Учебен План 5220401 Топлоенергетика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Електротехника и енергетика Код:522
Професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации Код:522040
Специалност Топлоенергетика Код:5220401
Степен на професионална квалификация втора  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1:

 

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност

• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

 

• Прилага необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене

1.2:

 

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност

Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност

Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

• Разпознава и съхранява опасни отпадъци и други, спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности

 

• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене

1.3:

 

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Знае основните рискови и аварийни ситуации

Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации

Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

 

Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария, и реагира адекватно

Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2Икономика  
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2:

 

Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие
Знания • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Дефинира основни икономически понятия

Умения

 

• Обяснява основни икономически понятия
Компетентности

 

• Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие
ЕРУ 3 Предприемачество  
Резултат от учене

3.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Познава видовете предприемачески умения

Умения

 

• Информира се за добри практики за успешно управление на предприятие
Компетентности

 

• Информира управителя на фирмата за добри практики в областта на предприемачеството
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
ЕРУ 4Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност  
Резултат от учене

4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет

Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация

Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

4.2:

 

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения Използва електронна поща

Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове онлайн

Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности • Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Умения

 

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
ЕРУ 5Организиране на работния процес  
Резултат от учене

5.1:

Организира работния процес на работното място
Знания Познава правилата за рационална организация на работното място

Познава методи за нормиране на работния процес

Познава нормативните актове, свързани с професията

Описва основните работни процеси и дейности на работното място

Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи

Умения

 

Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Спазва организацията на работа на работното място и обекта

Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място

Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности

 

Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното си място

Способен е да организира правилно работното си място

Резултат от учене

5.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес
Знания Познава видовете трудови дейности

Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

Спазва етичните норми на поведение

Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място

Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.

Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

 

Участва в създаването на етична работна среда

Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес

ЕРУ 6 Комуникация и чужд език  
Резултат от учене

6.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес

Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

6.2:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 7Електротехника  
Резултат от учене

7.1:

Познава основите на електротехниката и автоматиката
Знания Дефинира понятията електрически ток, електрически потенциал, електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение

Разпознава видовете електрически вериги

Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и автоматично регулиране

Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране

Умения Изгражда прости електрически вериги

Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига

Използва по предназначение различни видове датчици и преобразувателни елементи

Съставя блок-схема на алгоритъм за система за управление

Компетентности • Правилно и безопасно свързва електрически вериги
Резултат от учене

7.2:

Измерва електрически величини
Знания Описва същността на различните електрически величини

Дефинира мерните единици за различните електрически величини

Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление и Закона на Ом

Обяснява връзката между ток, напрежение и мощност

Умения Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)

Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред

Изчислява параметрите на електрическите машини

Компетентности

 

• Способен е да измерва различни електрически величини, като проявява

съобразителност, точност и отговорност

• Спазва стриктно правилата за безопасност при всички извършвани работни дейности

• Прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони)

Резултат от учене

7.3:

Чертае/разчита електротехнически чертежи и схеми
Знания Различава символите, с които се обозначават различните електрически компоненти

Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационни материали

Умения

 

Работи с чертожни инструменти

Проверява нисковолтови електрически вериги

Работи безопасно с електротехнически инструменти

Компетентности

 

Способен е без или със помощта на справочна литература правилно да чертае прости електротехнически чертежи и схеми

Способен е точно и вярно да разчита електротехнически чертежи и схеми

ЕРУ 8Въведение в професията  
Резултат от учене

8.1:

Познава видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката
Знания Дефинира приложението на различни детайли и възли от хидравлични машини и енергийни съоръжения

Класифицира според предназначението различни машинни елементи

Описва устройството на силовите и работните хидравлични машини

Умения

 

Изработва чертежи на машинни детайли и възли

Сглобява и разглобява детайли и възли от енергийни машини и съоръжения

Пресмята характерни параметри на основни машинни елементи, детайли и възли

Компетентности

 

Вярно и точно разчита чертежи и схеми на хидравлични машини и топлотехнически съоръжения

Правилно изработва скици и работни чертежи на детайли и възли, приложими в енергетиката

Резултат от учене

8.2:

Измерва топлотехнически величини и хидравлични параметри
Знания Описва същността на основните топлотехнически величини и хидравлични параметри

Прогнозира стойностите на измерваните величини

Открива връзката между основните параметри на хидравличните машини

• Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на топлотехнически величини

• Познава различните мерни величини за топлотехническите и хидравличните параметри и начините на преминаването от една в друга

Умения

 

Отчита показанията на измерваните величини

Записва данните от измерванията в стандартен протокол или ведомост

Анализира стойностите на отчетените данни

Компетентности

 

• Съгласувано с екипа взема рационално решение за промяна в настройките и режима на съоръжението или инсталацията
Резултат от учене

8.3:

 

Работи с топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения
Знания Извлича информация от специализирана литература за характеристиките на хидравлични машини и енергийни съоръжения

Описва устройството и действието на уредите за измерване на топлотехнически величини

Умения

 

Работи с каталози и справочна литература

Използва ИКТ за избора на измервателни уреди, подходящи хидравлични машини и съоръжения

Компетентности

 

• Способен е да оцени качествата на различните измервателни уреди и характеристиките на избраните хидравлични машини и съоръжения
ЕРУ 9Шлосерски и заваръчни операции  
Резултат от учене

9.1:

Идентифицира подходящите за дейността суровини, материали и инструменти
Знания Описва предназначението на шлосерските инструменти, уреди, машини и приспособления

Познава свойствата и характеристиките на суровините и материалите, приложими при шлосерски операции

Обяснява предназначението на основните видове заваръчни операции и процедурите за тяхното изпълнение

Умения

 

• Избира инструменти, уреди, машини и приспособления за изпълнение на съответните операции
Компетентности

 

Определя правилно инструменти, уреди, суровини и материали за изпълнение на шлосерски и заваръчни операции

Отговорно и безопасно изпълнява шлосерски и заваръчни операции

Резултат от учене

9.2:

Изработва различни детайли чрез шлосерски операции
Знания Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски операции

Знае безопасната работа с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите

Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение

Умения

 

Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване и

др.)

Проверява количеството и качеството на извършената от екипа работа

Компетентности

 

Работи безопасно с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите

В екип изработва различни детайли чрез шлосерски операции при спазване на технологичния ред

Резултат от учене

9.3:

 

Заварява/споява черни/цветни метали, тръби и фитинги
Знания Обяснява технологията за извършване на заваръчни операции на черни и цветни метали

Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение

Умения

 

Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на метални тръби при спазване на технологичния ред

Оценява качеството на извършената от екипа дейност в съответствие с действащите стандарти

Компетентности

 

• Безопасно и добросъвестно извършва заваряване/спояване на черни/цветни метали, тръби и фитинги
Резултат от учене

9.4:

Заварява тръби от пластмаса
Знания • Обяснява технологиите за извършване на заваръчни операции за тръби  от полипропилен и полиетилен с висока плътност

• Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение

Умения

 

Извършва заваряване (спояване) на неметални тръби при спазване на технологичния ред

Инспектира визуално готовата заварка за неравности и здравина

Компетентности

 

• Правилно и отговорно извършва заваряване/спояване на тръби и фитинги от пластмаса
ЕРУ 10 Монтажно-демонтажни операции на енергийни съоръжения и тръбопроводи в топлоелектрическа централа (ТЕЦ)  
Резултат от учене

10.1:

Участва в подготовката на работната площадка за предстоящ монтаж/демонтаж
Знания • Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове
Умения

 

• Обяснява изискванията за безопасна работа, както и последиците от неспазването им
Компетентности

 

• Правилно оценява обезопасяването на работната площадка
Резултат от учене

10.2:

 

Участва в избора на основно и специализирано оборудване и материали
Знания Разграничава основното от специализираното оборудване

Преценява количеството и качеството на избраното оборудване и материалите

Умения

 

• Комбинира избраното основно и специализирано оборудване с необходимите материали
Компетентности

 

• В екип разпределя правилно оборудването на работната площадка
Резултат от учене

10.3:

Извършва такелажни операции
Знания Обяснява правилата за провеждане на такелажни операции

Описва изискванията за безопасен транспорт на работната площадка

Умения

 

• Спазва графика за провеждане на такелажните операции
Компетентности

 

• Демонстрира способност за правилно и отговорно извършване на такелажните операции
Резултат от учене

10.4:

Разчита специализирана документация (нарядна система)
Знания Обяснява предназначението на нарядната система

Резюмира правилата за противопожарна и аварийна безопасност при дейности, свързани с такелажните операции

Умения

 

• Прилага ИКТ за работа със специализирана документация
Компетентности

 

• Правилно разчита специализираната документация
ЕРУ 11 Профилактика на енергийни съоръжения и тръбопроводи  
Резултат от учене

11.1:

Прилага правилата за провеждане на профилактика
Знания Маркира дейностите, подходящи за планираната профилактика

Описва процедурите за профилактика на основните съоръжения в главен корпус

Умения

 

Съставя времеви график за профилактичните дейности

Организира профилактичните дейности

Компетентности

 

• Мотивирано и отговорно ръководи профилактиката на основните съоръжения в главен корпус
Резултат от учене

11.2:

 

Извършва с екипа технически преглед за установяване на повреди или отклонения от нормалните параметри на работа
Знания Предвижда появата на повреда или неизправност по типични за съоръженията признаци

Обяснява характерни за енергийните парни котли (парогенератори) и парни турбини неизправности и повреди

Умения

 

• Разпознава визуално и слухово признаците за появила се неизправност или отклонения от нормалните параметри на съоръженията в ТЕЦ
Компетентности

 

• В екип тълкува вярно причините за появилите се отклонения в работните параметри на съоръженията
Резултат от учене

11.3:

Участва в отстраняването на откритите повреди
Знания • Обяснява начините за отстраняване на открита при профилактика неизправност или повреда
Умения

 

• Избира в екип най-ефективния метод за отстраняване на повредата
Компетентности

 

• Способен е в екип да отстрани навременно откритата повреда или неизправност
Резултат от учене

11.4:

Участва в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни изпитания
Знания Обяснява същността на всички видове изпитания, свързани с безопасната и безаварийна работа на енергийните съоръжения в ТЕЦ

Интерпретира процедурите за различните видове изпитания

Умения

 

• Планира дейностите за диференцирано провеждане на всяко едно изпитание
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на различните изпитания
ЕРУ 12 Ремонт на енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ  
Резултат от учене

12.1:

Отстранява повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи
Знания Описва типични повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи от топлинната схема на централата

Обяснява методите за отстраняване на характерни неизправности и повреди

Умения

 

Следва инструктаж за предстоящите ремонтни дейности вследствие на създадена аварийна ситуация и съществуваща повреда

Участва в проверката на техническата екипировка

Компетентности

 

• Съвместно с екипа е способен да разреши възникнал технически проблем
Резултат от учене

12.2:

Изпълнява графика за ремонта, спазвайки изискванията за качество и безопасност
Знания Обяснява организацията на ремонта в съответствие с техническата и технологичната документация

Описва структурата на ремонтния график

Обяснява правилата за качествено изпълнение на графика

Умения

 

• Съгласува в екипа дейностите по ремонта
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на ремонтните дейности
Резултат от учене

12.3:

Попълва ремонтна ведомост
Знания • Обяснява предназначението и приложението на ремонтната ведомост
Умения

 

• Прилага ИКТ за попълване на ремонтната ведомост
Компетентности

 

• Демонстрира необходимите знания и умения за отговорно водене на ремонтна ведомост

 

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Електротехника  
  Електроника  
  Техническа механика  
  Материалознание  
  Техническо чертане  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Хидравлични машини  
  Термодинамика и топлопренасяне  
  Парогенератори  
  Парни турбини  
  Ремонт на енергийни съоръжения  
  Експлоатация на енергийни съоръжения  
  Топлоелектрически централи  
  Проектиране на енергийни съоръжения  
  Подемно-транспортна техника  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Обработка на материали  
  Електрически измервания  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  По специалността – Топлоенергетика  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Управление на електрозадвижването  
  Управление на електрозадвижването – теория  
  Управление на електрозадвижването –практика  
  Бизнес коммуникации  
  Бизнес коммуникации теория  
  Бизнес коммуникации практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]