Учебен План 5430107 Производство на врати и прозорци

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1” ООД, ГР. СОФИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Производство на изделия от дървесина Код: 543
Професия Техник – технолог в дървообработването Код:543010
Специалност Производство на врати и прозорци Код:5430107
Степен на професионална квалификация трета  
Ниво по НКР: 4  
Продължителност на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове 960 ч.
от които:
брой часове по теория: 470.
брой часове по практика: 490.
Форма на обучение дневна
Организационна форма квалификационен курс
Входящо минимално образователно равнище придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование

 

 

 

 

 

 

 

 

. Нормативни основания

Настоящият примерен учебен план и учебните програми по отделните предмети/модули от него са разработени:

      на основание чл.13г от ЗПОО и чл. 13д, ал. 4 от ЗПОО;

      в съответствие с: чл. 27, ал. 2, 4, 5 и 6; чл. 28, чл. 28а, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2; чл.28б, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2; чл. 28в, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2; чл. 29 от ЗПОО;

      В съответствие с държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването , приет с Наредба №  13 от 8 февруари 2019 г., издадена от МОН;

      В съответствие с рамкови програми Б (чл.9, чл. 12, т. 1, буква „а“ от ЗПОО).

II. Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ 1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1:

 

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея работни задачи

Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

• Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности

 

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене

1.3:

 

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Описва основните рискови и аварийни ситуации

Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

 

Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените в предприятието вътрешни правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2 Икономика  
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Презентира добри практики за управление на бизнеса
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2:

 

Познава характеристиките на дейността в предприятие
Знания Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

 

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
Компетентности

 

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на предприятието
ЕРУ 3 Предприемачество  
Резултат от учене

3.1:

 

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Знае видовете предприемачески умения

Умения

 

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието
Компетентности

 

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на процеса на работа
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

3.3:

Участва в разработването на бизнес план
Знания • Познава основните елементи, изисквания и етапи при

разработване на бизнес план • Знае факторите на обкръжаващата

Умения

 

• Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
Компетентности • В екип разработва проект на бизнес план
ЕРУ 4 Организация на работния процес  
Резултат от учене

4.1:

Организира работния процес
Знания • Познава структурата и организацията на работната среда

Познава методи за нормиране на работния процес

Познава нормативните документи, свързани с професията

Познава планирането на ресурси, свързани с процеса на работа

Умения

 

Планира процеса на работа

Съставя график на работните задачи

Спазва нормативните изисквания, свързани с професията

Компетентности

 

Ефективно организира изпълнението на работните задачи

Предлага и мотивира необходимостта от промени в организацията на работата

Резултат от учене

4.2.

Поема отговорност за качеството на работата си
Знания Познава видовете дейности в процеса на работа

Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

Познава начините за организация на дейностите в процеса на работа

Умения

 

Спазва етичните норми на поведение

Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

 

• Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда
ЕРУ 5 Комуникация и чужд език  
Резултат от учене

5.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с работния екип
Компетентности Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

5.2:

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Познава етичните норми на комуникацията

Познава правилата за вербална и невербална комуникация

Познава тактиките на поведение на конфликтите

Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

 

Разпознава и избягва конфликтни ситуации

Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

 

• Осъществява ефективна бизнес комуникация
Резултат от учене

5.3:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори

Компетентности • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 6

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

 
Резултат от учене

6.1:

Обработва информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

Познава употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й

Познава същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация

Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Познава различни доставчици на облачни услуги

Познава специализирани софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Използва облачни услуги за съхранение на информация

Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Използва софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели

Компетентности

 

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

6.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

Използва електронен подпис за авторизация

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

 

Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира и оформя създадено цифрово съдържание

Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

 

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

6.4

Осигурява защита на електронната среда
Знания Познава рисковете за сигурността при работа онлайн

Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

Защитава файлове с криптиране или с пароли

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

• Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

 

Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на казуси

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
ЕРУ 7

Избира необходимите по количество и качество суровини, материали и инструменти

 
Резултат от учене

7.1:

 

Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти
Знания Описва видовете суровини, материали и инструменти

Класифицира видовете суровини, материали и инструменти

Изброява изискванията към суровините, материалите и инструментите

Умения

 

Подготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти

Сортира материалите по вид, размери и качество

Компетентности

 

• Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация за производството на изделия от дървесина
Резултат от учене

7.2:

Подбира необходимите суровини, материали и инструменти
Знания Описва изискванията към основните и спомагателните материали

Обяснява характерните особености на използваните суровини,

материали и инструменти

• Изброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали

Умения

 

• Извършва подбор на суровини, материали и инструменти
Компетентности

 

• Самостоятелно и коректно подбира суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация и стандартите за транспортиране и съхранение на суровините и материалите
ЕРУ 8 Работи с ръчни инструменти  
Резултат от учене

8.1:

Подбира необходимите ръчни инструменти за работа
Знания Описва видовете ръчни инструменти и предназначението им

Разпознава ръчните инструменти

Класифицира ръчните инструменти и приспособления

Умения

 

• Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности
Компетентности

 

• Извършва подбор на ръчни инструменти целесъобразно с оглед на конкретната работна задача
Резултат от учене

8.2:

 

Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни инструменти и приспособления
Знания • Обяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления
Умения

 

Извършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа

Определя конкретните инструменти и приспособления съобразно операцията

Компетентности

 

• В състояние е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и приспособления за работа
Резултат от учене

8.3:

 

Извършва основни, монтажни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления
Знания Изброява ръчните инструменти за извършване на основни операции

Обяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни работи

Назовава ръчни инструменти за довършителни работи

Умения

 

• Умее да използва ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи
Компетентности

 

Решава самостоятелно възникнали проблеми при извършване на монтаж

В състояние е прецизно и безопасно да извърши необходимите монтажни и довършителни работи

ЕРУ 9

Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологичната документация

 
Резултат от учене

9.1:

Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността й
Знания Познава видовете влажност на дървесината

Познава видовете сушилни машини и средства за хидротермично обработване на дървесината

Пояснява значението на влажността за засъхването и набъбването на дървесината

Обяснява методите за сушене на дървесината

Умения

 

Измерва влажността на дървесината

Прилага различни методи за сушене

Компетентности

 

Показва прецизност при определяне на влажността на дървесината

Преценява методите за сушене на дървесината съгласно изискванията на технологичната документация

Резултат от учене

9.2:

 

Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване
Знания Познава видове шаблони и начини за съставяне на рационални диспозиции за ефективно използване на материалите

Познава видовете рязане

Обяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина

Описва схемите на разкрояване на дървесни материали

Знае устройството и принципа на действие на дървообработващи

машини за разкрояване

• Описва подготовката на машините за разкрояване

Умения

 

• Разкроява дървесина и дървесни материали
Компетентности

 

• Разработва и прилага самостоятелно различни схеми за разкрояване на дървесина и на дървесни материали съобразно спецификите на работната задача
Резултат от учене

9.3:

 

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване
Знания Обяснява същността на процеса надлъжно фрезоване

Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване

Описва подготовката на режещите инструменти

Умения

 

Работи с машини за надлъжно фрезоване

Формира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус

Компетентности

 

Настройва правилно за работа машини за надлъжно фрезоване съобразно спецификите на работната задача

Обработва прецизно дървесина на машини за надлъжно фрезоване

Резултат от учене

9.4:

 

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
Знания Описва видовете профили

Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини

Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини

Знае устройството и принципа на действие на струг

Изброява режещите инструменти за профилиране

Описва подготовката за работа на машините за профилиране

Обяснява подготовката за работа на струг

Умения

 

Настройва за работа фрезови машини

Настройва за работа шипорез

Настройва за работа струг

Компетентности

 

• Изпълнява операции за профилиране и струговане, като спазва изискванията за точност и качество
ЕРУ 10 Съставя и разчита технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали  
Резултат от учене

10.1:

Разчита конструкторска и технологична документация
Знания Възпроизвежда съдържанието на конструкторската и технологичната документация

Знае видовете графични изображения – чертежи, схеми

Обяснява условните обозначения

Познава основните машинни елементи

Умения

 

Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)

Използва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)

Ползва информация от специализирана каталожна и справочна

литература

• Намира информация в конструктивна и технологична документация

Компетентности

 

• Работи самостоятелно със справочна, каталожна литература, конструктивна и технологична документация и нормативни документи
Резултат от учене

10.2:

 

Разработва конструкторска и технологична документация, включително и чрез софтуерни продукти
Знания Обяснява начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и чертежи с неголяма сложност

Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете конструкторска и технологична документация, включително съпътстващи производството

Умения

 

Прилага техниките за изработване на конструкторска и технологична документация, като намира информация от хартиен или електронен носител

Създава конструкторска и технологична документация

Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от дървесина и дървесни материали

Спазва изискванията за конструиране и проектиране на мебели и изделия от дървесина и дървесни материали

Ползва различни софтуерни продукти в своята работа

Компетентности

 

Самостоятелно разработва конструктивно и технологично оправдан и икономически обоснован метод за създаване на техническа документация, като прилага различните техники за изработването й, включително и чрез софтуерни продукти

Проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от дървесина и дървесни материали съгласно действащите нормативни изисквания

Резултат от учене

10.3:

Обработва конструкторска и технологична документация
Знания Познава различните документи, съпътстващи производството

Изрежда последователността на обработване на техническата документация

Умения

 

Попълва текущи документи

Съставя отчетна документация

Компетентности

 

Прави сравнения и изготвя анализи и прогнози за конкретна ситуация

Обработва прецизно конструкторска и технологична документация

ЕРУ 11 Осъществява контрол  
Резултат от учене

11.1:

Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
Знания Изброява технически документи

Описва видовете материали и заготовки

Посочва необходимите машини и инструменти

Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на

труд

Умения

 

Използва техническа документация на хартиен и електронен носител

Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.)

Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература

Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали и суровини

• Контролира използването на оборудването

Компетентности

 

• Стриктно контролира използването и разпределянето на материали,суровини, енергия и оборудване,спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене

11.2:

Осъществява контрол на изработените изделия на всеки етап от производството
Знания Изброява различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в производството на мебели, изделия от дървесина и дървесни материали

Познава нормативните документи

Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици

Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на

труд

Умения

 

Контролира точността на изработените детайли и модули и готови изделия

Подбира измервателните инструменти

Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация

Попълва отчетна документация

Компетентности

 

Анализира отклоненията от изискванията в конструкторската и технологичната документация и посочва начините за корекция

Осъществява прецизно контрол на измерени величини и параметри на детайли и сглобени единици, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене

11.3:

 

Следи спазването на технологичната дисциплина при производството на изделия от дървесина и дървесни материали
Знания Познава нормативните документи за упражняване на дейността

Обяснява принципите на действие на машините, уредите и съоръженията

Познава измервателната апаратура

Обяснява последователността на дейностите в производствения процес

Умения

 

Спазва трудовата дисциплина

Работи с техническа документация

Използва измервателна техника

Анализира измерените величини

Попълва отчетна документация

Компетентности

 

Способен е да следи за спазването на технологичната дисциплина в съответствие с нормативните предписания, съблюдавайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 12

Производство и ремонт на врати и прозорци от дървесина

 
Резултат от учене

12.1:

Произвежда врати от дървесина и дървесни материали
Знания Познава дървесината и дървесните материали, използвани за производството на врати

Класифицира видовете врати по форма, конструкция и местоположение

Изброява основните съставни части на вратите

Знае основните съединения за събиране на рамки и каси

Познава обкова за вратите, начините за закачване, плъзгане и заключване на вратите

Изброява основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова

Обяснява състава на защитните покрития, начините, инструментите и машините за формирането им

Описва методите и средствата за опаковане, съхраняване, транспортиране и монтаж на различните видове врати

Умения

 

Подбира инструменти и настройва машините за надлъжно и напречно профилиране на детайлите и агрегатите

Изработва отворите за монтаж на обкова и заключващите устройства

Лепи дървесина и прилага различни режими за облицоване на крилата на вратите (мебелни плочи) с фурнир и ламинати в преси

Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни филмови покрития върху крилата

Остъклява крила на врати

Монтира заключващите устройства и механизми

Разчита конструктивна документация на видовете врати

Извършва монтаж на врати

Ремонтира врати

Компетентности

 

Разпознава и използва масивна дървесина и дървесни материали, използвани за производство на врати, в съответствие с изискванията на проектната документация

Спазва стриктно технологичната последователност и процесите за производството на различните видове врати

Резултат от учене

12.2:

Произвежда прозорци, жалузи и капаци за прозорци от дървесина
Знания Познава масивна и слепена дървесина, използвани за производството на прозорци, жалузи и капаци за прозорци

Класифицира видовете прозорци по форма и конструкция

Изброява основните съставни части на прозорците

Знае основните съединения за събиране на рамки и каси

Познава лепилата за прозорци

Познава обкова за прозорците, както и начините за закачване, плъзгане и заключване на прозорците

Изрежда основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова

Изрежда основните машини и инструменти за изработване на жалузи и капаци за прозорци

Познава състави за формиране на защитни декоративни покрития върху елементи и агрегати на прозорци, витрини, жалузи и капаци за прозорци

Изброява начините, инструментите и машините за формирането на защитно-декоративни покрития

Умения

 

Разчита конструктивна документация на различни видове прозорци, жалузи и капаци за прозорци

Подбира инструменти, настройва и работи с машини за надлъжно и напречно разкрояване и профилиране на детайли и агрегати

Изработва отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства и механизми

Настройва и работи с машини за точно окрайчване и външно профилиране на рамки за крила

Подбира инструменти, настройва и работи с машини за изработване на отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства и механизми

Настройва и работи с машини за точно шлайфане по дебелина (калиброване) на рамки за крила на прозорци

Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни филмови покрития върху съставните части на прозорци (крила, носещи рамки, каси)

Остъклява крила и рамки на прозорци и витрини

Монтира заключващи устройства и механизми

Монтира прозорци, жалузи и капаци за прозорци

Ремонтира прозорци, жалузи и капаци за прозорци

Компетентности

 

Лепи дървесина и събира крила, носещи рамки и каси в подходящи преси, като съблюдава режимите за втвърдяване на лепилния филм

Разпознава и употребява правилно масивна и слепена дървесина, използвана за производство на прозорци, витрини, жалузи и капаци за прозорци в съответствие с изискванията на проектната документация

Спазва точно технологичната последователност и процесите за производството на различните видове прозорци, жалузи и капаци за прозорци

 

III. Завършване и удостоверяване на професионалното обучение по рамкови програми „Б“

  1. Началното професионално обучение с придобиване на трета степен на ПК завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, съгл. чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗПОО;
  2. Държавният изпит по теория и практика на професията се провежда по национална изпитна програма в съответствие с държавния образователен стандарт/държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията и съгл. чл. 34 и чл. 36 от ЗПОО;
  3. Придобитата трета степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация номенклатурен № 3-54, съгл. т. 19 от приложение № 4 към чл. 31 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 5, т. 1 от Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години. Съдържанието на документа е съгласно определеното в ДОС за информацията и документите (Наредба № 8 от 11.08.2016 г.);
  4. Свидетелството за професионална квалификация се подпечатва с обикновен собствен кръгъл син печат, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години.

IV. Пояснителни бележки

1. Удостоверяването на завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионална квалификация се извършва с Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен № 3-37, съгл. т. 18 от приложение 4 към чл. 31 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 5, т. 2 от Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години. Съдържанието на документа е съгласно определеното в ДОС за информацията и документите (Наредба № 8 от 11.08.2016 г.);

2. Изпитът за придобиване на квалификация по част от професията, както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провежда като писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика, определени от Центъра и утвърдени от директора на обучаващата институция, съгл. чл. 37 от ЗПОО.

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,

ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

 

 

 

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

 

Брой учебни часове

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8
2. Икономика 8
3. Предприемачество 8
Общ брой учебни часове за раздел А1 24
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1. Чужд език по професията – английски език 16
2. Информационни и комуникационни технологии 16
3. Материалознание и сушене на дървесината 16
4 Конструктивно знание и чертане 16
  Общ брой на учебните часове за раздел А2 64
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1. Технологии и машини  за производство на дограма 120
2. Конструиране на дограма 104
3 Стилознание 16
4 Проектиране на мебели и интериор 64
5 Настройка и поддържане на машини и инструменти 24
6 Хидротермична обработка на дървесината 24
  Общ брой на учебните часове за раздел А3 352
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение

 за раздел А2 + раздел А3

416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1. Дървообработване 128
  Общ брой на учебните часове за раздел А2 128
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1. Производство на дограма 224
  Производствена практика 108
Общ брой на учебните часове за раздел А3 332
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3 460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А3 52.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А 900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1. Защита и модифициране на дървесината 60
1.1. Защита и модифициране на дървесината – теория 30
1.2 Защита и модифициране на дървесината- практика 30
2 Моделчество и дървостругарство 60
2.1 Моделчество и дървостругарство – теория 30
2.2 Моделчество и дървостругарство- практика 30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б 60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б 960

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]