Учебен План 5421201 Обущарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ Код:542
Професия Обущар Код: 542120
Специалност Обущарство Код: 5421201
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Основни и спомагателни

материали – видове,

свойства,

правила за разкрояване,

приложение;

1.2.Правила за работа с

лепила.

2.1. Предназначение,

общо устройство и

принцип на

действие на машините;

2.2.Правила за безопасна

работа с машините.

3.1. Видове ръчни

инструменти и

тяхното приложение по

предназначение.

4.1. Технологични и

качествени

изисквания при

изпълнение на

репаратурните и

финишните

операции;

4.2.Общо устройство и

предназначение на

инструментите;

4.3.Видове материали;

4.4.Правила за безопасна

работа

със средствата за

дообработка.

5.1. Изисквания за правилна

организация на работното

място;

5.2.Изисквания за

здравословни и безопасни

условия на труд;

5.3.Видове лични предпазни

средства и тяхното

предназначение.

Умения за: 1.1. Разпознаване и използване на

основни и помощни материали

според тяхното

предназначение.

2.1. Работа с основните видове

машини;

2.2.Извършване на елементарни

регулировки на основните

типове машини;

2.3.Спазване на инструкциите за работа с машините.

3.1. Работа с ръчни инструменти и

приспособления;

3.2.Мазане и монтиране на детайли;

3.3.Ръчни шевове;

3.4.Коване;

3.5.Комплектоване на детайли;

3.6.Нагряване и фиксиране на

форми.

4.1. Работа с основните машини,

приспособления и средства за

извършване на ремонтните и

довършителните операции.

5.1. Организиране на работното

място според изискванията на

ЗБУТ;

5.2.Ползване на лични предпазни

средства.

Компетентности: 1. Подбира основни и

помощни

материали според

предназначението на

обувните

изделия.

2. Обслужва основни

видове

машини и съоръжения за

репаратура.

3. Извършва основни

ръчни

операции.

4. Извършва репаратурни

и

довършителни операции

по

лицевата и ходилната част

на

обувката.

5. Спазва изискванията за

здравословни и безопасни

условия на труд.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Материалознание
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Технология на специалността
Машини  в обувното производство
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Технология на специалността – обувното производство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Декоративно рисуване
Декоративно рисуване теория
Декоративно рисуване практика
Електротехника и електроника
Електротехника и електроника теория
Електротехника и електроника практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]