Учебен План 5820101 Строителство и архитектура

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Професионално направление Строителство Код: 582
Професия Строителен техник Код: 582010
Специалност Строителство и архитектура Код: 5820101
Степен на професионална квалификация трета  

Очаквани резултати от обучението:

ЕРУ1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1:

 

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

Прилага мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда
Знания Познава разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

• Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности

 

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене

1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Описва основните рискови и аварийни ситуации

Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

 

Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/ или авария, в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2

Икономика

 
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2:

Познава характеристиките на дейността в строителна фирма
Знания Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Познава начини на ценообразуване на строителна дейност

Описва доставно-складови разходи

Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

 

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
Компетентности

 

Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
ЕРУ 3

Предприемачество

 
Резултат от учене

3.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Знае видовете предприемачески умения

Познава етапите на управление на строителна дейност и подчинеността на структурите

Умения

 

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
Компетентности

 

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

3.3:

Участва в разработването на бизнес план
Знания Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
Компетентности

 

• В екип разработва проект на бизнес план
ЕРУ 4

Комуникация и чужд език

 
Резултат от учене

4.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

4.2:

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Познава етичните норми на комуникацията

Познава правилата за вербална и невербална комуникация

Познава тактиките на поведение на конфликтите

Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

 

Разпознава и избягва конфликтни ситуации

Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

 

• Осъществява ефективна бизнес комуникация
Резултат от учене

4.3:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 5

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

 
Резултат от учене

5.1:

Обработва информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

Познава употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начините за оценка на надеждността й

Познава същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация

Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Използва облачни услуги за съхранение на информация

Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

Използва електронен подпис за авторизация

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

 

Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира и оформя създадено цифрово съдържание

Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

5.4:

Осигурява защита на електронната среда
Знания Познава рисковете за сигурността при работа онлайн

Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

Защитава файлове с криптиране или с пароли

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

• Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

 

Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
ЕРУ 6

Планира и организира работния процес

 
Резултат от учене

6.1:

Организира работния процес
Знания Познава структурата на предприятието/фирмата

Изброява методи за нормиране на работния процес

Познава нормативните документи, свързани с професията

Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

 

Планира работния процес

Съставя график на работните задачи

Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

 

Ефективно организира работния процес

Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Резултат от учене

6.2:

Разпределя трудовите дейности в работния процес
Знания Познава видовете трудови дейности

Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

Планира трудовите дейности

Спазва етичните норми на поведение

Следи за спазването на етичните норми на поведение

Компетентности

 

Ефективно планира и разпределя дейностите

Създава и поддържа етична работна среда

Участва в екип при изграждането и поддържането на ефективна работна среда

ЕРУ 7

Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и тяхното предназначение

 
Резултат от учене

7.1:

Разчита работни чертежи, монтажни планове, спецификации
Знания Описва знаци и обозначения на чертежи, монтажни планове и спецификации

Изброява методи за изготвяне на чертежи, монтажни планове и спецификации

Умения

 

Разчита различните видове чертежи, монтажни планове и спецификации

Намира каталожни данни

Изработва чертеж, монтажни планове и спецификации

Опазва поверената му документация

Компетентности

 

Способен е да разчита правилно чертежи, монтажни планове и спецификации

Способен е да начертава чертежи, монтажни планове и спецификации и др., съобразявайки се с правилата за изготвяне на технически чертежи

Резултат от учене

7.2:

Познава основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и тяхната област на приложение
Знания Изброява основните строителни материали

Описва предназначението на основните строителни материали

Умения

 

Подбира правилно основни строителни материали

Съобразява се с характеристиките на основните строителни материали

Компетентности

 

Способен е да разпознае основните строителни материали

Правилно прилага основните видове строителни материали

Резултат от учене

7.3:

Познава основните елементи на сградата
Знания Описва основните елементи на сградата

Изброява видове конструкции

Описва начините на изпълнение на елементите на сградата

Умения

 

Разграничава основните елементи на една сграда

Прилага различни начини на изпълнение на елементите на сградата

Компетентности

 

Способен е самостоятелно да класифицира елементите на сградата по различни признаци
ЕРУ 8

Подготовка за разработване на техническа документация за инвестиционен проект и за издаване на строителен обект

 
Резултат от учене

8.1:

Заснема съществуващи обекти
Знания Дефинира същността на геометричното и проекционното чертане

Назовава необходимите инструменти и методи за измерване

Изброява основни видове носещи и неносещи елементи на сградата

Описва предназначението на носещи и неносещи елементи на сградата

Познава начина на изпълнение на носещи и неносещи елементи на сградата

Изброява видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)

Описва условията и реда за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка

Описва условията и реда за определяне на строителна линия и ниво

Умения

 

Разчертава обектите в ръчна скица

Извършва измерване, като използва подходящите инструменти

Прилага методи за измерване

Изчертава графично в мащаб съществуващ строителен обект от ръчна скица

Подготвя актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Компетентности

 

Ефективно планира и организира работните задачи

Работи в екип по заснемане на съществуващи обекти

Резултат от учене

8.2:

Разработва инвестиционни проекти, оферти и тръжна документация
Знания Описва обхвата и съдържанието на инвестиционен проект

Назовава основните менюта и команди в AutoCAD

Дефинира същността на нормите за разход на труд, материали и механизация

Познава приложението на нормите за разход на труд, материали и механизация

Описва методологията на ценообразуването

Описва основните организационни методи за изпълнение на

строителството

• Изрежда принципите за съставяне на линейни графици

Умения

 

Изготвя чертежи на предлаганите проектни решения: ситуационно решение; разпределения, разрези, фасади; други чертежи – в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта с помощта на CAD системи

Редактира чертежи при необходимост

Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта

Извлича необходимата информация от технически справочници, нормативни документи

Осъществява контакт с доставчици на материали, проектанти и възложители

Изготвя количествено-стойностни сметки

Изготвя анализни цени за различни видове строителни работи

Изготвя линейни календарни графици

Компетентности

 

• Ефективно подпомага екипа при изграждане и поддържане на ефективна работна среда и разработването на инвестиционни проекти, оферти и тръжна документация
Резултат от учене

8.3:

Подготвя обекта за издаване
Знания Посочва нормативните актове за класификация на строителните отпадъци

Изрежда нормативните актове за управление на строителните отпадъци

Описва правилата за приемане на извършените строителни работи

Описва условията и реда за съставяне на актове и протоколи

Описва методи за заснемане на съществуващи обекти

Описва инструменти за заснемане на съществуващи обекти

Назовава протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи

Умения

 

Извършва измервания с инструменти и методи

Изчертава ръчни скици на заснет обект или част от него Оформя чертежи от ръчна скица в подходящ мащаб

Отчита количествата на завършените строителни работи

Организира документооборота за качеството на влаганите материали и строителните продукти

Контролира възстановяването на нанесените щети по време на строителните работи във връзка с опазване на околната среда

Подготвя актове и протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи

Контролира отстраняването на забележките на приемателната комисия

Окомплектова техническата документация за съхранение при изпълнителя

Компетентности

 

Ефективно планира и разпределя дейностите си и тези на екипа за издаване на обекта при спазване изискванията за опазване на околната среда
ЕРУ 9

Земни и строителни работи за груб строеж (кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни работи)

 
Резултат от учене

9.1:

Организира изпълнението на земните работи на строителния обект
Знания Изброява свойствата на видовете почви

Описва видовете подготвителни, спомагателните и основните процеси на земните работи

Обяснява начините за отводняване на земните съоръжения

Обяснява начините за укрепване на изкопи

Назовава видовете транспорт в строителството

Изброява видовете строителни машини

Дефинира специфичните условия за безопасност при упражняване на професията

Умения

 

Разчита строителни планове и чертежи

Сигнализира строителната площадка с необходимите знаци и табели

Разпределя работещите по работни места

Работи с подемни, транспортни и строителни машини на строителния обект

Контролира експлоатацията на строителната техника

Определя работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка

Контролира разтоварване на товарите

Контролира натоварване и укрепване на товарите при транспортиране

Контролира подреждане на строителната площадка на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и оборудването

Контролира подреждане и съхранение на строителната площадка на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и оборудването

Контролира укрепването на изкопите

Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнението на земните работи

Определя отговорно лице с необходимата квалификация, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, електрически инструменти, директни горивни устройства и др.)

Компетентности

 

Способен е самостоятелно и в екип да изпълнява земните работи на строителния обект, като следи отговорно за спазването на ЗБУТ и технологичната последователност при изпълнението им

Следи за безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури

Резултат от учене

9.2:

Организира изпълнението на строителни и монтажни работи при груб строеж, реконструкции и основни ремонти
Знания Описва видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за извършване на строителни и монтажни работи

Изброява необходимите инвентарни средства, пособия, инструменти и машини за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи

Описва технологическата характеристика на кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски и покривни работи

Обяснява технологичната последователност при изпълнение на груб строеж, реконструкции и основни ремонти

Познава методите за измерване с геодезически инструменти

Описва принципите на „пасивната“ сграда

Описва специфичните условия за безопасност при упражняване на професията

Умения

 

• Разпределя работещите по работни местаПланира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и оборудването за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи

Контролира изграждането на кофражното скеле

Организира укрепването на кофражното скеле

Организира демонтирането на кофражното скеле

Контролира съответствието на влаганите в строителството материали и изделия

Контролира качеството на влаганите в строителството материали и изделия

Контролира извършването на строителни и монтажни работи в съответствие с технологичната последователност

Извършва геодезически измервания

Следи за недопускане на топлинни мостове

 

Компетентности

 

Ефективно планира и разпределя работните задачи, като организира изпълнението на строителни и монтажни работи при груб строеж, реконструкции и основни ремонти

Отговорно участва в екип при изграждането и поддържането на ефективна работна среда при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене

9.3:

Оценява извършените земни и строителни работи при груб строеж, реконструкции и основни ремонти
Знания Описва правилата за извършване на земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски и покривни работи

Описва правилата за приемане на земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски и покривни работи

Познава условията и реда за съставяне на актове и протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях

Умения

 

Определя обема на земните работи

Определя транспортирането и депонирането на земните маси

Отчита количеството на вложените материали, труд и механизация

Измерва изпълнението на земните работи и строителните работи за груб строеж, реконструкции и основни ремонти

Предава изпълнението на земните работи и строителните работи за груб строеж, реконструкции и основни ремонти

Оценява качеството на изпълнените земни и видовете СМР

Съставя актове и протоколи по време на строителството съгласно нормативните изисквания

Компетентности

 

• Предприема ефективни мерки за установяване и отстраняване на допуснати дефекти при изпълнение на СМР

• Отговорно участва в екип при оценяването на извършените земни и строителни работи при груб строеж, реконструкции и основни ремонти, като спазва ЗБУТ

ЕРУ 10

Довършителни работи – мазилки, шпакловки, замазки, настилки бояджийски и тенекеджийски, изолационни работи, строително дърводелство

 
Резултат от учене

10.1:

Организира изпълнението на довършителните работи на строителния обект – ново строителство, преустройство и текущи ремонти
Знания Описва видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за извършване на довършителни работи

Изброява необходимите инвентарни средства, пособия, инструменти и машини за извършване на довършителни работи

Познава нормативния акт за общите изисквания за работа на височина, специфичните изисквания за скелета, платформи, люлки и стълби

Обяснява технологичната последователност при изпълнение на довършителните работи

Обяснява правилата за извършване на бояджийски, дърводелски и стъкларски, строителни железарски работи, подови настилки, мазилки и облицовки, топлоизолации в строителството, хидроизолации на сгради и съоръжения

Изброява видовете материали, изделия и техники за полагане и монтиране при“пасивна“ сграда

Умения

 

Разчита технологични схеми, чертежи и скици

Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит

Класифицира по различни признаци строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за извършване на довършителни работи

Контролира съответствието и качеството на влаганите в строителството материали и изделия

Контролира параметрите, съответстващи на изискванията за изграждане на „пасивна“ сграда

Контролира изграждането на строително скеле и неговото укрепване

Координира работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади

Контролира приготвянето на строителните разтвори, лепила, бояджийски състави и др.

Контролира подготовката на основата преди нанасяне на бояджийското покритие

Контролира монтирането на различни облицовки и настилки, изолации и други завършващи покрития

Следи за спазване на правилата за полагане и монтиране при „пасивна сграда“

Следи за реда и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря

Компетентности

 

Ефективно планира и разпределя работните задачи

Работи самостоятелно и в екип за организиране на изпълнението на довършителните работи на строителния обект, като следи за спазване на правилата за извършване на бояджийски, дърводелски и стъкларски, строителни железарски работи, подови настилки, мазилки и облицовки, топлоизолации в строителството, хидроизолации на сгради и съоръжения, както и тези, характерни за „пасивните сгради“

Резултат от учене

10.2:

Оценява извършените довършителни работи
Знания Изброява правилата за приемане на бояджийски, дърводелски и стъкларски, строителни железарски работи, подови настилки, мазилки и облицовки, топлоизолации в строителството, хидроизолации на сгради и съоръжения

Описва видове дефекти, получени при неспазване на техническата последователност

Умения

 

Отчита количеството на вложените материали, труд и механизация в отчетни форми

Оценява качеството на изпълнените довършителни работи

Обяснява появата на евентуални дефекти от неспазване от технологичната последователност

Компетентности

 

Предприема ефективни мерки за установяване и отстраняване на допуснати дефекти при изпълнение на довършителните работи

Активно участва в екип в оценяването на извършените довършителни работи

ЕРУ 11

Заготовка и монтаж на сглобяеми конструкции

 
Резултат от учене

11.1:

Организира монтажа на сглобяемите конструкции
Знания Описва видовете строителни стомани, свързващи елементи и съединения

Описва видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти, елементи или системи) на стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции

Изброява необходимите машини и инструменти

Изброява такелажни и спомагателни средства за заготовка и монтаж

Описва технологичната характеристика на заготовката и монтажа на елементите

Изброява средствата за транспортиране на елементите на сглобяемата конструкция

Изброява средствата за монтиране на елементите на сглобяемата конструкция

Познава начина на изпълнение на връзките между отделните елементи и тяхната обработка

Описва начините за складиране на елементите на сглобяемата конструкция

Умения

 

Разчита технологични схеми, чертежи и скици

Разчита планове за монтаж на различни видове сглобяеми конструкции

Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит

Контролира съответствието и качеството на влаганите в строителството материали и изделия

Координира работата на транспортните средства и монтажните машини

Планира необходимите машини, инструменти, такелажни и спомагателни средства за заготовка и монтаж

Следи за спазване на технологичните процеси – подготвителни и монтажни работи

Компетентности

 

• Организира по подходящ начин монтажа на сглобяемите конструкции, като спазва ЗБУТ
Резултат от учене

11.2:

Оценява готовата сглобяема конструкция
Знания Описва правилата за приемане на сглобяеми конструкции

Обяснява появата на евентуални дефекти от неспазване на технологичната последователност на заготовката на елементите, подготвителните и монтажните работи

Умения

 

Отчита количеството на вложените материали, труд и механизация в отчетни форми

Оценява качеството на изпълнените работи

Компетентности

 

Ефективно планира и разпределя работните задачи

Предприема ефективни мерки за установяване и отстраняване на допуснати дефекти при заготовката и монтажа на елементите на сглобяемата конструкция

Активно участва в екип при оценяването на готовата сглобяема конструкция

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Общ брой учебни часове за раздел А1 24
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Строителна графика  
  Строителни материали  
  Сградостроителството  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Геодезия  
  Строителна механика  
  Технология на строителството  
  Компютърно чертане в строителството  
  Организация на строителството  
  Градоустройство и архитектурно проектиране  
  Стоманенобетонни и стоманени конструкции  
  Строителна дейност и контрол  
  Екологично и енергоефективно строителство  
  Водоснабдяване и канализация на сгради  
  Пътища и съоръжения  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Сградостроителство  
  Строителни материали  
  Технология на строителните процеси  
  Изпълнение на строително монтажни работи  
  Геодезия  
  Организация на строителството  
  Градоустройство и архитектурно проектиране  
  Стоманенобетонни и стоманени конструкции  
  Водоснабдяване и канализация на сгради  
  Пътища и съоръжения  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Условия за безопасност при упражняване на професията  
  Условия за безопасност при упражняване на професията теория  
  Условия за безопасност при упражняване на професията практика  
  Инсталации в сгради  
  Инсталации в сгради теория  
  Инсталации в сгради практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]