Учебен План 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Хранителни технологии Код:541
Професия Техник-технолог по качеството на храни и напитки Код:541060
Специалност Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки Код: 5410601
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва опасностите и оценява рисковете в зависимост от спецификата на технологичния процес

1.2.  Обяснява правилата за безопасност и реагира адекватно в случай на пожар или други възникнали злополуки

2.2.Знае мерките за предотвратяване на замърсяването на околната среда

3.1. Обяснява принципите на професионалната етика и ги прилага като модел на поведение

 

4.1.Знае организацията на труда във фирмата, системата за заплащане на труда и др.

5.1. Документира данните от входящия контрол

6.1. . Описва технологичната схема на производствения процес

6.2. Характеризира етапите на съответното производство и обяснява значението на всеки един от тях 6.3. Разчита термините и символите в технологичната документация на продукта

7.1. Описва използваното технологично оборудване –  предназначение, устройство и принцип на действие

8.1. Работи с база данни и с електронни таблици

8.2. Представя информация във вид на таблици, графики и диаграми

9.1. Обосновава предназначението и съдържанието на добрите производствени практики при производство на храни и напитки

10.1. . Обяснява принципите, структурата и процедурите на системата НАССР  10.2. Обяснява изискванията към системите за безопасност на храните, регламентирани с нормативните документи и стандарти – ISO 22000:2005, Закон за храните и др.

11.1. Познава принципите и същността на системите за осигуряване и управление на качеството при производството на храни и напитки 11.2. Познава изискванията на ISO 9001:2008 към системите за качество

12.1. Описва значението на технологичните измервания и последиците от отклоненията на параметрите върху качеството на крайния продукт

13.1. Обобщава резултатите от анализите и предлага действия при данни за отклонение от нормите и изискванията и информира ръководството

13.2. Разчита и изпълнява писмените инструкции за работа със специфично оборудване в лабораторията –  на български и чужд език

Умения за: 1.1. Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми в производството

1.2.  Контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

1.3.  Следи за правилното използване на личните предпазни средства от членовете на екипа, който ръководи

1.4.  Оказва долекарска помощ на пострадал

2.1. Контролира технологичните процеси по отношение на нормите за опазване на околната среда (води, почви, въздух)

2.2. Съблюдава спазването на националното и европейското екологично законодателство и работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда

2.3. Инициира прилагането на превантивни и коригиращи мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда

3.1. Осъществява ефективна комуникация в работния екип и с ръководството на фирмата

3.2. Координира работата на малка група хора, познавайки професионалните качества на всеки член на екипа

3.3. Използва съвременни ІCT за улесняване на комуникациите и организацията на работното място

3.4. Работи с компютърни конфигурации с бази данни, програми за изработка на електронни таблици, схеми и диаграми при съставяне на отчетите

4.1. Консултира членовете на екипа по отношение на организацията на труда във фирмата, системата за заплащане на труда и др.

4.2. Поема отговорност за спазване на изискванията за управление на качеството

4.3. Участва в планирането на обучение за повишаване квалификацията на персонала

5.1. Взема проби за лабораторен анализ, оценява качеството на суровините и материалите по органолептични, микробиологични, физико-химични показатели

5.2. Проверява документите от доставчика и съответствието им със стандартизационните норми 5.3. Периодично осъществява контрол на програмата за качество и безопасност на доставчика

6.1. Отчита, анализира и оценява стойностите на показателите за оперативен контрол на технологичните операции и процеси и интерпретира значението им за технологията на съответното производство

7.1. Контролира изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес

8.1. Ползва специализирани програмни продукти

9.1. Прилага нормативните документи, свързани с хранителната хигиена

9.2. Контролира изпълнението на програмите за мониторинг на контролни хигиенни показатели при производство на храни и напитки

9.3. Оценява правилното състояние и верността на записите при документиране на програмите за добри производствени практики

9.4. При отклонение в показателите и изискванията информира ръководителя и предприема действия според писмените инструкции

 

10.1. Установява опасностите от физичен, химичен и микробиологичен произход, анализира нивото на риска при възникването им

10.2. Оценява значението на критичните контролни точки и установените критични граници за безопасното осъществяване на производствената технология

10.3. Контролира програмите и процедурите за мониторинг на критичните контролни точки

10.4. При отклонение от допустимите нива на показателите в критичните контролни точки информира ръководството и предприема действия според писмените инструкции

10.5. Контролира състоянието и верността на записите при документиране на системата за безопасност

10.6. Архивира и съхранява записите за осъществяване идентификация и проследимост на продукта

11.1. Прилага вътрешнофирмената нормативна уредба

11.2. Контролира условията на производство и изпитва продукта в съответствие с плановете по качеството; следи за условията на съхранение на готовото изделие

11.3. Следи записите при документиране на системата за качество

11.4. Събира и обработва информация за удолетвореността на клиента, следи за поява на рекламации и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия

11.5. Контролира обозначенията на етикета на готовото изделие

12.1.  Идентифицира и наблюдава параметрите на производството (температура, налягане, вискозитет, маса, pH, обем и др.)

12.2. Следи периодичността на калибриране на уредите за контрол и измерване на качествени показатели

12.3. Контролира дейностите на екипа за спазване допустимите граници на параметрите на технологичния режим

13.1. Контролира стриктното спазване на техниките за вземане на проби и процедурите за тяхното съхранение и пренасяне до лабораториите

13.2. Спазва изискванията за достоверност на анализираната проба

13.3. Реагира адекватно при установяване на нарушения 13.4. Поема отговорност за спазване на процедурите и за окончателното оформяне на резултатите от лабораторните анализи

Компетентности: 1. Спазва правилата за безопасна работа в производството

2. Осъществява контрол на дейностите, свързани с опазване на околната среда

3. Организира и координира работата на група или екип

4. Прилага основните икономически принципи при управлението на фирма

5. Прилага критерии и показатели за подбор на суровини и материали и надеждност на доставчиците

6. Организира и контролира технологичния процес за производство на храни и напитки

7. Осъществява наблюдение на действието на технологичното оборудване

8. Систематизира, обобщава и архивира информация за производствения процес, като използва ИКТ

9. Контролира изпълнението на процедурите за добри производствени практики и документирането им

10. Контролира системата за мониторинг на критичните контролни точки при функциониране на НАССР –  план при производство на храни и напитки

11. Контролира процедурите за управление на системите за качество при производство на храни и напитки

12. Следи работата на контролните и измервателните уреди

13. Осъществява контрол на процедурите по вземане на проби и предоставянето им в лабораторията за анализ

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Техническо чертане
Машинознание
Електротехника и електроника
Автоматизация на производството
Хигиена на храните и хранително законодателство
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Основи на технологията на хранителните продукти
Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост
Технологии техника за производство на храни
Химия на храните
Микробиология на храните
Организация и методи на технологичен контрол
Безопасност на храните
Контрол и качеството на храни
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Професията
Технологии и техника за производство на храните
Микробиология на храните
Организация и методи на технологичен контрол
Безопасност на храните
Контрол и управление на качеството на храните
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика
Екология на работната среда
Екология на работната среда теория
Екология на работната среда практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]