Учебен План 5430906 Производство на мебели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД, ГР. СОФИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло Код: 543
Професия Работник в дървообработването Код: 543090
Специалност Производство на мебели Код: 5430906
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва възможните вредни въздействия в работната среда

1.2. Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци

1.1.Формулира въпроси

 

3.1. Познава трудовоправните отношения в производственото звено на предприятието

4.1. Описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина

5.1. Разпознава и използва масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали

5.2. Спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

6.1.Познава основните процеси в производството на мебели и други изделия от дървесина

7.1. Извършва измерване и проверка на размерите на обработените детайли и агрегати

 

8.1. Опакова детайли, агрегати и готови изделия

Умения за: 1.1. Спазва и прилага правилата и инструкциите за безопасна работа

1.2. Не замърсява с работата си околната среда

1.3. Спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място

1.4. Предприема действия за гасене на пожар

2.1. Умее да формулира въпроси

2.2. Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа 2.3. Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача

2.4. Прави отчет за извършената работа

3.1. Разбира договорните отношения между работодател и работник

3.2. Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си

4.1. Разчита условните знаци и означения в работни чертежи и планове

5.1. Подрежда фасонирана дървесина на фигури за изкуствено сушене в камери

5.2. Подпомага или извършва първично разкрояване на дървесина и плочи

5.3. Обработва дървесина с ръчни инструменти и извършва ръчно шлифоване

6.1. Извършва спомагателни дейности с дървообработващи машини, с механизирани и с ръчни инструменти

6.2. Извършва спомагателни дейности при облицоване на плочи с фурнир или с фолио 6.3. Подава за обработване, поема и подрежда обработените детайли от масивна дървесина и плочи

6.4.. Извършва транспортиране на обработените материали до машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес

6.5. Извършва сглобяване на несложни агрегати

6.6. Извършва монтаж на обков

7.1. Подпомага или извършва самостоятелно предварителен монтаж и демонтаж на готово изделие

8.1.. Подпомага товаро-разтоварни дейности на готовите изделия

8.3. Укрепва товарите върху превозното средство

Компетентности: 1. Описва и прилага основните правила за здравословен и безопасен труд на работното място

2. Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип

3. Дефинира правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда

4. Умее да разчита технологична документация

5. Изпълнява операции по разпознаване, обработване с ръчни инструменти и разкрояване на фасонирана дървесина и на дървесни материали (плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна, шперплат)

6. Изпълнява операции по сглобяване и събиране на несложни мебелни агрегати от масивна дървесина

7.  Извършва проверка на обработените детайли и агрегати и ги опакова

8. Изпълнява операции по опаковане, товарене, укрепване, транспортиране и разтоварване на обработените изделия

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Материалознание и сушене ва дървесината
Конструктивно знание и чертане
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Технологии и машини в мебелното производство
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Дървообработване
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Мебелно производство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Обработка на дървесината с ръчни инструменти
Обработка на дървесината с ръчни инструменти теория
Обработка на дървесината с ръчни инструменти практика
Защита и модифициране на дървесината
Защита и модифициране на дървесината теория
Защита и модифициране на дървесината практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]