Учебен План 6210104 Селекция и семепроизводство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Селско стопанство Код:621
Професия Техник-растениевъд Код: 621010
Специалност Селекция и семепроизводство   Код: 6210104
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Познава и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност и за борба с пожарите

2.1. Разпознава и класифицира основните почвени типове.

2.2. Обосновава необходимостта от извършване на отделните видове обработки на почвата, тяхната последователност и съответните за тях машини.

2.3. Описва начините и извършва подравняване и профилиране на площите

3.1. Описва основните видове сеитбообращения при производство на земеделските култури и правилното им редуване

4.1. Познава класификацията и устройството на тракторите и автомобилите.

4.2. Познава устройството и видовете земеделска техника и работи с нея правилно и безопасно

5.1. Разпознава и класифицира основните групи органични торове. 5.2. Разпознава и класифицира основните групи минерални торове. 5.3. Описва начините на торене на земеделските култури и ги прилага в зависимост от сроковете

6.1. Познава и прилага начините за напояване на земеделските култури.

6.2. Разпознава и характеризира отделните съоръжения за напояване

7.1. Разпознава основните плевели и прилага начини за борба с

тях.

7.2. Разпознава симптомите на основните болести по земеделските култури и начините за борба с тях.

7.3. Разпознава типовете повреди, причинени от основните неприятели по земеделските култури и начините за борба с тях.

7.4. Познава и спазва инструкциите при работа с пръскачки, прашилки и машини за обеззаразяване на семена

8.1. Контролира качеството на земеделската продукция по време на съхранението й.

9.1. Вписва в отчетна книга сроковете, количествените и качествените показатели за извършваните мероприятия в стопанството

10.1. Дава указания и контролира правилното съхраняване на продукцията на пазара

11.1. Познава и прилага законодателството за подпомагане на земеделските производители.

11.2. Познава и прилага общата селскостопанска политика на Европейския съюз относно производството на полски култури, плодове и зеленчуци.

11.3. Познава и прилага споразуменията и договореностите на Световната търговска организация /СТО/. 11.4. Познава и прилага правилата за производство и реализация на земеделска продукция с контролирано наименование за произход.

 

12.1. Познава програмите за развитие на селското стопанство.

12.2 Определя бизнес целите

13.1. Познава и прилага подходящи методи и схеми за подбор на изходни растения и родителски форми

13.2. Познава и прилага методите и техниката на кръстосване

14.1. Познава и прилага метода на индивидуален отбор при производство на елитни семена

14.2. Познава и прилага методи за масов отбор при производство на елитни семена

15.1. Познава и прилага подходящи срокове и начини за прибиране на семената

15.2. Познава и прилага необходимата техника за частично механизиране на процесите.

15.3. Описва и извършва почистване на семената.

15.4. Познава и извършва сушене и съхраняване на семената.

15.5. Описва и извършва контрол на температурата и влажността на помещенията и семената

Умения за: 1.1. Обслужва правилно и безопасно техническото оборудване.

1.2. Поддържа необходимите хигиенни изисквания на работното място.

1.3. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка.

1.4. Оказва долекарска помощ на пострадал при изпълнение на трудовите дейности.

1.5. Съблюдава за опазването на околната среда.

1.6. Следи за прилагане на предписанията за безопасни условия на труд.

1.7. Контролира безопасните условия при извършване на растителнозащитни мероприятия

2.1. Извършва окомерна преценка за качеството на обработка на почвата.

3.1. Съставя сеитбообращения, отговарящи на изискванията

4.1. Избира и агрегатира техниката за извършване на механизирани обработки при отглеждане на земеделските култури.

4.2. Подготвя селскостопанските машини за съхранение

5.1. Зарежда машините и съоръженията за торене на земеделските култури

6.1. Извършва напояване на земеделските култури

7.1. Спазва инструкциите при работа с пръскачки, прашилки и машини за обеззаразяване на семена

8.1. Организира почистване, сортиране и изсушаване на зърно и друга готова продукция

. 8.2. Организира почистване и дезинфекция на складове, сушилни и други съоръжения за съхраняване на земеделска продукция

9.1. Води отчетност за приходите и разходите от дейността на стопанството.

9.2. Води отчетност за ефективността от производството на отделните култури в стопанството

10.1. Окачествява готовата продукция според изискванията на действащите стандарти.

10.2. Подготвя произведената продукция в търговски вид.

11.1. Прилага българското и европейското законодателство в областта на земеделието

12.1.. Избира подходящите култури и технологии.

12.2. Планира дейностите и средствата за изпълнението им.

13.1. Извършва масов и индивидуален отбор при самоопрашващите се растения. 13.2. Извършва масов и индивидуален отбор при кръстосаноопрашващите се растения.

13.3. Извършва масов, индивидуален и пъпков /клонов/ отбор при вегетативно размножаващите се растения

13.4. Извършва преценка и отбор на хибридните потомства

14.1. . Извършва отбор на изходни растения.

14.2. Извършва сравнително изпитване на потомствата.

14.3. Отглежда посев за производство на супер елитни семена.

14.4. Извършва предварително размножаване

15.1. Извършва почистване на семената

15.2. Извършва контрол на температурата и влажността на помещенията и семената

Компетентности: 1. Спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Подготвя почвата за сеитба и засаждане

3.  Съставя правилни сеитбообращения

4. Комплектова и работи с различни селскостопански машини

5. Извършва торене на земеделските култури

6. Напоява земеделските култури

7. Извършва растителнозащитн и мероприятия

 

8. Прибира, извършва първична обработка и съхранява земеделската продукция

9. Отчита и оценява изпълнението на производството

10. Окачествява и аранжира готовата земеделска продукция за пазара

 

11. Познава и прилага българското и европейското законодателство в областта на земеделието

12. Изготвя бизнес план за развитието на производството

13. Прилага селекционни схеми

14. Отглежда семена за производствен посев

15. Прибира, почиства и съхранява семената

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Основи на земеделието
Техническо чертане
Безопасност на движението по пътищата
Трактори и автомобили
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Ботаника
Растениевъдство
Генетика
Селекция
Опитно дело
Семепроизводство
Растителна защита
Експлоатация на земеделска техника
Земеделска техника
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на земеделието
Трактори и автомобили
Управление на моторно превозно средство
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Растениевъдство
Селекция
Семепроизводство
Растителна защита
Работа с машинно-тракторни агрегати
Експлоатация на земеделска техника
Земеделска техника
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на екологията
Основи на екологията теория
Основи на екологията практика
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]