Учебен План 5230502 Компютърни мрежи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Код:523
Професия Техник на компютърни системи Код: 523050
Специалност Компютърни мрежи Код: 5230502
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Поставяне, поддръжка и

прибиране на

оборудването от/на

работното място

1.2.Спазване на

технологичната

последователност при изпълнение на дадена операция

1.3.Ползване на лични предпазни средства

1.4.Здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на

различни видове

операции

2.1.Разчитане на

техническата

документация,

каталожната и

справочната литература

и нормативните

документи на

компютърните компоненти

2.2.Технически и

специфични

характеристики на

модулите на КС

3.1.Идентифициране на компонентите на КС

3.2.Последователност при асемблиране

на КС

3.3.Разчитане на техническата документация, каталожната и

справочната литература

и нормативните

документи на

компютърните

компоненти

3.4.Различни видове ръчни инструменти

3.5.Работа с измервателна

апаратура

4.1.Структура и

последователност на

инсталиране на

различни операционни

системи

4.2.Актуален приложен

софтуер

4.3.Глобална компютърна

мрежа Интернет,

архитектура и

потребителски услуги

5.1.Различни диагностични

програми

WEB страници в

Интернет с диагностични

програми

6.1.Структура на различни

операционни системи

6.2.Последователност на инсталиране на

различни операционни

системи и драйвери

6.3.Актуален

приложен софтуер

6.4.Антивирусни пакети

6.5.Архивиращи програми

6.6.Глобална компютърна

мрежа Интернет,

архитектура и

потребителски услуги

7.1.Кабелна система

и конектори

7.2.Мрежови хардуер

7.3.Мрежови софтуер

7.4. Средства за защита на информацията

8.1.Видове топологии и

структурни особености

на локални мрежи

8.2.Комуникационни

технологии за WAN

8.3.Използване на

инструменти за

окабеляване на локална компютърна мрежа

8.4.Тестване на кабелната система за дефекти

8.5.Мрежови софтуер

9.1.Комуникации и

обслужване на клиенти

10.1.Различни архитектури и

структурни особености

на локални мрежи

10.2.Видове преносни среди,

информационен

обмен, категории,

стандарти и скорости

10.3.Мрежови протоколи

10.4.Пасивно мрежово

оборудване

10.5.Активно мрежово

оборудване

11.1.Видове мрежови ПУ,

функционални въз-

можности и схемни

решения, драйвери

11.2.Видове мрежови

И-предназначение,

принципи на реализация

и управление

11.3.Адаптери за

разширяване

възможностите

на стандартни ПУ

като мрежови ПУ

12.1.Теория за локализиране

и отстраняване на

проблеми и дефекти на мрежовата среда

12.2.Методика за търсене с цел локализиране и

отстраняване на

проблеми и дефекти в мрежовата среда

12.3.Използване на помагала

при локализиране и

отстраняване на проблемите и дефектите

в мрежовата среда

(справочници,

документация,

алгоритми, оn-line

програми и

антивирусни пакети)

12.4.Изготвяне на отчет за

локализирането и

отстраняването на

проблеми или дефекти в мрежовата среда

13.1.Вземане на управленски

решения

13.2.Бизнес планиране

13.3.Маркетинг на

фирмата

13.4.Управление на

финансови средства и счетоводна отчетност

Умения за: 1.1.Поддържане на ред и

чистота на работното

място и при клиента

1.2.Поставяне, поддържане

и прибиране на

оборудването от

работното място

1.3.Правилно използване на

личните предпазни

средства

1.4.Безопасна работа с

инструменти, измервателна апаратура и компютърни блокове, работещи с високо

напрежение

2.1.Разчитане и използване

на техническата

документация,

каталожната и

справочната литература

и нормативните

документи при

асемблирането на компютърната система

3.1.Правилно монтиране на

компонентите на КС

процесор, вентилатор,

памет, разширителни

карти, токозахранващ

блок, запаметяващи

устройства и други

периферни устройства)

3.2.Свързване на

вътрешни и

външни кабели

3.3.Свързване на

периферни устройства

3.4.Използване на

Техническата документация

4.1.Инсталиране на

различни операционни

системи

4.2.Инсталиране на

приложен софтуер

4.3.Търсене на информация

в Интернет

4.4.Ползване на електронна

поща и други потребителски

услуги

5.1.Ползване на различни

диагностични програми

на инсталирания заявен

системен и приложен

софтуер според конкретната задача

5.2.Търсене на нови

диагностични програми

в Интернет

6.1.Инсталиране на различни операционни системи и драйвери

6.2.Инсталиране на приложен софтуер

6.3.Работа с актуален приложен софтуер

6.4.Работа с антивирусни

пакети и архивиращи

програми

6.5.Търсене на информация

в Интернет

6.6.Ползване на електронна

поща и други потребителски

услуги

7.1.Инсталиране и

оживяване на работна

станция в локална

компютърна мрежа

7.2.Ползване на

мрежови софтуер

7.3.Работа със средства за

защита на

информацията

8.1.Правилно окабеляване

на локална компютърна

мрежа

8.2.Търсене и откриване на

дефекти в кабелната

система „Оживяване“ на

компютърната мрежа

9.1.Стриктно изпълнение на

заданието на клиента

10.1.Изграждане на

топологии на локални

мрежи

10.2.Разграничаване на

различни преносни

среди

10.3.Ползване на различни

безжични терминални

устройства

10.4.Спазване изисквания на

стандартите

10.5.Избиране и настройване

на мрежови протоколи

10.6.Ползване на указаното

пасивно мрежово оборудване

10.7.Ползване на указаното

активно мрежово оборудване

10.8.Документиране на

топологията и уникалните данни на конфигурираната

мрежова структура

11.1.Инсталиране на

мрежови ПУ

11.2.Използване на

функционалните

възможности на

мрежови ПУ

11.3.Използване на различни

видове мрежови И

11.4.Конфигуриране на

адаптери за разширяване

възможностите на

стандартни ПУ като

мрежови ПУ

12.1.Търсене, локализиране и

отстраняване на

проблеми и дефекти на

мрежовата среда

12.2.Използване на помагала

при локализиране и

отстраняване на

проблемите и дефектите

в мрежовата среда

справочници,

документация,

алгоритми, оn-line програми и антивирусни

пакети)

12.3.Изготвяне на отчет и

създаване на архив за

локализирането и

отстраняването на

проблеми или дефекти в

мрежовата среда

13.1.Разработване на

бизнес план

13.2.Ценообразуване на

стоки

13.3.Ценообразуване на

услуги

13.4.Изготвяне на клиентски

спецификации и оферти

13.5.Управление на

продажбите

13.6.Изготвяне на

финансово-счетоводни

документи

Компетентности: 1. Създава и поддържа

безопасна работна

среда

2. Осигурява и

осъществява входен

контрол на необходимите модули за асемблиране на

компютърна система

(КС) по съответстващата им

документация и изискванията

на клиента

3. Асемблира и

конфигурира КС

4. Инсталира върху

асемблирана КС

операционна система и

приложен софтуер

според изискванията на

клиента

5. Тества асемблирана

компютърна система

(КС), използвайки

необходимата диагностика

6. Инсталира и тества КС

при клиента

7. Инсталира и

конфигурира мрежови

софтуер и средства за

защита на

8. Изгражда и „оживява“

компютърна мрежа

9. Осъществява контакт с

клиента

10. Конфигурира мрежова

структура по задание на

клиента

11. Инсталира и

конфигурира устройства

за множествен достъп

12. Открива, локализира и

отстранява проблеми и

дефекти в мрежова

среда

13. Участие в

управленските дейности

във фирмата

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Електротехника
Градивни елементи
Техническо чертане и документиране
Аналогова схемотехника
Цифрова схемотехника
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Компютърни архитектури и периферни устройства
Операционни системи
Програмиране
Вградени микрокомпютърни системи
Мрежови протоколи и технологии
Автоматизация на проектирането в електрониката
Безжични и оптични мрежови технологии
Мрежова и информационна сигурност
Увод в сензорите и сензорните системи
Изграждане и диагностика на компютърни мрежи
Комуникационна техника и технологии
Програмиране за вградени микрокомпютърни системи
Глобални мрежи
Системна администрация
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Електротехника и градивни елементи
Схемотехника
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Компютърни архитектури и периферни устройства
Операционни системи
Програмиране
Вградени микрокомпютърни системи
Мрежови протоколи и технологии
Автоматизация на проектирането в електрониката
Безжични и оптични мрежови технологии
Мрежова и информационна сигурност
Увод в сензорите и сензорните системи
Изграждане и диагностика на компютърни мрежи
Комуникационна техника и технологии
Програмиране за вградени микрокомпютърни системи
Глобални мрежи
Системна администрация
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Преносни линии
Преносни линии теория
Преносни линии практика
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!