Учебен План 5420302 Тъкачно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Производство на текстил,   облекло, обувки и кожени изделия Код: 542
Професия „Оператор в текстилното производство” Код:542030
Специалност Тъкачно производство Код:5420302
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Основни текстилни

суровини, техните

свойства и

приложението им;

1.2.Технологични

изисквания към

преждите за основа;

Технологична

последователност на

процесите за

подготовка на

основните нишки за

тъкане;

1.3.Цел и същност на

процесите;

1.4.Устройство и действие

на машините за

подготовка на

основните нишки;

1.5. Видове вдявки в

нищелките;

1.6.Възможни дефекти и

отпадъци, получавани

при всеки един от

процесите;

1.7.Производителност на

машините;

1.8.Видове сплитки;

Технологична

документация – видове,

приложения;

1.9.Технологични

карти – съдържание,

условни означения

2.2. Основни текстилни

суровини, техните

свойства и

приложението им;

2.3.Технологични

изисквания към

преждите за вътък;

2.4.Технологична

последователност на

процесите за

подготовка на

вътъчните нишки за

тъкане, цел и същност

на процесите;

2.5.Устройство и действие

на машините за

подготовка на

вътъчните нишки;

2.6.Възможни дефекти и

отпадъци, получавани

при всеки един от

процесите;

2.7.Производителност на

машините;

2.8.Технологична

документация – видове,

приложения;

2.9.Технологични

карти – съдържание,

условни означения.

3.1. Основни текстилни

суровини, техните

свойства и

приложението им;

3.2.Цел и същност на

процесите;

3.3.Предназначение и

класификация на

основни и спомагателни механизми;

3.4.Устройство и действие

на тъкачен стан;

Видове сплитки и

структура на тъканта;

3.5.Начини на вдяване;

Технологични

изисквания към тъканта;

3.6.Възможни дефекти,

причини за тяхното

възникване и отпадъци,

получавани при процеса

тъкане;

3.7.Производителност на

машините;

3.8.Технологична

документация – видове,

приложения;

3.9.Технологични

карти – съдържание,

условни означения и

т.н.

4.1. Основни текстилни

суровини, техните

свойства и

приложението им;

4.2.Видове дефекти във

външния вид на тъканта и влиянието им върху

качеството на

продукцията;

4.3.Допустими стандартни

отклонения на даден

показател.

5.1.Основни текстилни

суровини, техните

свойства и

приложението им;

5.2.Методи и условия на

изпитване;

5.3.Вземане и подготовка

на образците за

изпитване;

5.4. Технологични

изисквания към входящ

изходящ продукт на

всяка машина от

технологичния процес;

5.5.Видове сплитки и

начини на вдяване;

5.6.Видове дефекти във

външния вид на тъканта

влиянието им върху

качеството на

продукцията;

5.7.Допустими стандартни

отклонения на даден

показател.

6.1.Видове текстилни

суровини;

6.2.Качество на входящ и

изходящ продукт;

6.3.Стандартни изисквания

за складиране на

входяща и изходяща

продукция;

6.4.Необходими климатични

условия в складовите

помещения;

6.5. Технологична

последователност в

тъкачното

производство.

7.1.Здравословни и

безопасни условия на

труд в

професионалното

направление;

Видове лични и

колективни предпазни

средства и тяхното

приложение;

7.2.Видове средства за

обезопасяване на

работните места и

тяхното конкретно

приложение;

7.3.Възможности за

възникване на опасни ситуации и адекватно реагиране  при такива.

Умения за: 1.1. Обслужване на

машините за

подготовка на

основните нишки за

тъкане;

1.2.Разпознаване и

правилно съхранение

на преждите за

основа;

1.3.Качествено

извършване на

основните

манипулации

съобразно

технологичните

изисквания;

1.4.Организация на труда

и работното място;

1.5.Откриване и анализиране на

най-често срещаните

дефекти, причини за

възникване и

средства и начини за

тяхното намаляване и

отстраняване;

1.6.Разчитане на

технологична

документация.

2.1. Обслужване на

машините за

подготовка на

вътъчните нишки за

тъкане;

2.2.Разпознаване и

правилно съхранение

на преждите за вътък;

2.3.Качествено

извършване на

основните

манипулации

2.4. съобразно

технологичните

изисквания;

2.5.Организация на труда

и работното място;

2.6.Откриване и

анализиране на

най-често срещаните

дефекти, причини за

възникване и

средства и начини за

тяхното намаляване и

отстраняване;

2.7.Разчитане на

технологична

документация.

3.2. Обслужване на

тъкачния стан;

3.3.Качествено

извършване на

основните

манипулации

съобразно

технологичните

изисквания;

3.4. Работа със

специализиран

софтуер в

съответствие с

инструкциите на

производителя за

построяване на

тъкачна рисунка;

3.5.Разпознаване на

сплитка на дадена

мостра;

3.6.Организация на труда

работното място;

3.7.Откриване и

анализиране на

най-често срещаните

дефекти, причини за

възникване и

средства и начини за

тяхното намаляване и

отстраняване;

3.8.Разчитане на

технологична

документация.

4.1. Установяване на

дефектите върху

тъканта;

4.2.Анализиране на

най-често срещаните

дефекти, причини за възникване и средства и начини за

тяхното намаляване и

отстраняване;

4.3.Работа със стандарти

и тяхното спазване.

5.1. Опериране с уреди за

изпитване на материалите;

5.2.Изпитване и оценяване на проби от образците;

5.3.Анализиране на

резултатите и откриване на връзка между свойствата на

текстилните материали

технологичния процес;

5.4.Установяване на

дефектите върху тъканта;

5.5.Откриване и анализиране на

най-често срещаните

дефекти, причини за възникване и средства и начини за

тяхното намаляване и

отстраняване;

5.6.Ползване на

стандартизационна и

технико-технологична

документация.

6.1. Разпознаване на

Текстилните материали;

6.2.Подреждане на

материала по партиди

съобразно нормативните

изисквания;

6.3.Разопаковане и

проверка състоянието

на конфекционните единици;

6.4.Спазване на изискванията за

осъществяване на

вътрешнозаводския

транспорт при транспортиране на материала до машината за

зареждане.

7.2.Спазване правилата

за здравословни и

безопасни условия на

труд;

7.3.Поддържане на ред и

хигиена на работното

място;

7.4.Спазване правилата

за пожарна безопасност;

7.5.Оказване на

долекарска помощ;

7.6.Подбор и използване

на лични предпазни

средства;

7.7.Адекватно и своевременно реагиране при възникнали опасни ситуации.

Компетентности: 1. Управлява и

контролира

машините за подготовка

на

основните нишки за

тъкане.

2.  Управлява и

контролира

машините за подготовка

на

вътъчните нишки за

тъкане.

3. Управлява и

контролира

работата на тъкачния

стан.

4. Работи с машини за

окачествяване и

конфекциониране на

тъкани.

5. Извършва

производствен

(текущ) контрол на

произвежданата

продукция

на технологичния поток в

тъкачното производство.

6. Складира входящ и

изходящ продукт,

разопакова и зарежда

машините.

7. Изпълнява трудовите

дейности при спазване на

изискванията за

здравословни и безопасни

условия на труд.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Материалознание
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Процеси и машини в  тъкачното производство
Строеж на тъканите
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Процеси и машини в  тъкачното производство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Декоративно рисуване
Декоративно рисуване теория
Декоративно рисуване практика
Електротехника и електроника
Електротехника и електроника теория
Електротехника и електроника практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]