Учебен План 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Строителство Код: 582
Професия Пътен строител Код: 582060
Специалност Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях Код: 5820601
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Прилага правилата за безопасна работа с материали, инструменти, машини

1.2. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и предприема мерки за тяхното предотвратяване

1.3. Спазва правилата за безопасно движение и работа на път (жп линия)

1.4. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност

2.1. Познава вредите върху околната среда, които могат да бъдат причинени от небрежно съхраняване и използване на строителни материали, инструменти и машини

3.1. Разчита чертежи, скици и схеми на изкопи, насипи и земно легло

3.2. Различава строителните почви, материали и техните качества

4.1. Различава строителните материали и техните качества

4.2. Спазва технологичните изисквания и последователност при приготвянето на различните строителни смеси и разтвори

5.1. Разчита чертежи, скици и схеми на отводнителни съоръжения

5.2. Спазва технологичните изисквания и последователност при изграждане на отводнителни съоръжения

6.1. Разчита чертежи, скици и схеми за ремонт на отводнителни съоръжения

6.2. Спазва технологичните изисквания и последователност при ремонт на отводнителни съоръжения

7.1. Разчита чертежи за транспортни съоръжения

7.2. Разпознава елементите на водостоци, мостове и други мостове и други съоръжения

8.1.Познава елементие от сглобяеми водостоци

9.1.Познава пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане

10.1. Изчислява площ и обем

11.1. Разчита чертежи, скици и схеми на пътни елементи

11.2. Различава пластовете на различни видове пътни настилки

11.3. Спазва технологичната последователност при изпълнение на основи и покрития на пътни настилки

12.1. Разчита напречни профили

13.1. Прилага мероприятията, свързани с поддържането на пътищата през различните сезони

14.1. Познава пътните знаци и видовете хоризонтална маркировк

14.2. Спазва технологичните изисквания и последователност при полагане на хоризонтална маркировка

Умения за: 1.1. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка

1.2. Правилно се ориентира при движение на територията на строителната площадка в зависимост от маркировката и сигнализацията

1.3. Поставя обезопасяваща сигнализация на изкопите и при извършване на ремонтни работи

1.4. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)

1.5. Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа с инструменти и машини

2.1. Организира безопасно транспортиране на вредните за околната среда строителни материали на територията на строителната площадка

2.2. Организира събирането и изхвърлянето на отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда

3.1. Контролира транспортирането и складирането на строителни материали, изделия и оборудване

3.2. Контролира товаренето и разтоварването на строителни материали и изделия

3.3. Подравнява откоси и банкети с подходящо избрани инструменти

3.4. Профилира откоси и банкети с подходящо избрани инструменти

3.5. Оформя откоси и банкети с подходящо избрани инструменти

3.6. Укрепва изкопи и насипи 3.7. Отводнява изкопи и насипи

4.1. Приготвя строителни смеси и разтвори, като работи с подходящи инструменти и механизми

5.1. Избира подходящите за работата инструменти

5.2. Контролира изкопни работи за отводнителни съоръжения

5.3. Контролира товарене, разтоварване и транспорт на строителни материали и почви 5.4. Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му

5.5. Монтира готови елементи за отводнителни съоръжения

6.1. Контролира изкопни работи за отводнителни съоръжения 6.2. Контролира товарене, разтоварване и транспорт на строителни материали и почви 6.3. Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му

6.4. Подменя елементи от отводнителни съоръжения

7.1. Монтира различни видове кофражи за елементи на транспортни съоръжения

7.2. Демонтира различни видове кофражи за елементи на пътни съоръжения

7.3. Реди армировка за отделни елементи на водостоци, мостове и други съоръжения

7.4. Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му

7.5. Монтира готови елементи за изграждане на водостоци

7.6. Участва при монтажа на елементи от мостове и други съоръжения

7.7. Изпълнява ръчно хидроизолация

8.1. Поправя парапети и предпазни огради

8.2. Нанася противокорозионно покритие върху парапети и предпазни огради и ги боядисва 8.3. Подменя елементи от сглобяеми водостоци

8.4. Участва при ремонта на елементи от мостове и други съоръжения

9.1. Монтира предпазни огради, километрични знаци и др.

9.2. Поправя предпазни огради, километрични знаци и др.

9.3. Изпълнява декоративни зидарии, перголи и други елементи на крайпътните площадки за отдих, паркинги и др.

9.4. Засажда и поддържа крайпътни насаждения

10.1. Измерва строителните работи

10.2. Прилага начините за приемане на строителните работи

11.1. Разстила и профилира основи за пътни настилки

11.2. Разстила и профилира различни видове пътни настилки

11.3. Ремонтира различни видове пътни настилки

11.4. Спазва техническите изисквания за широчина, дебелина и равност

11.5. Извършва армировъчни работи за стоманобетонови настилки

11.6. Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му

12.1. Избира подходящите за работата инструменти

12.2. По данни от чертежи изгражда (монтира) водещи ивици

12.3. Подготвя основата за различни видове тротоарни настилки

12.4. Полага различни видове тротоарни настилки

13.1. Почиства пътното платно 13.2. Почиства отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.

13.3. Обезопасява заледени участъци

13.4. Изгражда (монтира) снегозащитни огради

14.1. Монтира вертикална сигнализация по дадена схема 14.2. Полага хоризонтална маркировка по дадена схема

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд

2.Опазва околната среда

3. Извършва ръчно изкопи и насипи, свързани с оформяне на земно легло

4. Приготвя ръчно и механизирано строителни смеси и разтвори по зададена рецепта

5. Изгражда отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.

6. Ремонтира отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др

7. Участва при изграждане на водостоци мостове и други съоръжения

8. Поддържа и ремонтира водостоци, мостове и други съоръжения

9. Извършва дейности, свързани със създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане

10. Изчислява и измерва необходимите и вложените материали при изпълнение на различни видове строителни работи

11. Полага и ремонтира пътни настилки

12.Изгражда (монтира) водещи ивици и тротоарни настилки

13. Извършва дейности, свързани със сезонното поддържане на пътищата

14. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Строителна графика
Сградостроителството
Строителни материали
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Транспортно строителство
Технология на строителството
Пътища и съоръжения
Технология на пътното строителство
Въведение в организацията на пътното строителство
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Сградостроителство
Технология на строителството
Технология на пътното строителство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на строителната механика
Основи на строителната механика теория
Основи на строителната механика практика
Градоустройство
Градоустройство теория
Градоустройство практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]