Учебен План 5820306 Вътрешни облицовки и настилки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД, ГР. СОФИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Строителство Код: 582
Професия Строител Код: 582030
Специалност Вътрешни облицовки и настилки Код: 5820306
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Прилага правилата за безопасна работа с материали, инструменти, машини и съоръжения

1.2. Разпознава причините за поява на опасни ситуации и инциденти на строителната площадка и работното място

2.1. Познава вредата върху околната среда от небрежното съхраняване и използване на строителните материали, инструменти и машини

3.1. Разчиства, подравнява и подготвя основата за изграждане на конструктивни елементи

 

4.1. Разпознава различните видове строителни материали според предназначението, състава, свойствата и качествата им

5.1. Класифицира строителните разтвори по различни признаци, като предназначение, обемна плътност, вид и брой свързващи вещества 5.2. Познава състава, свойствата и приложението на различните видове разтвори

5.3. Спазва технологичните изисквания и последователност при приготвянето на различните строителни смеси и разтвори

6.1. Познава видовете инструменти, машини и съоръжения, правилата за работа с тях и условията за правилното им съхранение

6.2. Разчита техническите параметри на използваните машини и съоръжения

7.1. Познава основните видове СМР (строително-монтажни работи) и изискванията към качеството на изпълнение на строителните работи 7.2. Разчита строителните чертежи и спазва зададените размери, спецификации и указания

8.1. Познава предназначението и изискванията за изпълнение на довършителните работи

8.2. Разчита зададените размери и спецификации в чертежите и приложените указания за довършителни работи

8.3. Спазва правилата за качествено изпълнение на довършителните работи, определени в Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи

9.1. Познава технологичните изисквания и последователността на дейностите при поддръжката и ремонта на сградния фонд

9.2. Разчита чертежите и указанията от проекта за реновиране и ремонт

9.3. Разпознава повреди в сградите, подлежащи на ремонт

10.1. Познава видовете облицовки според различните класифициращи признаци, както и материалите, разтворите и лепилата, използвани за вътрешни облицовки

11.1. Познава предназначението и видовете на вътрешните настилки

12.1. Познава видовете мозайки, тяхното приложение, материалите за мозайки

Умения за: 1.1. Спазва процедурите за предотвратяване на наранявания и нещастни случаи 1.2. Използва работно или специално облекло и лични предпазни средства

1.4. Обезопасява рисковите места на работното място и строителната площадка

1.5. Поддържа реда и чистотата на работното място и строителната площадка

1.6. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност

1.7. Оказва долекарска помощ на пострадал при възникване на инциденти

2.1. Събира, складира и изхвърля строителните отпадъци на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда

2.2. Отделя строителните отпадъци, подлежащи на утилизация, за преработка и повторно използване

3.1. Извършва измерване и очертаване на конструктивни елементи

3.2. Избира и подготвя инструменти, машини и механизми за работа

3.3. Извършва в технологична последователност подготвителните работи

4.1. Използва строителните материали спрямо тяхното приложение

4.2. Изчислява необходимите количества материали при изпълнение на конкретните строителни работи

4.3. Транспортира, складира и съхранява правилно

строителните материали

4.4. Предварително обработва строителните материали – смесва, нарязва, накисва, очуква и др., в зависимост от вида на работата

5.1. Приготвя – ръчно или механизирано, строителни смеси и разтвори по зададена технология и състав

6.1. Извършва подготовка – настройва, калибрира, укрепва и др., на необходимите инструменти, машини, приспособления и съоръжения 6.2. Почиства, съхранява и поддържа в изправност инструменти, машини и съоръжения съобразно изискванията

7.1.Спазва нормите за разход на материали

7.2. Изпълнява дейности за груб строеж по специалността: кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи

7.3. Изпълнява специализирани дейности – изработва покриви, дограма; извършва дърводелски и тенекеджийски работи

7.4. Следи за количеството на строителните материали на обекта и срока на тяхната годност

7.5. Спазва сроковете и времето за изпълнение на съответната СМР спрямо трудовите норми

7.6. Спазва правилата за качествено изпълнение на строителните работи, определени в Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 7.7. Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството

8.1. Избира строителните материали, необходими за довършителните работи

8.2. Подготвя основата за полагане на мазилки, шпакловки, бои, тапети, настилки, облицовки

8.3. Изпълнява дейности по специалността си при довършителни работи: – вътрешни и външни мазилки и шпакловки по стени и тавани – облицовки по стени и настилки – боядисване с водоразтворими и блажни бои по различни повърхности – тапетни и декоративни работи

8.4. Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството на довършителните работи

9.1. Следи за състоянието на сградите визуално и с помощта на специализирани технически средства за безразрушителен контрол на конструкции, като магнитни дефектоскопи и ултразвукови уреди за определяне на пукнатини и разрушения

9.2. Монтира помощни съоръжения за извършване на ремонтна дейност, като скелета, работни маси и др.

9.3. Извършва ремонт на повредени участъци и конструктивни елементи

9.4. Извършва саниране (реновиране) на стари и увредени сгради

9.5. Спазва техническите изисквания за качеството на ремонтните работи

10.1. Извършва подготвителните работи в зависимост от материалите и начина на закрепване на вътрешните облицовки по стени  10.2. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления за подготовка и изпълнение на вътрешни облицовки

10.3. Изпълнява облицовки с керамични, стъклени и други плочи

10.4. Облицова стени с пластмасови плоскости

10.5. Изпълнява облицовки с дървени плоскости

10.6. Облицова стени или прави предстенна обшивка с гипсови плочи

10.7. Изпълнява облицовки по стени и колони с каменни плочи

11.1. Подготвя повърхностите за настилки – почистване, осигуряване на равнинност, хоризонталност

11.2. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на вътрешни настилки

11.3. Приготвя разтвор за циментови замазки и други смеси при необходимост

11.4. Полага циментови замазки по подове

11.5. Изпълнява бетонните настилки върху стоманобетонни плочи и земна основа

11.6. Полага настилки от керамични или други плочи 11.7. Изпълнява настилки от дърво: дюшеме, паркет, ламинат и черен под

11.8. Изпълнява настилки от меки подови покрития в зависимост от вида на рулонни материали и лепила

12.1. Използва необходимите машини, инструменти и пособия за подготовка, полагане и обработка на вътрешна мозайка

12.2. Приготвя мозаечни смеси и разтвори

12.3. Подготвя основата преди полагането на мозайките

12.4. Полага и обработва мозаечния пласт при направа на обикновени мозайки

12.5. Изпълнява карирана мозайка и обработва мозаечния пласт

12.6. Изпълнява римска и венецианска мозайка

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните дейности

2. Опазва околната среда и спазва екологичните изисквания

3. Подготвя работното си място

4. Подготвя строителните материали за работа

5. Приготвя ръчно и механизирано строителни смеси и разтвори

6. Подготвя необходимите инструменти, машини и съоръжения за конкретната строителна дейност

7. Изгражда конструктивни елементи на сгради

8. Извършва довършителни строителни работи

9. Реновира, ремонтира и поддържа сградния фонд

10. Изпълнява вътрешни облицовки

11. Полага вътрешни настилки

12. Полага вътрешни мозайки

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Строителна графика
Строителни материали
Сградостроителството
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Инсталации в сградите
Технология на строителството
Технология на специалността
Въведение в организацията на строителството
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Сградостроителство
Технология на строителството
Технология на специалността
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на строителната механика
Основи на строителната механика теория
Основи на строителната механика практика
Шлосерство и заваряване
Шлосерство и заваряване теория
Шлосерство и заваряване практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!