Учебен План 5410201 Зърносъхранение, зърнопреработка и произ-во на фуражи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Производство на храни и напитки Код: 541
Професия Оператор в хранително-вкусовата   промишленост Код: 541020
Специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи“ Код: 5410201
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Зърнени суровини,

видове и свойства

1.2.Показатели за анализ

на състоянието на

зърнената маса

1.3.Технологични процеси

на обработка

2.1. Стандарти за различни

типове брашна

2.2.Млевни диаграми

2.3.Технологични процеси

2.4.Устройство и действие

на машините

3.1. Изискванията при

опаковане

3.2.Условията на

съхранение

3.3.Устройството на

машините

4.1. Видовете суровини

фуражи

4.2.Технологичните параметри на

суровините

4.3.Технологичните процеси

4.4.Устройството на

технологичното

оборудване

5.1. Технологичните

изисквания

5.2.Същността на

технологичните процеси

5.3.Устройство и действие

на технологичното

оборудване

6.1. Лична хигиена

6.2.Изисквания за хигиена

на работното място

6.3.Видове

дезинфекционни

средства и

използването им

6.4.Безопасна работа с

машини и съоръжения

Умения за: 1.1. Регулиране параметрите

на процесите

1.2.Избиране режими за

обработка

1.3.Работа с технологичното

оборудване

2.1. Обслужване на

машините

2.2.Регулиране на

технологичните процеси

3.1. Обслужване на машини

и съоръжения

4.1. Регулиране на

технологичните

параметри

4.2. Обслужване на машини

и съоръжения

5.1. Регулиране на

технологичните режими

5.2.Обслужване на машини

и инсталации

6.1. Спазване на лична

хигиена

6.2.Почистване,

дезинфекция и

дератизация на

оборудване и

производствени

помещения

6.3.Правилно и безопасно

обслужване на

технологичното

оборудване

6.4.Спазване изискванията

на нормативните

документи

Компетентности: 1. Приема и подготвя

зърнена маса за

смилане; изготвя млевни

смеси и извършва

млевни процеси

2. Отделя зародиш, грис

за консумация и

формира потоци брашна

3. Опакова, съхранява и

експедира готова

продукция

4. Приема, почиства,

раздробява и смила

суровини за производство на

фуражи

5. Дозира и смесва

компонентите

Гранулира и брикетира

комбинирани фуражи

6. Подготвя и поддържа

личната хигиена,

работното място и

технологичното

оборудване съгласно

здравословните и

безопасни условия на

труд и

санитарно-хигиенните

изисквания за

производство на

безвредни храни и

напитки

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Техническо чертане
Машинознание
Електротехника и електроника
Хигиена на храните и хранително законодателство
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Основи на технологията на хранителните продукти
Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост
Зърнени храни и съхранението им
Технология на специалността
Технологично обзавеждане на специалността
Микробиология
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Професията
Специалността –
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика
Химия на храните
Химия на храните теория
Химия на храните практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]