Учебен План 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Електротехника и енергетика Код:522
Професия Оператор на парни и водогрейни съоръжения Код:522045
Специалност Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения   Код:5220501
Степен на професионална квалификация втора  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ 1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1:1

 

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност

• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

 

• Прилага необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

• Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене

1.2.:

. Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност

• Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност

• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване, и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

• Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности

 

• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене

1.3:

 

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания • Знае основните рискови и аварийни ситуации

• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации

• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

 

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

• Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

 

• Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария

• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с установените вътрешно-фирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2 Икономика  
Резултат от учене

2.1:

 

Познава основите на пазарната икономика
Знания • Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с основните икономически проблеми

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2:

 

Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма
Знания • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира основни икономически понятия

Умения

 

• Обяснява основни икономически понятия
Компетентности

 

Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие
ЕРУ 3 Предприемачество  
Резултат от учене

3.1:

 

Познава основите на предприемачеството
Знания • Знае същността на предприемачеството

• Познава видовете предприемачески умения

Умения

 

• Информира се за добри практики за успешно управление на фирми
Компетентности

 

• Информира управителя на фирмата за добри практики в областта на предприемачеството
Резултат от учене

3.2:

 

Формира предприемаческо поведение
Знания • Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата си
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
ЕРУ 4 Комуникация и чужд език  
Резултат от учене

4.1:

 

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, съобразно работния протокол

• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

4-2:

 

Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 5 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  
Резултат от учене

5.1:

 

Обработва информация с ИКТ
Знания • Изброява интернет търсачки

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет

• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.

• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

 

• Използва търсачка за намиране на информация

• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

5.2:

 

Комуникира с ИКТ
Знания • Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейнос

Умения

 

• Използва електронна поща

• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове онлайн

• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

5.3:

 

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Умения

 

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
ЕРУ 6 Организиране на работния процес  
Резултат от учене

6.1:

 

Организира работния процес на работното си място
Знания • Познава правилата за рационална организация на работното място

• Познава методи за нормиране на работния процес

• Познава нормативните документи, свързани с професията

 

• Описва основните работни процеси и дейности на работното място

• Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи

• Посочва нормативните документи, свързани с работния процес

Умения

 

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

• Спазва организацията на работа на работното място и обекта

• Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място

• Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности

 

• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

• Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното си място

• Способен е да организира правилно работното си място

Резултат от учене

6.2:

 

Изпълнява трудовите дейности в работния процес
Знания • Познава видовете трудови дейности

• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

• Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място

• Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.

• Спазва етичните норми на поведение

• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

 

• Участва в създаването на етична работна среда

• Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес

ЕРУ 7 Електротехника и автоматизация  
Резултат от учене

7.1:

 

Познава основите на електротехниката и автоматиката
Знания • Дефинира понятията електрически ток, електрически потенциал, електродвижещо напрежение (е.д.н.) и др.

• Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и автоматично регулиране

• Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране

Умения

 

• Разпознава видовете електрически вериги

• Изгражда прости електрически вериги

• Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига

• Използва различни видове датчици и преобразувателни елементи

• Разчита блок-схема на алгоритъм за система за управление

Компетентности

 

• Умее самостоятелно, правилно и безопасно да свързва електрически вериги
Резултат от учене

7.2:

Разчита електротехнически чертежи и схеми
Знания • Различава символите, с които се обозначават различните електрически компоненти

• Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационни материали

Умения

 

• Работи с електротехнически инструменти

• Проверява нисковолтови електрически вериги

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да разработва чертежи и схеми на електротехнически вериги, вземайки предвид първичните данни и характерните изисквания при изработването им
Резултат от учене

7.3:

 

Измерва електрически величини
Знания • Описва същността на различните електрически величини

• Дефинира мерните единици на различните електрически величини

• Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление, както и основните закони на електротехниката

Умения

 

• Избира подходящия измерителен обхват на уреда

• Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред

• Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред

• Конвертира мерните единици при необходимост

• Изчислява по зададени формули параметрите на електрическите машини

• Спазва правилата за безопасност

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да измерва различни електрически величини, като проявява съобразителност, точност и отговорност
Резултат от учене

7.4:

 

Познава системите за автоматично регулиране
Знания • Описва елементите на различни системи за автоматично регулиране

• Описва признаци на системите за автоматично регулиране

Умения

 

• Преценява състоянието на автоматиката по нейната настройка

• Настройва уредите за автоматично регулиране

• Пренастройва уредите за автоматично регулиране

Компетентности

 

• Работи точно и прецизно с автоматиката на котелните инсталации

• Владее техниката и технологията при демонстриране на настройка и/или пренастройка на уредите за автоматично регулиране

ЕРУ 8 Топлотехника и енергетика  
Резултат от учене

8.1:

 

Познава видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката
Знания • Дефинира приложението на различни детайли и възли от хидравлични машини и енергийни съоръжения

• Описва различни машинни елементи

Умения

 

• Изработва чертежи на прости машинни детайли

• Сглобява и разглобява детайли и възли от енергийни машини и съоръжения

• Разпознава по характерни параметри основни машинни елементи, детайли и възли

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да разчита чертежи и схеми на топлотехнически съоръжения

• Самостоятелно изработва скици на детайли с приложение в топлотехниката и енергетиката

Резултат от учене

8.2:

 

Измерва топлотехнически величини и хидравлични параметри
Знания • Обяснява същността на основните топлотехнически величини и хидравлични параметри

• Описва признаци на измерваните величини

• Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на топлотехнически величини

• Описва устройството и действието на уредите за измерване на топлотехнически величини

• Познава начините за преминаване от една в друга система измервателни единици

Умения

 

• Отчита показанията на измервателните уреди

• Записва данните от измерванията в стандартен протокол или ведомост

• Проверява стойностите на отчетените данни

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно и безопасно да работи с различни измервателни уреди на топлотехнически величини и параметри на хидравлични машини, топлотехнически и енергийни съоръжения, като спазва правилата за безопасност при всички дейности
Резултат от учене

8.3:

 

Разпознава топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения
Знания • Познава специализирана литература за характеристиките на хидравлични машини и енергийни съоръжения

• Описва устройството и действието на хидравлични машини, топлотехнически уреди и енергийни съоръжения

Умения

 

• Работи с каталози и справочна литература

• Използва ИКТ за избора на измервателни уреди

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да избере подходящи топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения според зададени технически параметри
ЕРУ 9 Шлосерски и заваръчни операции  
Резултат от учене

9.1:

 

Работи с необходимите суровини, материали и инструменти
Знания • Описва предназначението на шлосерските инструменти, уреди, машини и приспособления

• Познава свойствата и характеристиките на суровините и материалите, приложими при шлосерски операции

• Обяснява предназначението на основните видове заваръчни операции и процедурите за тяхното изпълнение

Умения

 

• Избира инструменти, уреди, машини и приспособления за изпълнение на съответните операции
Компетентности

 

• Самостоятелно и безопасно изпълнява шлосерски и заваръчни операции
Резултат от учене

9.2:

 

Изработва различни детайли чрез шлосерски операции
Знания • Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски операции

• Знае безопасната работа с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите

• Познава правилата за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение на работното си място

Умения

 

• Работи с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите

• Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване и др.)

Компетентности

 

• Самостоятелно или в екип изработва различни детайли чрез шлосерски операции
Резултат от учене

9.3:

 

Заварява/споява черни/цветни метали, тръби и фитинги
Знания • Обяснява технологията за извършване на заваръчни операции на черни и цветни метали

• Познава правилата за безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение на работното си място

Умения

 

• Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на метални тръби

• Подбира свързващия материал за заваряване

• Използва лични предпазни средства при заваряване

Компетентности

 

• Самостоятелно, отговорно и безопасно (добросъвестно) извършва заваряване (спояване) на черни и цветни метали

• Оценява качеството (дефектира) на изделието в съответствие с действащите стандарти

ЕРУ 10 Основи на енергетиката  
Резултат от учене

10.1:

 

Обяснява термодинамичните процеси за промени в състоянието на газа
Знания • Идентифицира основните термодинамични параметри

• Описва основните принципи на термодинамиката

Умения

 

• Изобразява графичнo в p-V диаграма термодинамичните процеси
Компетентности

 

• Способен е да работи самостоятелно с термодинамични таблици и диаграми
Резултат от учене

10.2:

 

Разпознава кръговите процеси с водни пари на Карно и на Ренкин
Знания • Описва прав и обратен цикъл на Карно

• Обяснява свойствата и особеностите на водните пари

Умения

 

• Определя параметрите на водните пари с помощта на таблици и диаграми
Компетентности

 

• Самостоятелно и точно работи с h-s и T-s диаграми
Резултат от учене

10:3

 

Дефинира различните видове прост и сложен топлообмен
Знания • Описва същността на различните видове топлообмен, основните уравнения и коефициенти
Умения

 

• Обяснява особеностите на сложния топлообмен

• Прилага основните уравнения на топлопренасянето при решаване на конкретни топлотехнически задачи

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да анализира методите за интензификация на топлинния поток
Резултат от учене

10:4

 

Владее основните понятия в хидростатиката и хидродинамиката
Знания • Описва основните свойства на флуидите, явленията и законите в хидростатиката

• Дефинира основните понятия и уравнения в хидродинамиката

Умения

 

• Установява връзка между физичните явления при движение на идеални и реални флуиди
Компетентности

 

• Правилно прогнозира появата на потенциална опасност в съоръжението след преглед на показанията на измервателните уреди и шума в инсталацията (определя вида на флуидното течение)
Резултат от учене

10:5

 

Класифицира хидравличните машини
Знания • Различава по признаци видовете хидравлични машини

• Обяснява устройството, действието и приложението на помпи, компресори и вентилатори

Умения

 

• Определя допустимата смукателна височина

• Избира помпа (компресор, вентилатор) от каталози

Компетентности

 

• Самостоятелно и отговорно изпълнява процедурите за регулиране производителността на различни видове хидравлични машини
Резултат от учене

10.6:

 

Обяснява принципа на действие, устройството и конструкциите на парни и водогрейни котли
Знания • Идентифицира по признаци парни и водогрейни котли

• Обяснява принципа на действие и устройството на котлите

Умения

 

• Разпознава конструкцията на парен от конструкцията на водогреен котел

• Сравнява конструкциите на различни видове котли

Компетентности

 

• Мотивирано обяснява особеностите в конструкциите на различни видове котли
ЕРУ 11 Приложение на енергийните източници  
Резултат от учене

11.1:

 

Описва свойствата на невъзобновяемите енергийни източници (твърди, течни и газообразни горива)
Знания • Идентифицира видовете горива

• Описва състава на горивата

• Обяснява горивните процеси и характеристиките на продуктите на горене

Умения

 

• Работи с проспектни материали и справочна литература

• Прилага методи за подготовка на горивата за изгаряне

Компетентности

 

• Способен е да категоризира самостоятелно по признаци невъзобновяемите енергийни източници
Резултат от учене

11.2:

 

Дефинира различните видове възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, отпадни топлини, енергия от биомаса)
Знания • Описва основните свойства на различните видове възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

• Обяснява принципа на действие, устройството и работните процеси в инсталациите, използващи ВЕИ

• Дава примери за приложението на ВЕИ

Умения

 

• Разчита схеми на инсталации, използващи ВЕИ
Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да избере подходящ ВЕИ в конкретна ситуация

• Оценява необходимостта и ефективността от използването на ВЕИ

Резултат от учене

11.3:

 

Обслужва горивно стопанство за конвенционално гориво (твърдо, течно и газообразно)
Знания • Обяснява начините и съоръженията за подготовка и изгаряне на горивата

• Разбира значението на коефициента на излишък на въздух в горивната камера на котлите и влиянието му върху степента на изгаряне на горивото и крайните емисии

• Описва технологията за обслужване на конвенционално горивно стопанство

Умения

 

• Разпознава особеностите при обслужване на различни видове горивни стопанства

• Прилага безопасни начини за профилактика и поддържане на съоръжения от горивно стопанство

Компетентности

 

• Проявява точност, методичност и отговорност при обслужване на съоръжения от горивно стопанство за конвенционално гориво
Резултат от учене

11.4:

 

Обслужва котли утилизатори
Знания • Класифицира по признаци котлите утилизатори

• Описва принципа на действие на различни котли утилизатори

Умения

 

• Определя предназначението и действието на циклон, мултициклон и електростатичен филтър за котел утилизатор

• Определя предназначението на котлите утилизатори

Компетентности

 

• Прилага правилно, самостоятелно или в екип процедурите за подготовка, пускане в действие и въвеждане в експлоатация на котел утилизатор
ЕРУ 12 Обслужване на съоръжения и тръбопроводи в котелната централа  
Резултат от учене

12.1:

 

Прилага изискванията на инструкцията за поддръжка на котелната централа
Знания • Обяснява дейности за ежедневното обслужване на парния/водогрейния котел • Описва процедурите за поддръжка на спомагателни съоръжения, тръбопроводи и инсталации в котелната централа
Умения

 

• Съставя маршрутна карта за обход на съоръженията в котелната инсталация

• Почиства елементи от съоръжения и тръбопроводи с предвидените в инструкциите материали и средства

• Спазва изискванията на техниката по безопасност при обслужване на съоръженията в котелната инсталация

Компетентности

 

• Мотивирано и отговорно изпълнява дейностите по поддръжка на съоръженията, тръбопроводите и инсталациите
Резултат от учене

12.2:

 

Прави пълен оглед за установяване на повреди в съоръженията или отклонения от нормалните параметри на работа
Знания • Обяснява характерни за съоръженията в котелната централа неизправности и повреди
Умения

 

• Разпознава визуално и слухово признаците за появила се неизправност

• Разпознава визуално отклонения от нормалния режим на работа на съоръженията

• Предвижда появата на повреда или неизправност по типични за съоръженията признаци

Компетентности

 

• Тълкува вярно причините за появилите се отклонения в работните параметри на съоръженията
Резултат от учене

12.3:

 

Информира за констатирани неизправности и/или повреди
Знания • Обяснява признаците и причините за поява на неизправности и повреди

• Обяснява начините за отстраняване на открита при профилактика неизправност или повреда

Умения

 

• Избира метод за отстраняване на повредата

• Преценява потенциалната опасност от констатирана повреда

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно или в екип безопасно да отстрани откритата повреда или неизправност
Резултат от учене

12.4:

 

Използва по предназначение средствата за противопожарна безопасност
Знания • Описва изискванията на противопожарната охрана за обекти от клас на пожарна опасност Ф5Г

• Обяснява устройството на различни видове пожарогасителни средства

Умения

 

• Работи с различни видове пожарогасителни средства

• Спазва инструкциите за действие при опасна ситуация

Компетентности

 

• Самостоятелно и ефективно изпълнява процедурите за локализиране на пожари (симулирани и реални) при спазване на ЗБУТ
ЕРУ 13 Контрол и поддръжка на съоръжения и инсталации в котелна централ  
Резултат от учене

13.1:

 

Отчита стойностите на технологичните параметри
Знания • Обяснява предназначението на всички контролно-измервателни уреди (КИУ) и автоматиката на съоръженията в котелната инсталация

• Идентифицира основните контролирани параметр

Умения

 

• Различава КИУ от автоматиката на котела

• Преобразува отчетените стойности в стандартни измерителни единици

Компетентности

 

• Самостоятелно оценява в процеса на обслужване (по време на смяна) състоянието на конкретно съоръжение
Резултат от учене

13.2:

 

Открива причините за отклонения от нормалния режим на работа
Знания • Обяснява правилата за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри

• Обяснява начините за отстраняване на открита неизправност или повреда

Умения

 

• Спазва изискванията за безопасна работа • Предвижда последиците от неспазване техниката на безопасност

• Сравнява ситуации, причинили сходни по характер неизправности

Компетентности

 

• Самостоятелно прави изводи за степента на опасност след анализиране на причините за възникнала повреда
Резултат от учене

13.3:

 

Обяснява причините за възникнали повреди
Знания • Дефинира последствията от липса или неправилно обезопасяване на машини, съоръжения и инсталации

• Идентифицира опасност при характерни повреди и неизправности в съоръжения, арматура и тръбопроводи

• Обяснява предназначението и приложението на специализираните инструменти и стендове

Умения

 

• Спазва правилата за безопасна работа със средствата за техническа и противопожарна безопасност

• Открива признаците за възникване на повреда в съоръжение или инсталация

Компетентности

 

• Способен е в екип да отстрани възникнала неизправност в съоръжения и инсталации на котелна централа
Резултат от учене

13.4:

 

Извършва в екип обезопасяване на съоръженията и възлите към тях при ремонтно-възстановителни работи
Знания • Обяснява изискванията на ЗБУТ при ремонтно-възстановителни работи

• Дефинира правилата за противопожарна и аварийна безопасност при ремонтни дейности

Умения

 

• Прилага изискванията и правилата за безопасност при подготовка на площадката за ремонтно-възстановителни работи

• Извършва такелажни операции

Компетентности

 

• Самостоятелно или в екип, като спазва правилата по техника на безопасност и противопожарна и аварийна безопасност, помага за обезопасяване на предстоящи ремонтни дейности
Резултат от учене

13.5:

 

Участва при отстраняване на повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи заедно със специализирания екип
Знания • Описва техниката и технологията за извършване на ремонтно-възстановителни дейности

• Обяснява предназначението на специализирани инструменти и стендове

• Обяснява приложението на специализирани инструменти и стендове

Умения

 

Използва лични предпазни средства при ремонтно-възстановителни дейности

• Изпълнява индивидуални задачи, поставени от ръководителя на специализирания екип

Компетентности

 

• Владее всички техники и точно спазва технологията при изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности като член на специализирания екип
ЕРУ 14 Режими на работа на основни и спомагателни съоръжения в котелна централа  
Резултат от учене

14.1:

 

Описва процедурите за провеждане на пускови операции на съоръжения в котелната централа
Знания • Изброява етапите при подготовката за пускане и пускане в действие на основните и спомагателните съоръжения от котелна инсталация

• Описва особеностите при пускане на парните и водогрейните котли

Умения

 

• Маркира дейностите, свързани с пусковите операции

• Разпознава визуално и слухово признаците за отклонения от нормалните параметри на съоръжения в котелна инсталация

• Спазва изискванията на експлоатационната инструкция (инструкция за експлоатация на котелна централа)

Компетентности

 

В състояние е да обясни вярно правилата за пускане на енергийно съоръжение съгласно изискванията на експлоатационната инструкция
Резултат от учене

14.2:

 

Поддържа връзка със служба „Пожарна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии
Знания • Обяснява необходимостта и изискванията за осигуряване на постоянна връзка и комуникация със служба „Пожарна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии“

• Дефинира техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар

• Обяснява изискванията за безопасна работа, както и последиците от неспазването им при възникване на пожар

Умения

 

• Разпознава класовете на функционална пожарна опасност

• Работи безопасно с различните видове пожарогасители

Компетентности

 

• Правилно и точно обобщава резултатите от проведена комуникация със служба „Пожарна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии“
Резултат от учене

14.3:

 

Поддържа оперативна комуникация с консуматорите на произведената пара и/или гореща вода
Знания • Назовава всички блокировки, защити и сигнализации на пулта за управление на котелната инсталация
Умения

 

• Извършва задължителен обход на котелната инсталация съгласно маршрутната карта

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание на информацията, получена при обхода по време на смяната в електронен (компютър) и хартиен (сменен дневник, протокол, ремонтна ведомост) вариант

Компетентности

 

• Отговорно изпълнява задълженията си на дежурен оператор, като спазва етиката на комуникация и йерархията в управлението на котелната централа
Резултат от учене

14.4:

 

Изброява етапите за планово и аварийно спиране на съоръженията в централата
Знания • Описва действията на дежурния персонал при нормално и аварийно спиране на съоръженията в котелната централа

• Обяснява правилата за противопожарна и аварийна безопасност при дейности, свързани със спиране на котелни съоръжения, тръбопроводи и инсталации

Умения

 

• Спазва правилата за безопасна работа със средствата за противопожарна безопасност

• Възпроизвежда дейностите по пускане на котела, съобразено с моментното му температурно състояние, както и спиране на съоръженията

Компетентности

 

• Способен е съвместно с екипа да симулира пускане и спиране на съоръженията в котелната централа/от котелната инсталация
Резултат от учене

14.5:

 

Обяснява технологичния ред за проверка изправното действие на защитите и блокировките на котела съгласно графика в инструкцията за експлоатация
Знания • Описва предназначението на автоматичните блокировки и защити

• Обяснява действието на автоматиката на котела

Умения

 

• Класифицира по признаци защитите и блокировките на котела

• Реагира при сигнал за действие на автоматичните блокировки и защити

Компетентности

 

• Самостоятелно и безопасно проверява изправното действие на автоматиката на учебния котел съгласно действащите наредби и инструкцията за експлоатация

• Способен е самостоятелно да симулира проверка изправното действие на автоматиката на котела съгласно действащите наредби и инструкцията за експлоатация

Резултат от учене

14.6:

 

Попълва сменен дневник
Знания • Описва основните правила, посочени в експлоатационната инструкция на централата

• Дефинира технологичните параметри, които се вписват в сменния дневник

Умения

 

• Спазва изискванията на инструкцията за експлоатация

• Използва и прилага уменията си за работа с ИКТ

Компетентности

 

• Самостоятелно и отговорно работи с документацията на смяната
Резултат от учене

14.7:

 

Използва софтуерни програми за обслужване на основните съоръжения и спомагателните системи
Знания • Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Умения

 

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Правилно и отговорно обслужва процесите в съоръженията, оборудвани с информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 15 Експлоатация на съоръжения и инсталации от хибридна топлинна система  
Резултат от учене

15.1:

 

Дефинира различните видове хибридни системи с приложение на ВЕИ
Знания • Описва видовете хибридни системи с възобновяеми енергийни източници

• Познава Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата

• Описва принципите на концепцията Пасивна къща и почти нулевоенергийна сграда

Умения

 

• Отчита от таблици и номограми характерни параметри на почти нулевоенергийна сграда

• Работи с правилници, инструкции, справочници и каталози

Компетентности

 

• Разчита точно и вярно енергийни характеристики на сгради, които позволяват с минимална енергия да се постига максимален комфорт
Резултат от учене

15.2:

 

Разбира същността на работните процеси в инсталациите за производство на енергия от ВЕИ
Знания • Описва предназначението на различни видове хибридни системи за производство на топлинна енергия

• Описва принципа на действие и основните елементи на различни видове хибридни системи за производство на топлинна енергия

Умения

 

• Сравнява характеристиките на съоръженията от различни видове хибридни системи за производство на топлинна енергия
Компетентности

 

• Оценява правилно качествата и предимствата на различни хибридни системи за производство на топлинна енергия
Резултат от учене

15.3:

 

Обяснява предназначението на хибридните системи при производството на топлинна енергия
Знания • Описва техниката и технологията на монтажа/демонтажа на хибридни инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия
Умения

 

• Избира съоръжения и инсталации с помощта на справочници и каталози
Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да предложи оптимален вариант на хибридна система
Резултат от учене

15.4:

 

Обслужва котли и инсталации на биомаса от растителен и органичен произход
Знания • Описва технологичния ред за въвеждане в експлоатация на котел и инсталация на биомаса

• Познава правилата за безопасно обслужване на котлите на биомаса

Умения

 

• Класифицира по признаци котлите на биомаса

• Подготвя отоплителната инсталация и битово горещо водоснабдяване (БГВ)

• Разпалва горелката на ръчен режим

• Превключва котела на автоматичен режим

Компетентности

 

• Самостоятелно и отговорно изпълнява процедурите по обслужване на котли и инсталации на биомаса
Резултат от учене

15.5:

 

Обслужва съоръжения и инсталации от хибридни топлинни системи
Знания • Обяснява инструкциите за въвеждане в експлоатация

• Обяснява елементите на различни видове инсталации от хибридни топлинни системи

Умения

 

• Работи със специализирани инструменти и стендове

• Спазва инструкциите за въвеждане в експлоатация

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно или в екип да симулира пускови операции на съоръжения и инсталации от хибридни топлинни системи (ХТС)
ЕРУ 16 Технически надзор на съоръженията под налягане  
Резултат от учене

16.1:

 

Обяснява техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на съоръженията под налягане
Знания • Дефинира видовете съоръжения под налягане и групите флуиди в зависимост от степента на опасност

• Изброява съоръженията под налягане, които подлежат на технически надзор

• Знае факторите, които оказват влияние върху безопасната експлоатация на съоръженията под налягане

• Познава критичните елементи на надзорните съоръжения

Умения

 

• Демонстрира изискванията при определяне херметичността и якостта на съоръжението под налягане

• Осъществява връзка между конструкцията на котела и/или вида на тръбопровода и осигурената възможност за безопасното им обслужване

Компетентности

 

• Ефективно работи с правилници, инструкции, справочници и каталози
Резултат от учене

16.2:

 

Прилага изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията под налягане
Знания • Назовава правилата за разполагане и монтиране на котли и съоръженията към тях, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, и бутилкови инсталации

• Дефинира физико-химичните характеристики на антикорозионните покрития

• Описва процедурите за пълнене и съхранение на транспортируеми съоръжения под налягане

Умения

 

• Разпознава техническите изисквания, правила и норми при ремонтиране и преустройство на съоръжения под налягане

• Резюмира процедурите за регистриране и извършване на технически прегледи и проверки на съоръжения под налягане

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно правилно да оцени (подреди) приоритетните изисквания за безопасна експлоатация на съоръженията под налягане
Резултат от учене

16.3:

 

Познава условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни съоръжения
Знания • Дефинира степените на правоспособност за обслужване на котли

• Описва съоръженията под налягане

• Изброява документите, издадени от компетентен орган в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или в Швейцария, с които се удостоверява правото за упражняване на професия по обслужване на котли

Умения

 

• Резюмира изискванията за обучение на лица, желаещи да придобият правоспособност за обслужване на котли

• Сравнява организацията и провеждането на изпитите за правоспособност в различни професионални учебни заведения

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да изпълни вярно и точно изискванията на Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Техническа механика  
  Общо технически знания  
  Електротехника и електроника.  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Материалознание. Машинни елементи  
  Хидравлични машини  
  Термодинамика и топлопренасяне.  
  Топлотехнически измервания  
  Топлинна техника. Топлинни източници  
  Парогенератори. Парни турбини  
  Технология на специалността  
  Технически надзор  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Хидравлични машини  
  Термодинамика и топлопренасяне.  
  Топлотехнически измервания  
  Топлинна техника. Топлинни източници  
  Парогенератори. Парни турбини  
  Технология на специалността  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Управление на електрозадвижването  
  Управление на електрозадвижването  теория  
  Управление на електрозадвижването  практика  
  Бизнес коммуникации  
  Бизнес коммуникации теория  
  Бизнес коммуникации практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!