназначение личните предпазни средства и специалната работна екипировка

1.3. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита

2.1. Осъществява ефективна комуникация с колеги, с прекия си ръководител и с клиенти, като спазва йерархическия ред

2.2. Разбира и поема отговорност за качествено и в срок изпълнение на възложените дейности

3.1. Проследява електрически вериги

3.2. Разбира и използва основна професионална терминология на български и на чужд език

4.1. Разчита и ползва стандарти, справочници и каталози, свързани с работата, в текстови и електронен вид – на български и на чужд език

4.2. Архивира и съхранява техническа документация на съоръженията: проекти, протоколи от изпитвания, актове и др.

4.3. Отговаря за качественото изпълнение на възложената му работа и приключването є в срок

5.1. Правилно свързва електрически схеми за измерване на различни величини

5.2. Определя параметрите на измервателните уреди (константи, обхвати и др.) 5.3. Правилно извършва измерването, обработва и документира получените данни

6.1. Избира, използва и поддържа в изправност необходимите за конкретната трудова задача инструменти и машини

6.2. Спазва технологичната последователност при монтаж и демонтаж на схеми, възли и цялостно електрическо оборудване

6.3. Познава и прилага методите за проверка на годността и безопасността на монтираните схеми, възли и елементи в оборудването

7.1.  Прилага методиката и технологичната последователност при оглед и техническо обслужване

7.2. Взема решения относно годността на електрическото оборудване и докладва на висшестоящия персонал за извършените дейности по поддържането му

7.3. Ползва и попълва нужната текуща техническа документация (протоколи, бланки от ревизии и др.)

8.1. Проучва техническата документация на изделията

8.2. Умее да доказва твърденията си и да прави препоръки

9.1. Проучва техническата документация на изделията/съоръженията (каталози, протоколи, актове и др.)

9.2. Проверява обезопасяването на ремонтираното съоръжение и взема решения за неговото функциониране

9.3. Спазва ремонтния график и докладва на висшестоящия персонал за извършените дейности

10.1. Подготвя и съхранява елементите за изработване на системите на електрическите машини и апарати (щанцова, сортира, съхранява мамели/пластини, шаблони за навиване на намотки и секции и др.)

10.2. Бързо и правилно подготвя работното си място

10.3. Извършва шлосерски и електромонтьорски дейности 10.4. Транспортира и съхранява готова продукция

11.1. Правилно свързва електрическите схеми за изпитване

11.2. Взема решения за годността на изпитваните съоръжения

12.1. Взема решения за годността на изделието

12.2. Констатира неизправности и открива причините за тях

12.3. Демонтира електрически машини и апарати до части, удобни за извършване на необходимия ремонт

12.4. Извършва ремонтни дейности, като спазва технологичния ред и необходимите мерки по техника на безопасност

12.5. Извършва следремонтни изпитвания и взема решения за годността на изделието

13.1.  Консултира клиентите при закупуване на електрически машини и апарати

13.2. Издава и попълва документи за извършени ремонтни дейности – фактури, касови бележки и др.

13.3. Приема плащания в брой, с кредитни или дебитни карти

Компетентности: 1. Спазва основните правила за безопасна работа на работното място и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2.  Работи в екип и спазва йерархичната подчиненост

3. Разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби, ориентира се в стандарти

4. Работи с нормативни и фирмени документи (на български и на чужд език)

5.  Измерва електрически величини

6. Монтира и демонтира детайли, елементи, възли и цялостно електрическо оборудване

7. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите

8. Открива повреди в схемите и съоръженията и определя причините за тях

9. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения

10. Извършва електромонтажни дейности за изграждане на магнитните и електрическите системи на електрически машини и апарати

11.  Изпитва електрическите машини и апарати

12. Технически обслужва електрически машини и апарати

13. Консултира клиенти за техническото обслужване на електрически машини и апарати

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Електротехника
Електроника
Техническа механика
Материалознание
Техническо чертане
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Електрически инсталации
Електроенергетика
Електрически машини
Електрически апарати
Електрозадвижване
Технология
Диагностика
Проектиране
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Обработка на материали
Електрически измервания
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Електромонтажна
По специалността – Електрически машини и апарати
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Управление на електрозадвижването
Управление на електрозадвижването  теория
Управление на електрозадвижването  практика
Бизнес коммуникации
Бизнес коммуникации теория
Бизнес коммуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]