Учебен План 6210106 Гъбопроизводство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Селско стопанство Код:621
Професия Техник-растениевъд Код: 621010
Специалност Гъбопроизводство Код: 6210106
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Познава и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност и за борба с пожарите

2.1. Разпознава и класифицира основните почвени типове.

2.2. Обосновава необходимостта от извършване на отделните видове обработки на почвата, тяхната последователност и съответните за тях машини.

2.3. Описва начините и извършва подравняване и профилиране на площите

3.1. Описва основните видове сеитбообращения при производство на земеделските култури и правилното им редуване

4.1. Познава класификацията и устройството на тракторите и автомобилите.

4.2. Познава устройството и видовете земеделска техника и работи с нея правилно и безопасно

5.1. Разпознава и класифицира основните групи органични торове. 5.2. Разпознава и класифицира основните групи минерални торове. 5.3. Описва начините на торене на земеделските култури и ги прилага в зависимост от сроковете

6.1. Познава и прилага начините за напояване на земеделските култури.

6.2. Разпознава и характеризира отделните съоръжения за напояване

7.1. Разпознава основните плевели и прилага начини за борба с

тях.

7.2. Разпознава симптомите на основните болести по земеделските култури и начините за борба с тях.

7.3. Разпознава типовете повреди, причинени от основните неприятели по земеделските култури и начините за борба с тях.

7.4. Познава и спазва инструкциите при работа с пръскачки, прашилки и машини за обеззаразяване на семена

8.1. Контролира качеството на земеделската продукция по време на съхранението й.

9.1. Вписва в отчетна книга сроковете, количествените и качествените показатели за извършваните мероприятия в стопанството

10.1. Дава указания и контролира правилното съхраняване на продукцията на пазара

11.1. Познава и прилага законодателството за подпомагане на земеделските производители.

11.2. Познава и прилага общата селскостопанска политика на Европейския съюз относно производството на полски култури, плодове и зеленчуци.

11.3. Познава и прилага споразуменията и договореностите на Световната търговска организация /СТО/. 11.4. Познава и прилага правилата за производство и реализация на земеделска продукция с контролирано наименование за произход.

 

12.1. Познава програмите за развитие на селското стопанство.

12.2 Определя бизнес целите

13.1. Познава ботаническите особености на култивираните гъби. 13.2. Познава ботаническите особености на дивите гъби.

13.3. Познава и описва морфологичните и биологични особености на печурката.

13.4. Познава и обяснява специфичните особености на гъбите, отгледани върху почвения субстрат.

13.5. Познава и подготвя изходния материал за компостиране.

13.6. Познава и използва машините и съоръженията за приготвяне на компостни субстрати и изискванията за хармонизирането им.

13.7. Познава устройството на термичната камера и извършва термична обработка на компоста

14.1. Описва и поддържа необходимия режим на температура и влага след зареждането

15.1. Познава и описва симптомите на болестите в печурковия компост и по плодните тела. 15.2. Познава и прилага средствата за борба срещу болестите в компоста и по плодните тела.

16.1. Описва и извършва окачествяване и сортиране.

16.2. Познава и прилага методите за сушене и консервиране на получената продукция.

16.3. Описва и контролира необходимия режим при сушене и консервиране

17.1. Знае стопанското значение и ботаническите особености на трюфелите.

17.2 Познава и прилага технологичните изисквания за култивирано отглеждане на трюфели.

18.1. Описва и разпознава основните видове диворастящи гъби и техните двойници

18.2. Знае изискванията на отделните видове гъби към климатичните условия и избира сезона за събирането им.

18.3. Познава и описва защитените от закона диворастящи ядливи гъби у нас.

18.4. Познава изискванията за подготовка и реализация на дивите гъби в свежо състояние

18.5. Познава и прилага основните методи за консервиране и сушене на диворастящите гъби

Умения за: 1.1. Обслужва правилно и безопасно техническото оборудване.

1.2. Поддържа необходимите хигиенни изисквания на работното място.

1.3. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка.

1.4. Оказва долекарска помощ на пострадал при изпълнение на трудовите дейности.

1.5. Съблюдава за опазването на околната среда.

1.6. Следи за прилагане на предписанията за безопасни условия на труд.

1.7. Контролира безопасните условия при извършване на растителнозащитни мероприятия

2.1. Извършва окомерна преценка за качеството на обработка на почвата.

3.1. Съставя сеитбообращения, отговарящи на изискванията

4.1. Избира и агрегатира техниката за извършване на механизирани обработки при отглеждане на земеделските култури.

4.2. Подготвя селскостопанските машини за съхранение

5.1. Зарежда машините и съоръженията за торене на земеделските култури

6.1. Извършва напояване на земеделските култури

7.1. Спазва инструкциите при работа с пръскачки, прашилки и машини за обеззаразяване на семена

8.1. Организира почистване, сортиране и изсушаване на зърно и друга готова продукция

. 8.2. Организира почистване и дезинфекция на складове, сушилни и други съоръжения за съхраняване на земеделска продукция

9.1. Води отчетност за приходите и разходите от дейността на стопанството.

9.2. Води отчетност за ефективността от производството на отделните култури в стопанството

10.1. Окачествява готовата продукция според изискванията на действащите стандарти.

10.2. Подготвя произведената продукция в търговски вид.

11.1. Прилага българското и европейското законодателство в областта на земеделието

12.1.. Избира подходящите култури и технологии.

12.2. Планира дейностите и средствата за изпълнението им.

13.1. Извършва засаждане на торбите с мицел.

13.2. Контролира санитарното състояние на посевния материал

14.1. Подготвя и зарежда гъбарника

14.2. Полага необходимите грижи за прорастване на мицела

15.1. Прилага средствата за борба срещу болестите в компоста и по плодните тела

16.1. Определя срока и извършва необходимата организация по прибирането

16.2. Подготвя продукцията за транспорт и реализация в свежо състояние.

17.1. Прилага технологичните изисквания за култивирано отглеждане на трюфели

18.1. Определя месторастенето на дивите гъби

18.2. Извършва съхранение и транспорт на гъбите

Компетентности: 1. Спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Подготвя почвата за сеитба и засаждане

3.  Съставя правилни сеитбообращения

4. Комплектова и работи с различни селскостопански машини

5. Извършва торене на земеделските култури

6. Напоява земеделските култури

7. Извършва растителнозащитн и мероприятия

 

8. Прибира, извършва първична обработка и съхранява земеделската продукция

9. Отчита и оценява изпълнението на производството

10. Окачествява и аранжира готовата земеделска продукция за пазара

 

11. Познава и прилага българското и европейското законодателство в областта на земеделието

12. Изготвя бизнес план за развитието на производството

13. Извършва подготовка на компоста

14. Зарежда гъбарника и полага грижи за прорастване на мицела

15. Води борба с болестите по култивираната печурка

16. Извършва прибиране, сушене и консервиране

17. Отглежда трюфели

18. Събира и реализира на пазара диворастящи ядливи гъби

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Основи на земеделието
Техническо чертане
Безопасност на движението по пътищата
Трактори и автомобили
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Ботаника
Растениевъдство
Гъбопроизводство
Болести и неприятели по гъбите
Растителна защита
Експлоатация на земеделска техника
Земеделска техника
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на земеделието
Трактори и автомобили
Управление на моторно превозно средство
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Растениевъдство
Гъбопроизводство
Болести и неприятели по гъбите
Растителна защита
Работа с машинно-тракторни агрегати
Експлоатация на земеделска техника
Земеделска техника
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на екологията
Основи на екологията теория
Основи на екологията практика
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]