Учебен План 5430209 Производство на дървени детски играчки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло Код:543
Професия Оператор в дървообработването Код:543020
Специалност Производство на дървени детски играчки Код:5430209
Степен на професионална квалификация втора  

 

II. Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ1  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1

 

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност

Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

 

Прилага необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене

1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност

Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност

Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

• Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности

 

• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене

1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Знае основните рискови и аварийни ситуации

Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации

Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава нормативната уредба, регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Спазва правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност

Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Умее да работи с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и с пожарни кранове

Компетентности

 

Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария и реагира адекватно

Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с установените документи за създаване на организация за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на обектите

ЕРУ 2

Икономика

 
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2:

Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие
Знания Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Дефинира основни икономически понятия

Умения

 

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
Компетентности

 

Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие
ЕРУ 3

Предприемачество

 
Резултат от учене

3.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Познава видовете предприемачески умения

Умения

 

• Информира се за добри практики за успешно управление на предприятие
Компетентности

 

• Информира управителя на фирмата за добри практики в областта на предприемачеството
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
ЕРУ 4

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

 
Резултат от учене

4-1:

Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет

Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация

Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

 

Използва електронна поща

Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове онлайн

Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Умения

 

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
ЕРУ 5

Организиране на работния процес

 
Резултат от учене

5.1:

Подготовка на работното място
Знания Познава правилата за работа на работното място

Описва технологията на работа

Познава видовете инструктаж

Умения

 

Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност

Спазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

 

• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ във фирмата/предприятието
Резултат от учене

5.2:

Организация на работното място
Знания • Познава правилата за рационална организация на работното място
Умения

 

Работи по схема, като спазва ЗБУТ

Открива грешки от технологичен характер

При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно лице

Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности

 

Изпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за качество

Способен е да отстранява грешки от технологичен характер

ЕРУ 6 Комуникация и чужд език  
Резултат от учене

6.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, съобразно работния протокол

Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

6.2:

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Познава етичните норми на комуникацията

Познава правилата за вербална и невербална комуникация

Познава ефективното поведение при конфликти

Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

 

Разпознава и избягва конфликтни ситуации

Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Води делова комуникация – писмена и устна

Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

 

Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на предлаганите услуги

Разбира и уважава изискванията на клиентите, като същевременно защитава интересите на организацията

Резултат от учене

6.3:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава основната професионална терминология на чужд език
Умения

 

Чете и разбира кратки, общодостъпно написани текстове на чужд език на професионална тематика (напр. общи технически инструкции и др.)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява успешна комуникация по познати професионални теми, изискваща несложен обмен на информация
ЕРУ 7

Избира необходимите по количество и качество суровини, материали и инструменти

 
Резултат от учене

7.1:

Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация за производството на изделия от дървесина
Знания Описва видовете суровини, материали и инструменти

Класифицира видовете суровини, материали и инструменти

Познава изискванията към суровините, материалите и инструментите

Умения

 

Подготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти

Сортира материалите по вид, размери и качество

Компетентности

 

• Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно конструкторската и технологична документация за производството на изделия от дървесина
Резултат от учене

7.2:

Подбира необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация и стандартите за транспортиране и съхранение на суровините и материалите
Знания Описва изискванията към основните и спомагателните материали

Обяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти

Изброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали

Умения

 

Преценява необходимостта от използването на суровини, материали и инструменти

Извършва подбор на суровини, материали и инструменти

Компетентности

 

• Самостоятелно и коректно подбира суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологична документация
ЕРУ 8

Работи с ръчни инструменти

 
Резултат от учене

8.1:

Подбира необходимите ръчни инструменти за работа
Знания Описва видовете ръчни инструменти и предназначението им

Разпознава ръчните инструменти

Класифицира ръчните инструменти и приспособления

Умения

 

• Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности
Компетентности

 

• Извършва подбор на ръчни инструменти целесъобразно с оглед на конкретната работна задача
Резултат от учене

8.2:

Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни инструменти и приспособления
Знания Обяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления

Определя конкретните инструменти и приспособления съобразно операцията

Умения

 

• Извършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа
Компетентности

 

• В състояние е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и приспособления за работа
Резултат от учене

8.3:

Извършва основни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления
Знания • Изброява ръчните инструменти за извършване на основни

операции

Обяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни работи

Назовава ръчни инструменти за довършителни работи

Умения

 

• Умее да работи с ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи
Компетентности

 

Решава самостоятелно възникнали проблеми при извършване на монтаж

В състояние е прецизно и безопасно да извърши необходимите монтажни и довършителни работи

ЕРУ 9

Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологичната документация

 
Резултат от учене

9.1:

Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността и
Знания Познава видовете влажност на дървесината

Разбира значението на влажността за съсъхването и набъбването на дървесината

Обяснява методите за сушене на дървесината

Умения

 

Измерва влажността на дървесината

Прилага различни методи за сушене

Компетентности

 

Показва прецизност при определяне на влажността на дървесината

Преценява методите за сушене на дървесината съгласно изискванията на технологичната документация

Резултат от учене

9.2:

Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване
Знания Познава видовете рязане

Обяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина

Описва схемите на разкрояване на дървесни материали

Знае устройството и принципа на действие на дървообработващи машини за разкрояване

Описва подготовката на машините за разкрояване

Умения

 

• Разкроява дървесина и дървесни материали
Компетентности

 

• Разработва и прилага самостоятелно различни схеми за разкрояване на дървесина и на дървесни материали съобразно работната задача
Резултат от учене

9.3:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване
Знания Описва същността на процеса надлъжно фрезован

Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване

Обяснява подготовката на режещите инструменти

Умения

 

Работи с машини за надлъжно фрезоване

Формира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус

Компетентности

 

Настройва правилно за работа машини за надлъжно фрезоване

Обработва прецизно дървесина на машини за надлъжно фрезоване

Резултат от учене

9.4:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
Знания Описва видовете профили

Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини

Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини

Знае устройството и принципа на действие на струг

Изброява режещите инструменти за профилиране

Описва подготовката за работа на машините за профилиране

Обяснява подготовката за работа на струг

Умения

 

Настройва за работа фрезови машини

Настройва за работа шипорез

Настройва за работа струг

Компетентности

 

• Изпълнява операции за профилиране и струговане, като спазва изискванията за точност и качество
ЕРУ 10

Подбира и подготвя основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки

 
Резултат от учене

10.1:

Посочва и прилага изискванията за подбор на основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Знания • Обяснява изискванията за подбор на основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Умения

 

• Използва екологични основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Компетентности

 

• Маркира правилно и се съобразява с основните опасности за децата при игра с дървени детски играчки
Резултат от учене

10.2:

Посочва изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Знания • Изрежда изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Умения

 

• Разграничава изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Компетентности

 

• Прилага правилно и отговорно изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
ЕРУ 11

Произвежда дървени детски играчки

 
Резултат от учене

11.1:

Изброява видовете детски играчки и изискванията към техния дизайн
Знания Изброява видовете детски играчки

Класифицира видовете детски играчки

Обяснява изискванията към дизайна на детските играчки

Умения

 

• Спазва изискванията към различни видове детски играчки
Компетентности

 

• Прилага правилно и отговорно изискванията към дизайна на детските играчки
Резултат от учене

11.2:

Описва конструктивните елементи и механизми на дървените детски играчки и тяхното подвижно и неподвижно съединяване
Знания Обяснява конструктивните елементи на дървените детски играчки

Описва механизмите на дървените детски играчки.

Познава подвижното и неподвижното съединяване на дървените детски играчки

Умения

 

Разпознава конструктивните елементи на дървените детски играчки

Създава подвижно и неподвижно съединяване на дървените детски играчки

Компетентности

 

• Прилага правилно и отговорно конструктивните елементи и механизми на дървените детски играчки
Резултат от учене

11.3:

Обяснява и изработва конструктивни съединения на дървени детски играчки
Знания • Познава конструктивните съединения на дървени детски играчки
Умения

 

• Прилага конструктивни съединения на дървени детски играчки
Компетентности

 

• Изработва правилно и отговорно конструктивни съединения на дървени детски играчки
Резултат от учене

11.4:

Описва и спазва в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки
Знания Определя в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки

Познава инструментите и приспособленията за производство

Умения

 

• Приоритизира технологичните операции за производство на дървени детски играчки
Компетентности

 

• Прилага правилно в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки
Резултат от учене

11.5:

Изброява материали, методи, машини и съоръжения за повърхностна обработка на дървени детски играчки
Знания Изрежда материалите и методите за повърхностна обработка на дървени детски играчки

Изброява машините и съоръженията за повърхностна обработка на дървени детски играчки

Умения

 

Прилага материалите и методите за повърхностна обработка на дървени детски играчки

Използва машините и съоръженията за повърхностна обработка на дървени детски играчки

Компетентности

 

• Правилно и отговорно борави с подходящи материали, методи, машини и съоръжения за повърхностна обработка на дървени детски играчки
Резултат от учене

11.6:

Описва начините за сглобяване и опаковане на дървени детски играчки
Знания Познава начините за сглобяване на дървени детски играчки

Обяснява начините за опаковане на дървени детски играчки

Описва видовете опаковки

Умения

 

Сглобява дървени детски играчки

Опакова дървени детски играчки

Компетентности

 

• Правилно и отговорно прилага начините за сглобяване и опаковане на дървени детски играчки

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Материалознание и сушене на дървесината  
  Конструктивно знание и чертане  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Технологии и машини в мебелното производство  
  Конструиране на мебели  
  Стилознание  
  Проектиране и дизайн на детски играчки  
  Конструиране на детски играчки  
  Технологии за производство на детски играчки  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Дървообработване  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Мебелно производство  
  Производство на детски играчки  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Обработка на дървесината с ръчни инструменти  
  Обработка на дървесината с ръчни инструменти теория  
  Обработка на дървесината с ръчни инструменти практика  
  Защита и модифициране на дървесината  
  Защита и модифициране на дървесината теория  
  Защита и модифициране на дървесината практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]