Учебен План 5410109 Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Производство на храни и напитки Код: 541
Професия Техник-технолог в хранително-   вкусовата промишленост Код: 541010
Специалност „Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла“ Код: 5410109
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ1  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1:

 

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност

Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

 

• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности

 

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене

1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Описва основните рискови и аварийни ситуации

Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и

аварийна безопасност

Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

 

Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2

Предприемачество

 
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Знае видовете предприемачески умения

Умения

 

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация
Компетентности

 

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

2.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

2.3:

Участва в разработването на бизнес план
Знания Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

• Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или организация
Компетентности

 

• Разработва проект на бизнес план в екип
ЕРУ 3

Икономика

 
Резултат от учене

3.1

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и други

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

3.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Знания • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и други

Умения

 

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие
Компетентности

 

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
ЕРУ 4

Комуникация и чужд език

 
Резултат от учене

4.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки

Познава различните видове работни екипи и начините за координация

Умения

 

Осъществява устна комуникация с екипа и персонала

Осъществява писмена делова кореспонденция

Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене

4.2:

Осъществява ефективна бизнес комуникация
Знания Познава етичните норми на бизнес комуникацията

Познава правилата за вербална и невербална комуникация

Познава начините на поведение при възникване на конфликти

Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция

Познава начините за водене на делова комуникация

Умения

 

Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникация

Участва в разрешаването конфликтни ситуации по време на бизнес комуникация

Води делова комуникация – писмена и устна

Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

 

Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители, съобразно индивидуалните им особености

Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията

Резултат от учене

4.3:

Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията
Знания • Познава основната професионална терминология на чужд език
Умения

 

Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните си задължения
ЕРУ 5

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 
Резултат от учене

5.1:

Обработва информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки

Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надежността й

Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

 

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

5.2:

Комуникира посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

Използва електронни услуги за онлайн пазаруване

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
Умения

 

Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности

 

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

5.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против спам

Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

• Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

5.5

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

 

• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
Компетентности

 

• Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)
ЕРУ 6

Хигиена и безопасност на храни и напитки

 
Резултат от учене

6.1

Познава и спазва хранителното законодателство в частта, свързана с осъществяване на своята дейност
Знания Познава изискванията на системите и програмите за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството

Познава работната документация/програми за добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП), НАССР (система за „Анализ на риска и критични контролни точки“), дневници за контрол, чек-листове и др.

Умения

 

Изпълнява изискванията на системите и програмите за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството

Попълва работна документация

Компетентности

 

• Познава и спазва хранителното законодателство, като проявява отговорност, стриктност и ангажираност
Резултат от учене

6.2

Прилага мерки за осигуряване на личната хигиена, хигиената на работното място, на технологичното оборудване и на помещенията
Знания Познава същността на миенето и дезинфекцията

Знае добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики

Умения

 

• Почиства и дезинфекцира работното място и работните помещения в съответствие с изискванията
Компетентности

 

• Прилага мерки за осигуряване на лична хигиена, хигиена на работното място и на помещенията, като проявява отговорност и ангажираност
Резултат от учене

6.3

Познава и спазва основните принципи на системата НАССР
Знания Познава разработена и внедрена процедура при измиване на съоръженията

Познава видовете миещи разтвори

Умения

 

Прилага разработената и внедрена процедура при измиване и видовете миещи разтвори

Попълва технологична документация

Компетентности

 

• Може самостоятелно да почисти и дезинфекцира оборудването и съоръженията
ЕРУ 7

Организация и контрол на производствения процес

 

 
Резултат от учене

7.1

Прилага процедури за осигуряване спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
Знания Описва изискванията за безопасна работа с технологичното борудване

Дефинира начини и средства за защита и обезопасяване (технически средства за обезопасяване на оборудването, лични и колективни предпазни средства)

Обяснява правилата за действие в аварийни ситуации

Знае факторите на работната среда и начините за предпазване от вредното им въздействие

Умения

 

Контролира изправността и използването на технически средства за обезопасяване на оборудването

Контролира използването на лични предпазни средства от членовете на екипа

Организира изправността и безопасността на работните места

Компетентности

 

Организира и контролира дейностите за осигуряване на ЗБУТ и противопожарна безопасност, като проявява отговорност, съзнателност и стриктност

Извършва оценка на ситуацията и предприема адекватни мерки при възникване на аварийна ситуация и трудов инцидент

Резултат от учене

7.2:

Извършва дейности по рационално и екологично оползотворяване на вторични продукти от производството
Знания Дефинира екологичните норми, изисквания и стандарти

Описва видовете вторични продукти при производството

Знае технологии за оползотворяване на вторичните продукти

Умения

 

Контролира спазването на екологичните норми, изисквания и стандарти

Организира събиране, съхранение и оползотворяване на вторични продукти

Компетентности

 

• Организира и контролира рационалното и екологично оползотворяване на вторичните продукти от производството, като проявява съзнателност, съобразителност и отговорност
Резултат от учене

7.3

Документира изпълнението на програми и системи за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност
Знания Описва системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР

Знае изискванията, критериите и процедурите за осигуряване на здравна и хигиенна безопасност

Познава работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.

Умения

 

Изпълнява и контролира изпълнението на системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР и др.

Контролира изпълнението на изисквания, критерии и процедури за осигуряване на здравната и хигиенната безопасност на производството

Попълва и контролира попълването на работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и

др.

Компетентности

 

• Осигурява и контролира стриктното изпълнение на изискванията за качество и безопасност на производството
Резултат от учене

7.4

Организира дейностите, свързани с правилното влагане на суровините, материалите и полуфабрикатите и тяхното съхранение
Знания Описва нормативни документи, стандарти и технологична документация за приемане, окачествяване и съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти

Идентифицира работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.

Обяснава методи и процедури при окачествяване

Знае параметрите и режимите за съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти

Умения

 

Измерва и оценява качествени показатели с уреди и средства за оценяване

Попълва контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.

Компетентности

 

• Организира и контролира входящия контрол и съхранението на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти при стриктно сапзване на технологичната дисциплина
Резултат от учене

7.5

Участва в лабораторен анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
Знания • Изброява методи за технологичен, технохимичен и микробиологичен контрол

Знае допустимите стойности на измерваните показатели

Обяснява измервателните и лабораторните прибори и инструкциите за работа с тях

Умения

 

Работи с измервателни и лабораторни прибори и със специфично лабораторно оборудване

Разчита резултати от проби и взема решения

Въвежда данни от лабораторен анализ в регистъра на вътрешнофирмената компютърна система за управление

Компетентности

 

• Работи отговорно и ефективно в екип по извършване на лабораторен анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
Резултат от учене

7.6

Организира производствения процес, за който отговаря
Знания Описва структурата на стопанските организации

Познава планирането и отчетността на материални и трудови ресурси

Изброява видовете суровини, материали и полуфабрикати за произвежданите асортименти и необходимите количества

Дефинира оптималните параметри на технологичните процеси

Знае рисковете от допускане на отклонения и възможните последствия

Умения

 

Спазва изискванията на нормативните документи

Планира работния процес

Определя складовите наличности и необходимостта от суровини и материали

Съставя график на работните задачи

Контролира спазването на технологичните параметри и показатели при производствения процес

Организира отстраняване на допуснати отклонения

Води отчетност на материални и трудови ресурси

Компетентности

 

• Самостоятелно организира ефективен производствен процес, спазвайки изискванията на ЗБУТ
Резултат от учене

7.7

Поддържа естетика и дизайн в производството
Знания Описва елементите и функциите на промишления дизайн

Знае изискванията към дизайна на опаковките

Умения

 

Прилага елементите и функциите на промишления дизайн

Организира и контролира спазването на изискванията за дизайн на опаковките

Компетентности

 

• Качествено поддържа естетиката и дизайна на промишлената среда и на готовите продукти
Резултат от учене

7.8:

Участва в тестване на иновативни продукти
Знания Познава новата технология и технологичните показатели

Описва устройството и принципа на действие на новото оборудване

Познава технологичната документация

Умения

 

Спазва инструкциите за тестове на новата технология

Работи с новото технологично оборудване

Инспектира и контролира изпълнението на ДХП и ДПП

Компетентности

 

• Ефективно и ангажирано работи в екип по производството на иновативни продукти, спазвайки инструкциите за тестове на новата технология
Резултат от учене

7.9

Организира поддръжката на технологичното оборудване, с което работи, и информира компетентните лица за необходимостта от ремонтни дейности
Знания Обяснява устройството и принципа на действие на технологичното оборудване

Дефинира възможните повреди на технологичното оборудване

Знае изискванията за провеждане на текущ и периодичен ремонт на технологичното обзавеждане

Изброява основните принципи на проектиране на технологични обекти

Умения

 

Проверява режима на работа на технологичното оборудване

Установява и документира повреди в технологичното оборудване

Реагира при възникване на аварийна ситуация

Осъществява комуникация с отдела за поддръжка и ремонт на технологичното оборудване

Разчита технологични, функционални и диспозиционни схеми

Участва в технологично проектиране

Компетентности

 

• Работи отговорно при организиране на ефективна поддръжка, профилактика и ремонт на технологичното оборудване
ЕРУ 8 Основни дейности в производството на зърнени храни  
Резултат от учене

8.1

Приема, окачествява и съхранява суровини
Знания Изброява основните суровини за производство на зърнени храни, брашно и фуражи

Описва устройствата и принципа на действие на приемните съоръжения и видовете складове

Дефинира нормативните изисквания, процедурите и правилата (методите) за приемане, окачествяване и съхранение на зърнена маса и меки суровини

Знае влиянието на микроорганизмите при съхранение на зърнената маса

Описва химичните и физико-химичните показатели за окачествяване на зърнените суровини

Познава оптималните режими на съхранение

Изброява основните правила за безопасната работа при приемане, окачествяване и съхранение на зърнената маса

Запознат е с основните принципи на системата НАССР

Умения

 

Взема средна проба

Работи с приемните съоръжения

Измерва показателите с уреди за окачествяване

Осъществява транспортиране и съхранение в складови помещения и силози

Подбира режимите при съхранение на зърнената маса

Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

Попълва дневник за входящ контрол

Компетентности

 

• Приема, окачествява и съхранява суровини, като проявява отговорност, точност и прецизност
Резултат от учене

8.2:

Оперира със съоръжения за сушене
Знания Обяснява начина за вземане на проби

Познава методите на сушене в зависимост от зърнената суровина

Знае режимите на сушене

Познава оптималните параметри за съхранение чрез Y-d диаграма

Обяснява устройството и принципа на действие на сушилни съоръжения

Описва хигиенните изисквания към зърнената култура като обект на сушене

Описва инструктициите по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Умения

 

Взема проби

Избира вида на сушене в зависимост от зърнената суровина

Работи с Y-d диаграма

Обслужва технологичното оборудване

Спазва изискванията за противопожарна охрана, хигиенните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

 

• Може да суши зърнени култури, като проявява съобразителност, отговорност и прецизност
Резултат от учене

8.3

Оперира със съоръжения за почистване на зърнената маса
Знания Обяснява начините за вземане на проба

Познава методите на почистване на зърнената маса и меките компоненти в зърночистачното отделение според състава на видовете примеси

Обяснява технологичната схема за почистване на зърнени и меки суровини

Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни уреди

Описва устройството и принципа на действие на сепариращите машини (въздушно-ситов сепаратор, цилиндричен триор, аспирационна колона и магнитен сепаратор, камъкоотделител)

Знае правилата за експоатация и безопасно обслужване на съоръженията (сепаратори, дисков триор, концентратор и др.)

• Знае добрите производствени практики и добрите хигиенни практики

Умения

 

Взема проба

Избира вида на почистване в зависимост от състава на видовете примеси

Работи със специфично оборудване

Разчита технологични схеми

Работи с измервателните прибори

Попълва работна/технологична документация

Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП

Компетентности

 

• Може самостоятелно да използва различни видове сепаратори за почистване, като проявява отговорност и прецизност
Резултат от учене

8.4:

Оперира с инсталации за обработка повърхността на зърното
Знания Знае начина на вземане на проба

Обяснява същността на сухата, мократа и хидротермичната обработка на повърхността на зърното

Изброява основните методи и параметри на кондициониране

Изрежда видовете хидротермична обработка на зърното

Познава устройството и принципа на действие на машините за повърхностна обработка (шелмашини и четкомашини, комбинирана миячна машина, машина за мокро шелване)

Назовава устройството и принципа на действие на апарата за навлажняване

Знае инструкциите и правилата за безопасно обслужване на технологичното оборудване

Изрежда технологичните показатели на процесите

Познава технологичната документация

Умения

 

Взема проби

Работи с машините за суха, мокра и хидротермична обработка на повърхността на зърното

Работи безопасно с оборудването

Попълва работна/технологична документация

Изпълнява изискванията за противопожарна охрана, хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

 

• Може самостоятелно да използва инсталации за обработка повърхността на зърното, като проявява дисциплинираност, отговорност и прецизност
Резултат от учене

8.5

Участва в подготовката на зърнената маса за смилане
Знания Знае начина на вземане на проба

Назовава стандартните качествени показатели на зърнената маса преди подготовката за смилане

Знае технологичната схема на подготовка на зърнената маса за смилане

Описва устройството и принципа на действие на аспирационната система на зърночистачното отделение и спомагателното оборудване

Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Знае методи и средства за контрол

Назовава правилата за експлоатация

Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, пожарна и аварийна безопасност

Умения

 

Взема проба за анализ

Работи с технологичното оборудване

Работи с измервателни и лабораторни прибори

Контролира технологичните показатели

Попълва работна/технологична документация

Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Компетентности

 

• Работи в екип при обслужване и контролиране на технологичното оборудване, като проявява отговорност и прецизност
Резултат от учене

8.6

Оперира със съоръжения за смилане
Знания Идентифицира същността на процеса раздробяване

Познава устройството и принципа на действие на мелничен валц и съвременни конструкции за раздробяване

Описва устройството и принципа на действие на чукови дробилки и съвременни конструкции за раздробяване на зърнени и меки компоненти

Знае технологичните показатели

Описва начини на вземане на проби

Описва правилата за безопасна работа с мелничен валц

Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

 

Разчита технологични схеми

Работи с валц машина

Работи с чукова дробилка и оборудване за меки компоненти

Спазва технологичните изисквания

Взема проби

Спазва правилата за безопасна работа

Попълва работна/технологична документация

Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

Компетентности

 

• Самостоятелно извършва раздробяване, като проявява отговорност, точност и прецизност
ЕРУ 9

Приемане и съхранение на суровините за производство на растителни и етерични масла

 
Резултат от учене

9.1

Приема и окачествява суровини за растителни масла
Знания Познава нормативните изисквания и правилата за вземане на средна проба от различни маслодайни суровини

Дефинира физико-химичните показатели за окачествяване на маслодайните семена

Описва методите за анализ на маслодайните суровини

Назовава основните правила за безопасна работа при приемане на маслодайните семена

Запознат е с основните принципи на системата НАССР

Умения

 

Взема средна проба

Попълва дневник за входящ контрол

Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол

Прилага правилата за безопасна работа при приемане и лабораторен анализ на маслодайни семена

Компетентности

 

• Отговорно приема и окачествява суровини за производство на растителни масла, спазвайки основните правила за безопасна работа
Резултат от учене

9.2

Приема и окачествява суровини за производство на етерични масла
Знания Описва основните суровини за получаване на етерични масла и начина на отлагането им в растенията

Дефинира изискванията при приема на етеричномаслените суровини и правилата за вземане на средна проба

Дефинира физико-химичните показатели за окачествяване на етеричномаслени суровини

Знае основните правила за безопасна работа при приемане на етеричномаслени суровини

Умения

 

Взема средна проба от етеричномаслени суровини

Попълва дневник за входящ контрол

Прилага правилата за безопасна работа при приемане на етеричномаслени суровини

Компетентности

 

• Проявява ангажираност при приема и окачествява етеричномаслените суровини
Резултат от учене

9.3:

Осигурява оптимални условия за съхранение на маслодайни суровини
Знания Дефинира режимите за съхранение на маслодайни семена

Описва факторите, които влияят при съхранение на семената

Изброява видовете складове

Познава устройството и принципа на действие на транспортните съоръжения и машините за почистване на семената (сепараторите)

Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на технологичното оборудване

Запознат е с основните принципи на системата НАССР

Умения

 

Проверява изправността на транспортните съоръжения и машините за почистване

Работи с машините за почистване на семената

Следи показанията на термометрите за дистанционно измерване на температурата в различни точки на съхраняваните семена

Разпознава признаците на самозагряване и предприема

необходимите мерки за отстраняването му

Попълва входящ дневник

Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки

Компетентности

 

Отговорно осигурява оптимални условия за съхранение на маслодайни суровини
ЕРУ 10

Производство на растителни масла

 
Резултат от учене

10.1

Участва в производството на растителни масла чрез пресоване
Знания Идентифицира същността на технологичните процеси при получаване на растителни масла чрез пресуване

Обяснява принципа на действие и устройството на технологичното оборудване

Описва начина за вземане на проби

Описва инструкциите за работа с измервателни прибори

Дефинира условията за нормална работа при обслужване на технологичното оборудване и възможните аварийни показатели

Изброява възможните аварийни ситуации

Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

Работи с технологичното оборудване

Извършва технологичните операции при производството на растителни масла чрез пресуване

Взема проби от различни етапи на технологичния процес

Работи с измервателни прибори

Разпознава признаците на аварийната ситуация

Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна ситуация

Разчита технологични схеми

Попълва работна/технологична документация

Прилага правилата за ЗБУТ

Компетентности

 

• Може самостоятелно да произвежда растителни масла чрез пресуване, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Резултат от учене

10.2

Участва в производството на растителни масла чрез екстракция
Знания Дефинира същността на процеса екстракция и факторите, които влияят върху степента и скоростта на екстрахиране

Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията в екстракционен цех

Описва технологията за производство на растителни масла чрез екстракция

Описва начина за вземане на проби

Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Умения

 

Разчита технологични схеми

Обслужва апаратите, машините и съоръженията в екстракционен цех

Извършва технологичните операции при производство на растителни масла чрез екстракция

Работи с измервателни и лабораторни прибори

Взема проби при различните етапи на технологичния процес

Разчита резултатите от пробите

Попълва работна/технологична документация

Инспектира и контролира изпълнението на изискванията за противопожарна охрана и за ЗБУТ

Компетентности

 

• Отговорно участва в екип по произвеждане на растителни масла чрез екстракция
Резултат от учене

10.3:

Участва в производството на пресовите и екстракционни растителни масла
Знания Идентифицира същността и методите за рафиниране на маслата

Дефинира технологичните схеми за рафиниране

Познава устройството и принципа на действие на технологичното оборудване

Описва технологията за рафиниране на маслата

Запознат е с техническата и технологичната документация

Обяснява инструкциите за работа с измервателни и

лабораторни прибори

Познава начина за вземане на проби

Запознат е със системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

 

Разчита технологични схеми

Работи с апаратите, машините и съоръженията в цех за рафиниране

Извършва технологичните операции при рафиниране на маслата

Работи с измервателни и лабораторни прибори

Взема проби от различни етапи на технологичния процес

Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки

Компетентности

 

• Може самостоятелно да рафинира пресови и екстракционни растителни масла, като проявява съобразителност, отговорност и прецизност
ЕРУ 11

Производство на етерични масла

 
Резултат от учене

11.1

Участва в производството на етерични масла чрез дестилация
Знания Описва начина за вземане на проби

Дефинира методите за дестилация в зависимост от етеричномаслената суровина

Дефинира технологичната схема за получаване на етерични масла чрез дестилация

Дефинира устройството и принципа на действие на дестилационните апарати и спомагателното оборудване

Идентифицира същността на технологичните процеси при получаване на етерични масла чрез дестилация и режима на провеждането им

Обяснява инструкциите за работа с измервателните и лабораторните прибори

Назовава добрите производствени практики и добрите хигиенни практики

Умения

 

Взема проби

Избира вида на дестилация в зависимост от етеричномаслената суровина

Разчита технологични схеми

Обслужва технологичното оборудване

Извършва технологичните операции при получаване на етерични масла чрез дестилация, като спазва технологичния режим

Работи с измервателните и лабораторните прибори

Попълва работна/технологична документация

Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП

Компетентности

 

• Отговорно участва в екип в производството на етерични масла чрез дестилация
Резултат от учене

11.2

Участва в производството на етерични масла чрез екстракция
Знания Описва начина за вземане на проби

Дефинира технологичната схема за получаване на етерични масла чрез екстракция

Описва основните технологични операции при производство на етерични масла чрез екстракция

Познава устройството и принципа на действие на екстракционните апарати и спомагателното оборудване

Изброява продуктите от отделните етапи при екстрахиране на етеричномаслените суровини

Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Описва начина за оползотворяване на отпадъците от производството и за опазване на околната среда

Изброява видовете синтетични ароматични вещества

Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Умения

 

Взема проби

Разчита технологични схеми

Обслужва технологичното оборудване

Извършва технологичните операции при производството на етерични масла чрез екстракция

Работи с измервателни и лабораторни прибори

Оползотворява отпадъците от производството

Изработва синтетични ароматични вещества

Попълва работна/технологична документация

Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Компетентности

 

Отговорно участва в екип при производството на етерични масла
ЕРУ 12 Производство на маслопродукти  
Резултат от учене

12.1

Участва в производството на маргарин
Знания Описва суровините за производство на маргарин и техните свойства

Познава подготовката на суровините и последователността при смесването им

Дефинира начина за вземане на проби

Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията за производство на маргарин

Описва технологията за производство и съхранение на маргарин

Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Запознат е с технологичната документация

Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критичните точки

Умения

 

Подготвя суровините за производство на маргарин

Разчита и изпълнява рецептура, добавяйки суровините в определена последователност

Взема проби

Разчита технологични схеми

Извършва технологичните операции при производството на маргарин

Работи с измервателни и лабораторни прибори

Попълва работна/технологична документация

Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки

Компетентности

 

• Може да произвежда маргарин, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Резултат от учене

12.2

Участва в производството на майонеза
Знания Описва суровините за производство на майонеза и подготовката им

Изброява последователността на смесване на суровините

Описва начина на вземане на проби при различни етапи на технологичния процес

Познава устройството и принципа на действие на апаратите, машините и съоръженията за производство на майонеза

Дефинира технологията за производство и съхранение на майонеза

Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Назовава добрите производствени практики и добрите хигиенни практики

Умения

 

Подготвя суровините за производство на майонеза

Изпълнява рецептурата, като изработва майонезена паста и прибавя останалите суровини в определена последователност

Взема проби

Разчита технологични схеми

Работи с технологичното оборудване

Извършва технологичните операции при производство на майонеза

Работи с измервателни и лабораторни прибори

Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП

Попълва работна/технологична документация

Компетентности

 

• Може да произвежда майонеза, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Резултат от учене

12.3

Участва в процесите на разлагане на мазнини
Знания Описва начина за вземане на проби

Дефинира технологията за разлагане на мазнините на глицерин и мастни киселини

Умения

 

• Познава устройството и принципа на действие на автоклавите, апаратите и съоръженията

Дефинира основните изисквания за провеждане на технологичния процес и причините за нарушения на технологичния режим

Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Взема проби

Разчита технологични схеми

Работи с технологичното оборудване

Извършва технологичните операции при разлагане на мазнини

Работи с измервателни и лабораторни прибори

Попълва работна/технологична документация

Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

 

Работи дисциплинирано в екип в процесите на разлагане на мазнини, спазвайки ЗБУТ
 ЕРУ Производство на парфюмерийно-козметични продукти  
Резултат от учене

13.1

Участва в производството на домакински и тоалетни сапуни
Знания Дефинира начина за вземане на проби

Описва технологията за производство и съхранение на домакински и тоалетни сапуни

Описва добавките към сапуна и рецептурата

Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията за получаване на сапунена маса и обработката до домакински и тоалетен сапун

Знае изискванията на ДХП, ДПП и ЗБУТ

Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Умения

 

Взема проби

Разчита технологични схеми

Извършва технологичните операции при получаване на сапунена маса и обработката й до домакински и тоалетен сапун

Дозира добавките към сапуна съобразно рецептурата

Работи с технологичното оборудване

Работи с измервателните и лабораторните прибори

Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП

Компетентности

 

• Може да произвежда домакински и тоалетни сапуни, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Резултат от учене

13.2

Участва в производството на синтетични миещи и перилни средства
Знания Описва суровините за производство на синтетични миещи и перилни средства и техните свойства

Знае рецептурите на различните синтетични миещи и перилни средства

Описва начина на вземане на проби

Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори

Дефинира технологията за производство на синтетични миещи и перилни средства (прахообразни, течни, пастообразни)

Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики

Познава устройството и принципа на действие на апаратите, машините и съоръженията

Запознат е с технологичната документация

Умения

 

Подготвя суровините за производство на синтетични миещи и перилни средства

Изпълнява рецептури, добавя суровините в определена последователност

Взема проби

Разчита технологични схеми

Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП

Извършва технологичните процеси при производството на синтетични миещи и перилни средства

Работи с технологичното оборудване

Работи с измервателните и лабораторните прибори

Попълва технологичен дневник

Компетентности

 

Може да произвежда синтетични миещи и перилни средства, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Техническо чертане  
  Машинознание  
  Електротехника и електроника  
  Автоматизация на производството  
  Хигиена на храните и хранително законодателство  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Основи на технологията на хранителните продукти  
  Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост  
  Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост  
  Стокознание с химия на мазнините  
  Технология на специалността  
  Технологично обзавеждане на специалността  
  Микробиология  
  Технологичен контрол на производството  
  Технологично проектиране  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Професията  
  Специалността –  
  Организация и контрол на производството  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Техническа механика  
  Техническа механика теория  
  Техническа механика практика  
  Химия на храните  
  Химия на храните теория  
  Химия на храните практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!