Учебен План 5250701 Локомотиви и вагони

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код:525
Професия Техник по железопътна техника Код: 525070
Специалност Локомотиви и вагони Код: 5250701
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва начините за транспорт, съхранение и безопасна работа с конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали

1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения

1.3. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна

безопасност и борба с пожарите

2.2. Запознава се с техническото състояние на локомотива (или вагона) от придружаващата документация

3.1. Анализира причините, довели до повреди

3.2. Запознава се с технологичните инструкции за последователността и обема на разглобяване според вида на извършвания ремонт

4.1. Правилно подбира и използва необходимите инструменти и приспособления

5.1.Проверява за наличието на маркировки по определени места според технологичните чертежи; ако са се изтрили или липсват – ги възстановява

5.2. Изготвя опис за ремонт и възстановяване

6.1.  Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна документация

6.2. Организира възстановяването на резервни части и производството на нови такива

6.3.Организира ремонта и следи за спазване графика на ремонтните дейности

7.1.Оформя техническа документация, анализ на горива и масла, паспорти на локомотиви и вагони

7.2.Оформя техническа документация, анализ на горива и масла, паспорти на локомотиви и вагони

Умения за: 1.1. Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения

1.2 Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа  1.3. Използва по предназначение лични предпазни средства и специално работно облекло

1.4. Започва работа, след като е преминал всички форми на обучение и инструктажи по безопасност на труда

1.5. Оказва долекарска помощ при трудови инциденти на пострадали от електрически ток, при наранявания, счупвания и др., включително извършва изкуствено дишане

1.6. Използва по предназначение противопожарните средства  1.7. Събира и изхвърля отпадните материали на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната сред

2.1.  Извършва визуален оглед за наличността на всички агрегати по локомотива (или вагона) и за възможността да бъдат ремонтирани

2.2. Подготвя и представя заявка за модернизация

2.4. Съставя актове за повреди от авариен характер

2.5. Изготвя план за ремонт

3.1. Почиства локомотива (или вагона)

3.2. Придвижва локомотива (или вагона) до ремонтното хале

3.3. Определя обема на ремонтните дейности чрез външен оглед

3.4. Проверява състоянието на детайлите от монтажните единици в сглобено състояние

4.1. Подготвя и обезопасява работното си място съгласно инструкциите

4.2. Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж на крупни възли и агрегати до монтажни единици и детайли

4.3. Маркира, подрежда и правилно съхранява всички монтажни единици и детайли, които не се нуждаят от ремонт и възстановяване

5.1. Подготвя работното си място съгласно инструкциите  5.2. Почиства и измива монтажните единици и детайли, като следи за техническото им състояние

5. 3.Почиства монтажните единици и детайли, открива повреди по тях и изготвя опис за ремонт и възстановяване

5.4. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления

5.5. Извършва замервания на параметри и величини и въвежда данните за компютърна обработка

5.6. Прави дефектовка на елементите и определя годността им

5.7. Взема решения относно начините за ремонт и възстановяване

6.1. Подготвя работното си място съгласно инструкциите за безопасност

6.2 Прави заявка и получава материали, резервни части и възли

6.3. Извършва замервания на технически параметри и ги сравнява с допустимите

6.4. Прилага знанията си за свойствата и начините за обработка на конструкционно-ремонтните материали при възстановяване и ремонт на детайли, монтажни единици и агрегати

 

 

7.1. Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване на монтажните единици, възли и агрегати при съвместяване на механични и електрически вериги

7.2. Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления  7.3. Снема монтажни характеристики

7.4. Пуска монтираните възли и агрегати в експлоатация

7.5. Извършва възлови следремонтни операции по регулировката и настройката на ремонтираните възли и агрегати  7.6. Проверява изправността и атестира изпитвателните стендове и контролно-измервателните прибори

7.7. Извършва следремонтни изпитвания на отремонтираните агрегати и възли

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Извършва външен оглед на постъпилия за ремонт локомотив или вагон и документира обема на ремонта

3. Подготвя локомотива (вагона) за ремонт

4. Демонтира крупни възли и агрегати от локомотива (вагона) и ги разглобява до монтажни единици и детайли

5. Почиства монтажните единици и детайли, открива повреди по тях и изготвя опис за ремонт и възстановяване

6. Извършва ремонт и възстановяване на детайли, монтажни единици и агрегати от локомотива (вагона)

7. Сглобява монтажни единици, възли и агрегати от локомотива (вагона) и извършва следремонтни изпитвания

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Техническо чертане
Материалознание
Техническа механика
Електротехника
Електроника
Заваряване
Технология на сглобяване и ремонт на машините
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Железопътни вагони
Дизелови локомотиви
Електрически локомотиви
Ремонт на подвижен железопътен състав
Влакови спирачки
Изпитване, възстановяване и диагностика на локомотиви и вагони
Автоматизация и управление на железопътен транспорт
Експлоатация на локомотиви и вагони
Нормативи за железопътен транспорт
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Общопрофесионални умения
Заваряване
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Специалността
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Технология на материалите
Технология на материалите теория
Технология на материалите практика
Безопасност на движението по пътищата
Безопасност на движението по пътищата теория
Безопасност на движението по пътищата практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]