Учебен План 5230202 Телекомуникационни системи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Код:523
Професия Монтьор по комуникационни системи Код: 523020
Специалност Телекомуникационни системи Код: 5230202
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Изисквания за

здравословни и

безопасни

условия на труд

1.2.Структурни,

функционални

и монтажни схеми

1.2.Работа с технологична

документация, вкл. и на

английски език

1.3.Технология за монтаж на устройствата

1.4.Материали и

компоненти

при монтажа

1.5.Устройство на

телекомуникационните системи на ниво

функционални блокове

2.1.Условия за безопасна

работа с

контролно-

измервателната апаратура и съоръжения

2.2.Устройство, принцип на

действие и

функционални

характеристики на

телекомуникационните съоръжения

2.3.Методи за измерване на

основни параметри и характеристики на

електрически сигнали и вериги

2.4.Методи за измерване

параметрите на

устройствата и

блоковете

им

2.5.Основни понятия при работа в сферата на информационните

технологии

3.1.Градивни елементи на

електронните

устройства;

3.2.Работа с техническа

документация, вкл. и на английски език

3.3.Основни схеми на електронни устройства

3.4.Методи за измерване

параметрите и

характеристиките на

устройствата и

блоковете

им

3.5.Основни понятия при работа в сферата на информационните

технологии

4.1.Изисквания за отчет на

конкретната фирма

4.2.Основни понятия при работа в сферата на

информационните

технологии

Умения за: 1.1.Спазване на

изискванията за

здравословни

и безопасни условия

на труд

1.2.Разчитане на

монтажни схеми

1.3.Извършване на

механичен и

електрически

монтаж и демонтаж

1.4.Отчитане на

извършената работа

2.1.Спазване на

изискванията за

здравословни и безопасни условия на труд

2.2.Контролни

измервания на

експлоатационни

параметри

2.3.Сравняване на

измерените с

необходимите

параметри за

качествена работа

на съоръженията

2.4.Откриване

причините за

отклоненията на

експлоатационните

параметри при често

повтарящи се ситуации

2.5.Работа с общи и

специализирани

програмни продукти

3.1.Спазване на

изискванията за

здравословни и

безопасни условия

на труд

3.2.Извършване на

измервания за откриване на

дефектирал елемент

3.3.Извършване на

механичен и

електрически

монтаж и демонтаж

3.4.Работа с общи и

специализирани

програмни продукти

4.1.Обмен на

информация

4.2.Ползване на

компютърна техника

4.3.Работа с общи и

специализирани

програмни продукти

Компетентности: 1.Монтаж на телекомуникационни

съоръжения

2.  Експлоатация,

контрол и под-

държане на действащи телекомуникационни системи

3. Ремонт на дефектирали устройства и възли

4. Документиране и

анализиране на

текуща информация за функционирането на телеко-

муникационни

съоръжения и системи

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Електротехника
Градивни елементи
Техническо чертане и документиране
Аналогова схемотехника
Цифрова схемотехника
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Основи на телекомуникациите
Преносни линии
Мултиплексни системи
Телекомуникационни мрежи и системи
Мобилни телекомуникации
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Електротехника и градивни елементи
Схемотехника
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Преносни линии
Мултиплексни системи
Процеси в телекомуникациите
Комплексна практика
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика
Бизнес комуникации
Бизнес коммуникации теория
Бизнес коммуникации практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]