Учебен План 5240106 Технология на полимерите

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление „Химични продукти и технологии Код: 524
Професия „Химик-технолог Код: 524010
Специалност Технология на полимерите Код: 5240106
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ 1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1

 

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място

Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни

условия на труд за конкретната трудова дейност

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от упот-реба материали, консумативи и др. при

спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

 

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене

1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Описва основните рискови и аварийни ситуации

Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Описва видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

 

Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2 Икономика  
Резултат от учене

2.1

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Познава икономическите проблеми – недостиг на ресурси

потребителски избор и др.

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2

Познава характеристиките на дейността в предприятие
Знания Познава основите на пазарното търсене и предлагане

Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

 

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
Компетентности

 

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
ЕРУ 3

Предприемачество

 
Резултат от учене

3-1:

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Знае видовете предприемачески умения

Умения

 

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
Компетентности

 

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

3.3:

Участва в разработването на бизнес план
Знания Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
Компетентности

 

• В екип разработва проект на бизнес план
ЕРУ 4 Комуникация и чужд език

 

 
Резултат от учене

4.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

4.2:

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Познава етичните норми на комуникацията

Познава правилата за вербална и невербална комуникация

Познава тактиките на поведение на конфликтите

Познава правилата и изискванията за делова кореспондеция

 

Умения

 

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

• Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

 

Осъществява ефективна бизнес комуникация
Резултат от учене

4.3:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 5

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

 
Резултат от учене

5.1:

Обработва информация с ИКТ
Знания • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

Познава употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

Познава същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация

Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Използва облачни услуги за съхранение на информация

Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

Използва електронен подпис за авторизация

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

 

Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира и оформя създадено цифрово съдържание

Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

5.4:

Осигурява защита на електронната среда
Знания Познава рисковете за сигурността при работа онлайн

Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

Защитава файлове с криптиране или с пароли

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

• Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

 

Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
ЕРУ 6

Планира и организира работния процес

 
Резултат от учене

6.1:

Организира работния процес
Знания Познава структурата на предприятието/фирмата

Изброява методи за нормиране на работния процес

Познава нормативните документи, свързани с професията

Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

 

Планира работния процес

Съставя график на работните задачи

Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

 

Ефективно организира работния процес

Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Резултат от учене

6.2:

Разпределя трудовите дейности в работния процес
Знания Познава видовете трудови дейности

Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

Планира трудовите дейности

Спазва етичните норми на поведение

Следи за спазването на етичните норми на поведение

Компетентности

 

Ефективно планира и разпределя дейностите

Създава и поддържа етична работна среда

Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

ЕРУ 7

Химичните производства и здравословен и безопасен труд

 
Резултат от учене

7.1:

Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа
Знания Познава характеристиките на химичните процеси

Описва правилата за безопасност при провеждане на химичните процеси

Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

 

Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата

Обяснява правилата за безопасност на членовете на екипа

Оказва първа помощ при необходимост

Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата

Контролира зададените стойности на технологичните параметри

Компетентности

 

• Инициира оказването на адекватна първа помощ при необходимост

Реагира своевременно и отговорно при промяна на технологичните параметри

Стриктно контролира спазването на правилата за безопасност в случаи на производствени аварии

Резултат от учене

7.2:

Организира работата на група или малък работен екип
Знания Идентифицира различни методи на комуникация и норми на професионалната етика

Описва компетентностите и възможностите на членовете на екипа

Умения

 

Прилага ИКТ при комуникация с екипа и организация на работното място

Организира работата на екипа

Компетентности

 

Стриктно и отговорно контролира работата на екипа

Използва подходящи методи за комуникация с екипа

Отговорно разпределя задачите съобразно компетентностите и възможностите на членовете на екипа

Резултат от учене

7.3:

Работи с технологична документация
Знания Познава характеристиките и спецификата на химико-технологичните производства

Идентифицира етапите на технологичния процес

Описва принципините и технологичните схеми на производството

Умения

 

Разчита технологична документация

Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции и други документи

Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната докумантация

Отговоря за използването на технологичната документация

Отговоря за съхранението на технологичната документация

Компетентности

 

Информира своевременно членовете на екипа за промени в технологичната документация

Използва правилно специфичната терминология

Самостоятелно и отговорно борави с технологичната документация

ЕРУ 8

Методи за получаване на различни видове полимери

Резултат от учене

8.1:

Характеризира видовете полимери
Знания Описва промишлено значимите полимери от различните категории – полимеризационни и поликондензационни пластомери и еластомери

Дефинира същността на процесите полимеризация и поликондензация

Изброява етапи на процесите полимеризация и поликондензация

Изброява свойствата на полимерите в зависимост от строежа им

Умения

 

Обяснява етапите на процесите полимеризация и поликондензация

Избира мономери за синтез на полимери

Подбира полимери за изработване на конкретно изделие

Компетентности

 

Способен е самостоятелно да подбере подходящи мономери за синтез на конкретни полимери

Способен е самостоятелно да избере възможни полимери за получаване на готово изделие

Резултат от учене

8.2:

Характеризира основните видове суровини
Знания Назовава изходните суровини за синтез на мономери и полимери

Посочва състава на компонентите на полимерните композиции

Посочва предназначението на компонентите на полимерните композиции

Посочва условията за съхранение на суровините и материалите

Изброява изискванията за транспорт на суровини и материали

Умения

 

Поддържа оптимални условия за съхраняване на суровини и материали

Спазва изискванията за транспорт на суровини и материали

Прави подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на процеса

Следи за настъпили изменения в суровините и материалите

Компетентности

 

Стриктно следи за спазване на санитарно-хигиенните норми и екологичните изисквания при работа със суровини и материали

Прилага адекватни мерки за отстраняване на негативни изменения в качеството на суровините

• Прави прецизен подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на процеса

ЕРУ 9

Технологии за производство и преработка на полимери

 
Резултат от учене

9.1:

Работи с оборудване, използвано в технологичните процеси
Знания •   Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения за производство на полимери

•   Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за производство на полимери

•  Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения за преработване на полимери

•   Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за преработване на полимери

•  Дефинира екологични изисквания при производство на полимери

Дефинира екологични изисквания при преработка на полимери

Умения

 

•   Работи с машини, апарати и съоръжения за производството на полимери

•   Работи с машини, апарати и съоръжения за преработка на полимери

•  Спазва екологичните изисквания при производство на полимери

•  Спазва екологичните изисквания при преработка на полимери

Компетентности

 

•   Прецизно контролира спазването на технологичната последователност и използване на технологичното оборудване

•  Осъществява стриктен контрол по спазване на екологичните изисквания

Резултат от учене

9.2:

Спазва технологиите за производство на полимери
Знания •  Описва етапите в технологиите за производство на полимери

•   Познава характеристиките на процесите

•   Назовава технологичната и техническа документация за съответното производство

•  Описва параметрите за протичане на процесите

•  Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси

•   Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

 

•   Контролира последователността на етапите в технологиите за производство на полимери

•   Разчита технологична и техническа документация засъответното производство

• Контролира спазването на параметрите за протичане на процесите

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно и прецизно да спазва технологиите за производство на полимери
Резултат от учене

9.3:

Контролира спазването на технологиите за преработка на полимери
Знания •   Познава същността на методите за преработка на полимери

•   Посочва характеристиките на отделните методи за преработка на полимери

•  Описва етапите в технологичния процес при отделните методи за преработка на полимери

•   Познава технологичната и техническата документация за съответния метод за преработка на полимери

•  Описва параметрите за протичане на процесите

•  Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси

•   Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

 

•   Контролира последователността на етапите в технологичния процес при изработване на конкретно полимерно изделие

•   Разчита технологична и техническата документация за изработка на дадено полимерно изделие

•   Контролира спазването на параметрите на технологичния процес

Компетентности

 

• Прецизно контролира спазването на технологичната последователност при изработка на конкретно полимерно изделие
Резултат от учене

9.4:

Използва лични предпазни средства
Знания •   Познава предназначението на личните и колективните предпазни средства

•  Обяснява изискванията за безопасна работа

Умения

 

•   Използва лични и колективни предпазни средства

•   Разяснява на членовете на екипа необходимостта от използване на личните и колективните предпазни средства

Компетентности

 

•   Прецизно и отговорно следи за спазване на ЗБУТ

Ефективно подпомага екипа и съдейства за създаване и поддържане на без-опасна работна среда

ЕРУ 10

Технологичен контрол

 
Резултат от учене

10.1:

Анализира данните от контролно-измервателните уреди
Знания •   Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация

•   Идентифицира причините за отклонения в параметрите на процесите

•   Назовава начините за поддържане на оптимален технологичен режим

•   Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания

Умения

 

•   Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация

•   Инициира дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на зададения режим

•  Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измерване

•   Осъществява контрол при прилагането на стандарти, инструкции, указания, техническа и технологична документация

•   Изготвя доклад за регистрирани отклонения от технологичния процес

•   Изготвя доклад за настъпили аварийни ситуации

Компетентности

 

• Самостоятелно и правилно организира дейностите за отстраняване на причините, водещи до отклонения в параметрите на режима, при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.2:

Работи с технологична и стандартизационна документация
Знания •  Описва спецификата на методите за анализ и контрол на входящи суровини и готови изделия

•   Идентифицира етапите на метода за анализ

Умения

 

•   Разчита технологична и стандартизационна документация

•   Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции и други документи

•   Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната и стандартизационна документация

•   Отговоря за използването и съхранението на технологичната и стандартизационната документация

Компетентности

 

•   Информира своевременно членовете на екипа за промени в технологичната и стандартизационна документация

•   Използва правилно специфичната терминология

•   Самостоятелно и отговорно борави с технологичната и стандартизационната документация

Резултат от учене

10.3:

Осъществява входящ, текущ и приемателен контрол
Знания Описва същността на видовете контрол

Изброява методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол

Умения

 

Избира видовете контрол

Прилага методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол

Компетентности

 

• Контролира осъществяването на прецизен входящ, текущ и приемателен контрол
ЕРУ 11

Текущи ремонти

 
Резултат от учене

11.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията
Знания Описва принципи на работа на съоръженията

Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията

Познава класификацията на видовете неизправности

Идентифицира възможни повреди

Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

 

Организира сменни графици на операторите

Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията

Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство

Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

 

Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията

Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене

11.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
Знания Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията

Описва етапи и характеристики на технологичния процес

Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива

Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

 

Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция

Анализира резултатите от получените проби на произведената продукция

Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес

Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

 

Отговорно диагностицира състоянието на техниката

Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към качеството на продукцията

Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за безопасна работа

Резултат от учене

11.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията
Знания Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията

Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините

Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините

Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините

Описва параметрите на нормално функциониране на техническото оборудване

Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

 

Действа по алгоритъм при инциденти и аварии

Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията

Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията

Отчита отклонения в технологичните процеси

Подготвя технологичното оборудване за ремонти

Въвежда в действие производствено оборудване

Компетентности

 

Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на инсталацията

Прецизно контролира планови ремонти

 

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Неорганична химия  
  Органична химия  
  Техническо чертане  
  Електротехника и електроника  
  Физикохимия  
  Процеси и апарати  
  Аналитична химия и инструментални методи  
  Автоматизация на производството  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Основи на химичните технологии  
  Химия на полимерите  
  Технология на полимерите  
  Технологичен контрол  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Неорганична химия  
  Органична химия  
  Аналитична химия и инструментални методи  
  Процеси и апарати  
  Автоматизация на производството  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Технология на полимерите  
  Технологичен контрол  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Микробиология  
  Микробиология теория  
  Микробиология практика  
  Бизнес комуникации  
  Бизнес коммуникации теория  
  Бизнес коммуникации практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]