Учебен План 5220211 Електродомакинска техника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Електротехника и енергетика Код:522
Професия Електромонтьор Код:522020
Специалност Електродомакинска техника Код:5220211
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва влиянието на електрическото поле върху човешкия организъм и околната среда

1.2. Разпознава рисковете и опасните ситуации на работното място и причините за възникването им

1.3.  Познава видовите травми, спазва правилата за първична диагностика на пострадал от електрически ток и оказва долекарска помощ при необходимост

1.4. Спазва изискванията за опазване на околната среда

2.1. Разбира икономическите взаимоотношения, процеси и явления, свързани с упражняваната професия

2.2. Спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения работодател – работник  2.3. Познава и спазва разпоредбите на българското законодателство

2.4. Носи отговорност при липса на материали, неспазване на технологичния ред и зададения срок

3.1.Разпознава и назовава означените в схемите и чертежите елементи на електрически съоръжения и уредби 3.2. Разчита проекти, монтажни схеми и чертежи и разпознава номенклатурата на елементите в тях

3.3. Познава и прилага правилата за работа с компютър и използва специфични програмни продукти

4.1. Спазва технологичните и организационните изисквания на фирмата при изпълнение на конкретната си трудова дейност

4.2. Спазва действащите нормативни изисквания за извършване на електромонтьорски дейности

4.3. Прецизно попълва техническата документация за конкретното работно място – дневници, протоколи, нарядни бланки и др.

5.1. Познава измервателните уреди и избира подходящите според вида на измерваните величини

6.1. Познава видовете електрическо оборудване и описва предназначението му  6.2. Познава, избира, използва и съхранява правилно електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди и апарати

7.1. Знае конкретните условия за работа на електрическо оборудване и параметрите на елементите му

7.2. Разпознава електрооборудването и може лесно да се ориентира в мястото на монтаж

7.3.Различава режимите на работа на електрическите съоръжения, описва методите за регулиране според мястото им в работните механизми

7.4. Описва правилата за измерване и контрол на техническите параметри на електрооборудването и коментира получените резултати при нормални и аварийни

ситуации

7.5. Знае и спазва графика за периодични прегледи и проверки на зачисленото му оборудване

7.6. Познава и прилага методите за съхраняване на излезлите от употреба елементи и материали

8.1. Познава устройството на електрическото оборудване и различава основните му части

8.2. Познава методиката и прави изпитвания на електрическото оборудване, като спазва необходимите мерки за техническа безопасност

8.3. Анализира данни и взема решения относно годността на повереното му електрическо оборудване

8.4. Дефинира повредите, търси причините за всяка от тях и прави изводи

9.1. Описва устройството и разпознава частите на електрическото оборудване

9.2. Анализира данните за състояние на съоръжението и взема решения относно степента на работоспособност

9.3. Познава и прилага методиката за извършване на ремонтни дейности, използва безопасно инструментите и уредите

9.4. Попълва ремонтни ведомости за възложен ремонт

10.1. Познава конструкцията, параметрите и принципа на действие на типична електродомакинска техника

10.2. Познава и се ориентира в монтажните и електрическите схеми на електродомакинска техника

11.1. Разчита фирмена документация и разпознава елементите на електродомакинска техника

11.2. Обяснява основните изисквания за демонтаж, ремонт и изпитване на електродомакинска техника и необходимостта от тях

11.3. . Обяснява и прилага технологичния ред за демонтаж и ремонт на електродомакинска техника

11.4.. Обяснява видовете следремонтни изпитвания, предвижда конкретни измервания и взема решение за годността и безопасността на ремонтираната електродомакинска техника

12.1. Разчита фирмена документация и разпознава елементите на вградена електродомакинска техника

12.2. Обяснява основните изисквания при монтажа на електродомакинска техника

12.3. Обяснява и пуска в експлоатация вградена електродомакинска техника

13.1.Обяснява предназначението и начина на употреба на електродомакинска техника и изискванията за работа с придружаващата брошура за експлоатация

13.2. Обяснява условията, при които трябва да се експлоатира електродомакинска техника, и начина на работа с придружаващата брошура за експлоатация

Умения за: 1.1. Работи правилно и безопасно с материали, инструменти и машини

1.2. Обезопасява работното място и използва по предназначение личните предпазни средства и специалната работна екипировка

1.3. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита

2.1. Осъществява ефективна комуникация с колеги, с прекия си ръководител и с клиенти, като спазва йерархическия ред

2.2. Разбира и поема отговорност за качествено и в срок изпълнение на възложените дейности

3.1. Проследява електрически вериги

3.2. Разбира и използва основна професионална терминология на български и на чужд език

4.1. Разчита и ползва стандарти, справочници и каталози, свързани с работата, в текстови и електронен вид – на български и на чужд език

4.2. Архивира и съхранява техническа документация на съоръженията: проекти, протоколи от изпитвания, актове и др.

4.3. Отговаря за качественото изпълнение на възложената му работа и приключването є в срок

5.1. Правилно свързва електрически схеми за измерване на различни величини

5.2. Определя параметрите на измервателните уреди (константи, обхвати и др.) 5.3. Правилно извършва измерването, обработва и документира получените данни

6.1. Избира, използва и поддържа в изправност необходимите за конкретната трудова задача инструменти и машини

6.2. Спазва технологичната последователност при монтаж и демонтаж на схеми, възли и цялостно електрическо оборудване

6.3. Познава и прилага методите за проверка на годността и безопасността на монтираните схеми, възли и елементи в оборудването

7.1.  Прилага методиката и технологичната последователност при оглед и техническо обслужване

7.2. Взема решения относно годността на електрическото оборудване и докладва на висшестоящия персонал за извършените дейности по поддържането му

7.3. Ползва и попълва нужната текуща техническа документация (протоколи, бланки от ревизии и др.)

8.1. Проучва техническата документация на изделията

8.2. Умее да доказва твърденията си и да прави препоръки

9.1. Проучва техническата документация на изделията/съоръженията (каталози, протоколи, актове и др.)

9.2. Проверява обезопасяването на ремонтираното съоръжение и взема решения за неговото функциониране

9.3. Спазва ремонтния график и докладва на висшестоящия персонал за извършените дейности

10.1. Ползва техническата документация на изделията в текстови и електронен вид – технологична, експлоатационна, нормативна

10.2. Избира и ползва необходимите материали, инструменти и уреди за изработване на електродомакинска техника

10.3. Извършва качествено шлосерски и електромонтьорски операции за изработване на елементите и цялото изделие

10.4.. Извършва изпитване и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания

10.5.. Изпълнява точно правилата за безопасна работа и фирмен ред

11.1. Прави първична диагностика на електродомакинска техника – огледи, първични измервания

11.2. Подготвя работното си място и подбира необходимите материали и инструменти за демонтаж и ремонт на електродомакинска техника

11.3. Изпълнява точно правилата за безопасна работа и фирмен ред

12.1. Извършва шлосерски дейности за присъединяване на вградена електродомакинска техника към електро- и ВиК захранването

12.2. Изпълнява точно правилата за безопасна работа и фирмен ред

13.1. Консултира клиентите при закупуване на електродомакинска техника и как да използват придружаващата брошура за експлоатация

13.2. Издава/попълва документи за извършени ремонтни дейности – фактури, касови бележки

13.3. Приема плащания по законосъобразен начин

Компетентности: 1. Спазва основните правила за безопасна работа на работното място и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2.  Работи в екип и спазва йерархичната подчиненост

3. Разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби, ориентира се в стандарти

4. Работи с нормативни и фирмени документи (на български и на чужд език)

5.  Измерва електрически величини

6. Монтира и демонтира детайли, елементи, възли и цялостно електрическо оборудване

7. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите

8. Открива повреди в схемите и съоръженията и определя причините за тях

9. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения

10.  Извършва електромонтажни дейности при изработване на електродомакинска техника

11. Осигурява сервизно обслужване на електродомакинска техника

12. Извършва монтаж на битови уреди и вградена електродомакинска техника

13. Консултира клиентите за техническото обслужване на електродомакинска техника

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Електротехника
Електроника
Техническа механика
Материалознание
Техническо чертане
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Електроенергетика
Електрически инсталации
Електрически машини и апарати
Материали и градивни елементи в електродомакинската техника
Електронагревателни уреди
Преносими битови уреди
Ръчни електрически инструменти
Електрически готварски печки
Машини за почистване
Миялни и перални машини
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Обработка на материали
Електрически измервания
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Електромонтажна
Електрически машини и апарати
По специалността
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Управление на електрозадвижването
Управление на електрозадвижването  теория
Управление на електрозадвижването  практика
Бизнес коммуникации
Бизнес коммуникации теория
Бизнес коммуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]