Учебен План 5820401 Стоманобетонни конструкции

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

 УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Строителство Код: 582
Професия Строител-монтажник Код: 582040
Специалност Стоманобетонни конструкции Код: 5820401
Степен на професионална квалификация втора  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1:

 

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност

Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

 

Прилага необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене

1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност

Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност

Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване, и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

 

• Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности

 

• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене

1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Знае основните рискови и аварийни ситуации

Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации

Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

 

Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария

Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешно-фирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2 Икономика  
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност на ресурси, избор и др.

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2:

Познава характеристиките на дейността на строителна фирма
Знания Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Дефинира основни икономически понятия

Умения

 

• Обяснява основни икономически понятия
Компетентности

 

• Способен е да разграничи основните процеси в дейността на строителна фирма
ЕРУ 3

Предприемачество

 
Резултат от учене

3.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Познава видовете предприемачески умения

Умения

 

• Информира се за добри практики за успешно управление на строителни фирми
Компетентности

 

• Информира управителя на фирмата за добри практики в областта предприемачеството
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
ЕРУ 4

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

 
Резултат от учене

4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания • Изброява интернет търсачки

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет

Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация

Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)

Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

 

Използва електронна поща

Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове онлайн

Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Умения

 

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Компетентности

 

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
ЕРУ 5

Организиране на работния процес

 
Резултат от учене

5.1:

Организира работния процес на работното си място
Знания Познава правилата за рационална организация на работното място

Познава методи за нормиране на работния процес

Познава нормативните документи, свързани с професията

Описва основните работни процеси и дейности на работното място

Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи

Изброява нормативни документи, свързани с работния процес

Умения

 

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

•              Спазва организацията на работа на работното място и обекта

•              Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място

Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности

 

Обосновава необходимостта от промени в работния процес

Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното си място

Способен е да организира правилно работното си място

Резултат от учене

5.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес
Знания Познава видовете трудови дейности

Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място

Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.

Спазва етичните норми на поведение

Компетентности

 

Участва в създаването на етична и ефективна работна среда

Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес

ЕРУ 6

Комуникация и чужд език

 
Резултат от учене

6.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно йерархични връзки

Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

6.2:

Владее чужд език по професията
Знания Познава професионалната терминология на чужд език

Знае основни термини на изучавания език, свързани с правата и задълженията на участниците в трудовия процес

Знае основни изрази и лексика, свързани с пряката работа

Умения

 

Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Разбира кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място

Разчита бележки, свързани с извършваните дейности и получените

резултати

• Разбира указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

 

Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Извършва предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език

ЕРУ 7

Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи), елементи на сградата и тяхното предназначение

 
Резултат от учене

7.1:

Разчита работни чертежи, монтажни планове и спецификации
Знания • Описва знаци и обозначения на чертежи, монтажни планове и

спецификации

• Идентифицира методи за изготвяне на чертежи, монтажни планове и спецификации

Умения

 

Разчита различните видове чертежи, монтажни планове и спецификации

Намира каталожни данни

Изработва чертеж, монтажни планове и спецификации

Опазва поверената му документация

Компетентности

 

Способен е под ръководството на техническо лице да разчита правилно чертежи, монтажни планове и спецификации с ниска степен на сложност

Способен е под ръководството на техническо лице да начертава чертежи, монтажни планове и спецификации и др. с ниска степен на сложност, съобразявайки се с правилата за изготвяне на технически чертежи

Резултат от учене

7.2:

Познава основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и тяхната област на приложение
Знания Идентифицира основните строителни продукти (материали, изделия, комплек­ти или системи)

Познава предназначението на основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)

Умения

 

Използва основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)

Съобразява се с характеристиките на основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)

Компетентности

 

• Правилно прилага основните видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
Резултат от учене

7.3:

Познава основните елементи на сградата
Знания Описва основните елементи на сградата

Изброява видове конструкции

Описва начините на изпълнение на елементите на сградата

Умения

 

Разграничава основните елементи на една сграда

Прилага различни начини на изпълнение на елементите на сградата

Компетентности

 

• Способен е самостоятелно да класифицира елементите на сградата по различни признаци
ЕРУ 8

Товаро-разтоварни и укрепващи дейности

 
Резултат от учене

8.1:

Избира такелажни средства и начините за окачване
Знания Идентифицира такелажни средства

Описва начините за окачване

Познава ЗБУТ за специфичната дейност

Умения

 

Прилага такелажни средства

Прилага начини на окачване

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно избира такелажни средства и начините на окачване при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

8.2:

Извършва правилно сигнализиране
Знания Познава видовете сигнали

Дефинира правилата на ЗБУТ

Умения

 

Разчита сигнализиране

Извършва сигнализиране

Компетентности

 

• Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ
Резултат от учене

8.3:

Разтоварва стоманобетонните елементи
Знания Описва начините за разтоварване

Идентифицира стоманобетонните елементи за разтоварване

Умения

 

Прилага начини на разтоварване

Разтоварва стоманобетонни елементи

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно използва начините за разтоварване при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

8.4:

Складира стоманобетонните елементи
Знания Описва начините за подреждане

Назовава проблеми, които могат да възникнат при подреждане на стоманобетонни елементи

Умения

 

Прилага начини на подреждане

Разпознава рисковете при подреждане на стоманобетонни елементи

Подрежда стоманобетонни елементи

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно подрежда стоманобетонни елементи при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

8.5:

Укрепва стоманобетонните елементи
Знания Описва начините за укрепване

Идентифицира правилата за укрепване на стоманобетонни елементи

Умения

 

• Прилага начини за укрепване

Укрепва стоманобетонни елементи

Отстранява грешки при неправилно укрепване

Компетентности

 

Под ръководството на технически ръководител правилно укрепва стоманобетонни елементи при спазване на ЗБУТ

Проявява отговорност към останалите участници при укрепване на стоманобетонни елементи

ЕРУ 9 Подготовка на монтажни работи

 

 
Резултат от учене

9-1:

Извършва сигнализиране
Знания Познава видовете сигнали

Дефинира правилата на ЗБУТ

Умения

 

Разчита сигнализиране

Извършва сигнализиране

Компетентности

 

• Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ
Резултат от учене

9-2:

Сглобява елементите за кофражните форми
Знания Описва начините за сглобяване

Назовава елементите за кофражните форми

Умения

 

Прилага начини за сглобяване

Сглобява елементи за кофражни форми

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно и отговорно прилага начините за сглобяване при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

9-3:

Полага бетонова смес
Знания Описва начините за полагане на бетонова смес

Назовава видове бетон

Назовава технологията на изпълнение

Умения

 

Прилага начини за полагане на бетонова смес

Спазва технологията на изпълнение

Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементи, с които работи

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно и отговорно прилага начините за полагане на бетонова смес при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

9.4:

Грижи се за положена бетонова смес
Знания Описва начините на уплътняване на бетоновата смес

Описва грижите за положена бетонова смес

Описва последователността на действията за грижа за положената бетонова смес

Умения

 

Уплътнява бетоновата смес

Полага грижи за положена бетонова смес

Спазва последователността на действията

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно полага грижи за бетонова смес при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

9.5:

Подготвя основата на елементите за монтаж
Знания Описва подготовка на основата

Назовава елементите за монтаж

Идентифицира методи за проверка на основата на елементите за монтаж

Умения

 

Подготвя основата на елементите за монтаж

Подпомага прилагането на методи за проверка на основата на елементите за монтаж

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно подготвя основата на елементите за монтаж при спазване на ЗБУТ
ЕРУ 10

Монтажни работи на сглобяеми стоманобетонни елементи

 
Резултат от учене

10.1:

Стабилизира елементите
Знания Идентифицира стабилизиращи средства

Описва начините за стабилизиране

Умения

 

Използва стабилизиращи средства

Прилага начини за стабилизиране

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно използва стабилизиращи средства и начините на стабилизиране при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.2:

Премества елементите до мястото за монтаж
Знания Описва начините за преместване

Изброява начини за обезопасяване

Изброява машини за преместване на елементи

Умения

 

Прилага начини за преместване

Премества елементите до мястото на монтаж

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно премества елементи до мястото за монтаж при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.3:

Фиксира елементите за монтаж
Знания Описва начините за фиксиране

Назовава елементите за монтаж

Умения

 

• Прилага начини за фиксиране

Фиксира елементите

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно фиксира елементите за монтаж при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.4:

Укрепва временно стоманобетонните елементи
Знания Описва начините за временно укрепване

Назовава стоманобетонните елементи

Маркира проблемите, които могат да възникнат по време на укрепването

Назовава начините и инструментите за отвесиране и хоризонтиране на стоманобетонни елементи

Умения

 

Прилага начини за укрепване

Разпознава рисковете, които могат да възникнат по време на укрепването

Ползва отвес и нивелир

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител качествено и отговорно укрепва временно стоманобетонните елементи при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.5:

Заварява монтажните съединения
Знания Описва начините за заваряване

Изброява видове заварени съединения

Умения

 

Прилага начини за заваряване

Заварява монтажни съединения

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно и отговорно заварява монтажните съединения при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.6:

Освобождава елемента от монтажно средство
Знания Описва начините за освобождаване от монтажно средство

Описва проблемите, които могат да възникнат по време на освобождаване

Описва начини за обезопасяване

Умения

 

Прилага начини за освобождаване от монтажно средство

Разпознава рисковете, които могат да възникнат по време на освобождаване на елемента

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно освобождава елемента от монтажното средство при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.7:

Изпълнява антикорозионна защита
Знания Изброява видовете антикорозионна защита

Идентифицира средствата за антикорозионна защита

Умения

 

Прилага начини за извършване на антикорозионна защита

Използва средства за антикорозионна защита

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител ефективно извършва антикорозионна защита при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.8:

Замонолитва съединения и фуги
Знания Описва видовете замонолитване на съединения и фуги

Описва действието на атмосферните фактори върху съединенията и фугите

Умения

 

Прилага начини за замонолитване на съединения и фуги

Спазва ЗБУТ

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител прецизно замонолитва съединения и фуги при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене

10.9:

Укрепва окончателно стоманобетонните елементи
Знания Описва начините и средствата за укрепване на стоманобетонните елементи

Познава ЗБУТ

Умения

 

Прилага начини и средства за укрепване на стоманобетонните елементи

Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементи, с които работи

Компетентности

 

• Под ръководството на технически ръководител правилно укрепва стоманобетонните елементи при спазване на ЗБУТ

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Строителна графика  
  Строителни материали  
  Сградостроителството  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Инсталации в сградите  
  Технология на строителството  
  Технология на специалността  
  Въведение в организацията на строителството  
  Основи на заваряването  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Сградостроителство  
  Технология на строителството  
  Технология на специалността  
  Електродъгово заваряване  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Основи на строителната механика  
  Основи на строителната механика теория  
  Основи на строителната механика практика  
  Градоустройство  
  Градоустройство теория  
  Градоустройство практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]