Учебен План 5421001 Обувно и кожено – галантерийно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ Код:542
Професия  Работник в обувно и кожено – галантерийно производство Код: 542100
Специалност Обувно и кожено – галантерийно производство Код: 5421001

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Транспортни

средства – видове,

приложение;

Организация на

производството в

кожено-галантерийно

предприятие;

Правила за работа с

вътрешнозаводски

транспорт.

2.1. Видове материали,

изискванията при

сортирането им,

предназначение,

мерни единици;

2.2.Съдържание на

разкройна карта и

асортимент.

3.1. Видове калъпи и

тяхната номерация;

Номерация на

детайли;

Комплектоване на

модел и на

производствена партида

4.1. Технологични

изисквания при

механична

дообработка на

готови обувни и

кожено-галантерийни

изделия.

5.1.Стандартизационни

изисквания за

опаковка и

маркировки на готови

обувни и

кожено-галантерийни

изделия;

5.2.Реквизити на етикета.

6.1. Правила за

здравословни и

безопасни условия на

труд.

Умения за: 1.1. Прилагане на

изискванията за

обслужване на

транспортните

средства.

2.1. Разчитане на планови

задания;

2.2.Комплектоване на

партиди;

2.3.Разпознаване на

основните материали.

3.1. Зареждане на

отделните участъци

съобразно

асортимента и

производствените

задания.

4.1. Почистване на

готовите изделия от

механични

замърсители;

Почистване с ПАВ и

миещи разтвори.

5.1. Опаковане и

етикетиране на

готови обувни и

кожено-галантерийни

изделия.

6.1. Поддържане на ред и

чистота на работното

място.

Компетентности: 1.  Извършва

товаро-разтоварни

дейности на основни и

спомагателни материали

и на готова продукция

в обувното и

кожено-галантерийното

производство.

2. Познава и сортира

основни материали и

зарежда кроялен

участък (по задание).

3. Комплектова и

транспортира скроени

детайли,

полуфабрикати по

участъци и работни

места (по задание).

4. Фасонира и почиства

обувни и

кожено-галантерийни

изделия.

5. Етикетира и опакова

готови обувни и

кожено-галантерийни

изделия.

6. Спазва нормативните

изисквания за

здравословни и

безопасни условия на

труд.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Техническо чертане
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Материалознание
Технология на обувна и кожено-галантерийна промишленост
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Технология на обувна и кожено-галантерийна промишленост
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Промишлена естетика
Промишлена естетика терия
Промишлена естетика практика
Електротехника и електроника
Електротехника и електроника теория
Електротехника и електроника практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]